Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2
Copyright © 1999 forfatterne

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Sammendrag

Prosjekttittel:

L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2: Lærernes og rektorenes vurderinger før iverksetting av L97 i et generelt- og et kroppsøvingsperspektiv

Forfattere:
Thomas Moser, Kari Anne Jørgensen, Sven Egil Folvik, Karl H. Lilletvedt, Jorunn Nyhus Braute, Einar Berggraf Jacobsen

Bakgrunn:
Undersøkelsen er delprosjekt 2 i et prosjekt som gjelder evalueringen av grunnskolereformen (R97) og ble gjennomført av medarbeiderne ved kroppsøvingsseksjonen ved Høgskolen i Vestfold (avdeling for lærerutdanning). I den foreliggende undersøkelsen ble det sett på forutsetninger for implementeringen av den nye læreplanen (L97) med fokusering på planens generelle del samt delen som gjelder faget kroppsøving.

Intensjon med prosjektet:
Prosjektets intensjon er å få bedre innsikt i og mer forståelse for hvordan en læreplan virker i skolehverdagen. Dette forutsetter først en avklaring av læreplanforståelsen og evalueringsfoståelsen som ligger til grunn (delprosjekt 1, Moser, et al., 1999). Oppmerksomheten skal videre rettes mot forhold i forbindelse med implementering av L97 (delprosjekt 2). Dessutten fokuseres det på konsekvenser til L97 i klasseromssituasjon (delprosjekt 3).

Mål med den foreliggende undersøkelsen (delprosjekt 2):
Målet med den foreliggende undersøkelsen var å kartlegge lærer- og rektorforutsetningene for implementering av den nye lærerplanen (L97). Med utgangspunkt i hovedkategoriene i didaktisk relasjonstenkning skulle det tas stilling til intensjoner (mål), lærestoff, metoder, evaluering og personforutsteninger (forventninger, holdninger, vurderinger, m.fl.) i forbindelse med L97.

Metode:
Det ble gjennomført en surveyundersøkelse som i utgangspunkt var rettet mot alle grunnskolene i Vestfold. Spørreskjemaet ble utviklet av prosjektgruppen, omfattet 100 spørsmål/utsagn og ble utprøvd på representanter for målgruppen. Rektorene samt et utvalg av lærer med befatning med kroppsøvingsfag (som ble valgt ut av rektoren) skulle bearbeide skjemaet. En skriftlig vurdering av skjemaet gjennom respondentene tydet på, at de oppfattet det som hensiktsmessig og bra. En beskjedent svarprosent (48,1%) samt problemer som oppstod i forbindelse med tilbakesending av skjemaene svekker undersøkelsens representativitet.

Resultater:
De vesentligste resultatene av undersøkelsen kan sammenfattes som følge:

Lærere og rektorer vurderer intensjonene i L97 positivt, både når det gjelder den generelle delen og kroppsøvingsfaget. Begge grupper gir uttrykk for at det finnes et misforhold mellom planens intensjoner og skolens `muligheter'. Rektorene kan sies å være mer optimistisk når det gjelder realiseringsmulighetene.

Blant lærerne og rektorene finnes det utpregede positive holdninger og meninger i forhold til kroppsøvingsfagets betydning. Elevenes motoriske funksjonsnivå blir vurdert som dårlig. Rammevilkårene for kroppsøvingsfaget betraktes generelt som gode med en noe sprikende vurdering av enkelte betingelser.

Det er et betydelig behov for etterutdanning. De lærerrelaterte tiltak for iverksetting av L97 oppfattes som for dårlige både med tanke på kvalitet og kvantitet.

På grunnlag av funnene i denne undersøkelsen, som ble gjennomført våren 1997, kan det gis følgende generelle anbefalinger i forbindelse med implementeringen av den nye læreplanen:

  • Realiserbarheten av intensjonene i L97 bør vurderes fortløpende.
  • Skolene må få flere og bedre ressurser for å kunne ivareta intensjonene i L97.
  • Lærerne trenger mer og bedre etterutdanning.
  • Kroppsøvingsfagets timetall må vurderes i forhold til både de generelle og de fagspesifikke intensjonene i L97.

Veien videre:
Prosjektet fortsetter med fase 3, som gjelder erfaringer med og konsekvenser for den nye læreplanen i grunnskolen. I en kvalitativ studie skal det ved et utvalg skoler gjennomføres intervjuer med lærere og rektorer med sikte på å få dypere innsikt i og forståelse for følgene av L97 for de pedagogiske prosessene i grunnskolen. Med utgangspunkt i de kvalitative resultatene skal det videre utvikles et spørreskjema for innsamling av en større datamengde ved utvalgte skoler i Vestfold.


Previous PageTable Of ContentsNext Page

Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 2

Copyright © 1999 forfatterne
Høgskolen i Vestfold