Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Hans Holt
1796 - 1887

  Viser av Hans Holt:
  

Hans Holt brukte også navnet Hans Guldbransen etter sin far Guldbrand Hansen Holt. På de skillingstrykkene jeg har funnet etter han står det: "Forfattet av H.G.Holt i Andebo pr. Tønsberg".
Hans Holt var gårdbruker og en svært populær rimsmed og kjøgmester i store området rundt Andebu. Som kjøgemester hadde han bruk for et stort antall viser. Flere av disse visene skrev han selv eller lærte seg av andre. Det er imidlertid ikke alltid like lett å vite hvilke av visene som med sikkerhet kan krediteres Hans Holt. Et eksempel på dette er at en av visene i denne samlingen høyst sannsynlig er skrevet av Tormod Knutsen Borgegjorde (I som spadserer saa tankeløst om). Dette gjør bl.a. Sigurd H Unneberg rede for i Vestfoldminne III. Det å ta litt lett på hvem som hadde opphavet til bl.a. viser var ikke så uvanlig på denne tiden. Dette har jo forandret seg etter hvert.
At Hans Holt var en person med et stort repertoar viser også det at folkemusikksamleren Ludvig Mathias Lindeman i 1869 var innom han i Andebu på en av sine innsamlingsreiser. Her nedtegnet Lindeman 8 folketoner etter Holt.
Forfatteren Kåre Holt har i flere sammenhenger skrevet om sin oldefar Hans Holt. Bl a. i romanen "Spillemann og kjøgemester" fra 1941 bruker han sin oldefar som inspirasjonskilde.


Skillingstrykk av H.G.Holt.
En ny og meget smuk Vise. Inneholder: I, som spadserer saa tankeløs om.
En Aftensang.
Efterord.
Skillingstrykket befinner seg i Universitetsbiblioteket i Trondheim Gunnerusbiblioteket samling av skillingsviser. (V box 22 : 644) og i Nasjonalbiblotekets samling av viser på mikrofilm. 8020/61. (Theodor Roses forlag. Tønsberg). Det finnes også et særtrykk av den første visa i Nasjonalbiblotekets samling 7010/82. (Trykt og tilkjøbs hos M. Hansen Tønsberg)

I Vestfoldminne III finnes det i tillegg til de ovenfornevnte visene to skillingsviser til av H.G.Holt Det er Kristian Gallis som meddeler dette. Begge disse visene er "Trykt og tilkjøbs hos M. Hansen Tønsberg" Det har ikke lyktes meg å finne originalen til disse visene.

En Alderdoms sang.
En ny Gudelig Sang om den forlorne Søn.

Sigurd H.Unnebergs beriktigelse om H. G. Holts skillingsviser i Vestfoldminne III

For videre lesning.
Vestfoldminne III og IV.
Vestfoldminne for 69 og 86
Andebu bygdebok. Arne Gallis.
Norge vårt land. Annet bind. Red. Werner Werenskjold. Gyldendal 1950
Spillemann og kjøgemester. Kåre Holt. Gyldendal 1941
Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. Øystein Gaukstad. Novus forlag 1997

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster