Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2
Copyright © 1999 forfatterne

Previous PageTable Of ContentsNext Page

5 Oppsummering og konklusjon

Med forbehold om undersøkelsens generaliserbarhet (se kapittel 3), kan de viktigste resultatene sammenfattes slik:

Intensjonene i L97 blir positivt vurdert av rektorer og lærere, både for skolen generelt og for kroppsøvingsfaget spesielt. Begge respondentgrupper ser likevel et misforhold mellom intensjoner og muligheter. Rektorene er mer optimistisk når det gjelder realiserings-mulighetene.

Ikke bare blant lærerne, men også blant rektorene finnes det klare positive holdninger til og meninger om kroppsøvingsfagets betydning for de unges utvikling. Elevenes motoriske funksjonsnivå blir ellers vurdert som dårlig, mens rammevilkårene for kroppsøvingsfaget blir generelt vurdert som gode.

Det er et betydelig behov for etterutdanning. De lærerrelaterte tiltak for iverksetting av L97, som ble gjennomført før høsten 97, synes å ha vært for dårlige. På grunnlag av funnene i denne undersøkelsen så langt, kan det konkluderes med følgende generelle anbefalinger med hensyn til en vellykket iverksetting av L97:

  • Realiserbarheten av intensjonene i L97 bør vurderes fortløpende.
  • Skolene må få flere og bedre ressurser for å kunne ivareta intensjonene i L97.
  • Lærerne trenger mer og bedre etterutdanning.
  • Kroppsøvingsfagets timetall må vurderes i forhold til både de generelle og de fagspesifikke intensjonene i L97.

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 2

Copyright © 1999 forfatterne
Høgskolen i Vestfold