Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 

30. Nedre Lensberg.     Skylden oppgis i 1649/50 til 71/2 bpd. smør og 15 lispd. malt. 1664: 5 pd. 4 m. smør og 1 skpd. havremalt. I 1667 var den gamle skyld 4 1/2 pd. smør og 1 skpd. tunge, mens den nye blev satt til 4 pd. smør, 1 skpd. tunge. 1702: 4 bpd. smør, 10 lispd. tunge. Fullgård.
     Leidang. 1624: 2 lispd. korn, 1/2 pd. smør, 2 skilling. 1724: 95 skilling.

Eiere:

     Nedre Lensberg (tidligere kalt Vestre Lensberg) var i tiden omkring 1400 likesom Øvre Lensberg for en stor del kirke- og klostergods, idet en mindre del (2 ørtugs bol) tilhørte Sem kirke, og en større del St. Olavs kloster gods (se u. Øvre Lensberg.) 1 1616/17 eide klostret (nu krongods) l 1/2 løp smør og 15 lispd. malt i gården. Dertil kom 1632/33 1/2 rdl. i fornødspenger. Brukeren eide i 1624 en hud i gården; senere er denne part omregnet i smørskyld og satt til l 1/2 bpd. smør. 1649/50 tilhørte 4 1/2 bpd. smør Kronen og 3 bpd. smør tilhørte bonden. Bondens part skrumper efterhånden inn. I 1659 blev Nedre Lensberg pantsatt til Isak Lauritssøn (Falck). Anders Madsen erhverver siden en større part, som ved hans død i 1670 går over til hans enke, fru Karen Stranger (Tønsbergs Historie II,  s. 106 og 118). Hun sitter med 1 løp smør og 1/2 skpd. tunge i Lensberg i 1681. Senere eide hun 2 bpd. 13 1/2 merker smør og 10 lpd. tunge i gården. Hennes sønn, amtmann de Tonsberg, eide i 1700 en liten part på 7 merker smør. Enken Marte Lensberg eide 13 3/4 merker smør. Disse tre parter, med en samlet skyld av 3 bpd. 8 merker og 10 lpd. tunge, blev en tid senere i sin helhet overtatt av Anders Madsens arvinger og skjenket til et legat til fordel for 4 fattige enker i Tønsberg. Legatet fikk navnet Anders Madsen og hustrus legat (Tønsbergs Historie II, s. 118-19). Legatet var eier av gården til den i 1902 blev solgt til opsitterne.
     En mindre part av gården, 13 3/4 merker smør, senere 16 merker smør, tilhørte borgermester Peder Klausen Nørholm i Tønsberg. Denne part solgte Nicolaus Nørholm i 1725 til grev Frederik Anton Wedel Jarlsberg. Grevens part kan ikke senere sees å være innløst. Den nevnes omlag 1800. Senere bondegods.
 
 

Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde
1657/58 4 8 4 8 4

1667 3 9 4 8
46 14 t. korn. Trede 4 t.
1723 2 1/2 12 naut
8
36 4 skj. blandkorn, 14 t. havre,
3 skj. hvete.
1835 2 8
4 2
1/4 t. hvete, 1/4 t. rug, 1 t.
bygg, 8 t. havre, 3 t. poteter.
1865 3 16
10

1 t. hvete, 1 t. rug, 2 t. bygg,
 16 t. havre, 10 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Skog til brenne og gjerdefang. Intet rydningsland. Pålagt å plante humlehage. 1723: Litt skog til brenneved. Fehavn hjemme. Jorden måtelig til aker, men skarp til eng. 1803: Føder 2-3 hester og 12 fekreaturer. Sår 12 tønner. Har aldeles ingen skog og skral havn, men god jord innengjerds.

Brukere.

