Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn .
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003
.
 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrige neste > 
 
  VELLE


     Navnet uttales væ'lle. Det skrives i Rødeboken 1399: j Vælli, nørdztæ, væstræ, sydræ. 1593: Wellj. 1604: Velde. 1605: Welde. 1668: Welde søndre og nordre. 1723: Wælde søndre og nordre. Det oprinnelige navn er Velli, av vollr, voll, gress-slette. Velle var ifølge Rb. i det 14. århundre delt i 3 gårder, nordre, vestre og søndre Velle. Vi kjenner fra den senere tid bare 2, Søndre og Nordre Velle.

85. Søndre Velle.

     Skylden var 1649/50: 4 ½ bpd. smør, 15 lispd. tunge. 1664: 4 pd. smør, 15 lispd. malt. 1667: Denne gård følger Kronen til Tønsberg lens jordebok med bygsel og skyldte før 4 ½ pd. smør, 15 lispd. tunge, hvorav er tatt 5 lispd. tunge. Gir med landskylden 1 daler fôrnødspenger. Nu: 4 ½ pd. smør og l ½ skpd. tunge. 1702: 4 bpd. 12 m. smør og 10 lispd. tunge. Fullgård.
     Leidang. 1624: 3 lispd. korn, 18 b.m. smør, 3 skilling. 1724: 1 rdl. 12 skilling.

Eiere.

St. Olavs kloster i Tønsberg eide ved år 1400 14 l. og 1 pd. malt i ”nørste Velle”, 13 1. og 1 pd. malt i Vestre Velle og like meget i Søndre Velle. 1616/17 og 1632/33 eide klostret (nu Kronen) 2 løp smør, 1 skpd. malt (siste år + ½ rdl. fôrnødspenger) i Søndre Velle. Kronen er fremdeles eier av gården 1649/50. 1671 har Peder Schumacher Griffenfeld fått brev på Søndre Velle. Fra ham gikk den over til stattholderen Ulrik Fr. Gyldenløve, og fra denne ved salget av grevskapet i 1683 (Første del, Sem hovedsogn, s. 329) til familien Wedel, som beholdt den til 1919, da H. Wedel Jarlsberg solgte gården til de daværende brukere.

Husdyr.    Høiavling.    Utsæd.


Hester
Kuer
Ungfe
Sauer
Griser
Høilass
Hvad de sådde.
1657/58:*
4
13
2
17
4


1667:
3
10
5
10

60
14 t. korn. Trede 6 t.
1723:
3
18 naut

14

50
1 t. blandkorn, 15 t. havre, 3 skj. hvete.
1835:
5
15 naut

12
3

3/8 t. hvete, 5/8 t. rug, 2 ½  t. bygg, 15 t. havre, 1/8 t. erter, 5 ½ t. poteter.
1862:**
7
27 naut

10


4 ½ t. hvete, 3 ¾ t. rug, 5 ¾ t. bygg, 25 ½ t. havre, 3/8 t. erter, 18 t. poteter.

* Disse dyr var fordelt på Giør, Sigri, Christopher og Maren Velle.
** Trettepletten samt delvis Nordre Velle og Søndre Eik er medregnet her.

     Andre oplysninger. 1634: Jordfall på Søndre Velle. Skaden på engen beregnet til 40 lass høi, på åkeren til 2 ½ t. sæd. Så er forlindret på samme gårds (gårders) landskyld 1 ½ pd. smør, 5 lispd. malt, dessuten for leidang 3 merker smør og ½ lispd. korn. 1667: Skog til brenne og gjerdefang. Intet rydningsland som er tjenlig til innhegning. Pålagt å plante humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og brenneved. Fehavn i sameie, hjemmerast. Middelmådig jordart. 1803: Føder 3 hester, 10 fekreaturer, sår 10 tønner. Ikke fullkommen skog til gjerdefang og brenne, og skral havn.


Brukere.

     På Søndre Velle var det i 1664: 2 bruk, 1723, 1835, 1866 og 1905: 3 bruk, alle, leilendingsbruk under Jarlsberg, undtatt det ene av brukene i 1866 og 1905, som var selveierbruk.
     Kjell var bruker her 1593/95. Han nevnes som lagrettemann i 1591.
     Simen, ca. 1611-1628, g. m. Gjør Nilsdatter. Vi kjenner 2 barn, Kristoffer og Maren. De blev begge boende på Søndre Velle. Simen solgte trelast 1610/12. Fra 1618 brukte han bare en del (2/3 parter) av gården. Enken overtok bruket efter hans død ca. 1628. 1641/42 overlot hun en del av bruket til sønnen Kristoffer. 1657/58 betalte hun kvegskatt for 2 hester, 6 kuer, 1 kvige, 6 sauer og 3 svin. Hun er antagelig død omkring 1660.
     Paul Tordssøn, ca. 1618-ca. 1653, brukte den tredje part av gården. 1629/30 leide Paul Tordssøn de 2 parter som Simen fradøde, og fikk enken igjen, står det i kildene, men det ser ikke ut til å ha blitt noe ekteskap mellem Paul og Gjør, for i 1634 er ”enken” bruker av 1 ½ skpd. tunge, og i 1641/42 overlater Gjør av sitt bruk ½ skpd. malt til sønnen Kristoffer Simenssøn. I 1645 er Paul gift, visstnok med Sigrid Ellefsdatter. Han var lagrettemann 1646 og 1648. Døde visstnok omkring 1653. Enken Sigrid overtok hans tredjepart i gården.
     Kristoffer Simenssøn, 1641-1694, sønn av tidligere bruker Simen. Kristoffer var gift 1645. To barn kjennes, de senere brukere Simen (Simon) og Paul. Kristoffer leide 1641/42 ½ skpd. malt i Søndre Velle, som moren (Gjør) oplot for ham. Fra 1657/58 overtok han også halvparten av Sigrid Ellefsdatters tredjepart, og fra omlag 1660 tydeligvis også resten av hennes bruk; han er i 1664 bruker av ”de 2 parter” av gården. Moren Sigrid Ellefsdatter levde ennu i 1669, men brukte da ingen part av gården. Kristoffer var 59 år gammel i 1664. Han var lagrettemann i 1679, 1680 og 1690. I sin siste brukertid drev han bare ”den tredje part”. Han gav fra sig bruket i 1694. Er antagelig død før 1700.
    Oluf (Ole) Hanssøn, 1661-ca. 1675, brukte 15 lispd. tunge fra 1661. I 1664 var han 34 år og brukte ”den tredje part”. En kan fra nu av følge de tre gårdparter som 3 adskilte bruk.Bruk 1.

(3/8 parter av Søndre Velle.)

     Paul Kristoffersen, 1694-1714, sønn av ovennevnte Kristoffer. D. 1714, gift to ganger. Den første kones navn kjenner vi ikke, men hun døde mellem 1703 og 1705. Paul giftet sig igjen 1705 m. Mari (Maren) Olsdatter, d. 1755, 75 år. Åtte barn (4 og 4) : 1. Nils, f. ca. 1696, d. 1758. 2. Kristoffer, f. ca. 1699. 3. Rønnaug, f. ca. 1702. 4. Ingeborg, f. 1703, ektet 1741 Kristoffer Eriksen, Nordre Velle. 5. Barbro (Barbara), f. ca. 1705, ektet 1735 Knut Rasmussen, Nordre Velle. 6. Lenert (Leonard), f. 1708. 7. Ole, f. 1710, se nedenfor. - Ved skiftet efter Paul i 1714 utgjorde formuen 27 rdl. Enken Mari giftet sig igjen 1715 med
     Børge (Børre) Kristensen, 1714-1730. Han var lagrettemann i 1731. D. 1733, 50 år. En datter: Pernille, f. 1719, ektet 1745 Kristoffer Nilssen, Ødegården i Borre. - Ved skiftet efter Børge i 1734 utgjorde formuen 29 rdl. Hans bror Peder bodde på Nordvestre Rom.
     Ole Paulsen, 1730-1773, sønn av ovennevnte Paul Kristoffersen. Ole bygslet dette bruk 1730. F. 1710, d. 1773; ektet 1734 Ingeborg Iversdatter fra Søndre Ås, d. 1787. Ingen barn. I 1756 kjøpte Ole småbruket Trettepletten, se bruk 4.
     Lars Sørensen, ca. 1775-1809. Han var fra Tverved. F. 1744 på Hallingrød, d. 1827, 83 år; ektet 1775 Anne (Anna) Kristensdatter, Mellem Eik, f. 1751, d. 1809. Ti barn: 2. Anders, f. 1777, se nedenfor. 3. Maria, f. 1780, ektet 1821 enkemann Nils Mathissen Unneberg. 6. Søren, f. 1785, d. 1866. 7. Kristen, f. 1787. 10. Helene, f. 1794, ektet 1826 Mathias Hanssen på bruk 3. - Ved skiftet i 1809 efter Anne utgjorde formuen 380 rdl.
     Anders Larssen, 1809-1850, sønn av foregående. F. 1777, d. 1863; ektet 1822 Marie Hansdatter fra bruk 3, f. 1793, d. 1867. Åtte barn: 7. Kristen (tvilling), f. 1839, se bruk 4. 8. Maren, f. 1839, ektet 1862 snekker Anders Anderssen. I 1854 kjøpte Anders Larssen bruk 4. I 1850 hadde Anders og Marie fått ophold av den nye bruker
     Carl A. Askeløf, 1850-1874. Han hadde vært godsforvalter på Jarlsberg før han i 1850 overtok forpaktningen av dette bruk, bruk 2, bruk 2 på Nordre Velle og bruk 2 på Søndre Eik. Han drev disse fire bruk under ett. Han var en dyktig mann og eiendommen blev i hans tid drevet frem til et mønsterbruk. I 1871 blev bruk 2 sammenføiet med dette bruk. Askeløf var ordfører i bygden i tiden 1866-68. F. ca. 1816 i Sverige, d. på Rikshospitalet i Kristiania 1874, 58 år. Gift. 1. m. Karen Marie, d. 1860, 54 år. 2. m. Mathea (Thea) Dahl, f. på Kongsberg ca. 1839. Seks barn: 1. Betty Nancy, f. 1861. 2. Carl Magnus, f. 1862. 4. Agnes Birgitte, f. 1868, d. ug. på Råel 1893. 6. Hans Jørgen, f. 1871, sjømann, d. i Hardanger 1892.  - Ved skiftet i 1875 efter C. A. Askeløf utgjorde formuen 239 spd. Enken giftet sig igjen 1876 m. sjømann Lars Hanssen, som en kort tid bodde på Mellem Basberg; flyttet senere til Ringshaug.
     Henrik J. Aasekjær, 1874-1894. F. 1838 i Berg (Østfold), g. m. Henriette Marie Olsdatter, f. 1848 i Berg, d. 1891. Åtte barn født på Velle: 2. Julius August, f. 1875. 3. Arnt Ludvig, f. 1877. 5. Harald Marinius, f. 1881. 6. Gunda Emilie, f. 1882, d. 1916 i Tønsberg. 7. Olga Juliane, f. 1884. Familien flyttet 1894 til Nøtterøy.
     Karl Johan Johansen, 1894-1907, hadde vært forpakter på Teglhagen hos Lerche en tid før han overtok forpaktningen av dette bruk. Tidligere hadde han vært stallmester på Jarlsberg 1885-88. I 1907 kjøpte han et bruk på Søndre Ilebrekke og flyttet dit.
     Harald Lilleby, 1907-1922. F. 1883 på Tveter i Skjeberg, g. m. Elise Wold, f. 1884 i Skjeberg. Åtte barn: 1. Esther, f. 1908, g. m. maskinmester Kåre Arnesen, bor på Presterød. 2. Martha, f. 1910, g. m. båtbygger Håvald Siljan, bor i Oslo. 3. Aase Laura, f. 1911. 4. Haakon Wilhelm, f. 1914. 5. Leif Trygve Velle, f. 1916. 6. Solveig, f. 1918. 7. Ingrid Marie, f. 1920. 8. Knut, f. 1923. I 1919 kjøpte Lilleby bruket av H. Wedel Jarlsberg, men solgte det igjen 1922 til fru Halldis Knobel fra Sarpsborg. I 1921 kjøpte Lilleby bruk 4 på Nordre Velle, men solgte denne eiendom igjen s. å. I 1922 kjøpte han bruk 1 på Røren, men også denne eiendom solgte han igjen s. å. Han flyttet senere til Trudvang ved Tønsberg, hvor han døde 1926. Fru Elise Lilleby er nu vaktmester ved Sem herredshus.
     Fru Halldis Knobel, 1922-1932. Hun var født Brandt-Rantzau, d. 1939 på Nøtterøy, g. m. David Knobel, d. 1939 på Torød, Nøtterøy. Barn: Ninna, Elsa, Halfdan, Halldis og Gudrun. Fru Knobel solgte eiendommen 1932 til Thorleif Jølberg, som solgte den igjen 1936 til nuværende eier
     Nils Aker, 1936-. F. 1916 på Manum.
     Eiendommen utgjør ca. 285 mål dyrket mark og 180 mål skog. Teignavn: Unnebergbråten. Uthusbygningen er opført i Aasekjærs forpaktningstid.


Bruk 1

Bruk 1, Nils Aker. G. nr. 85, br. nr. 1.Bruk 2.

(3/8 parter.)

     Halvor Kristensen, 1670-1724. F. ca. 1643. Gift to ganger; den første kones navn kjennes ikke; hun døde 1704. Halvor giftet sig igjen 1705 m. Mari (Maren) Iversdatter, d. 1741, 74 år. En datter i annet ekteskap, Mari (Maren), f. 1705, ektet 1724 neste bruker,
     Sølver Pedersen, 1724-ca. 1752. Han var fra Botne. Ti barn: 1. Kirsti (Kirsten), f. 1725, ektet 1752 Hans Anderssen, de bodde en tid på Rom. 2. Marta, f. 1728. 3. Live, f. 1731. 4. Ingeborg, f. 1734, d. 1771. 5. Anne, f. 1737, d. 1771. 10. Peder, f. 1750. I 1738 kjøpte Sølver Trettepletten, men han flyttet visstnok ikke til dette småbruk før efter 1750. Han solgte det igjen 1756, se bruk 4.
     I tiden 1727-1752 ser det ut til å ha vært to opsittere på dette bruk. Halvparten av bruket blev i 1727 bygslet av
     Ole Anderssen, 1727-1772. Han var fra Skallevold. D. 1772, 76 år. Gift: 1. 1726 m. Tore Knutsdatter Røren, d. 1741, 45 år. 2. 1741 m. Johanne Iversdatter fra Ås i Sem, d. 1787, ca. 70 år. Tretten barn (5 og 8): 1. Inger, f. 1727 på Skallevoll, d. 1769. 2. Gunhild, f. 1731, ektet 1759 Anders Kristensen, de bodde på Velle. 3. Anders, f. 1734. 5. Knut, f. 1741, d. 1787. 7. Signe, f. 1745. 9. Tore, f. 1750, ektet 1780 Ole Kristoffersen, Øvre Råel. 11. Marte, f. 1755. 12. Sissel, f. 1758, d. 1773, 13. Oline (Olene), f. 1760, ektet 1782 Erik Mortensen, se nedenfor. - Ved skiftet i 1741 efter Tore Knutsdatter utgjorde formuen 56 rdl. Heri var medregnet en liten part i Bolsrød. - Enken Johanne Iversdatter brukte denne eiendom til 1782. Hennes svigersønn Erik Mortensen overtok da bygselen og hun fikk ophold.
     Erik Mortensen, 1782-1808. F. 1753 på Nordre Hassum, d. 1808; ektet 1782 Oline (Olene) Olsdatter, f. 1760, se ovenfor; d. på Mellem Eik 1820. Tolv barn: 1. Maria, f. 1782. 2. Ole, f. 1784, se nedenfor. 3. Anne, f. 1786, d. 1828, ektet 1817 husmann Halvor Anderssen, Mellem Eik. 4. Kristen, f. 1787, opholdt sig 1815 i Kjøbenhavn. 5. Johannes, f. 1788. 6. Lars, f. 1789, bodde på Søndre Eik (bruk 3). 7. Johanne, f. 1793, d. 1817 på Mellem Eik. 10. Iver, f. 1798, d. 1824 på Eik. 11. Kristoffer, f. 1800. 12. Mathias, f. 1803, bodde på Søndre Eik (bruk 8). - Ved skiftet i 1809 efter Erik utgjorde formuen 165 rdl.
     Ole Eriksen, 1808-1815, sønn av foregående. Efter sin fars død fikk han bygselbrev på dette bruk. D. ug. 1815. Den neste bruker var visstnok
     Hans Halvorsen, ca. 1815-ca. 1839. Han var fra Søndre Hasle. F. 1775, d. 1844; ektet 1798 Barbro Markusdatter Gryte d. 1839, 74 år. Fem barn: 1. Halvor, f. ca. 1798, se nedenfor. 2. Inger Maria, f. 1799, ektet 1826 Anders Kristensen Li, bodde senere på Vermeli. 3. Ole (tvilling), f. 1801, d. ug. 1834. 5. Hans, f. 1805, bodde på Sandekilen.
     Halvor Hanssen, ca. 1839-1847, sønn av foregående. D. 1847. Gift 1. 1832 m. Karen Olsdatter Kjærnes, f. 1804, d. 1841. 2. 1845 m. Anne Helene Andersdatter, Søndre Eikeberg. Fem barn (4 og 1): 1. Barbra, f. 1833. 2. Olaus, f. 1836, bodde på Sandekilen. 5. Hans, f. 1846, bodde på Søndre Ilebrekke. Ved samfrendeskifte i 1845 efter Karen Olsdatter utgjorde formuen 1528 spd. I boet var medregnet en part av Sande. - Enken Anne Helene giftet sig igjen 1848 m. Mathias Olsen, bodde senere på Søndre Eikeberg.
     I 1850 blev forpaktningen overtatt av Carl A. Askeløf (se bruk 1). Dette bruk blev i 1871 sammenføiet med bruk 1.


Bruk 3.

(1/4 part.)

     Simon Kristoffersen, ca. 1675-1707. D. 1712, 71 år; g. m. Live Larsdatter, d. 1715, 78 år. Barn: 1. Lars, se nedenfor. 2. Jøran, g. .m. Knut Svendsen Røren. 3. Torsten, ektet 1702 Maren Halvorsdatter.
     Lars Simonsen, 1707-1736, sønn av foregående. Han var lagrettemann 1730. D. 1736, 60 år; ektet 1706 Mari (Maren) Kristoffersdatter, d. 1740, 68 år. Tre barn: 2. Live, f. 1710. 3. Simon, f. 1712, se nedenfor. - Ved skiftet i 1737 efter Lars utgjorde formuen 20 rdl.
     Simon Larssen, 1736-ca. 1787, sønn av foregående. F. 1712, d. 1790; ektet 1745 Mari (Maren) Halvorsdatter, d. 1785, ca. 70 år. Fire barn: 1. Mari (Maren), f. 1745, ektet 1776 Anders Anderssen. 2. Anne, f. 1749, d. 1813, ektet 1789 Anders Torsen fra Brekke, d. 1811 på Velle. 3. Lars, f. 1752, d. ug. 1809. 4. Hans, f. 1755, se nedenfor.
     Hans Simonsen, ca. 1787-1812, sønn av foregående. F. 1755, d. 1812; ektet 1787 Anne Kristensdatter, d. 1843, 82 år. Åtte barn: 1. Mathis (Mathias), f. 1787, se nedenfor. 2. Søren, f. 1791, bodde i Tønsberg. 3. Marie, f. 1793, ektet 1822 Anders Larssen på bruk 1. 4. Kristen, f. 1796, ektet 1822 Inger Andersdatter, bodde i Åsgårdstrand. 5. Jørgen, f. 1800, bodde på Eik. 6. Lars, f. 1803, druknet 1842, begravet i Tønsberg. 8. Andrea, f. 1809, ektet 1841 Ole Jakobsen, Nordre Velle. - Ved skiftet i 1843 efter Anne Kristensdatter utgjorde formuen 30 spd.
     Mathis Hanssen, 1813-1830, sønn av foregående. F. 1787, d. 1830; ektet 1826 Helene Larsdatter fra bruk 1, f. 1794. To barn: 1. Hans, f. 1827, ektet 1861 Karen Helene Hansdatter fra Ramnes, bodde en tid på Velle. 2. Lars, f. 1830, ektet 1864 Elise Larsdatter, Valløy. - Ved skiftet i 1831 efter Mathis utgjorde formuen 82 spd. Enken Helene satt antagelig med bruket en tid fremover til hun i begynnelsen av 1840-årene fikk ophold. Den neste bruker var visstnok Andreas Olsen Snekkestad, som forpaktet bruket i et par år (1842-1844). Derefter overtok Anders Pedersen forpaktningen, men også han blev her bare en kort tid (1844 - 1847). Forpaktningen blev så overtatt av
     Erik Andersen, 1847-1886. F. 1816 i Våle, d. 1886; g. m. Lovise Marie Jørgensdatter, f. 1827 i Våle, d. 1895. To barn født på Velle: 1. Andrine (Andrea) Josefine, f. 1847, ektet 1874 styrmann Hans Hansen fra Mellem Eik, de flyttet til Nordre Basberg. 2. Emilie Lorense, f. 1865, ektet 1889 Kristian Pedersen Rom. I 1869 kjøpte Erik bruk 2 på Nordre Basberg. Efter hans død blev denne eiendom overtatt av svigersønnen Hans Hansen. I 1888 fikk enken Lovise Marie ophold. Den neste forpakter var
     Hans Hanssen, 1888-1926, hvalskytter. Hans far bodde noen år på Nordre Velle (bruk 3). F. 1862 på Lille Kjærnes, d. på Bolsrød 1941. Gift: 1. 1886 m. Maren Kathrine Andreasdatter, Søndre Rom, f. 1863, d. 1899. 2. 1902 m. Inga Sofie Jørgensdatter Horgen, f. 1863. Ni barn (5 og 4): 1. Gjertine, f. 1887 på Roberg, driver forretning i Oslo sammen med sin yngre søster Olise. 3. Olise Andrine, f. 1890. 5. Andreas Edvard, f. 1893, skibskaptein, g. m. Ester Andersen, Lofs-Eik, bor på Nøtterøy. 6. Johanne Samuline, f. 1903, g. m. sogneprest til Aremark Fredrik Andreas Haugen. 7. Karl Johan, f. 1904, sekretær, g. m. Ebba Rasmussen, Oslo, bosatt i Vestre Aker. 8. Ingeborg Helene, f. 1905. 9. Kristen, f. 1907, bor på Bolsrød. Hans Hanssen kjøpte bruket i 1919 av H. Wedel Jarlsberg. I 1926 solgte han det til nuværende eier, O. R. Kværne, og flyttet til Vestre Aker. Senere bodde han og fruen hos sønnen Kristen på Bolsrød.
     Olav Rich. Kværne 1926-. F. 1891 i Stokke, g. m. Astrid, f. 1902 i Sandar. Fem barn: Marit, Borghild, Hroar, Wenche Rigmor og Sverre.
     Eiendommen utgjør ca. 110 mål dyrket mark, 10 mål havn og 50 mål skog.
     Teignavn: Jordfallet (efter et jordfall i 1633) og Kilen.


BRUK 3

Olav Rich. Kværne. G. nr. 85, br. nr. 2.

Bruk 4. Trettepletten.

     Dette småbruk blev antagelig frasolgt bruk 2 i tiden 1724-1738. Det første skjøte vi finner er fra 1738. Kathrine Jensdatter Holchs dødsbo i Tønsberg lot i det år engstykket ”Trette-Pletten” selge ved auksjon for 24 rdl. til Sølver Pedersen på bruk 2. Han flyttet muligens hit i 1752 fra bruk 2, .men solgte plassen igjen 1756 til Ole Paulsen på bruk 1 for 31 rdl. Beliggenheten blev da angitt således: ”Et Støcke Jord eller Enge-Plads Trette-Pletten ved Welde Grinnen, paa Søndre Siide af Broen beliggende.” Ole Paulsen døde i 1773 og enken Ingeborg Iversdatter i 1787. Plassen blev derefter solgt ved auksjon til skomaker Anders Nilssen i Tønsberg for 101 rdl. Plassen blev først skyldsatt i 1787 og skylden satt til 3 m. smør. Anders Nilssen solgte igjen 1789 for 90 rdl. til Lars Sørensen på bruk 1. Han solgte igjen 1794 for 155 rdl. til Mathias Olsen. Dennes enke Kristine Taraldsdatter solgte plassen 1811 for 2000 rdl. til Laurentius Foyn i Tønsberg. Enken Bente Foyn solgte 1816 for 1000 riksbankdlr. til Karen Mathea Andersdatter. Et par år senere blev plassen solgt ved auksjon for 191 spd. til garvermester Christian Willumsen i Tønsberg. Han solgte 1828 for 300 spd. til garver Erik Landstrøm. Denne solgte plassen 1838 for 350 spd. til Kristen Larsen Velle. Han døde 1863 og hustruen 1867. Plassen blev derefter overtatt av sønnen Kristen Anderssen for 400 spd. Han solgte småbruket 1870 for 377 spd. til skibsreder Edvard Stribolt.. Denne solgte igjen 1872 for 600 spd. til Hans Kristian Iversen Gravdal. Til plassen hørte havnerett for en ku i Velles utmark. Hans Iversen solgte 1887 for kr. 1500 til kjøpmann Anton Aschjem i Tønsberg. Han solgte 1904 til handelsreisende A. Rosenvold, som solgte 1917 til fru Hulda Seelbach. Hun solgte året efter til
     Arild Danielsen, 1918- , murer. Han flyttet hit fra Lofs-Eik, hvor han en kort tid hadde eid bruk 13. F. 1878 i Sverige, g. m. Hanna Kristine Dahl, f. 1878 i Tønsberg. Seks barn: 1. Judith, f. 1902, g. m. kjøpmann Wilhelm Andersen, Eik. 2. Reidar, f. 1904, sølvarbeider, g.m. Astrid Andersen, Tønsberg. 3. Hildur, f. 1905, g. m. sjømann Hans Ek, Eik. 4. Else, f. 1907, g. m. sjømann Johan Johansen, Eik. 5. Martha, f. 1909, g. m. fyrbøter Reidar Bjelland, Sem. 6. Aslaug, f. 1912, g. m. byggmester Oscar Pedersen, Tønsberg.

     Bruket utgjør ca 13 mål dyrket mark. Det hadde tidligere havnerett i Velleskogen, men denne blev frasolgt i 1919, da brukene på Velle blev selveierbruk.
     I 1859 blev det holdt en mindelig opgangs- og grenseforretning, som bestemte grensene i utmarken mellom samtlige bruk på Velle, Mellem Eik og Søndre Eik. 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >