Skillingsviser
Skillingsviser / innhold / Theklas undergang

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Les hva pressen skrev om Thekla-saken: 

 

Tunsbergeren nr 14, 2. februar 1893: 
Tønsbergskib
forladt i Atlanterhavet
Fra Bordeaux meldes igaar, at "Thekla", paa Reise fra Filadelfia til Frankrige, er blit paatruffet i Atlanterhavet i synkefærdig Tilstand. 3 av Mandskabet reddedes fra Masterne. 

"Thekla" tilhørede hr. G.C. Hansen hersteds, var paa 1489 Tons og assureret for kr. 146.000
 
 
 
toppen av siden   

Tunsbergenseren nr 15 4.2. 1893 side 1: 
Thekla
Forfærdelige tildragelser paa Havet 

Nu er det indløbet nye rædselsfulde Meldinger om Tønsbergskibet "Thekla"'s forlis i Atlanterhavet.

Skibet, der som før meddelt, var paa Reise fra Filadelfia til Havre med Petroleum, blev i Atlanterhavet overfaldt af saa voldsomme Storme, at Mandskabet besluttede at forlate det.

Det lykkedes Kapteinen og 8 Mand at komme i en Baad og forlade Skibet, men da de øvrige Baade knustes, maate de 9 andre bli igjen ombord.

"Thekla" drev nu Dag efter Dag paa Ladningen overhyllet af Vand. Kun Fokkemasten stod igjen, og her maatte de de stakkels elendige Mennesker opholde sig.

Den 22. December var der kun 4 igjen paa Vraget, da de 5 en efter en idmattede af Hunger og Kulde i Anfald af Vanvid havde kastet sig i Sjøen. Om de gjenværende 4 berettes det (efter hva Verdens Gang" igaar lod sig tiltelegrafere fra Hamburg, at de levede fra 22de December til 7de Januar*  uden anden Næring end den Fugtighed, der samled sig paa Masten, og som de Ulykkelige slikkede i sig. 

Den trettende Dag var Fortvivlelsen steget til en saadan Høide, at den ene, en Hollænder, tilbød sig at dø for de andre. Disse vilde ikke modta Tilbudet, men der blev kastet Lod, og Loddet traf 2 gange Hollænderen, hvorpaa han blev dræpt, saa de andre kunde leve af hans Blod.

* -ansees i Sjømandskredse for at være noksaa utrolig.

toppen av siden   

Tønsbergs Blad nr. 22, 7. februar 1893: 
De 3 Matroserne fra "Thekla" vil med det første blive hjemsendt. Den ene - den svenske - har været indlagt paa Sygehuset i Cuxhaven, da han havde faaet Koldbrand og var aldeles fra sig selv. Til "Nationaltidende" telegraferedes fra Hamburg: 
"Hvor jeg dog har vondt af de Mennesker. Den ene af Nordmændene - han er kun atten Aar - ser saa barnlig ud og har et ualmindelig godt Ansigt, han gaar stadig og grubler. Den anden Nordmand, som er et Snes Aar gammel, synes at tage det lettere."
 
 
 
toppen av siden   

Tunsbergeren nr. 27,  4. mars 1893: 
"Thekla" strandet.

Dette Skib, hvis overlevende Mandskab blev saa sørgelig bekjendt, er nu strandet paa de Azoriske Øer.

Befolkningen der forsøgte at faa indbragt Skibet til et sikkert Sted, men det mislykkedes, og det drev i land og søndersloges mod Klipperne.

Intet af petroleumslasten blev reddet. 
 
toppen av siden   

Tunsbergeren nr. 34, 21. mars 1893:
Matroserne fra "Thekla" ankom Tirsdag Formiddag til Kristiania med "Kong Alf", efterat Skibet paa Grund af Isforholdene havde maattet ligge Natten over ved Filtvedt.

Der mødte en Masse Mennesker paa Bryggen for at faa se de Ulykkelige, der er blevet saa sørgeligt berømte. De er meget nedtrykte og føler sig naturligvis pinlig berørt, naar nogen kommer ind paa deres forfærdelige Oplevelser. 

De er indsat i Varetægtsarrest, men slipper forhaapentligvis snart fri igjen. 

 
toppen av siden   

Tønsbergs Blad, nr. 47, 20. mars 1893:
De 3 Matroser paa "Thekla"
(Uddrag af Forhøret i Kristiania 17 ds)

Christian Jacobsen fra Christiansand forklarede bl.a.:
"Thekla" var et godt skib, men havde en Lækage, som de ikke kunde finne. Skibet kom ud for svære Storme, strax de havde forladt Filadelfia. Den 22de Decbr., blev Stormen saa stærk, at Skibet ikke længre kunde styres, og Seilene blæste bort. Næste morgen gjordes Forsøg paa at bringe Skibet i ret kurs, men forgjæves. Om Natten var Vindpumperne gaaet istykker, og man maatte nu tage til Pumperne. Pumpingen maatte foregaa fra Ruffet, da det var for mæget vand paa Dækket. Ud paa Eftermiddagen blev Masterne efter Kapteinens Ordre kappet, for at Skibet kunde flyde lettere. Medens Sigtede og "Finnegutten" stod tilrors, rev en Braatsø Rattet væk.

Kapteinen gav da Ordre til, at Mandskabet skulde gaa i Baadene. Da den ene Baad skulde sættes ud, kantrede den af en Braatsø og blev væk. Den anden Baad kom ræt i Vandet, og i den sprang først 4 Mand og herpaa en 4-5 til. Endnu en 3-4 Mand hoppede overbord for at komme med, men disse druknede. 

Baaden med de 8-9 Mand saa de tilbageblevde en Stund, men snart kom ogsaa den af Syne. De 5 gjenværende var de tre Sigtede, hollænderen og Dagfin Rød, Letmatros fra Tønsberg. 

Dagfinn Rød faldt ned gjennem den da opbrudte Storluge, kom ned mellem Petroleumsfadene, og de fire andre saa han ikke mere. 

Disse kom da op i Merset. Og her sad de medens den ene Dag gik og den anden kom. Der var Proviant ombord, men umuligt at komme til den, den skylledes ogsaa snart væk. Her i Merset sad de i alt 16 Dage, og kun naar Veiret var godt, kunde de komme ned paa Dækket. Det var afvexlende Veir i disse Dage, og de saa fire Seilere, men for langt borte. De drak Saltvand og slikkede Rim af Masten. De var ikke syge, men svage og matte.11 Dage efter Skibbruddet begyndte de at tale om, at den ene maatte dø, og at trække Lod om, hvem der skulde ofre sig. Sigtede huskede ikke, hvem der først begyndte at tale herom. Næste Dag talte de om det samme. Den 18de Dag blev de enige om, at Lodtrækningen skulde finde Sted. Sigtede no. 1 tar da af et haandklæde, som Svensken havde paa Hovedet 4 Strimler, 3 korte og en lang.

Det forholdt sig ikke saa, at Hollænderen havde tilbudt sig at ville ofre sig for de andre, dette var noget man havde fundet paa i Tyskland, ytrede Sigtede. 

Meningen var, at den som trak den lange Strimmel, skulde ofre sig for de andre. Sigtede gik da bak Masten og ordnede Strimlerne i Haanden, og derpaa trak først Sigtede no 3, Svensken, en af de korte, derpaa trak Hollænderen den længste, og Sigtede No 2, Ole Andersen, den ene af de gjenværende korte Strimler. 

De andre vilde ikke erkjende Udfaldets Rigtighed, og der blev saa trukket Lod paanyt med samme Udfald. Om Grunden til at Lodtrækningen blev foretaget om igjen, kunde han ikke give nogen forklaring. 

Under denne Forhandling blev der talt Engelsk, og Sigtede er sikker paa, at Hollænderen forstod, hvad der blev forhandlet.

Det havde været et godt Forhold under Reisen og ingen Misstæmning mellem Hollænderen og de andre. 

Et Kvarters Tid efter Lodtrækningen samledes alle 4 paa Bakken forud, idet Veiret da var meget smukt. Det var saa vidt de kunde komme sig ned fra Merset.

Hollænderen sagde da ikke andet, end at naar Loddet var faldt paa ham, var der ingen anden Raad, end at han maatte dø for de andre. De tre tog da Hollænderen og lagde han ned paa Bakken. De hadde en Tjærepøs tilstede, af hvilken de havde pleiet at drikke Søvand. Medens Sigtede no. 1 nu stod og holdt i Hollænderen, stak Svensken Hollænderen bag Øret med en Skibskniv. Det stod da en Blodstraale ud. Blodet opsamledes af Ole Andersen i Pøsen, som denne stod og holdt. Sigtede tror ikke at Hollænderen følte Knivstikket, ialfal sagde han intet. For hurtigere at faa Livet af han, skar No 3. ogsaa halsen over paa den ulykkelige Hollænderen. Ogsaa dette blod blev opsamlet i Pøsen. 

Blodet opblandedes nu med Søvand og alle tre drak heraf. De lod Liget nu ligge i ca. en halv Time, hvorefter de vaskede Liget. De skar af Kjødet fra Hoften og nedover Laaret og tog dette med op i Merset. De spiste nu af Kjødet, medens de holdt til i Merset. Da de reddedes havde de ikke mere tilbage heraf. Liget havde de surret fast paa Bakken, for at det ikke skulde falde overbord.

De 7de Februar om Morgenen fik de Øie paa det danske Skib, som holdt ned paa dem. 

Fra Skibet sattes Baad ud. Svensken var saa daarlig, at han maatte have Hjælp ombord, og de andre var ogsaa meget daarlige.

Ombord paa det danske Skib blev Svensken Vanvittig, og Dagen efter blev ogsaa Sigtede no. 2 sindsforvirret, hvilket dog kun varede en Dags Tid. No. 1 følte derimod ikke noget til Sindsforvirring. Da de kom til Cuxhaven var ogsaa Johansson blevet bra. 

Da de optoges af det danske Skib, befandt Vraget sig omtrent 3 Dages Reise fra Azorene. Hvor de var da Hollænderen drebtes, kan han ikke sige. 

Sigtede maatte holde Sengen en uges Tid efterat han var kommet ombord i Dansken, paa Grund af daarlige og forfrosne Ben. 

Paa Statsadvokatens Foranledning gav Sigtede nogle nærmere Oplysninger om hvorledes det gik til, at Skibet ble Vrag. Skibet gik for Storstump og Forstump, om Fokken var sat kunde Jakobsen ikke sige, da Skibet nægtede at lystre Roret. Roret blev ogsaa flaad væk. I løbet af Natten bortskylledes alt paa Dækket, hvorved ogsaa Provianten gik tabt. Det varede 3-4 Dage før de kunde komme ned paa Dækket paa Grund af Storm og Sø. Fjerde Dagen efter Skibbruddet søgte de efter Proviant, men alt var skyllet overbord. Hele Skibets Midtparti stod under Vand. Derimot var Halvdækket agter over Vandet. Al Proviant beroede overdæks, og Sigtede tænkte at noget af denne muligens kunde være bleven liggende igjen i noget Tougværk, men han ledte forgjæves.

Videre forklarede Sigtede, at de flere gange var nede paa Bakken, naar Veiret tillod det. Den væsentligste Grund hertil var den, at Merset var meget trangt. Det var denne Sigtede som bar det at Benene afskaarne Kjød op i Merset. 

Ingen af de Danske var ombord i "Thekla", og fra Baaden kunde man ikke seg Liget. Veiret var smukt, da de reddedes. Alle tre slap sig ned i Baaden. Paa Spørsgsmaal om, hvad de havde hat at spise, svarede de, at de intet annet havde havd at spise end den Mand, som laa igjen paa Vraget. Medens Baaden laa ved Vraget, blev der intet nevnt om hvad der havde passeret. Baaden satte ogsaa straks fra. Til Kapteinen paa det danske Skib, havde man forklaret alt, men hverken til ham eller senere var det sagt, at Hollænderen havde tilbudt at ofre sig selv for de andre. 

Sigtede vidste intet mere om ham, end at han kaldtes Fritz. Den øvrige Besætning var Nordmænd og Svensker.

Paa Spørsgmaal fra Dr. Winge oplyste Sigtede, at Blodtabet var omtrent 1 1/2 Liter. Desuden forklarede han nærmere, hvorledes Johanssons Sindsforvirring ytrede sig. Denne talte, som om han havde været hjemme. Han syntes at se og tale med sine Døtre m.m. Ole Andersen havde kun en dag snakket over sig. Johansson var desuden udsprængt i Ansigtet og havde svulmende røde Øine. 

I de første Dage fik de ombord i Dansken "smal Kost", men senere mere. 

Ole Andersen forklarede sig i hovedsak som Jakobsen. 

Naar man først havde begyndt at tale om at en mand maatte ofres for de andre, huskede han ikke saa nøie, men troede at det først var Onsdag den 4de Februar. Lodtrækningen foregik efter fælles Overenskomst. 

Det var Svensken, som havde været Misfornøiet med den første Lodtrækning, og ikke Hollænderen, paa hvem Loddet faldt begge Gange.

Anders Johansson: Først den 18de Dag begyndte de at tale om, at en mand maatte ofres, for at de andre skulde blive frelst. At dette havde været paa Tale tidligere, kunde Sigtede ikke huske. Heller ikke huskede Sigtede, hvem der først havde Talt herom. Alle fire blev enige om dette. Om Lodtrækningen forklarede han sig som allerede oplyst. Hollænderen forstod engelsk og skjønnede godt, hvad man forhandlede om. Man blev enige om at trække Lod en gang til, men Grunden til Omtrækningen kunde han ikke nærmere angive. 

Første Gang sagde Hollænderen intet, men da Loddet ogsaa traf ham anden gang, sagde han: Det er altsaa mit Liv, som skal gaa for at frelse de andres. 

De ventede herpaa et Kvarters Tid, gik saa ned paa Bakken. Her holdt Johansson Armene paa Hollænderen, der ingen modstand, som var værd at nævne, gjorde. 

Saavidt Sigtede saa, lagde Hollænderen sig frivillig ned paa Bakken. No. 1 tog han nu om haandledene, men hvorfor det skeede, vidste han ikke. Hollænderen sagde ikke et Ord. 

Sigtede stak ham med en Kniv, han havde faaet af Jakobsen, som tidligere forklaret. Saavidt han husker, stak han ikke mere end en Gang. De øvrige Detaljer ved den forfærdelige Handling, var overenstemmende med hvad de andre forklarede. 

Sigtede og Sigtede Nr. 1, dels huggede, dels skar Hovedet af Liget. Hovedet kastede de i Havet, fordi det var saa stygt at se paa. Sigtede Nr. 1 skar ogsaa Hænderne af, som ogsaa kastedes overbord. 

Saavidt Sigtede husker, spistes intet før de kom op i Merset. De havde vanskelig for at komme herop og maatte hvile flere Gange. At spise af Kjødet syntes de var væmmeligt, men de var saa sultne, at de intet andet havde at gjøre. De Dag, de fik se Seileren, havde de, saavidt han huskede, intet af det medbragte Kjød tilbage. Sidste Nat, de var paa Vraget, var Sigtede bleven saa forvirret, at han intet huskede, af hvorledes de kom i Danskens Baad og ombord paa denne. 

Fra nu husker han intet, før de var komne saa nær som tre Dags reise fra Cuxhaven. Da han kom til Bevidsthed, talte han om, hvad der var skeet. Da han kom iland, maatte han en Uges Tid ligge paa Hospitalet, fordi hans Ben var forfrosne. 

Christian Jakobsen igjen: Holl. foretog sig intet, som kundes kaldes Modstand. Han lagdes ned for at Blodet skulde opsamles. Om Hollænderen blev stukket en eller to Gange, kunde han ikke bestemt sige. Indrømmede, at Hovedet og Hænderne blev hugget af. Hænderne toges af for at Klæderne lettere kunde faaes af Liget. Alle tog i Hollænderen, da denne lagdes ned. Han havde heller ikke nogen Kræfter, til at gjøre Modstand med. Sigtede troede dog ikke, at Hollænderen vilde have gjort Modstand selv om han havde hat Kræfter hertil, da han syntes at overgive sig frivillig. Det var forøvrig aftalt før Lodtrækningen, at dem, paa hvem Loddet traf, solig skulde finde sig i sin Skjæbne. Ole Andersen havde sovet en Stund, medens de andre skilte Hovedet og Hænderne fra Kroppen. 

De tre Sigtede blev tilslut af Retten konfronteret med hverandre. De hævdede alle, at Lodtrækningen var gaaet rigtig til. Det var lidt Uenighed om, hvorledes det egentlig gik til, da Hollænderen lagdes ned paa Bakken, men alle sagde at han rolig fandt sig i sin Skjæbne, og at de ingen Magt havde brugt mod ham. De sagde alle, at efter Aftalen skulde den, paa hvem Loddet faldt, ingen Modstand gjøre, men finde sig i den forfærdelige Skjæbne. 
 
 
 
toppen av siden   

Tunsbergeren nr 34, 21. mars 1893:
Det er forfærdeligt med disse ulykkelige "Thekla"-matroserne.
Først udstaar de de værste og mest rædselsfulle Hændelser, man kan tænke sig. Saa arresteres de i Hamburg og forhøres der; saa føres de hjem til Norge - fremdeles som Arrestanter - og forhøres atter. Atter og atter rippes opp igjen i disse pinlige Enkeltheder!

Det maa vel kanske gaas frem slig, saa det at Loven skal skje fyldest. Men nu er jo alle Lovlærde enig om, at nogen Straf kan de ikke idømmes, og da synes meget at tale for, at de gis fri saa snart som mulig. 
 
 
 
 
 
 
toppen av siden   

Tunsbergeren nr. 35,  23. mars 1893: 
De sagkyndige har nu afgit sin Erklæring om "Thekla"-matroserne. 
Erklæringen slutter med følgende konlusion:
"Vi antar, 1) at de ovennævnte sigtede (matroserne) i Tiden for den paaklagede Handling befandt sig i den yderliggaaende Hungerstilstand og sandsynligvis inden kort Tid vilde være omkomne, dersom de ikke hadde grebet til den fortvilede Handling, - 2) at ingen af dem allerede på den Tid var sindsyge."

Sagen oversændes nu til Statsadvokaterne, og saa kommer det an paa, hvordan Indstilling de afgir til Rigsadvokaten. 
 
 
 
 
 
toppen av siden   

Tønsbergs Blad, 27. mars 1893: 
"Thekla"s Matroser har ogsåaa i Formiddag været oppe paa Politikammeret, hvorfra en Detektiv fulgte dem til den korresponderende Reder for "Thekla", hr. Gustav Conrad Hansen i Tønsberg, der igaar telefonerede til Politikammeret, at han vilde være at træffe her i Byen i dag til Opgjør med Matroserne. Svensken Johansson mente at have tilgode ca 176 kroner, Andersen ca 100 kr., mens den Tredie, Jacobsen intet havde tilgode paa sin Hyre. 
 

 


Skillingsviser / innhold / Theklas undergang   toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster