Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En ny og meget smuk Vise.

Forfattet af

H. G. Holt i Andebo pr. Tønsberg.


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Side 1 (189 kB)
Side 2 (158 kB)


  Noter Noter:
Gif-fil (76 kB)
Les om Hans G. Holt
Om visen (fra Vestfoldminne III)

Skillingsviser nr 1/2002


Mel.: I Rosenlund under Sagas Hal.

 

          1. I, som spadserer saa tankeløs om, Blandt disse
   hensvundne Grave; O, il ei saa hurtig, men tænk Eder om,
   I deraf Anledning kan tage, At agte paa Tidens forskjel -
   lige Kaar, og Dødens usporlige Veie; Endel bortfalder
   i Barndommens Vaar, Endel først paa Alder'ns Leie.

          2. Du, som formedelst din Stand er paalagt, I Ar -
   mod din Tid at hendrage, Misund ei den Rige sin Stads
   og sin Pragt, Vær ei i din Ungdom saa plaget; Men
   brug din Selvnydelse vel, Da kan du naar Dødsbudet kom -
   mer, Faa Ro i dit Bryst, med en tillidsfuld Sjel, Gaa
   frem for den høieste Dommer.

          3. Du Rige, i Verden som stadselig gaar, Brug ikke
   din Rigdom forgjæves; Betænk at os Alle en Dag fore -
   staar, Paa hvilken til Regnskab du kræves; Vær ikke saa
   glad og forlibt i dit Guld, At Mammon din Sjel skal be -
   skygge; Du maa dog som Andre forvandles til Muld, Og
   Ormene tjene til Bytte.

          4. Du Pige, som Roser paa Kinderne bær, Lad Stolt -
   hed dig ikke Vanære; Betænk at din Skjønhed forgjænge -
   lig er, At Ormene kan dig fortære; Læg dig ikkun paa
   Stadighed Vind, Som mere din Skjønhed bepryder, Da
   kan du naar Døden skal blegne din Kind, En stor Høiag -
   telse nyde.

          5. Du Yngling som vandrer saa ilsomt din Vei, Paa
   hvilken Forlystelser blinker; O, stands dog, stands, en eneste
   Gang, Betænk dog at Døden dig vinker. Ja, mangen i
   Ungdommens blomstrende Aar, Er hastig ved Døden bort -
   revet. Kanske alt forinden en Time forgaar, Kan du faa
   dit Reisepas skrevet.

          6. Du Gamle som kryber saa tungt ved din Stav,
   Mod Døden du længselsfuld ile; Ja snart i din kolde,
   men fredsomme Grav, Du snart skal nedsænkes til Hvile.
   Der samles vi atter, der gjemmes vort Leer, Der standser
   vor Kummer og Møie; Paa hiinsides Graven imøde vi
   seer, Et skjønnere Land for vort Øie.

          7. Vor naadigste Konge som Septeret bæ'r, Gud
   krone hans Alder og Dage; Vi glædes og frydes, vi lever
   jo her, I Ro og fredsomlige Dage. Vel høres Klager for
   trykkende Tid, Thi mange har meget at sige; Men Spørgs -
   maalet er: «Hvem er Skylden deri?» Tænk over du Fat -
   tig og Rige.

          8. Naar Øiet her lukkes, saa vindes en Skat, Som
   Døden ei magter at bryde; Thi da tager Sjelen den Sa -
   lighed fat, Saa himmelske Aander sig fryde. Da hilses
   med Palmer og Lillier i Haand, Seer Gud paa sin Her -
   ligheds Throne; Friløses fra Støvets forkrænk'lige Baand,
   Da skjænkes os Seierens Krone.
    

   -----------------------------------------

          Forlagt og trykt af Theodor Rose i Tønsberg. Sammesteds
   forefindes et godt og stort Udvalg af flere Hundrede Viser, Drøm =
   mebøger, Spaabøger, Eventyrbøger, Historiebøker, Morskabsbøger,
   Brevbøger, Lykke- og Temperamentsblade, Nytaarsønsker m. m. m.


Utgitt i samme trykk som En Aftensang
Felles for visene: Efterord

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster