Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2
Copyright © 1999 forfatterne

Previous PageTable Of ContentsNext Page

4 Resultater og drøftinger (forts.)4.5 Rammefaktorer i kroppsøvingsfaget ved gjennomføring av L97

4.5.1 Presentasjon av resultatene

Tabell 5. Vurdering av rammefaktorer for faget kroppsøving med tanke på L97.
Prosentvis svarfordeling for lærere (n=147) og rektorer (n=49; i parentes). Summen av prosentverdienen kan være mindre enn hundret pga. manglende besvarelser.

 

MEGET TILFREDS-
STILLENDE

TILFREDS-
STILLENDE

LITE TILFREDS-
STILLENDE

IKKE TILFREDS-
STILLENDE

GYMSALEN

13,2 (33,3)

53,0 (45,1)

17,2 (13,2)

13,9 (3,9)

SVØMMEHALLEN*)

14,6 (19,6)

27,8 (17,6)

7,9 (5,9)

29,1 (31,4)

SKOLENS UTEOMRÅDE

37,7 (49,0)

37,7 (31,4)

15,2 (13,7)

7,9 (2,0)

NÆRMILJØ

41,7 (52,9)

40,4 (37,9)

12,6 (5,9)

1,3 (0,0)

TILGANG TIL NATUROMRÅDER

49,0 (54,9)

34,4 (33,3)

13,9 (7,8)

0,0 (0,0)

MULIGHET FOR SKØYTEAKTIVITETER

16,6 (7,8)

45,7 (43,1)

23,2 (31,4)

11,9 (13,7)

MULIGHET FOR ORIENTERINGSOPPLÆRING

35,1 (43,1)

44,4 (41,2)

15,9 (9,8)

0,7 (2,0)

MULIGHET FOR OPPLÆRING I NATUR/MILJØ/FRILUFTSLIV

37,1 (45,1)

38,4 (45,1)

19,2 (3,9)

2,0 (2,0)

SMÅAPPARATER/ SMÅREDSKAPER

3,3 (7,8)

48,3 (49,0)

35,8 (33,3)

9,3 (3,9)

STORE APPARATER

4,6 (7,8)

47,7 (54,9)

32,5 (29,4)

11,9 (3,9)

MULIGHET FOR LEK OG FYSISK AKTIVITET I LØPET AV SKOLEDAGEN

29,1 (45,1)

51,7 (37,3)

13,9 (13,7)

3,3 (0,0)

*) 20,6% av lærerne og 25,5% av rektorene har ikke tatt stilling til dette utsagnet!

4.5.2 Oppsummering og drøfting av resultatene

Et første moment en bør legge merke til i tabell 5 er at rektorenes vurdering av ramme-faktorene er gjennomgående mer positive enn lærernes - med unntak av mulighetene for skøyteaktiviteter. Det synes nærliggende å forklare dette resultatet med rektorenes større avstand til undervisningspraksisen i kroppsøvingsfaget. På den annen side vil denne distansen kunne bidra til at rektorene har bedre oversikt og en mer optimistisk og konstruktiv vurdering av rammefaktorene. Lærernes nærhet til undervisningspraksis kan således bidra til en viss `bedriftsblindhet', dvs. at de ikke ser mulighetene i samme grad som en utenfor stående person.

Siden vurderingen i begge respondentgruppene er overraskende positive, synes forskjellen mellom lærerne og rektorene likevel å være av marginal betydning,. Med unntak av svømmehall gir et klart flertall av lærerne uttrykk for en positiv vurdering av rammefaktorene i kroppsøvingsfaget ved sine respektive skoler. Dette er særlig gledelig med tanke på mulighetene for uteaktivitet, friluftsliv og nærmiljøbruk.

Det er 82,1% som sier seg tilfreds med med nærmiljøet, 83,4% som med adgangen til naturområder, 79,5% med muligheten for orienteringsopplæring og 75,5% med muligheten for opplæring i natur/miljø/friluftsliv. Dessuten er 75,4% tilfreds med skolens eget uteområde. Til og med muligheten for skøyteopplæring blir vurdert positivt av respondentene (62,3%). Noe overraskende synes også den positive vurderingen av muligheter å være for leik og fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Her sier hele 80,8% seg tilfreds med forholdene.

Status for småapparater/småredskaper og store apparater kommer dårligst ut i undersøkelsen. På dette området gir 45,1% av lærerne og 44,4% av rektorene uttrykk for en negativ vurdering av tilstanden. Det er 37% som er lite eller ikke tilfreds med svømmehallmulighetene, 35,1% er lite eller ikke tilfreds med muligheten for skøyteaktiviteter og 30,1% er lite eller ikke tilfreds med gymsalen.

I forbindelse med didaktisk relasjonstenking dreier det seg her om faktorer som i sterk grad vil påvirke undervisningspraksisen i kroppsøvingsfaget. Også viktige personforutsetninger, som feks lærenes iver etter å realisere intensjonene i den nye læreplanen, kan antas i noen grad å være avhengig av hvordan disse forholdene vurderes. Resultatene i denne undersøkelsen viser at rammefaktorene både inne og ute oppleves av de aller fleste som tilfredsstillende, og på noen områder til og med meget tilfredsstillende av noen. Dermed synes en vesentlig forutsetning for implementering av kroppsøvingsplanen å være tilstede.


Previous PageTable Of ContentsNext Page

Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 2

Copyright © 1999 forfatterne
Høgskolen i Vestfold