Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag?
Delrapport 2
Copyright © 1999 forfatterne

Table Of ContentsNext Page

Forord

Som oftest er det en sammensatt begrunnelse for at bestemte spørsmål eller problemstillinger blir tatt opp i forskningssammenheng, noe som også gjelder det foreliggende prosjektet. En kombinasjon av fellesinteresser hos en gruppe mennesker i en seksjon, institusjonelle betingelser og samfunnsmessig utvikling kan nevnes som vesentlige forutsetninger i dette tilfelle.

Kroppsøvingsseksjonens medlemmer ved Høgskolen i Vestfold (HVE) har i lengre tid vært opptatt av å finne fram til et problemområde som kan engasjere de fleste i seksjonen, og som dessuten er i tråd med høgskolens FoU-strategi. Dette har vi sett på som en god mulighet for både faglig utvikling, styrking av sosiale relasjoner og samarbeid. Et arbeid med grunnskolereformen og L97 oppfyller disse kriteriene, og denne delrapport er den første av flere der de fleste av kroppsøvingsseksjonens medlemmer har deltatt.

Vi vil takke for den økonomiske støtte som prosjektet har fått fra Avdeling for lærerutdanning ved HVE og fra Utdanningsdirektøren i Vestfold. Rapporten kan likevel bære preg av at prosjektet bare i meget beskjedent grad har fått tilført eksterne midler, og vi håper å kunne komme sterkere tilbake ved et senere tidspunkt. Ellers vil vi også takke to kolleger i pedagogikkseksjonen som har vært viktige støttespillere i forberedelsen til prosjektet, nemlig førsteamanuensis Halvor Bjørnsrud og høgskolelektor Knut Rune Olsen.

Hovedintensjonen med denne første delrapporten er å gjøre rede for de vesentligste momentene i vårt teoretisk ståsted. Det gjelder i forhold til læreplanteori og -praksis og til evalueringsteori og -praksis. Delrapporten vil således utgjøre en samlet referanseramme for de empiriske undersøkelsene som etterhvert vil bli presentert i nye delrapporter.

Forfatterne


Table Of ContentsNext Page

Moser et al.: L97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? Delrapport 2

Copyright © 1999 forfatterne
Høgskolen i Vestfold