Kirken i Tønsberg [ <- forrige ] [ forside/innhold ]

II. Kirken i dag

Tønsberg domkirke

Kirken er bygget på Lavranskirkens gamle kirkegrunn. Den stod ferdig høsten 1858, og ble høytidelig vigslet 19. desember 1858. I 1939 ble den restaurert med vakker kunstnerisk utsmykning, bl.a. glassmalerier. Inventar fra byens to eldre kirker med altertavle, malerier og kirkeskip kom atter på plass.
Søndag 19. november 1939 ble den gjenåpnet. Fra 20. juni 1948 ble den domkirke i det nyopprettede Tunsberg bispedømme.
I Domkirken er det høymesse hver søndag kl. 11. Dessuten holdes kveldsgudstjenester, ungdoms- og fastegudstjenester, foredrag, musikkandakter og konserter. Kirken er et sam-lende midtpunkt for det gudstjenestlige liv i Tønsberg og domkirke for Tunsberg bispe-dømme.

I jubileumsåret er følgende prester knyttet til kirken:
Domprost Peder Olsen
Res. kap. Johannes Knutzen
Kallskap. Asbjørn Nilsen
Domorganist er Age Myklegård.

Kirkens og byens historie i Norges eldste by hører sammen. Derfor vil samlingene i dom-kirken ga inn som et ledd i feiringen av jubileet og prege det. Jubileumsåret begynte med midnattsgudstjeneste i Domkirken og med festgudstjeneste Kristi Åpenbaringssøndag 3. januar, som også ble overført i TV og radio. Sommerens jubileumsfeiring vil også bli innledet med festgudstjeneste i Domkirken 6. juni. Gudstjenesten skal kringkastes. I tiden for påske har forskjellige sangkor deltatt i hoymessene, og flere kirkekonserter er blitt holds om kveldene. Kristi Himmelfartsdag, 20. mai, skal Frikirken ha sitt sangerstevne med konsert i Domkirken. Og i pinsen skal Indremisjonen bruke Domkirken til sitt pinsestevne. I slutten av juni skal Metodistkirken ha sin årskonferanse i Domkirken. Ellers blir det ordnet slik at i hele sommerhalvåret står Domkirken åpen for besek, så folk kan komme inn for å se og samtidig få anledning til stillhet og meditasjon.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Solvangkirken

Interessen for småkirkesaken ble vekket i Tønsberg ved et foredrag av biskop Bjarne Skard. Dette var foranledningen til at Tønsberg menighetsråd og noen interesserte fra nabomenighetene ble innbudt til et møte hos domprost Tobiassen den 21. april 1959 der pastor Reidar Kobro orienterte om småkirkesakens plass i norsk kirkeliv. Dermed var starten gitt til at menighetsrådet tok opp saken og besluttet å arbeide for reisningen av et kirkelig arbeidssenter på Solvang. Det ble valgt et arbeidsutvalg. Tidligere hadde en bibelgruppe sett behovet for en kirke i Solvangområdet, og nå skjøt tanken nye skudd slik at kirkering etter kirkering ble dannet.
Arbeidsutvalget og kirkeringene samlet betydelige beløp, og Tønsberg kommune stilte gratis tomt til disposisjon, og gav økonomisk støtte til reisning av Solvangkirken. De kirkelige fonds ble frigitt til samme formål.

I 1967 ble det gitt byggeløyve, og arbeidet kunne settes i gang etter tegninger utarbeiddet av arkitekt Elisabeth Fidjestøl. Ca. halvannet år senere, 9. mars 1969, ble bygget vigslet til kirkelig bruk av Tunsberg biskop, Dagfinn Hauge.
Foruten kirkesalen er der barnehage, peisestue, kontorer hobbyrom m.m. Solvangkirken eies av en stiftelse. Den har et styre som oppnevnes av menighetsrådet som er stiftelsens råd.
Det drives en aktiv kristen virksomhet for barn, unge og eldre, med søndagsskole, barne-arbeid, foreningsvirksomhet, bibeltimer, gruppearbeid m.m.Hver søndag holdes morgengudstjeneste kl. 10, og kveldsgudstjeneste hver torsdag kl. 20. Formann i styret er Erling Dittman, Markveien 15.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Tønsberg frivillige menighetspleie

«Foreningen for den frivillige fattigpleie i Tønsberg» ble stiftet 28. mars 1881. 1 1918 ble navnet forandret til Tønsberg frivillige menighetspleie.
Menighetspleiens eiendom, Menighetshuset i Stoltenberggaten 10, ble innviet 3. november 1912.
Den frivillige menighetspleie har i alle disse år vert en selvstendig gren av menighets-arbeidet i byen med mangesidig aktivitet.
Menighetspleien har en menighetssøster i full stilling, og en er engasjert i deltidsstilling for spesielt å ta seg av besokstjeneste blant eldre. Menighetspleien har faste møter for eldre en gang i måneden, bibeltimer, nattverdsguds.jeneste for eldre to ganger i året, og det arrangeres juletrefester og sommerturer. Menighetspleien er også medarrangør i Velferdsentralens virksomhet på Fagertun pleiehjem.
Menighetspleiens og Røde Kors' barnehage holder til i Menighetshuset og mottar bidrag fra Menighetspleien. Eldre, syke og andre som har spesielle behov, får hjelp fra Menig-hetspleien på forskjellige måter.
Formann i 1971 er Valborg Øydvin, Valborgs vei 9.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Tønsberg Misjonsforening

Hans Nielsen Hauge besøkte Tønsberg for første gang i 1797. Han fikk mange venner som kom til å bety meget for Guds rikes sak i byen.
I 1839 fikk sokneprest Abel i Tønsberg besøk av to haugianere som drøftet mulighetene for å danne en misjonsforening. Resultatet ble at Abel i Tønsbergs Ugeblad den 4. desem-ber samme år oppfordret «ærede Medborgere og Medborgerinder som maate føle Lyst til at indtråede i en Missionsforening her pea Stedet» til å melde seg til ham. Ingen meldte seg.Et år senere fikk Tønsberg sitt første misjonærbesøk av Afrika-misjonæren Hans Chr. Knudsen som varmhjertet talte misjonens sak.
Det gikk ennå 8 år for Tønsberg Misjonsforening ble stiftet den 14. mai 1848 etter initiativ av sokneprest William Lembach Beylegaard. Det tegnet seg 40 medlemmer ved starten.
Tønsbergs store sønn, Svend Foyn, støttet Tønsberg Misjonsforening med store årlige beløp gjennom mange år. Han fikk også bygd yrkesskole for misjonen i Zululand og på Madagaskar.
I jubileumsåret har Drammen krets av Det Norske Misjonsselskap, som foreningen står tilsluttet, sitt kretsmøte i Tønsberg 12. og 13. juni. Misjonsvenner fra Geilo i nord til Sandefjord i syd setter hverandre stevne her disse dagene.
Tønsberg Misjonsforening har møte i Bedehuset hver første søndag i måneden. Formann er Ragnar Berulfsen, Smidsrodveien 18, Teie.Hovedforeningen har en rekke underavdelinger med fast møtevirksomhet, og det er betydelige beløp som gjennom årene er gitt til misjonsarbeidet.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Sjømannsmisjonen

Den 7. november 1864 holds «sjømannsmisjonens far», pastor J. C. H. Storjohan, møte i sjøfartsbyen Tønsberg. Resultatet ble et våknende kristelig ansvar for våre sjømenn. På møtet 2. februar 1865 ble «Tønsberg Afdeling af Foreningen til Evangeliets Forkyndelse blandt skandinaviske Sømænd i fremmede Havne» stiftet.
Det første styret bestod av: Skipsreder Laurentius Foyn, skipsreder Gustav Brnun og pas-tor Beylegaard, med sistnevnte som formann. Sjømenns Kristelige Forening med lese-værelse ble stiftet 7. oktober 1897 av pastor A. Sommerfelt.
Foreningen for sjømannsmisjonen med sine mange underavdelinger har i alle disse årene gjort en stor velsignelsesrik innsats for våre sjøfolk.
For tiden har vi fem foreninger som arbeider for Sjømannsmisjonen. Men tilslutningen er ikke så stor som en kunne ønske det. Sjømannsmisjonen fortjener å ha en stor plass i vår gamle sjøfartsby.
Det er dessuten en rekke foreninger for de kristelige organisasjoner og menigheter som utfører et rikt arbeid og samler inn betydelige belop til misjonsoppgaver i vårt eget land og misjonslandene.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Svend Foyns Bedehus

Det frivillige kristelige menighetsarbeid i Tønsberg hadde til å begynne med sine møter i hjemmene. Så kom Svend Foyn inn i bildet med sin store og helhjertede misjonstanke. Han fikk bygd sammen med sine arbeiderboliger en forsamlingssal: «Foyn-salen.» Men i slutten av 1860- og først i 1870-årene, da det var vekkelsestider i Tønsberg, ble denne salen for liten. Da bygde Svend Foyn sitt bedehus og stilte det til tjeneste for det kristelige menighetsarbeid. Bedehuset stod ferdig og ble innviet søndag 5. november 1876. Foyn selv var ikke med ved innvielsen, men den 11. mars 1877 var han til stede og fikk den takk som misjonsfolket ville gi ham. Selv uttalte han et hjertevarmt ønske om at bede-huset måtte bli til velsignelse. Det var dengang det største og peneste bedehus i Norge. Det hadde 5 00 sitteplasser. Huset var bygd i gotisk stil av rød teglstein. Det var Svend Foyns høyeste ønske at dette gudshus skulle være vakkert. Talerstolen var bygd i gotisk stil, og på frontveggen var det plassert et billedverk som altertavle. Nederst er det malerier av «Korsfestelsen» og «Nedtagningen av korset», begge malt av maleren Rønning. Øverst er et vakkert relieff: «Oppstandelsen», utført av billedhugger Borch. På frontveggen finnes dessuten to store malerier: «Den fortapte sønns hjemkomst» og «Brudgommen kommer», utført av kunstmaler C. Brun. Etter Svend Foyns død disponeres bedehuset av Tønsberg Indremisjon som står for «utleie» til de kristelige foreninger som bekjenner seg til «den evangeliske religion». Utgifter til nybygg, vedlikehold og bruk, organist og vaktmester betales av Svend Foyn og hustrus misjonsfond. Siden 1914 har bedehuset gjennomgatt flere forandringer, så en kan med rette også i dag si at det er et av Norges vakreste bedehus.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Tønsberg Indremisjon

Tønsberg Indremisjon ble stiftet 21. november 1887 etter at det blant de troende gjennom lengre tid var ytret ønske om å organisere det kristelige arbeid i byen. Svend Foyns bedehus har vært Indremisjonens møtelokale siden det ble innviet til bruk den 5. november 1876.
Hver søndag og annen hver onsdag er det møte i Bedehuset. Ungdomsforeningen samles hver annen lørdag til ungdommens lørdagskveld, unntatt i sommertiden. Flere bibelgrupper har møte 2 - 3 ganger i måneden. Kvinneforeningen har sine møter hver 2. mandag i måne-den. Yngres avdeling for piker og gutter har faste torsdagsmøter.
Vennekoret og ungdomsforeningens musikklag har øvelse i Bedehuset hver mandag.
Pinsestevnet blir Indremisjonens største arrangement i 1971, med møter pinseaften og 1. pinsedag. Kjente talere og sangkrefter vil delta.
Formann er Hans Kristian Klemmetsby, Løkkeveien, Eik.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Tønsberg Kristelige Ungdomsforening

Den 12. oktober 1885 kom endel menn sammen i urmaker Holts hjem for å samiale om å danne en kristelig ynglingeforening for Tønsberg og omegn. Resultatet var at Tønsberg Ynglingeforening ble stiftet samme kveld.
I styrets første orientering ble det opplyst at medlemstallet var 53, og at regnskapet balanserte med kr. 131,85. Ved alle årsfester i den første tiden var Svend og Lena Foyn til stede som æresgjester.
Til å begynne med ble møtene holds hos styrets medlemmer, men litt senere fikk fore-ningen fritt lokale i Svend Foyns private borgerskoles hus på Møllebakken, der Svend og Lena Foyns Minne nå ligger. Her holdt man til inntil Svend Foyn døde i 1894. Foreningen flyttet midlertidig over til den gamle sjømannsskolen på Møllebakken. På ekstraordinær generalforsamling våren 1896 besluttet man å bygge eget hus, og dette ble innviet allerede
1. november samme år. Foreningen eier fremdeles huset i Storgaten 9.
Allerede i 1902 ble foreningens navn endret til Tønsberg Kristelige Ungdomsforening. Den har foruten hovedavdeling, misjonsgruppe for KFUM og misjonsforeningen Duen. Dess-uten er det avdelinger for jenter, gutter og speidere. Ungdomsklubben «Spiker'n» og sanggruppen Ten-Sing samler ungdommen. En del av møtene er lagt til Solvangkirken.
Jubileumsåret vil bli markert i foreningen ved et utvidet arrangement på St. Georgsdagen.
Formann i hovedavdelingen er Trygve Åsheim, Kjelle.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Metodistkirken, Tønsberg menighet

I april 1877 kom pastor Christian Torjussen til Tønsberg. Han var utsendt av den Biskopelige Metodistkirke for å virke i Norges eldste by, og den 20. januar 1878 ble menigheten organisert. Begivenheten fant sted i Kockesalen. Søndag den 21. oktober 1883 ble Metodistkirken i Møllegaten innviet. Den ble ombygd i 1952. Da fikk den nytt tårn og våpenhus og ble pusset opp i Iys mineralitt.
Søndag formiddag holdes gudstjeneste, og det er møter søndag og torsdag kveld. Søndags-skolen begynner umiddelbart etter gudstjenesten. Kvinnene samles regelmessig til misjons-møter, husmortreff og sosialt hjelpearbeid. For barn og ungdom i tenåringsalderen er det faste møter torsdag og lørdag. Menigheten har musikkor.
I jubileumsåret er menigheten vertsmenighet for Metodistkirkens årskonferanse i Norge i tiden 31. juni til 4. juli. Årskonferansen ledes av Metodistkirkens biskop i Norden. Menighetens prest er Charles Pettersen . Prestebolig og kirkekontor er i Botnegaten 4.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen begynte sin virksomhet i Tønsberg 17. mars 1889. De første offiserer var kaptein Dybing og løytnant Chr. Hansen.
Et år senere ble teater- og dansesalen  «Holtesalen» kjøpt og innviet til Frelsesarmeens lokale 22. april 1891. Bygningen ble bygget om i 1951.
Møter holdes regelmessig hver lørdag og søndag kveld, delvis også søndag formiddag.
Det er dessuten faste foreningsmøter hver mandag og tirsdag. Annenhver torsdag er det soldatmøte. Søndag formiddag holdes søndagsskole, og det arrangeres barne- og junior- møter.
Foruten møtevirksomhet driver Frelsesarmeen to sosiale avdelinger med egne ledere, nem-lig slumstasjonen i St. Olavs gt. 14, ved slumsøster kaptein Elsa Bogen, og Hospits for menn i Farmannsveien 26, ved major O. A. Reinfjell.
Frelsesarmeens hus med forsamlingslokale og leiligheter for offiserene ligger i Farmanns-veien 2. Nåverende leder er kaptein H. Ognøy.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Tønsberg Misjonsmenighet Det Norske Misjonsforbund

Den 16. april 1941 kom pastor Thorbjorn Westgaard til Tønsberg for å begynne evange-lisk møtevirksomhet. Misjonsmenighetene i Larvik og Drammen lovet økonomisk støtte og stilte forkynnere og sangkrefter til tjeneste. Tilslutningen til møtene ble meget stor, og virksomheten førte til at Tønsberg Misjonsmenighet ble stiftet 21. mars 1942.
Misjonsmenigheten leier Tønsberg Svende- og Hjelpeforenings lokale i Øvre Langgate 9. Forstander er pastor Søren Sæle, Tjømegt. 3. Formann er kontormann Bjarne Garbo, Kirkeveien 18, Teie.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

De første opplysninger om Frikirkens virksomhet i Tønsberg går tilbake til 6. november 1887. Det var på den tiden 5 frikirkemedlemmer i byen. De leide et værelse i en bakgård i Nedre Langgate til lokale, og forsamlingen bestod av 6 - 7 mennesker. Frikirkens med-lemmer på den tiden tilhørte Holmestrand menighet.
I 1903 var venneflokken øket til 15, og man fant tiden inne til å stifte egen menighet.
Dette skjedde 20. januar under ledelse av skomaker Ole Olsen. Nils Aarnes, som var eier av Kockegården, gav menigheten tomt til kirke av sin eiendom, og ny kirke ble innviet Alle Helgens søndag 7. november 1907.
Det er faste møter søndag formiddag og kveld. Misjonsforeningene har møter hver tirsdag. Ungdoms- og barnearbeidet er en vesentlig del av menighetens virksomhet med møter onsdag og torsdag, og spesielle samvær for ungdom lørdagskveldene. Sang- og musikk-øvelser er et fast ledd i arbeidet i menigheten.
I jubileumsåret har Østre krets av Frikirken sitt sangerstevne i Tønsberg Kristi Himmel-fartsdag, 20. mai. Foruten gudstjeneste på formiddagen blir det sangeroppmarsj og sang-møte i Domkirken på ettermiddagen.
Forstander er pastor Alf J. Andersen, Presterødalleen 1.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Tønsberg Misjonssamband

Tønsberg Kinamisjon ble stiftet i februar 1906. Da Det Norsk Lutherske Kinamisjons-forbund endret navn til Norsk Luthersk Misionssamband, fulgte dermed navneforandring på misjonsforeningen.
I 1960 kjøpte Vestfold krets av Misjonssambandet Snorres gt. 14 i Tønsberg. Her har kretsen sitt kontor, og foreningen leier 1. etasje til møtesal, som ble innviet 7. januar 1961.
Inntil den tid hadde møtene for det meste vært holdt i hjemmene.
Formann i 1971 er Einar Gard, Sandeåsen i Slagen. Kontor: Snorres.gt. 14.
Møtevirksomhet: Møte annen hver søndagskveld, og fest annen hver lørdag. Yngresavdeling har møter annen hver uke med Reidun Aarsland som leder. Søndags-skole søndag kl. 11,—Karsten Aadna er leder. Musikklaget har øvelse hver uke og synger på møtene i Misjonshuset og ellers i fylket. Kvinneforeningen har regelmessige møter to ganger i måneden.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

Betaniamenigheten

Betaniamenigheten i Tønsberg ble registrert som ordnet pinsemenighet i 1926 etter at det helt siden 1918 hadde vært drevet regelmessig møtevirksomhet.
I 1935 tok menigheten i bruk sitt menighetshus i Skogergaten 3. Fast og regelmessig offentlig virksomhet drives med møter søndag formiddag og kveld, kveldsmøter onsdag og fredag og samvær for ungdom lørdagskveldene. Søndag kl. 11 er det søndagsskole sam-tidig med formiddagsmøte.
Misjonen har stor plass i menighetens virksomhet, og for tiden er menigheten ansvarlig utsendingsmenighet for misjonærer i Kenya og Kongo, og støtter ellers misjonerer i Japan og Iran med faste belop.
Menigheten har et rikt sang- og musikkliv med menighetsmusikk, ungdomsmusikk og hornorkester .
Betaniamenigheten står i år som vertskap for Kongomisjonens årsmøte i tiden 27. - 29. august, som i anledning av byjubileet er lagt til Tønsberg. Det ventes representanter for de vel 30 menigheter landet over som er engasjert i det misjonsarbeidet Pinsevennenes Ytre Misjon driver i Kongo.
Forstander er Willy Sæther, Tors vei.
 

[ forside/innhold ] [ toppen av siden

St. Olavs kirke. Den katolske kirke

Den katolske menighet i Vestfold har sin kirke i Tønsberg. Et kapell ved St. Olavs klinikk ble i en årrekke benyttes til gudstjenester inntil ny kirke ble bygd og innviet av biskop Mangers i 1958.
Til menigheten hører mange flyktninger og utlendinger som er kommet til landet og har bosatt seg her: Derved får menigheten et sterkt internasjonalt preg.
Gudstjenester holdes søndag morgen og søndag formiddag.
Sokneprest: H. Kielland Bergwitz. Adresse: Sandefjordgt. 1.
 
 

 
Kirken i Tønsberg [ <- forrige ] [ forside/innhold ]