Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2
Copyright © 1999 forfatterne

Previous PageTable Of Contents

Referanser

Almås, R. (1990). Evaluering på norsk. En innføring i vurdering av prosjektarbeid og handlingsretta forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Berggraf Jacobsen, E. (1980). Didaktikk. Undervisningens Hva - Hvordan - Hvorfor. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørndal, B. & Lieberg, S. (1978). Nye veier i didaktikken. Oslo: Aschehoug.

Bjørnsrud, H. (1993). M87 - Mange erfaringer rikere. Oslo: KUF.

Bjørnsrud, H. (1995). Læreplanutvikling og lærersamarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørnsrud, H. & Raaen, F.D. (1997a). Grunnskolerefomen -97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. Oslo: Universitetsforlaget.

Engelsen, B. Ulstrup (1997). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Goodlad, J.I. (1979). Curriculum Inquiry. The study of Curriculum Practice. New York: McGraw Hill.

Gundem, B. Brandzæg (1990). Læreplanteori og læreplanpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Gundem, B. Brandzæg (1993). Mot en ny skolevirkelighet. Læreplanen i et sentraliserings og desentraliseringsperspektiv. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Midjo, T. & Wigen, K. (1997). Barn, fysisk aktivitet og fysisk omgivelser (rapport nr. 46). Trondheim/Dragvoll: Norsk senter for barneforskning.

Moser, T. (1998). Hvis du ikke har det i beina, har du det da heller ikke i hodet? Om kognitiv læring og motorikk. Kroppsøving, 48(1), 26-32.

Moser, T., Berggraf Jacobsen, E., Jørgensen, K.A., Folvik, S.E., Lilletvedt, K.H. & Braute, J. (1999). L97 og kroppsøving - fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 1: En teoretisk referanseramme for evaluering av L97. Notat X/97, Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Moser, T. & Dudas, B. (1996). Psykomotorikk kompendium. En innføring i psykomotorisk teori og praksis. Husøy-Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Patton, M.Q. (1997). Utilization-Focused Evaluation. Newbury Park/Calif.: Sage.

Thomas, J.R. & Thomas, K.T. (1986). The relation of Movement and Cognitive Function. In V. Seefeldt, (ed.), Physical Activity & Well-being (S. 443-452). Reston, Virginia: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance.

Thomas, J.R., Landers, D.M. Salazar, W. & Etnier, J. (1994). Exercise and Cognitive Function. In C. Bouchard, R.J. Shephard & T. Stephens (eds.), Physical activity, fitness, and health: International proceedings and concensus statement (521-529). Champaign, IL: Human Kinetics.

Vestre, S.E. (1980). Mønsterplanen og arbeidet i grunnskolen. En undersøkelse blant lærer i grunnskolen. Oslo: Norsk lærerlag i kommisjon hos Didakta Norsk Forlag.


Previous PageTable Of Contents

Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 2

Copyright © 1999 forfatterne
Høgskolen i Vestfold