De Umistelige Bøger
De Umistelige Bøger / innhold
Grøgaard, Hans Jacob: 
ABC-Bog. Ottende Udgave. Bergen, 1859. Vevutgave 2002.

Høgskolen i Vestfold  BiblioteketDigitale tekster


< ForrigeNeste >


       Anmærkninger.
Børns Underviisning bør ikke begynde med Religionens høieste
Lærdomme, men med det Lette og Forstaaelige. Derved undgaaes Kjed-
somhed og Vane til Tankeløshed. Derfor indeholder denne Bog saa
simple Ting, som Børn enten kjende eller let gjøres bekjendte med. 
     Bogstaverne skulle læres i Henseende til Lyden, Tegnet og Navnet.
Førend Barnet vises det trykte Bogstav, bør man ved Øvelser vænne det
til at udtale Bogstavet rigtigt, idet man foresiger og lader Barnet efter-
sige Bogstaverne, først de Selvlydende og saa de Medlydende i alphabe-
tisk Orden og endelig de, der ere hinanden beslægtede i Lyd, og naar dette
er skeet, da først bør Bogstavtegnene læres.
    Side 4 ere de smaa Bogstaver først ordnede efter deres Lighed og
Forskjel, for lettere at gjøre Børnene opmærksomme paa samme; dernæst
følge de, som ere beslægtede i Lyd, hvorefter kommer det hele Alphabet af
de smaa Bogstaver, ordnede efter deres Lighed og Forskjel og endelig  i den
alphabetiske Orden. Herfra gaaes over til de store Bogstaver, der Side
4 ligeledes ere først ordnede efter deres Lighed og Forskjel. Børnene bør
vide, hvilke Bogstaver ere Selvlydende og kan udtales alene, saa og at
ingen Stavelse kan være uden selvlydende Bogstav. De bør tillige kjende,
hvilke ere Medlydende, hvorfor disse kaldes saa, at de nemlig kan kunne
udtales i Forening med en Selvlyd. De bør gjøres opmærksomme paa
at et selvlydende Bogstav undertiden kan udgjøre et heelt Ord eller en
heel Stavelse, saa og at de store Bogstaver kan staae først i Ordene og
derfor kaldes Begyndelsesbogstaver. De Dobbeltlydende bør ikke deles som
a-i, e-i o.s.v., men udtales paa eengang som ai, ei o.s.v.
    Aa bør ikke udtales a-a, eller dobbel a, men som naar den Forund-
erde siger: Aa! Ligeledes bør æ ikke kaldes a-e, men med een Lyd, som 

< ForrigeNeste >

Original utlånt fra Nasjonalbiblioteket i Oslo


De Umistelige Bøger / innhold toppen av siden

Høgskolen i Vestfold / Biblioteket / Digitale tekster