Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2
Copyright © 1999 forfatterne

Previous PageTable Of ContentsNext Page

4 Resultater og drøftinger

Resultatframstillingen vil bli foretatt i den rekkefølge som dimensjonene ble framstilt og bearbeidet i spørreskjema: intensjoner, innhold og lærestoff, arbeidsmåter og metoder, forutsetninger for og holdninger til L97, rammefaktorer i forhold til L97 og faget kroppsøving og til slutt tiltak for iverksetting av L97. For de første 5 dimensjonene blir presentasjon av resultatene foretatt todelt, først for den generelle delen av planen og deretter for den kroppsøvingsspesifikke delen.

Resultatene framstilles utelukkende deskriptiv for de to respondentgruppene. Selv om alle resultatene presenteres både for lærer-, rektor- og totalgruppen gjennomføres i denne omgang ingen statistiske analyser hverken av forskjellene mellom delgruppene eller av relasjonene mellom ulike variabler. Slike differensielle analyser kunne feks. foretas på grunnlaget av personvariablene eller som en sammenligning av de generelle og de kroppsøvingsspesifikke aspektene. Imidlertid står slike momenter ikke sentralt i forbindelse med denne undersøkelsens problemstillinger.

Fordi datamengden i seg selv er svært stor og den deskriptive framstilling tilsvarende omfattende, gjøres det ingen forsøk på å `forverre' situasjonen.

 

 


Previous PageTable Of ContentsNext Page

Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 2

Copyright © 1999 forfatterne
Høgskolen i Vestfold