Stig Bjørshol, Inge Vinje, Øyvind Wistrøm:
Evaluering av ENSI 3 : Miljølære og skoleutvikling : Første rapport
Copyright © 2000 forfatterne

Forrige sideInnholdNeste side

1. INNLEDNING1.1 Oppdraget

Siden 1986 har Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet gjennomført flere miljøundervisningsprosjekter i norske skoler innenfor rammen av et OECD prosjekt kalt ENSI (se neste kapittel). Disse prosjektene har hatt forskjellige mål og inneholdt flere faser. For hver fase har det vært gjennomført en evaluering.

En siste fase i det norske prosjektet ENSI 3 startet opp i 1998. I denne fasen skulle 22 skoler i Norge være med i et nærmere bestemt miljøundervisningsprosjekt.

Som et resultat av bl.a. OECD-rapporten om ENSI 2 i Norge, ønsket KUF å få en grundigere evaluering av ENSI 3. Derfor ble det etablert en oppfølgingsgruppe på nasjonalt nivå med representanter fra KUF, Miljøverndepartementet, Sosial og Helsedepartementet samt Olje og Energidepartementet, foruten representanter fra hvert av de tre SU-kontorene som har skoler representert i ENSI 3.

KUF inviterte i oktober -98 alle relevante forskningsinstitusjoner i Norge til å gjennomføre en evaluering av dette norske bidraget til OECD prosjektet "Miljø og skoleutvikling".

KUF skriver i sin anbudsinnhenting av 29.10.98 følgende:

  Deltakende skoler skal selv evaluere om skolepraksis er i tråd med de målene som er satt, og i den utstrekning dette er mulig, vurdere elevenes læringsutbytte. De skal rapportere etter en felles mal.
  Et forskningsmiljø skal

   - bidra til utviklingen av en felles rapporteringsmal
   - delta på arbeidsseminarer for deltakende skoler der hensikten er å bidra til felles forståelse for programmets mål og intensjoner, og der deltakerne legger fram sine prosjektplaner og rapporter.
   - Observere prosessene på seminarer, gjennomgå skriftlige rapporter og den skriftlige kommunikasjonen mellom KUF, SU-kontorer, kommuner/ fylkerskommuner og skoler.
   - På basis av seminarene og den skriftlige dokumentasjon, gi en analyse av hvordan samarbeidet internt i skolene fungerer og mellom skolen og lokale samarbeidspartnere.

  Det vil være vesentlig å få fram hvilke hindringer skolene selv ser for å gjennomføre opplæring slik at lokalt miljøvernarbeid og miljøopplæring i skolen gjensidig kan styrke hverandre. Det er viktig å få belyst hvilke muligheter og begrensninger deltakerne ser både i planleggingsfasen, i gjennomføringsfasen og i rapporteringsfasen. Rapporten fra forskningsmiljøet vil bli del av den norske rapporteringen til OECD.

Høgskolen i Vestfold ble i mai 1999 utpekt til å gjennomføre dette, og med utgangspunkt i den ovennevnte oppdragsbeskrivelsen og en nærmere spesifisering av 10.05.99 (vedlegg 3) begynte ble dette prosjektet straks igangsatt. En første tidsplan for evalueringsarbeidet ble avtalt, og Høgskolen i Vestfold fikk i oppgave å levere:

  06.06.99

  Utkast til rapporteringsmal

  15.09.99

  Utkast til første evalueringsrapport

  01.01.99

  Første evalueringsrapport

  4-5.11.99

  Delta på evalueringsseminar

  01.02.00

  Levere delrapport

  01.06.00

  Sluttrapport

1.2 Formålet med og avgrensning av denne rapport

Denne første rapport er ment å gi en hovedoversikt over situasjonen på de deltakende skoler hittil i prosjektet:

 • dels en registrering av førsituasjonen og forutsetninger for den enkelte skole,
 • dels hva skolene har gjennomført i prosjektet så langt og da med vekt på utviklingen av internt og eksternt samarbeid.

Rapporten ikke ment å være utfyllende i forhold til det totale oppdrag. Analyse av korrespondanse er ikke gjenstand for en grundig evaluering i denne omgang, og det er heller ikke gjennomført noen dybdeanalyse av de enkelte skoler. Denne rapport vil derfor bli etterfulgt av en endelig rapport etter at prosjektet er avsluttet.

Forrige sideInnholdToppen av sidenNeste side

Stig Bjørshol, Inge Vinje, Øyvind Wistrøm:
Evaluering av ENSI 3 : Miljølære og skoleutvikling : Første rapport

Copyright © 2000 forfatterne
Høgskolen i Vestfold