     På Nedre Lensberg var det 1664: 2 leilendingsbruk, likeledes i 1723, 1835 og 1865. I 1905: 2 selveierbruk,
     Jon er den første bruker vi kjenner på Nedre Lensberg; han satt her 1593/95.
     I 1605 er Anders blitt bruker.
     Helge og Halvor (Halduor) har overtatt efter ham i 1611. Helge nevnes ikke mer. 1613/14 er Oluf bruker sammen med Halvor. I 1616 nevnes Eilof som bruker; dette er sannsynligvis den samme som den tidligere Oluf, og antagelig far av Halvor, som kaller sin sønn op efter ham, og selv har H.E. i sitt segl. Eilof er antagelig død kort efter, og Halvor blev sittende alene med bruket en årrekke. 1623-24 eide han 1 hud i gården med en ødegård derunder. Han var lagrettemann i 1627 og 1628. 1635/36 hadde han 1 1/2 løp smør og 15 lispd. malt i landskyld til kongen og 1 pd. smør til bønder. Ca. 10 år senere oplot han en part i gården som sønnen Eilof overtok. I koppskattlisten av 1645 er opført: Halduor Lensberg, hans kvinne, 1 sønn, 2 døtre, 1 huskvinne. 1648/49 eide Halvor 1 1/2 pd. smør i gården. Han var fremdeles bruker i 1649/50, men er antagelig død omkring 1650.
     Elof (Eilof, Ellef) Halvorssøn, 1644-ca. 1690-årene. Han bygslet en del av gården i 1644/45; han og faren brukte antagelig sine parter sammen. 1650/51 er Ellef igjen førsteårsbygsler av en part i gården, denne gang 1/4. 1654/55 er Ellef og Brand Lensberg brukere sammen. Fra 1654 finnes en kvittering fra Offuen (eller Effuen) Halvorssøn Lensberg for 6 rdl., som han og noen andre hadde mottatt av Iver Madssøn (foged) til tærepenger på reisen til Kjøbenhavn på kgl. maj.s skibsarbeide. Denne Offuen er antagelig en bror av Ellef. Brand og Ellef betalte kvegskatt 1657/58, men i manntallet av 1664 er opført Ellef Halvorssøn, 52 år. Sønn: Halvor Ellefssøn, 12 år. Svend Pederssøn, 38 år. Hver bruker like meget.    Gården er nu tydeligvis delt i 2 bruk som brukes hver for sig.

Bruk 1.
1/2 part av gården.

     Ellef Halvorssøn nevnes som bruker til 1690-årene. G. 2. g. m. Sissel, d. 1719, 66 år. Fire barn: 1. Navn ukjent, var soldat i 1711. 2. Halvor, f. ca. 1652. 3. Hans. 4. Live.
     Guttorm Hanssen fra Nordre Fadum bodde på Lensberg en tid i årene før 1700. Hans barn var visstnok: 1. Ellef, se nedenfor. 2. Live, ektet 1719 Søren Larssen Skollerød.
     Ellef Guttormsen, 1715-66. Han var lagrettemann i 1728. D. 1766, 77 år; ektet 1716 Mari (Maren) Evertsdatter Lestestad, d. 1765, 74 år. Syv barn: 1. Guttorm, f. 1716, bodde på Smedsrød. 2. Sissel, f. 1719. 4. Hans, f. 1724, se nedenfor. 5. Marte (Marta), f. 1727, ektet 1750 Lars Ingebretsen, Bjune i Ramnes. 6. Ide, f. 1730, d. 1748. 7. Olea (Olina), f. 1733, ektet 1755 Gullik Davidsen, Ramsum i Skjee.
     Hans Ellefsen, 1766-81, sønn av foregående. I 1776 kjøpte han Smedsrød. D.1798, ektet 1755 Margrete Sifrinsdatter, d. 1806, 82 år. Fem barn: 1. Ide, f. 1756, ektet 1781 Ole Nilssen Taranrød, bodde på Smedsrød. 2. Halvor, f. 1758, se nedenfor. 3. Berte (Birte), f. 1761, ektet 1782 Jakob Olsen, Søndre Låne, bodde på Lofs-Eik. 4. Mari (Maren), f. 1764, ektet 1791 Iver Henriksen Tveiten. 5. Edel, f. 1772, ektet 1797 Ole Hanssen, Lofs-Eik. Ved skiftet efter Hans i 1799 blev arvesummen 38 rdl.
     Halvor Hanssen, 1781-1830, sønn av foregående. Han fikk bygselbrev på bruket i 1781. Efter faren overtok han Smedsrød i 1779, men solgte denne gård allerede i 1781 til svogeren Ole Nilssen. I tiden 1809-12 eide han Skollerød. Han var også en kort tid eier av parter i Nordre Fresje og Lille Skotte. D. 1830. Gift: 1. 1783 m. Anne Jørgensdatter, Søndre Fresje, f. 1762, d. 1802. 2. 1803 m. Gunhild Larsdatter, Vestre Låne, f. 1774, d. 1818. 3. 1820 m. Mari (Maren) Kristensdatter Vermeli, f. 1773, d. 1866, 93 år. Seksten barn (9, 7 og 0) : 2. Jørgen, f. 1785, d. 1841 i Tønsberg; ektet 1822 Gunhild Maria Andreasdatter (Jørgen var en kort tid eier av et bruk på Panne). 3. Hans, f. 1787. 4. Karen Maria, f. 1790, ektet 1810 Ditman Amundsen, Nordre Kverne i Arendal sogn. 6. Margrete Elisabet, f. 1794, ektet 1816 Hans Amundsen, Nordre Kverne i Arendal sogn. 7. Anders, f. 1797, bodde på Rygg. 8. Ole, f. 1799, bodde en tid på Søndre Undrum, senere på Tveiten. 12. Andreas, f. 1806, se nedenfor. 13. Maren Olea, f. 1809, ektet 1832 Lars Larssen Vermeli. 14. Lars, f. 1811. 16. Anne, f. 1815, ektet 1839 Knut Larssen Tem, bodde på Bekkevar i Arendal sogn. -Ved skiftet efter Anne Jørgensdatter i 1802 blev arvesummen 713 rdl. Ved samfrendeskifte efter Gunhild Larsdatter i 1820 utgjorde formuen 438 spd. Efter Halvor blev arvesummen 340 spd. i 1831.
     Andreas Halvorsen, 1846-69, sønn av foregående. Han fikk bygselbrev på bruket i 1846 mot bl. a. ophold til stedmoren. Avgiften til Anders Madsens legat var bl. a. 20 spd. årlig. Andreas hadde tidligere bodd noen år på Vik. Fra 1854 var han også eier av en part av Taranrød. D. 1869. Gift: 1. 1831 m. enken Gunhild Maria Olsdatter Vik, f. 1797 på Lasken u. Jarlsberg, d. 1850. 2. 1852 m. Hella Andrea Johansdatter fra bruk 2, f. 1821, d. 1884. Ingen barn.
     Johan Anton Hansen Holth, 1887-1919, byggmester. Han fikk bygselbrev på bruket i 1887 mot en årlig avgift av 42,4 hektoliter bygg. I 1902 kjøpte Holth bruket av Anders Madsen og hustrus legat ved overrettssakfører Meyer i Tønsberg. F. 1857 på Holt i Ramnes, d. 1938, 81 år; ektet 1882 Gustava Sofie Kristensdatter, Nedre Grette, f. 1863, d. 1927. Tre barn: 1. Agnes Helene, f. 1883, d. som poståpner ved Sem st. 1935; ektet 1907 gårdbruker Sigurd Adler Greaker (f. 1882 på Rød i Sande), bodde en tid på Jare i Ramnes, senere på Barkåker (Søndre Fresje og Kruke) og Langklepp i Undrumsdal. 2. Karen Johanne, f. 1887, d. 1939; ektet 1909 lensmannsfullmektig, senere lensmann i Sem Oskar Kjønnerød (f. 1883 på Stange u Ramnes), bodde i mange år på Barkåker. 3. Hans Kristian, f. 1891, se nedenfor.
     Byggmester Holt var en meget benyttet mann innen kommunen. Av hans mange hverv kan nevnes at han var medlem av herredstyret i 40 år, derav ordfører i 1910-11. Flere av de nye skoler i Sem og Slagen er opført av Holth.
     I 1919 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier,
     Hans Kristian Holth, 1919-. F. 1891, se ovenfor; g. m. Karen Lynne, f. 1894 på Flakstad i Nes, Romerike. To barn: 1. Berthe Gustava, f. 1921. 2. Ambjørg, f. 1923. - Holth driver også tilvirkning av campingbord av egen mønsterbeskyttet konstruksjon.
     Bruket utgjør ca. 110 mål dyrket mark og 100 mål skog. Uthuset et opført i 1936.
 Bruk 1, Hans Kristian Holth. G. nr. 30, br. nr. 1.

Bruk 2.
1/2 part av gården.

     Svend Pederssøn, lagrettemann 1674. Døde i 1670-årene. Enken Marte døde 1710, 80 år. Hun eide i 1700 ca. 14 m. smør i gården.
     Peder (Per) Nilssen, 1710-72. Han var lagrettemann i 1726. Peder var fra Røsland. D. 1772, 78 år. Gift: 1. 1708 m. Ingeborg Jørgensdatter, Søndre Jareteigen, d. 1723, 44 år. 2. 1724 m. Mari (Maren) Hansdatter, Øvre Lensberg, d. 1724, 26 år. 3. 1724 m. Anne (Anna) Nilsdatter, Mellem Hesby, d. 1789, 87 år. Tolv barn (6, 0 og 6) : 1. Mari (Maren), f. 1709, d. 1771. 2. Kirsten, f. 1711, ektet 1733 Ole Larssen Bollerød. 3. Anne (Anna), f. 1713, ektet 1739 Ole Nilssen, Søndre Låne. 6. Marta, f. 1718. 7. Ingeborg, f. 1725. 8. Henrik, f. 1730, se nedenfor. 11. Helvig, f. 1740, ektet 1762 Anders Gjermundsen, Østre Eikeberg. 12. Anne, f. 1745, ektet 1765 Ole Kristensen, Nedre Grette. - Ved skiftet efter Ingeborg Jørgensdatter i 1725 blev arvesummen 35 rdl.
      Henrik Pedersen, 1772-1801, sønn av foregående. I tiden 1766-77 eide han bruk 1 på Mellem Låne. På Nedre Grette eide han et bruk i tiden 1776-86. Fra 1797 til 1804 eide han halvparten av Tollerød. D. 1820, 90 år; ekte 1761 Gjertrud Nilsdatter Taranrød, 1737, d. 1805. Syv barn: 1. Per, f. 176;. d. før 1801. 2. Anne Sofie, f. 1763, ektet 1786 Hans Hanssen, se nedenfor. 7. Anne, f. 1780, ektet 1801 Ole Sørensen, Nedre Grette.
     Hans Hanssen, 1801-02, svigersønn av foregående. Han fikk bygselseddel på bruket i 1801 mot bl. a. ophold til svigerforeldrene. I 1786 hadde han overtatt Henriks bruk på Nedre Grette og bodde der til 1801. Personalia se u. Grette.
     Johan Hanssen, 1826-72, sønn av foregående. Han fikk bygselbrev på bruket i 1826. I tiden 1804-25 eide han et bruk på Panne. F. 1792 på Grette, d. 1876, 84 år; ektet 1817 Gunhild Kristensdatter fra Klopp i Ramnes, d. 1859, 74 1/2 år. Fire barn: 1. Hans, f. 1818, se nedenfor. 2. Hella Andrea, f. 1821, ektet 1852 Andreas Halvorsen på bruk 1. 3. Andreas (tvilling), f. 1825, d. ug. 1907. 4. Kristen, f. 1825, bodde på Nedre Grette.
     Hans Johansen, 1872-1902, sønn av foregående. Han fikk bygselbrev på bruket i 1872. Faren fikk da ophold. D. 1902, ektet 1856 Regine Ditmansdatter Taranrød, f. 1834, d. 1874. Åtte barn: 1. Gina Johanne, f. 1856, ektet 1876 Hans Jørgen Apeness, Gulli. 2, Grete Sofie, f. 1858, d. 1917. 3. Dea Elise, f. 1860, ektet 1885 Andreas Anderssen, Søndre Eik. 6. Hella Regine, f. 1868. 7. Johan, f. 1871, se nedenfor, 8. Hans Richard, f. 1874, ektet 1904 Johanne Marie Bjerknes, Øvre Lensberg, bor på Granheim i Våle.  Hans eide fra 1854 en part av Taranrød (bruk 2 c). Denne part har senere fulgt bruk 2 på Nedre Lensberg.
     Johan Hansen, 1902-34, sønn av foregående; snekker. Han kjøpte bruket i 1902 av Anders Madsen og hustrus legat ved dets bestyrer overrettssakfører Meyer i Tønsberg. D. 1943, ektet 1898 Gerda Josefine Sverstad, f. 1874, d. 1923. Åtte barn: 1. Hans, f. 1899, bor på Søndre Ås. 2. Harald Adolf, f. 1900. 3. Aksel, f. 1903, se nedenfor. 4. Ingvald, f. 1906, snekker; ektet 1938 Gudrun Hotvedt fra Andebu, bor på Gravdal i Andebu. 5. Gerda Johanne, f. 1908, ektet 1933 snekker og hvalfanger Aksel Hansen, bor på Eik i Slagen. 6. Ragna Marie, f. 1910, g. m. hvalfanger Ragnvald Rustan, bor på Eik. 7. Gunda Elise, f. 1911, ekspeditrise i Oslo. 8. Einar, f. 1916, snekker, bosatt i Andebu. Hansen var medlem av herredstyret. I 1934 overdrog han bruket til sønnen, nuværende eier
Aksel H. Lensberg, 1934-. F. 1903, se ovenfor; g. m. Gunvor Larsen, f. 1907 på Eikeberg. Barn: 1. Gerd, f. 1936. 2. John Arne, f. 1939.
     Bruket utgjør ca. 135 mål dyrket mark, 15 mål havn og 150 mål skog.
 
 


Bruk 2, Aksel H. Lensberg. G, nr. 30, br. nr. 2. 


Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrigeneste >