Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En ny Gudelig Sang

om den forlorne Søn,

forfattet af

H. G. Holt i Andebo.


Lydfiler Lyd:
[ ingen lydfil ]
  Faksimiler Faksimiler:
[ ingen faksimiler ]


  Noter Noter:
[ ingen noter ]
Les om Hans G. Holt

Skillingsviser nr 3/2002


   Gud er langmodig, ved vi vel;
   Hans Ord saa falder, naar han kalder
   Ad hver syndig Sjel.
   Kom du frafaldne Israel,
   I Naade mildelig
   Vil jeg igjen annamme Dig.
   Vend om og kom, end' har du Rum;
   Søn, faldne Lem, gaa Du kun frem.

   Den ugeraadne Søn drog bort
   Paa fremmede Steder, stolt af Klæder
   Sværmer immer fort;
   Arvegodset gjorde Modet stort,
   Han skjøttet ikke Snak,
   Omgikkes slemt, løsagtigt Pak
   I Sus og Dus paa Horehus,
   Hvor Lyst og Larm holdt Daaren varm.

   Saalænge drog den Maddiksæk
   I syndigt Væsen stolt og kræsen
   Som en Verdens Gjek,
   Utænkt paa Fald og Eftersmæk,
   At raadden Svinemad
   Blev god nok paa hans Hungers Fad!
   Forhaanelse med Spot og Spe,
   Al Rigdom svandt og Armod vandt.

   Fortvivlet gaar han i sit Sind ,
   Med Stodderpose, mangen Glose
   Tog han haanlig ind.
   Omsider blegnede hans Kind;
   Han, som med Kaarden gik,
   En Hyrdestav i Haanden fik;
   Med Værk og Saar han pjaltet gaar,
   Saa al hans Stas faldt i Morads.


   Han, som tilhest red hid og did,
   Tilfods maa lalle som en Prakker
   Red om Mundebid.
   Der indtraf saadan en Dyrtid.
   Før gaar han som en Spok
   Og gjorde mangen Krinkelkrog.
   Nu Ve, nu Spe det arme Kræ
   Fik neppe Straa al hvile paa.

   Han, som tilforn holdt sig rank,
   Sig balsamerte og braverte,
   Holdt udstaferet blank
   maa lugte raadden Svinestank.
   Han, som var elsket før,
   Blev nu af Skjøger kast' paa Dør,
   Forladt, foragt' i Hyrdedragt
   Tog Tjeneste blandt Svinene.

   Da tænkte han, som var saa grov:
   "Vellystens Jagter, syndig Fagter
   Maa jeg giv' Forlov.
   Min Fader har en Svend behov,
   Han tør forbarme sig,
   Og til Daglønner tage mig;
   Jeg maa derpaa i Haabet gaa,
   Min Nød og Skam bevæge ham."

   Da nu hans Fader Tidning fik,
   At det Spektakel som Mirakel
   Kom i saadan Skik,
   Han faderlig mod Sønnen gik,
   Og skyndte sig endda
   Saasnart han saa ham langt ifra.
   Paa Stand salt Vand af Øine rand,
   Og i hvert Fjed var Miskundhed.

   Han favned hannem med et Kys,
   Fryd Røsten hørtes, Hjertet rørtes
   Vær velkommen Grys!
   Blev Klagen stilt ved Faders Tys,
   Selvmindt i samme Stund
   Før Sønnen end fik op sin Mund,
   Da var han klar at give Svar
   Og ham for Alt om Halsen faldt.

   "Har jeg forspildt min Barneret,'
   I syndigt Gilde levet ilde
   Med et ondt Forsæt,
   Min Skyldighed mod Dig forgjet,
   Saa glem dog ikke Du
   Dit Faderhjerte mod mig nu.
   Giv til, giv til! jeg tjene vil
   Som ingen Søn, men kun for Løn."

   Hans Knefald, Bøn og Klynkeskrig,
   Hans Hjertesukke, dybe Bukke
   Blev anset faderlig.
   Saa han tog Sønnen hjem med sig.
   For ham blev Dugen bred
   og Kalven slagtet som var fed.
   Hos Mad saa glad tilbords de sad,
   Forligt igjen med Faderen.

   O, mærker det Exempel her,
   At Sønnens Smerte, Faders Hjerte
   Dybt igjennem skjær,
   Han Kjærlighed for Barnet bær,
   Da han kunde let
   Forkastet hannem med al Ret;
   Men ser, hvad skjer, han ikke mer
   Er Sønnen gram, men favner ham.

   Da paa hans Finger stakkes, en Ring,
   Lod ham afklæde og med Glæde
   Skjænkes andre Ting.
   Det Rygte vandrer vidt omkring,
   Han fik i Fryd og Ro
   Paa sine Fødder nye Sko,
   Ja nød det Brød, han før forskjød,
   Var da for fin at vogte Svin.

   Forlorne Søn stat op igjen;
   Lad af at synde. søg Guds Yndest,
   Saa faar Du til Ven
   din Fader from i Himmelen.
   Tænk dig itide om,
   Imens Du end har Tid og Rum.
   Ja sky og fly, gaa ei paany
   Paa Lastens Vei, det angres ei.

   Den Lignelse angaar enhver
   I Folk, som lever og nu svever
   Om i Verden her,
   Som Syndens Lyster have kjær.
   Vend om i Naadens Tid
   Før Døden overfalder dig.
   Med Graad og Bøn du faar din Løn.
   Gaa ei min Ven forloren hen.

   Ei Syndere faar Gud at se.
   De maa beklage sine Dage,
   Raabe Ak og Ve!
   O, evig, evig Evighed!
   Naar endt er tusind Aar.
   Da ligemange forestaar.
   Nu har du Dag, gjør klar din Sag,
   Saa faar du Fred og Salighed.

   Hermed jeg ender denne Sang
   Med Haabets Anker i de Tanker,
   Hver den sjunge kan,
   Som eier kristelig Forstand,
   Skjønt Verden er vel saa,
   Den dadler mest, som minst forstaa.
   Farvel enhver, mit ønske er:
   Vi samles glad paa Dommens Dag.


   Trykt og tilkjøbs hos M. Hansen i Tønsberg


Fra Vestfoldminne III

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster