Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004. 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste > 


    156. Nordre Nes.

    Skylden. 1667: Blev ved sin gamle skyld. Nu med underliggende Torgersø samt et lite skogstykke Skjerpe: 7 pd. smør. Fullgård.
     Leidang. 1667: 14 merker smør, 31/2 lpd. korn, 31/2 skilling penger og 20 skilling foring.
     Eiere. I 1399 tilhørte 2 øresbol ”j Ældinese” i Slagen Mariakirken i Tønsberg. Dette er visstnok den part som samme kirke senere eide i Nordre Nes. 1574/77 har Vår Frue kirke (Mariakirken) 1 bpd. smør i Nes. Så sent som i 1835 har denne kirke fremdeles 1 bpd. smør i Nordre Nes. Parten er visstnok ikke blitt innløst. - I 1580 arvet Amund Tollevssøn (fra Sande) 2 skpd. (tunge i Nordre Nes efter sine foreldre Tollev Amundssøn og Margrete Frodesdatter (på Holm i Sande). I 1625 opføres Oluf Stokke (visstnok Mellem Stokke) i Sande som eier av 1/2 skippund mel i Nordre Nes, og Frode (Froer) Selvik i Sande som eier av 4 bpd. smør. I 1634 er Frodes enke Karen eier av 1 skippund tunge. I de samme år var Frode og Karen eier av en part i Teigen i Slagen. Om Oluf Stokkes part hører vi senere intet. Men Frode og hans efterkommere var eiere av en større part i Nordre Nes, til den i 1784 blev solgt til oppsitterne.
     Frode Selvik bodde på Øvre Selvik i Sande. Hans kone het Karen Barn:
Amund Frodessøn, f. 1612, g. m. Agnete Jørgensdatter, d. 1685; bodde på Øvre Selvik. Fem barn: 1. Frode (Froer), f. 1644, kalles en tid borger til Tønsberg, bodde senere på Nedre Seivik i Sande; g. m. Anne Pedersdatter, Nedre Selvik. (Fem barn: 1. Gunhild, f. 1666. 2. Anne, f. 1669, g. m. Jens Pederssøn fra Hurum. 3. Kirsti, f. 1683, g. m. Tor Rødby. 4. Agnete. 5. Karen.) - I 1681 makeskiftet Frode en gård på Lerstranden til svogeren Oluf Størkelssøn og fikk igjen bl. a. 1 bpd. smør i Nordre Nes. I 1689 utbød Frode sin odelsgård Nes, om noen av hans slekt vilde kjøpe den. Svogeren Nils Olssøn Sjøl manglet penger selv, men tok forbehold om sine barns rett. Frode var da eier av 3 bpd. smør i Nes. Han solgte denne part i 1691 til broren Jørgen. 2. Jakob, lensmann, bodde på Myre i Strømm. 3. Jørgen, se nedenfor. 4. Lisbet, g. m. lensmann Nils Olssøn, Østre Sjøl i Sande. De eide 1 bpd. smør i Nes ved skiftet efter Lisbet i 1709. 5. Ingeborg, g. m. Oluf Størkelssøn, Lerstranden.
     Jørgen Amundsen, bodde på øvre Selvik; g. m. Kirsten Bentsdatter Lindberg, d. 1726. Ved skiftet efter Kirsten opgis parten i Nes til 5 bpd. smør, mens den i en annen kilde opgis til 4 bpd. smør, som vel er det riktigste. Tre barn: 1. Bent Jørgensen, f. 1686, d. 1764, bodde på Bjørndalen i Sande; g. m. Ingeborg Torsdatter, f. 1673, d. 1759. (Tre barn: 1. Kirsten, f. 1719 (gift: 1. m. Augustinius Floer på Skjervik. 2. m. Ole Anderssen Kjekstad). 2. Bent Bentsen, f. 1721, bodde på Åsnes i Sande; g. m. Åse Klemetsdatter Holm. Han kjøpte antagelig den part i Nes som hadde tilhørt opsitteren Rasmus Froersen, og som blev solgt ved auksjon i 1751. Efter sin far arvet han i 1764 en part, og var i 1784 eier av 3 bpd. smør. Bent Bentsen solgte da denne part til opsitteren Kjøl Kristoffersen for 895 rdl. 3. Jørgen, f. 1724, bodde på Berger.) - 2. Agnete Jørgensdatter, f. 1688. 3. Helga (Helie) Jørgensdatter, f. 1691, d. 1775; g. m. Amund Aslaksen Kjekstad fra Røyken, d. 1739, bodde på Lersbryggen i Sande. (To barn: 1. Jørgen Amundsen, f. 1735, d. 1776, bodde på Lersbryggen; g. m. Kristine Bentsdatter (d. 1806). 2. Maren Kristine Amundsdatter (d. 1807), ektet 1765 Peder Olsen Bonden, f. ca. 1729, d. 1803; bodde på Søndre Hvardal i Sande. I 1784 solgte Kristine Bentsdatter, enke efter Jørgen Amundsen Lersbryggen, og Peder Olsen Hvardal 3 bpd. smør i Nordre Nes til opsitteren Kjøl Kristoffersens sønn Kristoffer Kjølsen for 895 rdl. De hadde arvet parten efter sine foreldre.) (Sandeboka, s. 230, 302, 587, 630, 636, 638 og 645.)
     Froer Rasmussen, bruker ca. 1680-1712, eide 2 bpd. smør i gården. Denne part gikk i arv til hans barn, inntil den omlag 1750 blev solgt til Bent Bentsen på Åsnes i Sande, se ovenfor.
     I 1813 blev gården solgt til skibsreder Samuel Lindholm, og har senere for det meste vært skibsreder- og byborgergods. I tiden 1887-99 tilhørte gården hann Carl Johan Michelet.
     Torgersøya blev frasolgt Nordre Nes i 1786.
     Det lille skogstykke Skjerpe omtales ikke i nyere tid.

Husdyr. Høiavling. Utsæd.

  Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde.
1657/58: Opgave mangler.
1667: 3 11 5 10   64 14 t. korn. Trede 4 t.
1723: 3 1/2 14 naut   10   50 1 t. blandkorn, 13 t. havre, 2 skj. rug.
1835: 4 18 naut    8 4   1/4 t. hvete, 1 t. rug, 5 t. bygg, 10 t. havre,
10 t. poteter.
1865: 5 19 naut   6 1  

1/2 t. hvete, 2 t. rug, 4 t. bygg, 14 t. havre, 17 3/4 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Skog av gran til noe ringe smålast. Rydningsland intet videre enn noe i engen å ophugge. Har humlehage. 1723: Bare litt skog til brenne. Fehavn i hjemrasten. Kan haves litt fiskeri i sjøen. Temmelig god jordart. Ligger ved sjøen og i (udi) kjøpstaden Tønsberg. Ang. skatteforhold se g.nr. 155, Teigen. 1803: Føder 2 hester og 12 fekreaturer. Sår 12 tønner. Har skog til brenne og gjerdefang og havn til kreaturene.

Brukere.

     På Nordre Nes var det i 1664: 1 leilendingsbruk, 1723:2 bruk (det ene delvis selveierbruk), 1835:1 selveierbruk, 1866:1 og 1905:5 matrikulerte bruk.
     Tormod (Thormoe, Tormoe) Nes solgte trelast 1610/12. 1624 eide han 1 skpd, i Otterstad i Rygge. Han betalte odelsskatt 1636 og 1640/41.
     Løyen (Løen) Nes nevnes i sakfallslisten 1623/24. I 1624/25 eide han på sine barns vegne 1 bpd. 6 m. smør i Kjølø på Nøtterøy, 1 lispd. mel i Bollerød, 1 lispd. mel i Møkkenes i Skjee og 1 lispd. tunge i Åsnes i Sande. Antagelig har Tormod og Løyen vært brukere her samtidig.
     Rasmus nevnes som bruker fra 1636. D. før 1631. Han var antagelig g. m. Mari Frodersdatter, som døde på Nes i 1692. Fire barn nevnes: 1. Froer, se nedenfor. 2. Nils, bodde på Åsen eie (hans sønn Rasmus Nilssen bodde på Knatten u. Stusrød). 3. Paul (han hadde også en sønn som het Rasmus). 4. Maren, g. m. Olle Olssøn, se nedenfor. - Rasmus eide en part i Lille Oseberg. Enken Mari opføres i 1681 og 84 som eier av parten i Lille Oseberg og en part i Teigen. Den sistnevnte part blev solgt 1712. Ole (Olle) Olssøn er visstnok den samme som i 1693 kalles Ole Hissing Nes, d. 1699.
     Froer (Frode, Froder) Rasmussen, ca. 1680-1712, sønn av foregående. D. 1712; 69 år. Gift: 1. Navnet ukjent. 2. 1699 m. Anne Oladatter, d. 1741, 81 år. Fire barn nevnes (1 og 3) : 1. Maren, g. m. Mathias Glufsen Schop i Amsterdam (Maren solgte i 1714 sin arvepart i Lille Oseberg. Hennes svoger postmester Thomas Jenssen nevnes i skjøtet). 2. Rasmus, f. 1699, se nedenfor. 3. Peder, f. 1704, d. 1718. 4. Margrete, f. 1707, ektet 1733 sjømann Peder Anderssen, bodde en tid på Kibnebb (Åsen). - Froer eide 2 bpd. smør i gården. Denne part gikk senere over til hans barn, hvorav sønnen Rasmus eide den største del. Enken Anne giftet sig igjen i 1712 med
     Ingebret (Engelbret) Gundersen, 1712-ca. 1732, skibstømmermann. D. 1750, 65 år. Ingen barn. - Gården blev delt i to bruk omlag 1718. Ingebret var en tid bruker av den ene halvpart sammen med stedsønnen Rasmus Froersen.

Bruk 1.

    Rasmus Froersen, ca. 1726-1750. F. 1699, se ovenfor, druknet 1750.1 Gift: 1. 1726 m. Berte (Birte) Karlsdatter Bruserød, d. 1743, 42 år. 2. 1744 m. Helle (Helge) Kristoffersdatter fra Lunden u. Presterød, d. 1785, 78 år1 (hennes bror Kjøl bodde på bruk 2). Fjorten barn (12 og 2): 1. Mari (Maren), f. 1726. 2. Froer, f. 1727, druknet 1750. 7. Karl, f. 1734. 8. Lars, f. 1736, ektet 1762 Olea Olsdatter Qvernheim. 11. Abraham, f. 1741. 12. Isak, f. 1743, sjømann; ektet 1775 Anna Maria Pedersdatter. 14. Jakob, f. 1747, d. 1767. - Rasmus eide 2 bpd. smør i gården, som han hadde arvet, bl. a. efter faren og broren Peder. - Ved skiftet efter Berte i 1744 utgjorde formuen 75 rdl. Parten i gården blev taksert til 40 rdl. - Ved skiftet efter Rasmus i 1751 utgjorde formuen 123 rdl. Løsøre for ca. 200 rdl. blev solgt ved auksjon. Parten i gården blev også solgt ved auksjon for 30 rdl. Enken Helle giftet sig igjen med
     Kristoffer Pedersen, 1753-1755. Han var fra Søndre Kjær og hadde vært i tjeneste hos fyrforvalter Michelsen på Narverød. D. 1755, 33 år. Gift: 1. 1752 m. Elen Pedersdatter, d. i barselseng 1752 (hennes bror Ole Pedersen bodde på Bergan på Nøtterøy). 2. m. enken Helle Kristoffersdatter, se ovenfor. Ett barn i første ekteskap: Jøran, f. 1752 på Val1øy, vokste op hos farbroren Mads på Søndre Kjær. - Ved skiftet efter Kristoffer i 1755 utgjorde formuen 109 rdl. Enken Helle giftet sig tredje gang 1756 med
     Knut Kristoffersen, 1756-1781. D. 1781, 58 år. Ingen barn. - Knut fikk bygselseddel på bruket i 1756 av Bent Jørgensen Selvik og Helga Jørgensdatter i Sande. S. å. kjøpte Knut halvparten av Husøy for 340 rdl. - Ved skiftet efter Knut i 1781 utgjorde formuen 506 rdl., som tilfalt enken Helle og Knuts søster Mari, som bodde på Nes (hun var i 1781 52 år og ugift). Blandt løsøret nevnes et par sølv skospenner, verd 1 rdl. 1 ort. Parten av Husøy blev solgt ved auksjon til svogeren Kjøl Kristoffersen på bruk 2 for 620 rdl. Knuts bror Lars bodde på Husvik. -Bruk 1 blev solgt i 1784 av enken Kristine Bentsdatter, Lersbryggen i Sande, og Peder Olsen, Hvardal i Sande, til Kristoffer Kjølsen for 895 rdl. Han lånte da 550 rdl. av kjøpmann Samuel Føyen i Tønsberg. Samtidig kjøpte faren bruk 2. I 1786 solgte de fra Torgersøya til skipper Jakob Larssen for 340 rdl.

Bruk 2.

     Jørgen Larssen, 1718-1746. D. 1746; 53 år; g. m. Ingeborg Pedersdatter Husvik, druknet 1750.1 Ti barn: 1. Peder, f. 1720, d. 1736. 2. Berte (Birte), f. ca. 1723, druknet 1750. 3. Lars, f. ca. 1724, d. 1810, skipper; ektet 1761 sitt nærsøskenbarn Ester Jakobsdatter, Søndre Nes, f. 1732, d. 1775. 4. Henrik, f. 1727, druknet 1750. 5. Anne (Anna), f. 1729, ektet 1753 Kjøl Kristoffersen, se nedenfor. 6. Rasmus, f. 1732, druknet 1750. 7. Jakob, f. 1734, druknet 1750. 9. Marte, f. 1739, ektet 1763 Hans Kristensen Fløyen. 10. Pernille Marie, f. 1742, ektet 1775 murmester Andreas Kristoffersen Hanche på Val1øy. - Ved skiftet efter Jørgen i 1746 utgjorde formuen 137 rdl. Som jordegods er opført en part, 1 bpd. 6 m. smør, i Husvik, som enken hadde arvet efter sine foreldre. Denne part blev taksert til 621/2 rdl. Jørgens søster var gift med Jørgen Hanssen Torgersøya. Hans søskenbarn var Kristen Evensen, Kjærnes i Sem. - Ved skiftet efter Ingeborg i 1751 blev arvesummen 137 rdl. Blandt løsøret nevnes 1 rød kirkeslede med skrin, taksert til 21/2 rdl., 1 gammel båt med tilbehør, 2 rdl.
     Kjøl Kristoffersen, 1753-1803, svigersønn av foregående. F. 1718 på plassen Lunden u. Presterød, d. 1803, 85 år.2) Gift: 1. 1753 m. Anne (Anna) Jørgensdatter, f. 1729, se ovenfor, d. 1785. 2. 1785 m. Mari (Maren) Svendsdatter Teigen, f. 1744 på Øvre Råel, d. 1810. Åtte barn i første ekteskap: 1. Kristoffer, f. 1753, se bruk 1. 3. Henrik, f. 1758, d. 1799, bodde i Tønsberg, se under Rusøy. 5. Ingeborg, f. 1763, ektet 1784 Salomon Jonsen, Søndre Nes. 7. Berte (Birte), f. 1768, d. 1779. 8. Elen, f. 1772, ektet 1800 skibstømmermann Ole Knutsen Dahl, d. på Nes 1831, 72 år. - I 1756 kjøpte Kjøl halvparten av Husøy for 340 rdl. I 1782 kjøpte Kjøl den annen halvpart av Husøy. Bruket på Nes kjøpte han i 1784 av Bent Bentren, Åsnes i Sande, for 895 rdl. Han lånte da 300 rdl. av kjøpmann Samuel Føyen i Tønsberg da han kjøpte bruket. - Ved skiftet efter Anne Jørgensdatter i 1785 utgjorde formuen 1900 rdl. Husøy blev taksert til 1200 rdl., bruket på Nes til 900 og løsøret til 170 rdl. Husøy blev efter hvert overtatt av barna. Bruket på Nes solgte Kjøl i 1800 til sønnen Kristoffer på bruk 1 for 1100 rdl. og ophold.

     1) Den 1. mars 1750, 3. søndag i faste, seilte 15 mennesker fra Bytangen, Narverød og Valløy til høimesse i Vår Frue kirke i Tønsberg. På hjemreisen kullseilte båten på Træla, mellem Holmen på Nøtterøy og Teigen på Bytangen, under en meget sterk storm, kl. 11/2 om eftermiddagen. Alle ombordværende druknet. Fem lik drev i land samme dags kveld, ni blev funnet noen dager senere under sokning og det femtende fant man flytende på vannet 24. mai. De personer som omkom ved denne sørgelige hendelse var:
     Rasmus Froersen, Nordre Nes, og sønnen Froer Rasmussen. Enken Ingeborg Pedersdatter, Nordre Nes, og hennes barn: Berte Jørgensdatter, Henrik Jørgensen, Rasmus Jørgensen og Jakob Jørgensen. Maria Olsdatter, 191/2 år. Hun tjente hos Nils Larssen, Søndre Nes. Lars Pedersen Husvik, hans hustru Anne Kristoffersdatter og deres barn: Mari Larsdatter og Else Larsdatter. Piken Berte Halvorsdatter, 27 år. Ole Nilssen, 14 år. De tjente hos fyrforvalter Michelsen på Narverød. Marte Halvorsdatter, Saltverket, 17 år.
     2) Bestefaren, Kjøl Lunden, døde på Presterøl 1716. Hans sønn, Kristoffer, bodde også på plassen Lunden u. Presterøl. Kristoffer Kjølsen, d. 1753, 70 år. Gift: 1. m. Elen (Eli) Larsdatter, d. 1744, 68 år. 2. 1744 m. Helvilt Nilsdatter. Ni barn (5 og 4) : 1. Helle (Helge), f. ca. 1707, ektet 1744 Rasmus Froersen, Nordre Nes. 3. Kjøl, f. 1718, bodde på Nordre Nes. 6. Elen, f. 1745. Helvilt Nilsdatter giftet sig igjen 1754 m. Jørgen Hanssen, Torgersøya.

    Kristoffer Kjølsen, 1784-1803, skipper og kgl. los. F. 1753 på bruk 2, d. 1803; ektet 1784 Gunhild Salomonsdatter, Søndre Nes, f. 1767 på Fukla i Nykirke, d. 1813. Seks barn: 3. Kjøl, f. 1793, bodde på Kaltvet. 5. Ragnhild Sofie (tvilling), f. 1800. - I 1800 kjøpte Kristoffer bruk 2 av faren for 1100 rdl. og ophold. Kristoffer blev derved eier av hele gården. Enken Gunhild giftet sig igjen 1804 med
     Kristian Anderssen Mønnebæk, 1804-1812, skipper. Han flyttet hit fra Nordre Teigen. F. 1759 på plassen Mønnebekk u. Søndre Rom, d. 1812. Gift: 1. 1792 m. Mari (Maren) Hansdatter, Nordre Teigen, f. 1759, d. 1802. 2. 1804 m. enke.. Gunhild Salomonsdatter, se ovenfor, f. 1767, d. 1813. Fire barn (2 og 2) : 1. Johanne, f. 1792, ektet 1814 Guttorm Hanssen Skallevoll, bodde på Kjær i Borre. 2. Anne Grete, f. 1795. - Mønnebæk solgte halve gården med anpart i våningshus og uthus til stedsønnen Kjøl Kristoffersen, i 1811 for 1250 rdl. Denne del blev kalt nordre del. Kjøl solgte sin del med nytt våningshus og halvparten i gårdens uthus i 1813 til skibsreder Samuel Lindholm for 6667 rdl. - Den søndre del blev solgt s. å. til Lindholm ved auksjon for 14105 rdl. og ophold til enken Gunhild. Ved skiftet efter Mønnebæk i 1813 utgjorde formuen ca. 12 000 rdl. Løsøret blev solgt ved auksjon for 314 rdl. Ved skiftet efter Gunhild s. å. blev arvesummen 5358 rdl. - Det hadde vært skibsbyggeri på Nordre Nes fra midten av det 18. århundre.
     Samuel Torgersen Lindholm, 1813-1843, skibsfører og reder. Han flyttet hit fra Hvaløy, Nøtterøy. F. 1775 på Lindholmen, Nøtterøy, d. 1843. Gift: 1. 1797 m. Maren Kirstine Hansdatter Bolæren, Hvaløy, f. 1777, d. 1835. 2. 1835 m. Sophie Jørgensdatter, f. 1813 på Tørkopp u. Skoppum i Borre, d. 1875 på Husøy. (Hennes søster Olea var g. m. underklokker Jakob Sørensen, som en tid bodde på Torgersøya.) Elleve barn (7 og 4) : 2. Gunhild Sophie, f. 1801 på Hvaløy, ektet 1824 skibsreder Christian Frederik Walløe, se nedenfor. 6. Thor Henrik, f. 1810, d. 1842, skipper; g. m. Olene Petronelle Pedersen (datter av kjøpmann Ole Pedersen i Halden), d. 1848, bodde på Østre Eikenes, Nøtterøy. 8. Maren Christine, f. 1836, d. 1911; ektet 1858 skibsfører, senere skibsreder Karl Hansen, Husvik (f. 1830, d. 1914), bodde på Narverød (han var sønn av lærer Boye Hansen ved Jarlsberg skole og hustru Helvig, f. Hauff). 9. Samueline (Lina) Sophie, f. 1838 d. 1923, ektet 1859 skibsfører Thor Henrik Hansen (bror av Karl Hansen, f. 1832, d. 1927), bodde på Narverød. 10. Fredrikke Nikoline, f. 1840, ektet 1871 skibsfører Julius Hansen (bror av Karl og Thor Hansen, f. 1841), bodde på Nes, senere i Tønsberg. 11. Ingeborg Marie, f. 1843, ektet 1869 skibsfører Theodor Christensen Moe fra Fredrikstad, bodde på Fetsund, hvor Moe senere var landhandler. Fra L. Bergs bok om Nøtterøy, s. 405, hitsetter vi følgende om Samuel Lindholm:
    «Han hadde god støtte i broren sin Frederik Hauff, Haug på Tjøme, senere Narverød og kom tidlig godt ivei. 23 aar gammel finder vi ham som skipper paa brorens skib Spes Fortuna (75 lester); et par aar senere fører han skibet. Frederik paa 100 lester. 1804 bygde han den første av sine egne skuter, Maren Kirstine (hustruens navn), var paa 56 lester, og den seilte han med i mange aar Endelig bygde han 1813 et skib paa hele 128 lester, Industri. En ny slup Arken, indkjøpt fra Arendal, blev kapret av fienden.
     Lindholm lot i 1825 opføre den store prektige hovedbygning på gården, som ennu står uforandret (Tønsb. Historie II, s. XX og 468). -Ved skiftet efter Maren Kirstine i 1837 utgjorde formuen 32 080 spd. Gården blev taksert til 6600 spd., boets rikholdige løsøre til 1500 spd. og en gård (matr.nr. 816) i Halden til 495 spd. Følgende skib, som Lindholm selv hadde latt bygge, blev solgt ved auksjon: «Maren Kirstine», 78 1/2 kom.lester, solgt for 3700 spd., ”Sophie” , 1161/2 kom.lester, for 6411 spd., «Søeblomsten», 1151/2 kom.lester, for 7755 spd., og «Lina», 1251/2 kom.lester, for 8010 spd. - Ved skiftet efter Lindholm i 1844 utgjorde formuen 17 430 spd. Gården blev utlagt til svigersønnen skibsreder Christian Frederik Walløe for 6700 spd., skibet «Lina» blev solgt ved auksjon til enken for 5000 spd. og skibet «Søeblomsten» solgt til kjøpmann Marthinius Gjersøe for 4400 spd. Enken Sophie giftet sig igjen 1844 med skibsreder Balthazar Hauff på Husøy.     
     Christian Frederik Walløe, 1844-1848, skibsreder. I tiden 1826-32 var han eier av Saltkopp. F. 1800 i Tønsberg, d. 1848. Broren Hans bodde på Teigen, og Jens på Narverød. Ektet 1824 Gunhild Sophie Lindholm, f. 1801 på Hvaløy, se ovenfor, d. 1867 i Tønsberg. Ingen barn. Det blev oprettet testament mellem ektefellene i 1845. Enken skjenket gården ved gavebrev av 1856 til brorsønnen Samuel M. O. Lindholm uten vederlag. Hun giftet sig igjen 1857 med enkemann, cand. theol. Elias Wolff, Tønsberg.
     Samuel Marinius Oluf Lindholm, 1856-1867. F. 1836 på østre Eikenes på Nøtterøy, sønn av skipper Thor Henrik Lindholm. Gift m. Nelly Elise Agerug, f. 1840 på Nøtterøy. Lindholm lånte 4558 spd. i 1860 Han solgte gården i 1867 for 10500 spd. til
     Lars Dahl, 1867-1873, kjøpmann og skibsreder i Tønsberg. I 1869 solgte Dahl fra en liten part, bruksnr. 2, til skibsreder Wilhelm Walløe for 1000 spd., se nedenfor. Dahl eide skibet « Hebe». Det var på 218 lester og var bygd på Nordre Nes. (L. Berg, Nøtterø, s. 153.) Dahl var f. 1796 i Ramnes, d. 1873 og blev begravet i Tønsberg. (J. A. Hoff, Tønsberg i hundre år, s. 172-73.) Sønnen, skibsreder Lauritz Anton Dahl, fikk skjøte på gården i 1875 av broren Thv. H. Dahl for 12 000 spd. Lauritz Dahl døde s. å., 38 år. Gården blev s. å. overtatt av broren, skibsreder og kjøpmann Thorvald Henrich Dahl, for 12 000 spd. Av kjøpesummen blev 10 000 spd. tilhørende moren Olava Dahl og Nitroline Andrine Dahl stående i eiendommen. Søsteren Marthine Dahl (f. 1825 i Tønsberg) bestyrte gården for broren i 1875. I 1887 solgte arvingene efter Thv. H. Dahl gården med noe løsøre til amtmann Carl Michelet for kr. 67 000. Han lånte s. å. kr. 25 000 av Statens pensjonskasse. Gården blev bortforpaktet til agronom Karl B. S. Ording, mot en årlig avgift av kr. 2000.
     Carl Johan Michelet, 1887-1899, amtmann. Han flyttet hit fra Nanset ved Larvik. F. 1826 på Blaker skanse, d. 1902 på Presterød. Sønn av generalmajor Christian Fredrik Michelet (1792-1874) og hustru Edle Michaeline Rasch (1804 -1892). Broren, oberst Georg Michelet, bodde på Søndre Nes. Carl Michelet blev gift: 1. 1853 i Ullensaker m. Olava Emilie Mathea Buhring, f. 1826 på Sem i Sør-Odal, d. 1879 i Kristiania (datter av proprietær Johan Andreas Buhring og hustru Adelheid von der Weyde Bergh). 2. 1882 i Kristiania m. Johanne Bruun, f. 1840, d.1887 (datter av høiesterettsadvokat Eskild Bruun og hustru Dorothea Marie Young). Fire barn i første ekteskap: 2. Edle, f. 1855, d. ug. 1895. 3. Christian Fredrik, f. 1860, major; ektet 1899 i Kristiania Charlotte Elisabeth (Lizzi) Fearnley (f. 1876), bodde på Snarøya ved Oslo. 4. Carl, f. 1862, læger ektet 1894 i Kristiania Sara Sofie Jensen (f. 1861, d. 1914 i Lærdal).


Nordre Nes, Grete Grøgaard. G. nr. 156, br. nr. 1.

Michelet tok jur. embedseksamen 1849, overrettssakfører 1856, politimester i Kristiania 1863-70, 1877-82, amtmann for Jarlsberg og Larviks amt 1882-1902. Michelet var stortingsmann for Jarlsberg og Larviks amt 1886-91 og 1895-1901. Han blev tildelt en rekke ordener. (S. H. Finne-Grønn, Slegten Michelet, Chr.a 1919, s. 154, 156 flg.). Michelet solgte gården i 1899 til fru Agnes Jakhelln for kr. 73 000 og bodde senere på Presterød. Fru Jakhelln solgte i 1907 fra en part, bruksnr. 6, til firmaet J. Meyer. I 1910 blev parten solgt til oberst Albert Johannes Maurer. Efter hans død i 1914 blev parten solgt til skibsreder L. A. Christensen. Fru Jakhelln solgte gården i 1908 til Lars C. Bjerkeskang på Presterød, og bodde senere på Ophus i Østerdalen. I 1912 blev gården solgt til Thv. Tvetev. I 1916 blev den solgt til     Ludvig Andreas Christensen, 1916-1924, skibsreder. F. 1869 i Tønsberg, d. 1924 (sønn av skibsfører Chr. Christensen, f. 1841, d. 1899, og hustru Sina Christensen, f. 1841, d. 1911). Efter å ha tatt middelskoleeksamen fikk Christensen sin første shipping-utdannelse hos skibsreder Alf Monsen i Tønsberg, og var derefter i syv år hos Dessen Brothers i London, hvorefter han i 1904 gikk i kompaniskap med skibsreder Hjalmar Røed i Tønsberg (f. 1858, d. 1906). Fra 1908 var L. A. Christensen eneinnehaver av firmaet Hjalmar Røed & Co. Før sin død i 1924 optok han som kompanjong sin bror, nuværende innehaver av firmaet Finn Christensen. Firmaet blev startet i 1890 og har disponert følgende skib:

S/S ”Sandø” ca. 1100 tonn d.v. S/S “Maud” ca. 3450 tonn d.v.
S/S “Tjømø” 2100 S/S “Soutra” 4650
S/S “Uller” 2700 S/S “Magdalene” 5350
S/S “Trym” 1500 M/S “L. A. Christensen”
S/S “Ulabrand” 3300 7990
S/S ”Trym” 3150 M/S “Mauds” 5550

     I samarbeid med Røed, McNair & Co. i Glasgow har firmaet hatt følgende dampskib under sitt firmamerke: ”Union” , ”Unison” , ”Unique”, ”Unda”, ”Undine” og ”Universe”, tilsammen ca. 17 000 tonn d.v. Hertil kommer fullrigeren ”Sir John Lawrence” og 3 trålere.
     L. A. Christensen ektet 1908 enken efter sin kompanjong, fru Magdalene (Magda) Røed, f. 1870 i Kristiania, d. 1946 (datter av grosserer Waldemar Hvistendahl, f. 1840, d. 1926, og hustru Magdalene, f. Hvistendahl, f. 1843, d. 1890) Christensen hadde ingen barn, men fru Christensen hadde to barn i sitt første ekteskap med skibsreder Hjalmar Røed: 1. Matbilde (Matti) Røed, f. 1893 i Tønsberg, d. 1918; g. m. konsul Robert Stephanson, Oslo (de hadde to barn: a. Grete Stephanson, f. 1914, g. m. direktør, dr. ing. Leif Grøgaard, Oslo, se nedenfor. b. Matti Stephanson, f. 1917, g. m. direktør Kai Norman, Oslo). 2. Gjertrud Røed, f. 1895 i Tønsberg, g, m. Axel Hvoslef, bosatt i Oslo.
     Efter fru Christensens død i 1946 blev gården 1. juni 1946 overtatt av datterdatteren fru Grete Grøgaard. Den utgjør ca. 300 mål dyrket mark, 40 mål havn og 150 mål skog. Gården var i tiden 1931-46 forpaktet bort til C. H. Møyland fra Andebu (f. 1869, d. 1946 i Åsgårdstrand). I 1946 overtok Gustav Sørebø forpaktningen.
    Hovedbygningen er opført i 1825 En del av denne kalles ”skipperfløien”. Christensen og frue hadde en større samling kunstgjenstander og antikviteter, som for en del stammet fra fru Christensens svigerforeldre skibsreder O. L. Røed og frue Mathilde Røeds samlinger på øvre Rød, Tjømø, dels var samlet og innkjøpt fra forskjellige kanter av fru Magda Christensen selv.
     Oplysninger om skibsreder L. A. Christensen og firmaet Hjalmar Røed & Co. er meddelt av konsul Finn Christensen i Tønsberg.

Bruksnr. 2.

    I 1869 solgte kjøpmann Lars Dahl bruksnr. 2 til skibsreder Wilhelm Walløe fra Teigen for 1000 spd. Parten blev skyldsaft s. å. Walløe solgte den igjen i 1873 for 1400 spd. til
     Torger Hanssen, 1873-1913, skibsbyggmester. F. 1833 i Hedrum, d. 1913; ektet 1870 Elisabeth Eriksdatter, f. 1846 i Frendefors i Dalsland, Sverige, d. 1920. Åtte barn: 1. Hilda Marie, f. 1870, g. m. Gustav Sjøstedt, bor i Amerika. 2. Thora Elise, f. 1872, d. 1893. 3. Emil Thorvald, f. 1874, d. 1892. 4. Henriette (Henny) Marie, f. 1876, bor i Amerika. 5. Harald Godtfred, f. 1878, modellbygger, bor i Amerika. 6. Edith Mathilde, f. 1881, bor på Råel. 7. Marianne Josefine, f. 1884, g. m. sjømann Karl Jensen, bor i Amerika. - En liten smie brente for Hanssen i juli 1893. Fra bruksnr. 2 blev følgende parter frasolgt: Bruksnr. 3 i 1879 til Johan Mathisen for kr. 400. (Fra bruksnr. 3 blev bruksnr. 5, Stranden, utskilt i 1894. Bruksnr. 3 og 5 blev kjøpt av Henrik Martin Johannessen i 1881 og 1894.) Bruksnr. 4, Strand, blev utskilt i 1884. Johan Larsen fikk skjøte på denne parsell i 1894 for kr. 400.
     Johan Larsen fikk auksjonsskjøte på bruksnr. 2 i 1921. I 1925 fikk frøken Edith Hansen odelsskjøte på eiendommen. Hun solgte den i 1932 til søstrene, frøken Henny Hansen og enkefru Marianne Jensen. De solgte eiendommen i 1934 til nuværende eier
     Ellef Brenne, 1934-, gårdbruker. Han flyttet hit fra Adal i Borre. F. 1864 i Mykland, Aust-Agder. Gift: 1. m. Nanna Thorsen fra Nes Jernverk ved Tvedestrand, d. ca. 1918. 2. 1923 m. enken Magda Røre fra Borre, f. 1887 på Holm i Våle. Ett barn i første ekteskap: Martha, f. 1885, g. m. brukseier Tellef Nordbø, Evje, Aust-Agder.
     Eiendommen var tidligere på ca. 12 mål dyrket mark, men omtrent det halve er frasolgt til villatomter.

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >