- Biblioteket      

Høgskolen i Vestfold (HIVE)

-

  HIVE > Biblioteket > Om biblioteket > Utvalgte indikatorer i UH-sektoren 2011

Utvalgte indikatorer i UH-sektoren 2011

Med fokus på HiVe og HiBu, som blir Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) fra 2014.

Her brukes et utvalg av følgende tre sett med indikatorer:

Utvalgene er gjort ut i fra hvilke indikatorer som enkelt kan regnes ut basert på åpent tilgjengelige tall.
Utregningene er uoffisielle. Tallmaterialet har dessverre variabel kvalitet - se merknader.

 

Innhold:

Kilder:

Merknader og forbehold:

 • OBS OBS - tallmaterialet er av variabel kvalitet
  • I noen felt kan de forskjellige bibliotekene ha brukt forskjellig tallgrunnlag for rapporteringen.
  • Tall kan også vært beregnet på forskjellige måter fra år til år innen for ett og samme bibliotek (gjelder også HiVe).
  • Noen bibliotek fyller ikke ut alle relevante felt - dette kan også variere fra år til år.
  • Sammenligninger mellom enkeltbibliotek blir derfor ikke nøyaktige.
    
 • Disse feltene i det eksisterende tallmaterialet for fag- og forskningsbibliotekstatistikken er problematiske:
  • 003 - Antall studenter/ansatte:
   Brukt i gamle indikatorer ABM v.4. Det er mange måter å hente ut studenttall fra DBH. (De nye indikatorsettene bruker studiepoengproduksjon som del av tallgrunnlaget, og er spesifikke på hvordan tallene skal hentes ut.)
  • 109 og 112 - Nedlastinger fulltekstbaser og nedlastinger andre baser:
   Brukes også i de nye indikatorsett. Mange bibliotek har ikke rapportert tall, eller har inkludert tall i andre felt:
   • 109 - antall nedlastinger fra fulltekstdatabaser (viktig felt):
    • 2008-tall mangler for 8 HS'er. 2009-tall mangler for 6 HS'er. 2010-tall mangler for 4 HS'er. 2011-tall mangler for 4 HS'er.
    • Flere av bibliotekene har ebrary-pakker. Ebrary leverer en Counter Book Report 2 basert bl.a. på antall viste sider (det vanlige er å bruke sections/kapitler).
   • 112 - antall nedlastinger fra andre databaser:
    • 2008: 22 HS'er og 4 univ ikke tall. 2009: 15 HS'er og 3 univ ikke tall. 2010: 15 hs'er og 3 univ ikke tall. 2011: 16 hs'er og 4 univ ikke tall.
     Dvs at disse bibliotekene ikke har regnet "nedlastinger" fra "andre databaser", men lagt tall i felt for søk eller oppslag (sistnevnte er nok mest logisk).
    • Det kan være uklart hva som regnes som "andre databaser", og hva som regnes som nedlastinger i denne sammenheng. OBS: Ordnett-statistikk.
  • 150 og 151 - Fornyelser:
   Brukes i de nye indikatorsett (økt fokus på førstegangslån). Mange bibliotek har ikke levert tall:
   • 2008: 17 HS'er og 4 univ mangler tall. 2009: 14 HS'er og 3 univ mangler tall. 2010: 15 HS'er og 2 univ mangler tall. 2011: 12 HS'er og 2 univ mangler tall.
  • 129, 131, 133 og 135 - Innkjøp av materiale, herav elektronisk materiale
   • Det er store variasjoner i hvordan tallene for elektronisk materiale har vært rapportert. Noen har ikke rapportert disse tallene, mens flere samler alt elektronisk i 135. Variasjonene har nok en sammenheng med hvordan elektronisk materiale regnsskapsføres i de enkelte institusjoner.
   • Eldre tall kan også være lite periodisert, slik at databaseabonnementer for visse år kan være ført regnskapsåret før etc.
     
 • Åpenbare feil-verdier i enkelte felt er utelatt fra beregningene av gjennomsnitt for høgskoler og universiteter.
 • I tilfeller der det også er åpenbart hva den riktige verdien skulle ha vært, så er dette rettet i tallmaterialet (dette gjelder f.eks. rapportert "7" for antall brukere, rettet til "7000").
 • "Uten ansvar for mulige feil": Indikatorene er regnet ut med stor bruk av klipp-og-lim og autofyll i excel. Feil kan skje.
   

 

 

Testing av nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (v/UHR-B)

Definisjoner, se presentasjon av Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (2011).

(se også sortérbar tabell med 2011-tall)

     UHR-B 1

UHR-B 1:
Brukere pr årsverk.

Mål:
Vise hvor store personalressurser som stilles til disposisjon for bibliotekets brukere.
Indikere i hvilken grad institusjonen prioriterer bibliotektilbudet.

Bibliotekene ønsker vanligvis å se et lavt tall = god bemanning i forhold til antall brukere.

 

(= ABM A2)

 

UHR-B 2

UHR-B 2:
Bruk av samlinger: Utlån og nedlastede fulltekstdokumenter pr bruker.

Mål:
Indikere bruk av bibliotekets samlinger.

Høyt tall er ønskelig.

 • Utlånstall for HiBu er ikke fratrukket fornyelser.

 

Se merknader angående tallgrunnlaget for nedlastinger, felt 109 og 112.

 

(= ABM A3)

 


UHR-B 3

UHR-B 3:
Kostnader medieinnkjøp og tilgang pr bruker i målgruppen.

Mål:
Indikere institusjonens satsing på aktuelle samlinger.

Høyt tall er ønskelig (hvis innkjøpte ressurser faktisk blir brukt).

 • HiVe ligger fremdeles lavt.

 

(= ABM C2)


UHR-B 4

UHR-B 4:
Kostnader pr utlån/nedlastet fulltekstdokument.

OBS - denne indikatoren droppes i UHR-Bs anbefalinger for nasjonale indikatorer.

Mål:
Vise bibliotekets kostnad per førstegangslån og nedlastet fulltekstdokurnent.

Kostnader inkluderer her lønn.

Lavt tall er ønskelig.

 • HiVe har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.
 • Utlånstall for HiBu er ikke fratrukket fornyelser.

 

Se merknader angående tallgrunnlaget for nedlastinger, felt 109 og 112, og fornyelser, felt 150 og 151.

(Indikatoren er ikke lik ABM C3, siden UHR-B 4 bl.a. bruker kun førstegangslån i beregningen.)

 

Tabell: 2011-indikatorer for statlige høgskoler (etter UHR-B 2011)

Tabellen kan sorteres - klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Høgskole    UHR-B 1    UHR-B 2    UHR-B 3    UHR-B 4   
HHEdmark 202,29 22,98 904,98 145,56
HiAkershus 266,05 8,82 687,06 381,65
HIBergen 461,96 18,59 623,84 134,90
HiBuskerud 235,15 86,06 920,32 39,82
HiFinnmark 269,58 21,02 1325,02 147,56
HiGjøvik 386,72 16,26 1118,12 155,27
HiHarstad 344,18 23,45 881,14 107,40
HiLillehammer 559,07 34,49 963,07 61,20
HiNarvik 290,63 20,35 1785,76 168,32
HiNESNA 215,28 19,44 740,91 131,60
HiNTrøndelag 348,67 16,95 795,15 167,47
HiOslo 293,28 46,91 590,78 57,35
HiSTrøndelag 405,56 25,08 838,34 89,96
HiTelemark 382,09 24,85 815,62 100,91
HiVestfold 291,51 30,79 736,79 86,48
HiØstfold 190,96 59,37 1085,42 60,57
HSFjordane 280,62 31,13 858,99 85,40
HSHaugesund 241,39 38,61 1306,90 97,89
HSMolde 191,35 58,21 1640,42 78,44
HVOlda 289,07 19,13 652,40 117,43
HÅlesund 480,52 7,13 852,92 294,48
Samisk 116,30 74,78 3619,95 178,23
HS gj.snitt 306,47 32,02 1079,27 131,27
Univ. gj.snitt 257,96 73,04 2475,91 102,97

 

 

 

Utvalgte indikatorer fra: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek. ABM-utvikling 2010

Definisjoner, se ABM-utvikling: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (ABM-skrift 63) (2010).

(se også sortérbar tabell med 2011-tall)

A - Ressurser/tilgang/infrastruktur/utvikling
      

ABM A2:
Brukere per årsverk i biblioteket.

Er lik UHR-B 1, se denne

 

  ABM A5

ABM A5:
Antall utlån i forhold til antall bind i samlingen.

Høyt tall er ønskelig.

 • HBV-bibliotekene ligger begge over gjennomsnittet for høgskolene.

 

 

 


  ABM A6

ABM A6:
Andelen av totalt utlån som kommer fra egen samling.

Jo lavere tall, jo mer bruker man andres samlinger.

 • HiVe er mest avhengig av andres samlinger.

 


  ABM A9

ABM A9:
Timer per årsverk brukt på organisert undervisning.

Høyt tall er vanligvis ønskelig.

 • Stort spenn mellom HBV-høgskolene her.

 

 

 

 

B - Bruk
  ABM B2

ABM B2:
Bruk av bibliotekets digitale samlinger: nedlastede dokumenter (pr bruker).

Høyt tall er ønskelig.

 

OBS: Flere HS'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne indikatoren.

 

   

ABM B3:
Bruk av bibliotekets samlinger: utlån + nedlastede dokumenter.

Er lik UHR-B 2, se denne

 

  ABM B5

ABM B5:
Antall fysiske besøk per bruker i primærmålgruppen.

(Har her brukt felt 003 som tall på primærmålgruppe.)

Høyt tall er vanligvis ønskelig.

 • HiVe øker kraftig etter at det nye biblioteket sto ferdig.

 

 

 

 • Mange biblioteker har ikke rapportert besøkstall (gjelder 2007: 10 HS, 3 univ.  2008: 9 HS, 2 univ.  2009: 10 HS, 2 univ.  2010 : 11 HS, 3 univ.  2011: 7 HS, 4 univ.)

 

C - Økonomi
  ABM C1

ABM C1:
Andelen av universitetets/høgskolens utgifter brukt på lønn og medieinnkjøp/tilgang i biblioteket.

(hvis vi bruker DBH regnskapstall, se kilder)

Bibliotekene ønsker vanligvis å se en høy prosentandel.

 • Tydelig avstand mellom HBV-høgskolene her.

 

(= ABM v.4 3.1)

   

ABM C2:
Utgifter til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen.

Er lik UHR-B 3, se denne

 

  ABM C3

ABM C3:
Utgifter per utlån/nedlastede dokument.

Kostnader inkluderer her lønn.

Lavt tall er ønskelig.

 • HiBu har en sterk forbedring de siste år.

 

 

(Er ikke helt lik UHR 4, siden sistnevnte bl.a. bruker kun førstegangslån i beregningen.)

  ABM C4

ABM C4:
Andelen av lønns- og medieutgifter brukt på medieinnkjøp/tilgang.

Høyt tall er vanligvis ønskelig.

 • Begge HBV-høgskolene ligger under snittet.

 

  ABM C5

ABM C5:
Andelen av utgifter til medieinnkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser.

Økning er hele tiden forventet.

 

 

 

 

  ABM C6

ABM C6:
Utgifter til medieinnkjøp/tilgang per ansatt i vitenskapelig stilling.

(Bruker DBH-tall for ansatte i faglige stillinger, se kilder)

Høyt tall er ønskelig.

 • HiVe klart under gjennomsnittet (nest sist blant alle HS'ene)

 

Tabell: 2011-indikatorer for statlige høgskoler (etter ABM 2010)

Tabellen kan sorteres - klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Høgskole    A2    A5    A6    A9    B2    B3    B5    C1    C2    C3    C4    C5    C6   
HHEdmark 202,29 0,53 97,35% 9,95 8,97 22,98 61,89 2,81% 904,98 116,17 24,60% 53,01% 12604,74
HIBergen 461,96 0,84 97,74% 24,72 6,22 18,59 0,00 2,14% 623,84 102,57 23,74% 0,00% 7693,92
HiBuskerud 235,15 1,04 97,85% 15,28 59,89 86,06 60,00 2,65% 920,32 39,82 26,25% 58,72% 12674,03
HiFinnmark 269,58 0,63 98,13% 8,00 7,53 21,02 6,43 2,17% 1325,02 101,75 38,15% 42,50% 11946,49
HiGjøvik 386,72 0,60 97,09% 34,40 10,17 16,26 26,89 2,25% 1118,12 137,93 39,60% 44,22% 12702,70
HiHarstad 344,18 0,63 97,07% 8,36 7,64 23,45 50,14 1,95% 881,14 89,56 33,52% 41,13% 10570,34
HiLillehammer 559,07 0,91 97,71% 14,56 17,29 34,49 63,53 2,15% 963,07 61,20 43,12% 0,00% 16411,76
HiNarvik 290,63 0,39 98,47% 13,33 7,39 20,35 58,67 1,71% 1785,76 174,03 46,64% 52,60% 12867,77
HiNESNA 215,28 0,36 95,36% 15,75 1,88 19,44 0,00 2,30% 740,91 131,60 24,44% 9,56% 9608,43
HiNTrøndelag 348,67 0,39 97,18% 16,05 5,21 16,95 0,00 2,18% 795,15 124,17 26,28% 39,31% 9601,82
HiOslo 293,28 1,70 97,29% 16,19 21,75 46,91 69,05 2,16% 590,78 57,35 21,22% 60,16% 7502,77
HiSTrøndelag 405,56 0,75 98,58% 16,11 8,92 25,08 26,04 1,91% 838,34 89,96 35,82% 1,74% 12087,81
HiTelemark 382,09 0,61 96,16% 10,74 0,00 24,85 22,10 2,30% 815,62 100,91 28,98% 0,00% 10761,39
HiVestfold 291,51 1,39 96,35% 10,05 23,59 30,79 40,71 1,63% 736,79 61,62 26,38% 52,89% 7614,39
HiØstfold 190,96 0,99 96,93% 13,30 23,44 59,37 0,00 2,63% 1085,42 60,57 27,70% 28,10% 13446,37
HSFjordane 280,62 0,47 96,35% 14,42 21,29 31,13 0,00 2,32% 858,99 68,29 30,17% 34,11% 10609,01
HSHaugesund 241,39 0,93 97,83% 0,00 14,84 38,61 0,00 2,95% 1306,90 97,89 32,22% 0,00% 14971,75
HSMolde 191,35 0,31 97,35% 10,83 43,08 58,21 57,93 3,60% 1640,42 78,64 34,94% 47,79% 18817,65
HVOlda 289,07 0,62 95,94% 10,47 8,46 19,13 28,09 2,19% 652,40 70,41 25,15% 31,69% 8039,12
HÅlesund 480,52 0,44 96,98% 36,92 0,00 7,13 68,18 1,70% 852,92 294,48 36,31% 35,66% 12242,65
Samisk 116,30 0,29 97,93% 10,00 0,00 74,78 0,00 1,57% 3619,95 178,23 26,31% 0,00% 10446,65
HS gj.snitt 306,47 0,70 97,35% 16,78 16,12 32,02 45,69 2,26% 1079,27 112,65 30,54% 44,42% 11465,24
Univ. gj.snitt 257,96 0,28 94,07% 12,31 62,18 73,04 18,31 2,28% 2475,91 95,58 42,40% 73,56% 17015,77
 • Høgskolen i Akerhus er utelatt (leverte få tall i forkant av fusjon med HiO)
 • B5: Felt 003 er brukt som tall på primærmålgruppe i utregningen.
 • C1: DBH-tall brukt i beregningen: Årsoppgjøret, sum driftskostnader (se kilder).
 • C6: DBH-tall for faglige tilsatte er brukt i beregningen (se kilder).
 • 0-verdier er lagt inn av sorteringstekniske årsaker der det ikke er datagrunnlag for utregning.
 • Usikre verdier er markert med rødt (manglende eller feil i datagrunnlag) og er ikke inkludert i gjennomsnittet for høgskolene.
 • Se også forbehold og generelle kommentarer om tallmaterialet.

 

 

 

Utvalgte indikatorer fra: Indikatorer versjon 4.0: Forslag til indikatorer for fag- og folkebibliotek. ABM-utvikling 2007

(se også sortérbar tabell med 2011-tall)

     1.1: Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.

ABM v.4 1.1:
Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.

Høyt tall er ønskelig.

 • HiBu og HiVe ligger på samme nivå de siste tre år - begge under gjennomsnittet.
  1.8: Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek

ABM v.4 1.8:
Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek
.

Tall over 1: Mer utlån til andre bibliotek enn innlån.
Tall under 1: «Belaster» andre bibliotek mer enn det ytes.

 • HiVe er klart mest avhengig av andres samlinger.
  1.12: Antall årsverk pr bruker i målgruppen

ABM v.4 1.12:
Antall årsverk pr bruker i målgruppen
.

Høyt tall er ønskelig - sett fra bibliotekenes vinkel.

 • HiBu og HiVe ligger på samme nivå de siste to år - begge under gjennomsnittet.
  2.5a: Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen

ABM v.4 2.5a:
Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen
.

Høyt tall er ønskelig.

 • HiBu nærmer seg "universitetsnivå".
 • HiVe på gjennomsnittet for høgskolene

 

OBS: Flere hs'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne indikatoren.

  2.6: Prosent av samlingen ikke i bruk (ny indikator i v4.0)

ABM v.4 2.6:
Prosent av samlingen ikke i bruk
.

Lavt tall er som regel ønskelig - betyr stort utlån i forhold til samlingsstørrelsen.

 • HiVe har et høyt utlån i forhold til samlingsstørrelsen. Samlingen er relativt liten, men brukes mye.
 • Ved HiVe er utlånet så stort forhold til samlingsstørrelsen at indikatoren blir uttrykt som et negativt tall (noe som kun gjelder HiVe og HiO blant HS'ene).
  2.7: Antall lån pr bruker i målgruppen

ABM v.4 2.7:
Antall lån pr bruker i målgruppen
.

Høyt tall er ønskelig.

 • Store svingninger for HiVe, kraftig økning siste år bringer HiVe opp over gjennomsnittet.

 

 

   

ABM v.4 3.1:
Bibliotekets utgifter til lønn og medier i forhold til høgskolens totale utgifter
.
Er lik ABM C1, se denne

 

  3.3: Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.

ABM v.4 3.3:
Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.

Bibliotekene ønsker vanligvis å se et høyt tall.

 • HBV-bibliotekene ligger nå omtrent på same nivå, under gjennomsnittet.

 

 

  3.4: Medieutgifter pr. person i målgruppen

ABM v.4 3.4:
Medieutgifter pr. person i målgruppen.
Innkjøp av bøker, tidsskrifter, elektroniske medier etc, pr person.

Høyt tall er ønskelig.

 • HBV-bibliotekene ligger nå omtrent på same nivå, under gjennomsnittet.
  3.5: Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder

ABM v.4 3.5:
Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder

 • Økende tendens for alle HS'er. HiVe og HiBu fremdeles litt over gjennomsnittet for høgskolene.

OBS: Flere hs'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne prosentandelen.

 

  3.6: Forhold mellom medieutgifter og lønn

ABM v.4 3.6:
Forhold mellom medieutgifter og lønn

«Kroner brukt til mediekjøp per krone brukt til lønn».

Høyt tall er ønskelig.

 • HBV-høgskolene ligger omtrent på samme nivå, og begge er under gjennomsnittet for høgskolene.
  3.7 Kostnader pr. utlån (ny indikator i v4.0)

ABM v.4 3.7
Kostnader pr. utlån

Utlånstall inkluderer fjernlån/innlån.

Lavt tall er ønskelig.

 • HiVe har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.
 • OFA-høgskolene nærmer seg hverandre, og er nå alle bedre en snittet.

 

 

Tallmaterialet for 2009 inneholdt en forskyvning av formlene i summeringskolonnen for felt 141. Dette er tatt hensyn til i utregningen av indikatorer 3.3. og 3.7.

Tabell: 2011-indikatorer for statlige høgskoler (etter ABM v.4 2007)

Tabellen kan sorteres - klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Høgskole    1.1    1.8    1.12    2.5a    2.6    2.7    3.1    3.3    3.4    3.5    3.6    3.7   
HHEdmark 0,88 2,72 0,0035 5,87 52,14% 13,35 2,81% 2655 592 53,01% 0,33 176,07
HIBergen 0,49 1,52 0,0030 4,96 19,45% 14,77 2,14% 2277 498 00,00% 0,31 144,86
HiBuskerud 0,70 2,48 0,0023 29,86 20,86% 13,04 2,65% 1922 459 58,72% 0,36 159,86
HiFinnmark 1,37 3,88 0,0032 4,74 44,01% 16,08 2,17% 2993 884 42,50% 0,62 170,00
HiGjøvik 0,62 3,99 0,0022 6,87 52,00% 5,93 2,25% 2107 755 44,22% 0,66 291,56
HiHarstad 0,52 1,11 0,0027 5,40 41,50% 14,62 1,95% 1998 623 41,13% 0,50 131,72
HiLillehammer 0,55 2,67 0,0016 11,48 18,44% 11,42 2,15% 1617 639 00,00% 0,76 124,99
HiNarvik 0,78 2,75 0,0020 4,29 67,46% 7,97 1,71% 2455 1038 52,60% 0,87 286,15
HiNESNA 1,28 3,27 0,0031 1,27 72,97% 11,87 2,30% 2206 501 9,56% 0,32 164,94
HiNTrøndelag 1,00 1,22 0,0028 3,75 63,02% 13,00 2,18% 2354 571 39,31% 0,36 167,05
HiOslo 0,50 1,79 0,0028 17,27 -60,04% 19,98 2,16% 2474 469 60,16% 0,27 113,92
HiSTrøndelag 0,56 2,86 0,0025 7,20 29,88% 13,28 1,91% 2065 689 1,74% 0,56 147,12
HiTelemark 0,92 2,20 0,0026 0,00 46,19% 17,83 2,30% 2165 585 00,00% 0,41 107,01
HiVestfold 0,68 1,22 0,0021 9,97 -30,82% 17,10 1,63% 1932 455 52,89% 0,36 105,81
HiØstfold 1,31 3,55 0,0035 15,20 15,11% 24,15 2,63% 2932 730 28,10% 0,38 106,00
HSFjordane 0,75 1,85 0,0024 5,51 58,03% 11,22 2,32% 1934 530 34,11% 0,43 149,10
HSHaugesund 0,54 3,02 0,0026 9,32 25,10% 14,92 2,95% 2674 820 00,00% 0,48 171,74
HSMolde 0,98 1,01 0,0043 21,77 71,88% 10,86 3,60% 3445 1166 47,79% 0,54 270,98
HVOlda 0,69 2,21 0,0023 5,24 43,86% 15,93 2,19% 1773 404 31,69% 0,34 99,02
HÅlesund 0,47 1,49 0,0015 0,00 61,47% 5,06 1,70% 1858 605 35,66% 0,57 320,45
Samisk 3,70 1,26 0,0127 0,00 75,99% 36,70 1,57% 6932 1776 00,00% 0,36 209,38
HS gj.snitt 0,92 2,29 0,0031 9,44 37,93% 14,72 2,26% 2513 704 44,42% 0,46 175,40
Univ. gj.snitt 0,90 2,29 0,0040 38,72 75,09% 14,23 2,28% 5135 1681 73,56% 0,77 339,23
 • Høgskolen i Akerhus er utelatt (leverte få tall i forkant av fusjon med HiO)
 • 0-verdier er lagt inn av sorteringstekniske årsaker der det ikke er datagrunnlag for utregning.
 • Usikre verdier er markert med rødt (manglende eller feil i datagrunnlag) og er ikke inkludert i gjennomsnittet for høgskolene.
 • Se også forbehold og generelle kommentarer om tallmaterialet.

 

 

Se også:

 

Tags: Statlige høgkoler, bibliotek, høgskolebibliotek, bibliotekstatistikk, resultater, statistikk, rapportering, sammenligninger, rangering, indikatorer, kvalitetsindikatorer, resultatindikatorer, benchmarking, kostnadseffektivitet


  Sist oppdatert:   3. okt 2012   nettbibl@hive.no    koj