Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >

 
 
 
 

28. Søndre Låne.


     Skylden var 1649/50: 3 bpd. smør og 1/2 skpd. tunge. 1664: 3 pd. smør, 10 lispd. havremalt. I 1667 blev den gamle skyld bibeholdt. 1702: fremdeles bpd. smør, 10 lispd. tunge. Tredingsgård (2/3).
     Leidang. 1624: 1 lispd. korn, 4 m. smør og 2 album. 1724: 1 rdl. 12 skilling.

Eiere. 

     Søndre Låne har som de andre Låne-gårder fra gammel tid av tilhørt St. Olavs kloster i Tønsberg, således alt i 1390-årene. Ved klostergodsets inndraging gikk det over til kronen, men holdes samlet under navnet St. Olavs klosters gods. Også Søndre Låne blev pantsatt til den rike kjøpmann Ambjørn Lauritssøn i Tønsberg i 1646. 1 1700 var presten Erik Larsen Thues barn ved arv blitt eiere av halve gården, 1 1/2 pd. smør og 1 fjerding tunge. 1 1728 solgte Anne Magdalene Eriksdatter Thue, enke efter Arent Lundberg i Tønsberg, denne part til brukeren Nils Tomessen for 167 rdl. Den andre halvparten tilhørte Willum Larssen Vik. Han solgte parten i 1707 til opsitteren Abraham Jakobsen for 100 rdl. Senere bondegods.

Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde
1657/58 3 8 5 10 3

1667 2 9 4 8
44 11 t. korn. Trede 3 t.
1723 2 1/2 11 naut
6
38 4 skj. blandkorn, 11 t. 4 skj.  havre,
2 skj. hvete.
1835 2 7
6 1
1/4 t. hvete, 1/2 t. rug, 1 1/2 t. bygg, 
8 t. havre, 3 t. poteter.
1865 4 9
4

1 1/2 t. hvete, 1/4 t. rug, 2 1/2 t. bygg, 
21 t. havre, 8 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Skog ei mere enn til brenne og gjerdefang. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. 1723: Noe skog til gjerdefang og brenne. Fehavn i sameie. Middelmådig jordart. 1803: Føder 2 hester og 8 fekreaturer. Sår 8-10 tønner. Har ikke skog til gjerdefang og brenne og skral havn, men god jord.

Brukere.

     I 1667 var det på Søndre Låne 2 leilendingsbruk; 1723: 1, 1835, 1865 og 1905: 2 selveierbruk.
     Jon var bruker her i 1593/95 (se Vestre Låne). Han var lagrettemann 1591.
     Tord (Toere, Thor, Tore, Tuor) betalte tredjeårstage i 1610/11. Han hadde altså da sittet minst et par år her. Han døde antagelig ca. 1627.
     Ingeborg var bruker i 1628/29. Hun var enke efter Tord.
     Hans Trundssøn overtok bruket og giftet sig med enken i 1630/31. G. 2. m. Marte Olsdatter. I koppskattlisten av 1645 er opført Hans Laane, hans kvinne og 2 piker. Hans døde antagelig i 1650-årene. Bruket blev nu delt i to.

Bruk 1.

(1/2 part av gården).

     Lars (Laurits) nevnes som bruker her 1661, 1667 og 1670. 
     I 1690-årene var korporal Lars Laane bruker av Søndre Låne. Han skyldte tiende i 1694 av Aker og Søndre Låne. 1697 var Lars innstevnet av Jakob Rygg for en hesteaffære. Se herom u. Rygg.
     Peder (Per) Hanssen, ca. 1675-ca. 1701. Lagrettemann i 1689-90 og 1703.
     Erik Evensen, 1701-1726. Han fikk bygselbrev på bruket i 1701 av Willum Larssen Vik. Lagrettemann i 1725. (Hans bror Paul bodde på Østre Eikeberg.) Død mellem 1729 og 36. G. m. Mari (Maren) Abrahamsdatter fra bruk 2. Ni barn: 1. Berte (Birte), ektet 1724 Jakob Zakariassen Kjærnes, se bruk 2. 2. Johanne, f. 1704, ektet 1726 Zakarias Zakariassen Kjærnes. 3. Katarina, f. 1710, ektet 1730 matros Lars Olsen, Haslestuen (d. 1736). 4. Lars, f. 1712, d. 1732. 5. Anne, f. 1715, ektet 1736 Jakob Olsen Kjærnes. 6. Kirsti (Kirsten), f. 1718, ektet 1748 Ole Jakobsen på bruk 2. 9. Oline (Olea), f. 1724, ektet 1749 Anders Jørgensen, Østre Eikeberg, bodde på Viulsrød i Borre. Erik flyttet i slutten av 1720-årene til bruk 2.
     Ole Halvorsen, ca. 1726-1728. Flyttet til Myre, senere til Mellem Undrum.
     Nils Tomessen, 1728-1738. Han kjøpte bruket i 1728 av Anne Eriksdatter Thue for 167 rdl., og lånte da 140 rdl. av sin bror Gunne Tomessen på Kleppan i Undrumsdal. D. 1738, 63 år; g. m. Anne Andersdatter, d. 1749, 67 år. Barn: 1. Anne, g. m. Ole Halvorsen fra Skravestad i Sandar, bodde en kort tid på Søndre Låne, senere på Myre og Mellem Undrum. 2. Helvig, g. m. Kristoffer Henriksen, Søndre Borge i Skjee. 3. Ole, se nedenfor. 4. Marte, f. ca. 1715, ektet 1740 Kristen Torsen, bodde en tid på Låne, senere i Ramnes. 5. Anders, d. 1738, 21 år. - I 1742 blev bruket overtatt av sønnen Ole og moren fikk ophold.
Ole Nilssen, 1742-1744. Han lånte 95 rdl. av sin farbror Gunne Kleppan i 1742. S. å. var han lagrettemann. D. 1744, 33 år; ektet 1739 Anne Pedersdatter, Nedre Lensberg, f. 1713, d. 1789. To barn døde små. Ved skifte efter Ole i 1744 utgjorde formuen 129 rdl. Enken Anne giftet sig igjen 1744 med
     Hans Ingebretsen, 1744-1773. Han lånte 60 rdl. i 1748 av lensmann Jakob Olsen Aker. D. 1778, 67 år. Fire barn: 2. Ingebret, f. 1748, se nedenfor. 3. Anne, f. 1751, ektet 1772 Anders Olsen Panne. I 1773 solgte Hans bruket til sønnen Ingebret for 295 rdl. og ophold.
     Ingebret Hanssen, 1773-1784. Han lånte 60 rdl. i 1773 og 160 rdl. i 1779. G. m. Margrete Nilsdatter. Barn: 3. Gunhild Maria, f. 1774. 4. Anders, f. 1776.  I 1784 solgte Ingebret bruket til Lars Olsen på bruk 2 for 680 rdl. og overtagelse av opholdet til Anne Pedersdatter.
 
 

Bruk 2.

(1/2 part av gården).

     Tore (Tord) Hanssøn, ca. 1657-1670-årene. Han var 36 år i 1664. Antagelig sønn av Hans Trundssøn.
     Tjøstel (Kjøstel) nevnes 1679 og 1680.
     Torbjørn nevnes som bruker på Låne i slutten av 1680-årene.
     Abraham Jakobsen, ca. 1690-1728. D. 1733, 78 år; g. m. Kirsti (Kirsten) Paulsdatter, d. 1716, 60 år. Barn: Mari (Maren), g. m. Erik Evensen på bruk 1. I 1707 kjøpte Abraham bruket av Willum Larssen Vik for 100 rdl.
     Erik Evensen, 1728-ca. 1736, svigersønn av foregående. Se bruk 1. I 1729 pantsatte Erik bruket til Hans Bjørnsen i Tønsberg for 60 rdl. I 1736 solgte enken Mari bruket for 140 rdl. til svigersønnen
     Jakob Zakariassen, 1736-1745. Han flyttet hit fra Kjærnes. I 1736 lånte han 30 rdl. og 160 rdl. i 1740. F. ca. 1699, d. 1781 på Øvre Skjerve, Nøtterøy; ektet 1724 Berte (Birte) Eriksdatter, f. ca. 1702, se bruk 1; d. 1769 på Nes, Nøtterøy. Åtte barn: 1. Abraham; f. 1725 på Kjærnes. 2. Mari, f. 1726 ektet 1751 Kristoffer Hanssen Gipø, bodde på Buer, senere på Østre Kjølø 3. Zakarias, f. 1729, bodde på Buer. 4. Anne, f. 1732. 5. Elen (Edel), f. 1735; ektet 1760 Harald Nilssen Østgården, Hvasser, bodde i Stranda, senere på Burøy, Tjøme. 6. Kari (Karen), f. 1738. ektet 1762 Jens Olsen fra Eidane, Tjøme, bodde på Søndre Nes. 7. Margrete, f. 1741, ektet 1774 garver (feldbereder) Johan Christopher Liebe fra Skien, bodde en tid i Sem. 8. Kirsti, f. 1745 på Nes, tjente hos presten Samsing og fulgte med ham til Tjølling (L. Berg: Nøtterøy, s. 379-80). I 1745 solgte Jakob bruket til Ole Jakobsen for 180 rdl., og flyttet til Søndre Nes på Nøtterøy.
     Ole Jakobsen, 1745-1773. Han flyttet hit fra Gjellesåsen i Arendal sogn. På Mellem Låne bodde broren Arne. I 1745 lånte Ole 95 rdl. av Ellef Guttormsen, Nedre Lensberg. I 1747 solgte Ole halvparten til broren Arne for 90 rdl. Denne part blev en tid senere solgt tilbake til Ole. D. 1773, 60 år; ektet 1748 Kirsti (Kirsten) Eriksdatter fra bruk 1, f. 1718, d. 1794. Seks barn: 1. Maren f. 1749, d. 1762. 2. Lars f. 1751, se nedenfor. 4. Jakob, f. 1755, bodde  en tid på Tollerød, senere på Lofs-Eik.  6. Maria, f. 1764.  Ved skifte efter  Ole i 1773 blev bruket taksert for 400  rdl. I 1774 blev det overtatt av sønnen  Lars for 320 rdl og ophold til moren. 
     Lars Olsen, 1774-1808. I 1784 kjøpte  Lars også bruk 1 og blev derved eier  av hele gården. I 1798 kjøpte han en  part av Taranrød. D. 1815, ektet 1778  Jøran Kristiansdatter, Søndre Fresje,  f. 1755, d. 1810 (i kirkeboken har presten ved dette dødsfall tilføid at Jøran  var en lenge hårdt prøvet og dydig  kvinne). To barn: 1. Anne Maria, f.  1778, ektet 1802 Anders Hanssen, Linnestad i Ramnes. 2. Ole, f. 1784, se  nedenfor. I 1806 kjøpte Lars halvdelen  av et skogstykke på Skarpe-Borge i  Skjee. Lars solgte halve gården i 1808 til sønnen Ole for 1800 rdl. På den annen halvdel fikk Ole skjøte i 1815 av svogeren Anders Linnestad.
     Ole Larssen, 1808-1819, D. 1819, ektet 1812 Olea (Olia) Pedersdatter fra Serkland i Våle, d. 1838, 58 år. Tre barn: 1. Johanne Maria, f. 1813, ektet 1831 Søren Larssen, se nedenfor. 2. Maren Olea (Olia), f. 1814, d. på Grette 1874. 3. Karen Sofie, f. 1816, d. 1839; forlovet med bakermester Fredrik Anton Gjersøe i Tønsberg.  Ole satt i gode kår. Ved samfrendeskifte efter ham i 1822 utgjorde formuen 3065 spd. Gården blev taksert for 2400 spd. og skogstykket på Skarpe-Borge for 100 spd.
     I 1821 blev det oprettet et delebrev om delingen av sameiehavnen til Låne-gårdene, Auli, Tem og Aulerød.
     Enken Olea Pedersdatter giftet  sig igjen 1822 med enkemann
     Lars Mathiassen, 1822-1831. Han var fra Askehaug. D. 1855, 80 år. Ingen barn i dette ekteskap. Lars forpaktet den ene halvpart av gården, som han brukte sammen med Askehaug. I 1831 blev Søndre Låne overtatt av Olea Pedersdatters svigersønn, Søren Larssen. Ved skifte efter Olea i 1839 blev arvesummen 465 spd. Yngste datter, Karen Sofie, døde før skiftet blev sluttet. Hun hadde ved testament innsatt sin forlovede, bakermester F. A. Gjersøe, som sin arving.
     Søren Larssen, 1831-1869, snekker. Søren var fra Grytenes i Våle. Han var prestens medhjelper. D. 1870, 66 år; ektet 1831 Johanne Maria Olsdatter, f. 1813, se ovenfor, d. 1863. Ni barn: 1. Lovise (Lisa) Marie, f. 1832, ektet 1856 Mathias Hanssen fra Kverne i Arendal sogn, bodde på Brekke u. Søndre Hassum 2. Ole, f. 1834, se bruk 1. 4. Andrine Marie, f. 1838, d. ug. på Hogsnes 1920. 5. Olava, f. 1840, ektet 1867 Hans Hanssen Panne, bodde på Gipø på Nøtterøy. 6. Laurits, f. 1842, se bruk 2. 7. Karen Sofie, f. 1845, ektet 1868 Hans Kristian Hanssen, Nedre Grette. 8. Johan, f. 1850, gårdbruker, bodde på Østjordet, Tjøme, senere i Kristiania; g. m. Andrine Bjerkesti. 9. Stine Josefine, f. 1852, ektet 1873 Hans Kristian Olsen, Heian i Ramnes.  I 1842 solgte Søren halve gården og en part av skogstykket på Skarpe-Borge til broren Lars Larssen for 1250 spd., se bruk 2. Resten av gården med skogstykket solgte Søren i 1869 til sønnen Ole for 2700 spd., se bruk 1. Ved skifte efter Søren og Johanne Maria i 1870 blev arvesummen 2281 spd.
 


Bruk 1.

1/2 part av gården.

     O1e Sørensen, 1869-1898. Han lånte 500 spd. i 1870 av Lars Mikkelsen, Mellem Låne, og 1100 spd. av faren. D. 1925 i Tønsberg, 91 år gammel; ektet 1861 Karen Sofie Larsdatter Aulerød, f. 1835, d. 1898. Fire barn: 1. Johanne Marie, f. 1866, ektet 1890 Ole Kristian Johansen Myre. 2. Lars, f. 1871, se nedenfor. 3. Karoline Emilie, f.1875, ektet 1901 kjøpmann Hans Kristian Hansen Døsserød, Tønsberg. 4. Stina, f. 1878, ektet 1908 fyrbøter Johan Sigvard Hansen fra Heian i Ramnes, bor på Nøtterøy. - Ole solgte bruket i 1898 for kr. 20 000 til sønnen, nuværende eier,
     Lars O. Laane, 1898-. F. 1871. Gift: 1. 1898 m. Lise Kathrine Guttormsdatter, Vestre Låne, f. 1875 på Auli, d. 1899. 2. m. Gunvor Hansen, f. 1881 på Heian i Ramnes. Tre barn i annet ekteskap: 1. Lars, f. 1908, maskinist, g.. m. Martine Holth fra Andebu, bor i Sandar. 2. Sverre, f. 1910, d. 1931. 3. Gunnar, f. 1921, hvalfanger.
     Bruket utgjør ca. 214 mål dyrket mark. Ingen skog. Våningshuset blev opført i 1816 av Ole Larssen.


Bruk 1, Lars O. Laane. G. nr. 28, br. nr. 2.

 

Bruk 2.

1/2 part av gården.

     Lars Larssen, 1842-1866. Han lånte 367 spd. da han kjøpte bruket. F. 1801 i Våle, d. ug. 1883. Lars solgte bruket med skogstykket i Skjee i 1866 til brorsønnen Laurits Sørensen for 2000 spd. Ved skifte efter Lars i 1885 blev arvesummen kr. 8355, som tilfalt brorens barn og barnebarn.
Laurits Sørensen, 1866-1879. Han lånte hele kjøpesummen av selgeren. F. 1842, se ovenfor, d. 1879; ektet 1866 Martine Andrine Larsdatter Hogsnes, f. 1849, d. 1910 i Kristiania. Fire barn: 1. Lars, f. 1866, var gift og bosatt i Portland, Oregon, U. S. A., hvor han var hotelleier, d. 1903. 2. Johan, f. 1869, d. 1897, farmer; var gift og bosatt i Australia. 3. Søren, f. 1873, politibetjent; g. m. Hilda Kristiansen, bor på Ulvøya ved Oslo. 4. Laura Martine, f. 1880, g. m. Andreas Aas, Søndre Undrum.  Ved skifte efter Laurits i 1885 utgjorde formuen kr. 10440. Bruket blev solgt ved auksjon til brødrene Oluf og Karl Emil Hansen for kr. 16000. Skogstykket på Skarpe-Borge blev solgt for kr. 1650. Enken Martine Andrine Larsdatter flyttet til Hogsnes, senere til Kristiania.
     Oluf og Karl Emil Hansen, 1884-1908. De var fra Sverige, men hadde bodd en kort tid i Slagen før de flyttet til Låne. Oluf Hansen, f. 1855 på Østergård i Bohuslen, d. 1935 i Tønsberg: g. m Augusta Elisabeth Olson,  f. 1878 i Värmland. Ett barn: Harald Georg, dekoratør, bor i Oslo. Karl Emil Hansen, som var krøpling, var f. 1852 i Bohuslen, .d. ug. i Tønsberg 1935. I 1908 solgte brødrene Hansen bruket til Knut Berge fra Telemark og flyttet til Tønsberg, hvor Oluf Hansen Laane nedsatte sig som vognmann.  Berge solgte bruket i 1913 til nuværende eier, Kristoffer Rygh, og flyttet til Kile i Ramnes.
     Kristoffer Rygh, 1913-. F. 1880 på Rygg i Sem, g. m. Borghild Marie Holtung, f. 1883 i Fon. Seks barn: 1. Gudrun Lovise, f. 1916. 2. Aslaug Sofie, f. 1916. 3. Bergljot Kristine, f. 1918. 4. Thor Martin, f. 1920, sjømann. 5. Odd Kristian, f. 1923. 6. Marit, f. 1925. - I 1918 blev bruksnr. 5, Sørvang, frasolgt til M. Christensen. Denne part, som var et utjorde på 20 mål, blev senere tillagt en part av Aulerød (bruk 3).
     Bruket utgjør ca. 190 mål dyrket mark. Ingen skog. Teignavn: Tomta.
 
 


Bruk 2, Kristoffer Rygh. G. nr. 28, br. nr. 1.








Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrigeneste >