- Biblioteket      

Høgskolen i Vestfold (HIVE)

-

  HIVE > Biblioteket > Om biblioteket > Utvalgte indikatorer i UH-sektoren 2010

Utvalgte indikatorer i UH-sektoren 2010

Med fokus på HiVe og bibliotekene i Oslofjordalliansen (OFA)

Her brukes et utvalg av følgende tre sett med indikatorer:

Utvalgene er gjort ut i fra hvilke indikatorer som enkelt kan regnes ut basert på åpent tilgjengelige tall.
Utregningene er uoffisielle.

Innhold:

Kilder:

Merknader og forbehold:

 • OBS OBS - tallmaterialet er av variabel kvalitet:
  • I noen felt kan de forskjellige bibliotekene ha brukt forskjellig tallgrunnlag for rapporteringen.
  • Tall kan også vært beregnet på forskjellige måter fra år til år innen for ett og samme bibliotek (gjelder også HiVe).
  • Noen bibliotek fyller ikke ut alle relevante felt - dette kan også variere fra år til år.
  • Sammenligninger mellom enkeltbibliotek blir derfor ikke nøyaktige.
    
 • Disse feltene i det eksisterende tallmaterialet for fag- og forskningsbibliotekstatistikken er problematiske:
  • 003 - Antall studenter/ansatte:
   Brukt i gamle indikatorer ABM v.4. Det er mange måter å hente ut studenttall fra DBH. (De nye indikatorsettene bruker studiepoengproduksjon som del av tallgrunnlaget, og er spesifikke på hvordan tallene skal hentes ut.)
  • 109 og 112 - Nedlastinger fulltekstbaser og nedlastinger andre baser:
   Brukes også i de nye indikatorsett. Mange bibliotek har ikke rapportert tall, eller har inkludert tall i andre felt:
   • 109 - antall nedlastinger fra fulltekstdatabaser (viktig felt):
    • 2008-tall mangler for 8 HS'er. 2009-tall mangler for 6 HS'er. 2010-tall mangler for 4 HS'er.
    • Flere av bibliotekene har ebrary-pakker. Ebrary leverer en Counter Book Report 2 med mistenkelig høye tall.
   • 112 - antall nedlastinger fra andre databaser:
    • 2008: 22 HS'er og 4 univ ikke tall. 2009: 15 HS'er og 3 univ ikke tall. 2010: 15 hs'er og 3 univ ikke tall.
     Dvs at disse bibliotekene ikke har regnet "nedlastinger" fra "andre databaser", men lagt tall i felt for søk eller oppslag (sistnevnte er nok mest logisk).
    • Det kan være uklart hva som regnes som "andre databaser", og hva som regnes som nedlastinger i denne sammenheng. OBS: Ordnett-statistikk.
  • 150 og 151 - Fornyelser:
   Brukes i de nye indikatorsett (økt fokus på førstegangslån). Mange bibliotek har ikke levert tall:
   • 2008: 17 HS'er og 4 univ mangler tall. 2009: 14 HS'er og 3 univ mangler tall. 2010: 15 HS'er og 2 univ mangler tall.
  • 129, 131, 133 og 135 - Innkjøp av materiale, herav elektronisk materiale
   • Det er store variasjoner i hvordan tallene for elektronisk materiale har vært rapportert. Noen har ikke rapportert disse tallene, mens flere samler alt elektronisk i 135. Variasjonene har nok en sammenheng med hvordan elektronisk materiale regnsskapsføres i de enkelte institusjoner.
   • Eldre tall kan også være lite periodisert, slik at databaseabonnementer for visse år kan være ført regnskapsåret før etc.
     
 • Åpenbare feil-verdier i enkelte felt er utelatt fra beregningene av gjennomsnitt for høgskoler og universiteter.
 • I tilfeller der det også er åpenbart hva den riktige verdien skulle ha vært, så er dette rettet i tallmaterialet (dette gjelder f.eks. rapportert "7" for antall brukere, rettet til "7000").
 • "Uten ansvar for mulige feil": Indikatorene er regnet ut med stor bruk av klipp-og-lim og autofyll i excel. Feil kan skje.
   

 

Testing av nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (v/UHR-B)

Definisjoner, se presentasjon av Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (2011).

(se også sortérbar tabell med 2010-tall)

     UHR-B 1

UHR-B 1:
Brukere pr årsverk.

Mål:
Vise hvor store personalressurser som stilles til disposisjon for bibliotekets brukere.
Indikere i hvilken grad institusjonen prioriterer bibliotektilbudet.

Bibliotekene ønsker vanligvis å se et lavt tall = god bemanning i forhold til antall brukere.

 • Det er et stort spenn i bemanningsgraden mellom HiVe og HiØ.

(= ABM A2)

 

 • UIO har ikke rapportert tall for bibliotekfaglige årsverk, påvirker snitt for universitetene.
UHR-B 2

UHR-B 2:
Bruk av samlinger: Utlån og nedlastede fulltekstdokumenter pr bruker.

Mål:
Indikere bruk av bibliotekets samlinger.

Høyt tall er ønskelig.

 • OFA-bibliotekene ligger nå på samme nivå, litt over gjennomsnittet for høgskolene.

 

Se merknader angående tallgrunnlaget for nedlastinger, felt 109 og 112.

 

(= ABM A3)

 


UHR-B 3

UHR-B 3:
Kostnader medieinnkjøp og tilgang pr bruker i målgruppen.

Mål:
Indikere institusjonens satsing på aktuelle samlinger.

Høyt tall er ønskelig (hvis innkjøpte ressurser faktisk blir brukt).

 • HiVe ligger fremdeles lavt (på 20. plass blant høgskolene).

 

(= ABM C2)


UHR-B 4

UHR-B 4:
Kostnader pr utlån/nedlastet fulltekstdokument.

Mål:
Vise bibliotekets kostnad per førstegangslån og nedlastet fulltekstdokurnent.

Kostnader inkluderer her lønn.

Lavt tall er ønskelig.

 • HiVe har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.
 • OFA-høgskolene nærmer seg hverandre, og er alle bedre en snittet.

 

Se merknader angående tallgrunnlaget for nedlastinger, felt 109 og 112, og fornyelser, felt 150 og 151.

(Indikatoren er ikke lik ABM C3, siden UHR-B 4 bl.a. bruker førstegangslån i beregningen.)

 

Tabell: 2010-indikatorer for statlige høgskoler (etter UHR-B 2011)

Tabellen kan sorteres - klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Høgskole    UHR-B 1    UHR-B 2    UHR-B 3    UHR-B 4   
HBO 287,87 39,15 1399,66 79,55
HHEdmark 188,71 23,34 1079,72 151,84
HiAkershus 227,76 18,02 864,95 155,31
HIBergen 391,56 25,85 634,27 98,78
HiBuskerud 224,26 41,23 1011,69 85,48
HiFinnmark 339,23 20,28 1035,45 138,16
HiGjøvik 384,10 17,07 1090,27 149,75
HiHarstad 318,80 29,23 1040,36 88,91
HiLillehammer 568,95 23,68 911,42 87,02
HiNarvik 277,87 21,20 1459,93 153,14
HiNESNA 178,40 22,54 773,54 128,10
HiNTrøndelag 327,59 18,04 811,06 159,37
HiOslo 304,55 38,30 549,57 62,00
HiSTrøndelag 456,55 24,76 817,22 84,80
HiTelemark 368,48 26,21 737,63 95,04
HiVestfold 344,81 36,68 724,69 75,95
HiØstfold 186,91 38,64 1128,16 85,86
HSFjordane 264,49 70,08 810,19 40,51
HSHaugesund 251,67 37,67 1226,11 91,82
HSMolde 181,36 62,33 1631,18 75,70
HVOlda 257,61 19,35 703,29 122,53
HÅlesund 479,57 8,27 945,08 258,08
Samisk 133,10 58,55 3591,28 194,84
HS gj.snitt 301,92 31,32 1085,94 115,76
Univ. gj.snitt 272,14 105,45 2644,50 91,14

 

 

Utvalgte indikatorer fra: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek. ABM-utvikling 2010

Definisjoner, se ABM-utvikling: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (ABM-skrift 63) (2010).

(se også sortérbar tabell med 2010-tall)

A - Ressurser/tilgang/infrastruktur/utvikling
      

ABM A2:
Brukere per årsverk i biblioteket.

Er lik UHR-B 1, se denne

 

  ABM A5

ABM A5:
Antall utlån i forhold til antall bind i samlingen.

Høyt tall er ønskelig.

 • OFA-bibliotekene ligger nå på samme nivå, litt over gjennomsnittet for høgskolene.

 

 

 


  ABM A6

ABM A6:
Andelen av totalt utlån som kommer fra egen samling.

Jo lavere tall, jo mer bruker man andres samlinger.

 • HiVe er mest avhengig av andres samlinger.

 


  ABM A9

ABM A9:
Timer per årsverk brukt på organisert undervisning.

Høyt tall er vanligvis ønskelig.

 • Stort spenn mellom OFA-høgskolene her.
 • HiVe har relativt sett lavest bemanningsgrad, og har mindre kapasitet til undervisning.

 

 

 

 • UIO har ikke rapportert tall for bibliotekfaglige årsverk, påvirker snitt for universitetene.

 

B - Bruk
  ABM B2

ABM B2:
Bruk av bibliotekets digitale samlinger: nedlastede dokumenter (pr bruker).

Høyt tall er ønskelig.

 • HiVe ligger litt over gjennomsnittet for høgskolene.
 • Alle ligger langt under universitetene.

 

OBS: Flere HS'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne indikatoren.

 

   

ABM B3:
Bruk av bibliotekets samlinger: utlån + nedlastede dokumenter.

Er lik UHR-B 2, se denne

 

  ABM B5

ABM B5:
Antall fysiske besøk per bruker i primærmålgruppen.

(Har her brukt felt 003 som tall på primærmålgruppe.)

Høyt tall er vanligvis ønskelig.

 • HiVe øker kraftig etter at det nye biblioteket sto ferdig.
 • HiØ: Ikke tall.

 

 

 

 • Mange biblioteker har ikke rapportert besøkstall (gjelder 2007: 10 HS, 3 univ. 2008: 9 HS, 2 univ. 2009: 10 HS, 2 univ. 2010: 11 HS, 3 univ.)

 

C - Økonomi
  ABM C1

ABM C1:
Andelen av universitetets/høgskolens utgifter brukt på lønn og medieinnkjøp/tilgang i biblioteket.

(hvis vi bruker DBH regnskapstall, se kilder)

Bibliotekene ønsker vanligvis å se en høy prosentandel.

 • HiVe er tydelig under gjennomsnittet for høgskolene.
 • HiBu og HiØ er like tydelig over gjennomsnittet.

 

(= ABM v.4 3.1)

   

ABM C2:
Utgifter til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen.

Er lik UHR-B 3, se denne

 

  ABM C3

ABM C3:
Utgifter per utlån/nedlastede dokument.

Kostnader inkluderer her lønn.

Lavt tall er ønskelig.

 • HiVe har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.
 • OFA-høgskolene nærmer seg hverandre, og er nå alle bedre en snittet for høgskolene.

 

 

(Er ikke helt lik UHR 4, siden sistnevnte bl.a. bruker førstegangslån i beregningen.)

  ABM C4

ABM C4:
Andelen av lønns- og medieutgifter brukt på medieinnkjøp/tilgang.

Høyt tall er vanligvis ønskelig.

 • Alle OFA-høgskolene ligger under snittet.

 

  ABM C5

ABM C5:
Andelen av utgifter til medieinnkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser.

Økning er hele tiden forventet.

 

 

 

 

 • 2009: HiØ ikke tall, bruker snitt mellom 2008 og 2010 i diagrammet
  ABM C6

ABM C6:
Utgifter til medieinnkjøp/tilgang per ansatt i vitenskapelig stilling.

(Bruker DBH-tall for ansatte i faglige stillinger, se kilder)

Høyt tall er ønskelig.

 • HiVe klart under gjennomsnittet (på 22. plass blant høgskolene...)

 

Tabell: 2010-indikatorer for statlige høgskoler (etter ABM 2010)

Tabellen kan sorteres - klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Høgskole    A2    A5    A6    A9    B2    B3    B5    C1    C2    C3    C4    C5    C6   
HBO 287,87 0,31 96,68% 10,83 23,01 39,15 0,00 2,01% 1399,66 79,56 43,72% 57,52% 15378,50
HHEdmark 188,71 0,51 97,37% 10,11 9,06 23,34 48,65 2,91% 1079,72 118,95 27,53% 36,54% 14141,83
HiAkershus 227,76 0,49 97,35% 23,70 5,73 18,02 25,99 2,29% 864,95 155,31 28,03% 3,55% 10914,13
HIBergen 391,56 0,82 97,80% 27,71 5,87 25,85 0,00 2,10% 634,27 98,78 24,02% 0,00% 7626,67
HiBuskerud 224,26 1,09 98,34% 19,43 12,94 41,23 60,60 2,81% 1011,69 85,94 27,27% 50,56% 13480,94
HiFinnmark 339,23 0,61 97,50% 8,75 7,41 20,28 6,30 1,79% 1035,45 91,38 35,14% 33,10% 8479,18
HiGjøvik 384,10 0,65 97,08% 23,36 9,80 17,07 23,84 2,22% 1090,27 130,86 38,40% 38,53% 11222,94
HiHarstad 318,80 0,60 96,29% 13,33 14,47 29,23 42,53 2,05% 1040,36 76,64 38,54% 29,25% 12046,00
HiLillehammer 568,95 0,93 97,50% 16,00 6,44 23,68 67,89 2,18% 911,42 87,03 41,08% 0,00% 15416,22
HiNarvik 277,87 0,39 97,83% 11,33 7,32 21,20 60,04 1,65% 1459,93 158,30 40,78% 39,28% 11206,26
HiNESNA 178,40 0,37 94,51% 10,00 0,48 22,54 0,00 2,20% 773,54 128,10 22,47% 4,71% 8011,61
HiNTrøndelag 327,59 0,40 97,05% 13,02 5,26 18,04 0,00 2,19% 811,06 119,25 26,74% 38,73% 9866,15
HiOslo 304,55 1,69 97,19% 22,94 12,64 38,30 71,59 1,97% 549,57 62,00 22,26% 55,60% 6970,20
HiSTrøndelag 456,55 0,79 98,40% 18,53 7,04 24,76 24,84 1,81% 817,22 84,80 37,64% 4,20% 11592,00
HiTelemark 368,48 0,62 95,96% 10,16 0,00 26,21 0,00 2,32% 737,63 95,04 26,53% 0,00% 9907,38
HiVestfold 344,81 1,14 96,51% 7,71 23,59 36,68 51,14 1,76% 724,69 61,05 24,98% 46,19% 7085,75
HiØstfold 186,91 0,89 96,74% 10,86 6,03 38,64 0,00 2,54% 1128,16 85,86 30,02% 21,80% 13619,15
HSFjordane 264,49 0,46 96,28% 10,83 59,49 70,08 0,00 2,32% 810,19 36,02 27,70% 33,78% 9830,69
HSHaugesund 251,67 0,91 97,90% 0,00 14,09 37,67 0,00 2,80% 1226,11 91,82 33,15% 0,00% 14233,94
HSMolde 181,36 0,29 97,51% 7,78 47,53 62,33 53,48 3,52% 1631,18 75,82 33,71% 49,30% 18409,68
HVOlda 257,61 0,63 96,47% 7,65 6,38 19,35 0,00 2,12% 703,29 72,17 25,68% 27,01% 7556,43
HÅlesund 479,57 0,51 96,99% 36,92 0,00 8,27 65,91 1,82% 945,08 258,08 40,65% 32,32% 13766,36
Samisk 133,10 0,28 97,03% 10,00 0,00 58,55 0,00 1,55% 3591,28 194,84 30,03% 0,00% 11573,85
HS gj.snitt 301,92 0,67 97,06% 14,39 13,55 31,32 43,06 2,22% 1085,94 106,42 31,57% 39,30% 11405,91
Univ. gj.snitt 272,14 0,28 93,42% 14,31 92,92 105,45 21,82 2,35% 2644,50 84,57 42,83% 76,05% 17020,74
 • B5: Felt 003 er brukt som tall på primærmålgruppe i utregningen.
 • C1: DBH-tall brukt i beregningen: Årsoppgjøret, sum driftskostnader (se kilder).
 • C6: DBH-tall for faglige tilsatte er brukt i beregningen (se kilder).
 • 0-verdier er lagt inn av sorteringstekniske årsaker der det ikke er datagrunnlag for utregning.
 • Usikre verdier er markert med rødt (manglende eller feil i datagrunnlag) og er ikke inkludert i gjennomsnittet for høgskolene.
 • Se også generelle kommentarer om tallmaterialet.

 

 

Utvalgte indikatorer fra: Indikatorer versjon 4.0: Forslag til indikatorer for fag- og folkebibliotek. ABM-utvikling 2007

(se også sortérbar tabell med 2010-tall)

     1.1: Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.

ABM v.4 1.1:
Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.

Høyt tall er ønskelig.

 • HiVe har i alle år ligget under gjennomsnittet (på 13. plass blant HS'ene i 2010).
 • HiBu og HiVe ligger på samme nivå de siste tre år.
  1.8: Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek

ABM v.4 1.8:
Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek
.

Tall over 1: Mer utlån til andre bibliotek enn innlån.
Tall under 1: «Belaster» andre bibliotek mer enn det ytes.

 • HiVe er mest avhengige av andres samlinger, i forhold til HiBu og HiØ.
  1.12: Antall årsverk pr bruker i målgruppen

ABM v.4 1.12:
Antall årsverk pr bruker i målgruppen
.

 • HiVe ligger som vanlig under gjennomsnittet.
 • Tendensen for HiBu er klart synkende, nå på nivå med HiVe.
  2.5a: Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen

ABM v.4 2.5a:
Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen
.

Høyt tall er ønskelig.

 • HiVe øker igjen, og ligger nå litt over gjennomsnittet for høgskolene
 • Alle ligger langt under universitetene.

 

OBS: Flere hs'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne indikatoren.

  2.6: Prosent av samlingen ikke i bruk (ny indikator i v4.0)

ABM v.4 2.6:
Prosent av samlingen ikke i bruk
.

Lavt tall er som regel ønskelig - betyr stort utlån i forhold til samlingsstørrelsen.

 • HiVe har et høyt utlån i forhold til samlingsstørrelsen. Samlingen er relativt liten, men brukes mye.
 • Ved HiVe er utlånet så stort forhold til samlingsstørrelsen at indikatoren blir uttrykt som et negativt tall (noe som kun gjelder HiVe og HiO blant HS'ene).
  2.7: Antall lån pr bruker i målgruppen

ABM v.4 2.7:
Antall lån pr bruker i målgruppen
.

Høyt tall er ønskelig.

 • Store svingninger for HiVe, kraftig økning siste år bringer oss opp på gjennomsnittet
 • HiØ har meget høyt utlån pr bruker, nr 2 blant HS'ene (kun Samisk er høyere).

 

 

   

ABM v.4 3.1:
Bibliotekets utgifter til lønn og medier i forhold til høgskolens totale utgifter
.
Er lik ABM C1, se denne

 

  3.3: Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.

ABM v.4 3.3:
Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.

Bibliotekene ønsker vanligvis å se et høyt tall.

 • HiVe ligger som vanlig under gjennomsnittet.
 • Tendensen for HiBu er noe synkende synkende, nå på nivå med HiVe.

 

 

Tallmaterialet for 2009 inneholdt en forskyvning av formlene i summeringskolonnen for felt 141. Dette er tatt hensyn til i utregningen av indikatorer 3.3. og 3.7.

  3.4: Medieutgifter pr. person i målgruppen

ABM v.4 3.4:
Medieutgifter pr. person i målgruppen.
Innkjøp av bøker, tidsskrifter, elektroniske medier etc, pr person.

Høyt tall er ønskelig.

 • HiVe ligger som vanlig langt under gjennomsnittet (på 18. plass blant HS'ene i 2010)
  3.5: Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder

ABM v.4 3.5:
Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder

 • Økende tendens for HiVe og HiBu. Fremdeles litt over gjennomsnittet for høgskolene.

OBS: Flere hs'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne prosentandelen.

 

 

 • I diagrammet er grafen for HiØ beregnet for manglende tall 2004 og 2009.
  3.6: Forhold mellom medieutgifter og lønn

ABM v.4 3.6:
Forhold mellom medieutgifter og lønn

«Kroner brukt til mediekjøp per krone brukt til lønn».

Høyt tall er ønskelig.

 • OFA-høgskolene ligger omtrent på samme nivå, men alle er under gjennomsnittet for høgskolene.
  3.7 Kostnader pr. utlån (ny indikator i v4.0)

ABM v.4 3.7
Kostnader pr. utlån

Utlånstall inkluderer fjernlån/innlån.

Lavt tall er ønskelig.

 • HiVe har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.
 • OFA-høgskolene nærmer seg hverandre, og er nå alle bedre en snittet.

 

 

Tallmaterialet for 2009 inneholdt en forskyvning av formlene i summeringskolonnen for felt 141. Dette er tatt hensyn til i utregningen av indikatorer 3.3. og 3.7.

Tabell: 2010-indikatorer for statlige høgskoler (etter ABM v.4 2007)

Tabellen kan sorteres - klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Høgskole    1.1    1.8    1.12    2.5a    2.6    2.7    3.1    3.3    3.4    3.5    3.6    3.7   
HBO 0,62 1,68 0,0022 10,34 71,14% 8,91 2,01% 1925 772 57,52% 0,78 198,40
HHEdmark 0,98 2,78 0,0035 5,45 54,32% 12,87 2,91% 2640 649 36,54% 0,38 180,99
HiAkershus 0,36 2,10 0,0033 3,55 58,02% 7,60 2,29% 2022 535 3,55% 0,39 226,36
HIBergen 0,58 1,47 0,0031 4,60 21,51% 15,64 2,10% 2250 497 00,00% 0,32 135,59
HiBuskerud 0,69 2,16 0,0023 6,15 16,76% 13,56 2,81% 1964 481 50,56% 0,38 156,57
HiFinnmark 1,20 1,44 0,0032 4,60 42,61% 15,64 1,79% 2222 681 33,10% 0,54 136,07
HiGjøvik 0,58 3,73 0,0021 6,06 42,43% 6,43 2,22% 2035 674 38,53% 0,62 252,95
HiHarstad 0,79 1,08 0,0027 4,28 43,79% 14,13 2,05% 2123 749 29,25% 0,63 139,47
HiLillehammer 0,60 2,18 0,0016 4,58 16,79% 12,27 2,18% 1739 649 00,00% 0,70 126,25
HiNarvik 0,82 1,94 0,0021 4,21 67,03% 8,41 1,65% 2294 839 39,28% 0,69 254,55
HiNESNA 1,23 2,69 0,0032 0,00 70,24% 12,51 2,20% 2114 438 4,71% 0,29 144,42
HiNTrøndelag 0,94 1,08 0,0030 3,57 61,86% 13,03 2,19% 2248 550 38,73% 0,37 160,86
HiOslo 0,51 1,54 0,0026 9,69 -59,25% 19,65 1,97% 2156 421 55,60% 0,29 101,72
HiSTrøndelag 0,66 2,22 0,0024 5,82 24,70% 14,65 1,81% 1934 676 4,20% 0,60 125,38
HiTelemark 1,03 2,07 0,0030 0,00 44,90% 21,14 2,32% 2400 595 00,00% 0,36 100,68
HiVestfold 0,73 1,43 0,0027 8,23 -5,97% 16,24 1,76% 2367 525 46,19% 0,33 133,77
HiØstfold 1,52 3,49 0,0039 4,36 24,53% 23,56 2,54% 4461 815 21,80% 0,43 163,75
HSFjordane 0,83 1,62 0,0028 5,00 58,86% 13,17 2,32% 2173 545 33,78% 0,38 144,68
HSHaugesund 0,71 2,67 0,0026 9,22 25,10% 15,43 2,80% 2551 802 00,00% 0,50 156,42
HSMolde 1,14 1,40 0,0044 22,77 74,11% 10,47 3,52% 3502 1146 49,30% 0,51 293,94
HVOlda 0,83 2,25 0,0026 4,02 43,57% 18,22 2,12% 1899 443 27,01% 0,35 95,28
HÅlesund 0,44 1,11 0,0015 0,00 55,06% 5,86 1,82% 1811 670 32,32% 0,68 281,75
Samisk 9,10 1,27 0,0319 0,00 76,64% 82,90 1,55% 17394 5085 00,00% 0,43 225,64
HS gj.snitt 1,17 1,97 0,0040 6,66 44,38% 16,62 2,22% 2966 836 39,30% 0,48 171,11
Univ. gj.snitt 1,02 2,02 0,0036 61,33 75,06% 15,46 2,35% 5604 1804 76,05% 0,78 338,21
 • 0-verdier er lagt inn av sorteringstekniske årsaker der det ikke er datagrunnlag for utregning.
 • Usikre verdier er markert med rødt (manglende eller feil i datagrunnlag) og er ikke inkludert i gjennomsnittet for høgskolene.
 • Se også generelle kommentarer om tallmaterialet.

 

 

Se også:

 

Tags: Statlige høgkoler, bibliotek, høgskolebibliotek, resultater, statistikk, rapportering, sammenligninger, rangering, indikatorer, kvalitetsindikatorer, resultatindikatorer, benchmarking, kostnadseffektivitet


  Sist oppdatert:   13. mars 2011   nettbibl@hive.no    koj