HVE
innhold neste
Forskningsdagene '97 ved Høgskolen i Vestfold

Forord

"Forskningsdagene" som blir arrangert ved landets universiteter og høgskoler, er etablert etter initiativ av Norges Forskningsråd. I år er de arangert for tredje gang totalt, og ved Høgskolen i Vestfold (HVE) for annen gang.

Om "Forskningsdager" er å oppfatte som den beste betegnelsen på disse dagene kan kanskje diskuteres. Ved HVE er det personalets FoU-prosjekter som blir presentert ved denne anledning - dvs. forsknings-prosjekter i en meget vid betydning.

Intensjonen med disse dagene er å synliggjøre hva FoU-ressursene er brukt til ved den enkelte institusjon. Den formelle begrunnelse for FoU-virksomheten finner vi ellers i den nye loven for Universitet og Høgskoler der det i § 2 heter:

«Institusjonene skal drive forskning, faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid».

For å få tak i premisser som kan ligge til grunn for denne paragrafen, kan det være relevant og nyttig å sitere noen utsagn som leder i Det norske høgskolerådet nylig har kommet med:

«Undervisning, forskning og formidling er de tre primærfunksjonene som tilhører enhver høgre læreanstalt».

«En høgre utdanning uten tett tilknytning til forskning, vil lett formidle foreldet kunnskap».

«Kunnskapsbehov i profesjonssektoren kan skape nye områder for forskning. Det ligger oppmagasinert mye praksisbasert kunnskap rundt profesjonsutdanningene som venter på systematisk refleksjon».

«At all høgre utdanning må være forskningspasert, er nå politisk akseptert som prinsipp».

«De statlige høgskolene er en viktig ressurs og et potensiale for norsk forskning. For å sikre kvalitet i utdanningen må disse høgskolene være aktive på FoU-fronten».

Ifølge loven for Universitet og Høgskoler samt de refererte utsagn har altså det faglige personalet ved de statlige høgskolene - som Høgskolen i Vestfold er en av - både rett og plikt til å drive FoU-virksomhet. Som allerede nevnt, er det resultater av denne virksomheten som blir presentert under "Forskningsdagene" - og i avd. for LU har vi i år vært "selvforsynt" med hele 22 bidrag fra skolens egne krefter.

Når det i løpet av to økter ble presentert 22 prosjekter, var det 11 av dem som ble presentert parallelt. Dette innebar at hver av tilhørerne kun hadde adgang til 2 av de 22 presenta-sjonene. Gjennom denne artikkelsamling åpnes det adgang til flere - og 16 prosjekter i alt.

Prosjektene som ble presentart under foredragene - og som blir presentert i denne artikkelsamling, vil befinne seg på noe ulike stadier. Mens noen er i en startfase, vil andre være i en avslutningsfase. Noen vil også foreligge ferdige.

Angående artiklenes kvalitative innhold, er det først og fremst forfatterne selv som utgjør de faglig ansvarlige - selv om hver av artiklene også har vært lest og vurdert av minst en annen. Med utgangspunkt i forfatterens etternavn vil artiklene bli presentert i alfabetisk rekkefølge

Einar Berggraf Jacobsen   
-dosent og FoU-koordinator-

 

innhold
topp
neste