HVE Skriftserien
Biblioteket
Høgskolen i Vestfolds skriftserie : utgivelser i 1999

Thomas Moser, Einar Berggraf Jacobsen, Kari Anne Jørgensen, Sven Egil Folvik, Karl H. Lilletvedt, Jorunn Nyhus Braute:

L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag?

Delrapport 1: En teoretisk referanseramme for evaluering av L97

Tilgjengelig i fulltekst topp

Høgskolen i Vestfold / Notat 2/99

Om notatet:

Mål:
Intensjon med prosjektet som helhet er å få bedre innsikt i og mer forståelse for hvordan en læreplan virker i skolehverdagen. Målet med delprosjekt-1 er å skape en teoretisk og metodisk referanseramme for det videre arbeid. I notatet blir det sett på grunnleggende teoretiske og forskningsmetodiske momenter i forbindelse med evaluering av læreplaner. Siktepunktet er å utvikle en felles faglig plattform i prosjekt-gruppen og å gjøre dette ‘teoretiske referansesystem’ tilgjengelig for andre. Dette utgjør utgangspunktet for de påfølgende empiriske delprosjektene.

Resultater:
Læreplanverket gjenspeiler at skolevirksomhet er en mangfoldig og sammensatt prosess som blir påvirket fra ulike sider og i forskjellige retninger. Et komplekst program som en læreplan er vanskelig eller umulig å evaluere gjennom bare en undersøkelse. Det er behov for arbeid med metodepluralistiske framgangsmåter på alle læreplannivåer der flere grupper inkluderes i evalueringen, særlig elevene. En sentral utfordring som framstår, er å evaluere forhold som gjelder den oppfattede og erfarte læreplan.

Praksisaspektet har hittil ikke framstått som et høyt prioritert område ved evaluering. Dette prosjektet vil være opptatt av praksis på undervisningsnivået og med en skoleutviklende funksjon. Her vil en avgrense oppmerksomheten til momentene implementering og realisering samt resultater oppnådd. Prosjektet tar utgangspunkt i sentrale kategorier i didaktisk relasjonstenkning,  intensjoner, mål, innhold, arbeidsmåter, personforutsetninger og rammefaktorer.
 

Om forfatterne: 
Forfatterne arbeider ved seksjon for Kroppsøving , Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold. 
Thomas Moser, 1.amanuensis, 
Einar Berggraf Jacobsen, dosent, 
Kari Anne Jørgensen, høgskolelektor, 
Sven Egil Folvik, høgskolelektor, 
Karl H. Lilletvedt, høgskolelektor, 
Jorunn Nyhus Braute, høgskolelektor, studieleder allmennlærerutdanning, 
 
 

Copyright: Forfatterne/Høgskolen i Vestfold 

Tilgjengelig i fulltekst topp

[ Tilbake til publikasjons-/bestillingsliste ]

topp

Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket
Sist oppdatert: 20.5.1999
Ansvarlig: nettbibl@hive.no