Skillingsviser
Skillingsviser / innhold / ... sang om oprøret i Larvik

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Om brannen og opprøret i Larvik i 1903


Bind 3 av Larviks historie omtaler brannen og opprøret mot politimesteren: 
 

"Natt til søndag den 26. juli 1903 ble det varslet fra BøkkerfjeIlet at det brant på hjørnet av Prinsegata og Storgata. Den store tregården som tilhørte baker Nilsen, lærer Thorvik og malermester Aamodt, og hvor fru Holm hadde sitt privathotell, og urmaker Ruds lave tregård mot Prinsegata, sto i flammer. Brannvesenet kom fort til, men det var uråd i tenke på annet enn å redde nabogårdene og først og fremst å berge dem som var i de brennende bygningene. Da ilden blokkerte trappene og allerede slo ut gjennom taket, måtte beboerne redde seg ut gjennom vinduene, "i dybeste Neglige". Flere var ferdige til å kaste seg ut da brannvesenet kom. Noen ble reddet i stiger, men andre måtte hoppe ut i brannseilet. Blant disse var det en svensk prest, som brakk benet i fallet.     

Da han ikke kom seg fort nok ut av brannseilet, ropte politimesteren, som var kommet tilstede, til ham: "Er det noget at skrige for det, da?"
En av de reddede, en ung gutt, hadde bare et laken om seg, og ropte
gråtende at han trodde "pigen" brant inne. Politimesteren, som visstnok trodde at han også var svensk, sa brysk til ham: "Stå inte der på gatan och skrik, Pojke!" Da gutten svarte at han måtte vel gråte når folk brant inne i huset hvor han selv bodde, svarte politimesteren: "Hvis De ikke går øyeblikkelig, arresterer jeg Dem." Dette ble sagt i en brutal tone som vakte forbitrelse hos alle. -

Så vidt avisreferatet. Det ble under oppryddingen etter brannen
fastslått at det ganske riktig var brent inne et menneske. Det var den
15 1/2 år gamle hjelpepiken Ellen Hansine Larsen fra Rekkevik. Når
politimesteren så kategorisk nektet brannfolkene eller andre å prove
å redde henne, var det fordi han hadde møtt et par troverdige personer
som sa de hadde sett en ung pike i nattdrakt springe oppover Stein
gata, og de gikk ut fra at det var Ellen. - Hvem denne piken i natt
drakten var, er visstnok aldri blitt oppklart.

Avisreferatene dagen etter brannen vakte en voldsom forbitrelse
mot politimesteren, og ved 10-tiden om mandagskvelden ble det demonstrasjoner og spetakler både utenfor politimesterens bolig (Herregårdsbakken 2b) og utenfor politikammeret. To politibetjenter ble
truffet av steinkast og det ble gjort en del skade på politimesterens
hus. Først ved 2-tiden om natta ble det ro.

Men tirsdagskvelden ved 1/2 1-tiden begynte spetaklene igjen, denne
gangen åpenbart delvis organisert og langt mer alvorlige enn kvelden
før. Det begynte ved politikammeret med steinkasting, så politiet med
hjelp av brannkorpset måtte rykke ut og foreta fire arrestasjoner.
Mengden, som stadig økte, dro da til Herregårdssletta. De fleste
var nysgjerrige, og ble stående nede på sletta eller fant seg en god utsiktsplass på knattene omkring, mens de aktive gikk til stort angrep
på politimesterens hus, som ble forsvart av en mindre politistyrke.

Demonstrantene gikk løs på politiet med gjerdestolper og bord som
de hadde revet løs. Politiet holdt stillingen en stund, men uromakerne
økte i tall, -og politifolkene ble etter hvert trette. Noen av dem var også såret av steinkast. Politimesteren, som ledet forsvaret, gikk da nedover bakken for å snakke med urostifterne - han var en mann med
stort personlig mot. Men han ble såret i pannen av en stein og måtte
trekke seg tilbake. Hagen ble nå stormet, hver eneste rute i huset ble
knust, og angriperne kom seg opp på verandaen. Da de prøvde å
trenge inn gjennom verandadøren, møtte politimesteren dem med
revolver og fikk dem fordrevet. Dette var ved 3-tiden om natta, og
opptøyene ebbet da ut.

Imidlertid hadde det skjedd noe ved politikammeret også. Ved
1-tiden om natta samlet det seg igjen en mengde utenfor kontorene,
som de bombarderte med stein, og buelampene ble også kastet i
stykker. Bråkmakerne ga seg ikke før de fikk løslatt de fire arrestantene som var satt inn om kvelden, og som nå ble ført bort som helter i triumf.

Sammen med demonstrantene fra Herregårdsbakken dro "seierherrene" fra politikammeret i de tidlige morgentimer bort i syngende
marsjformasjoner - det var den rene revolusjonsstemningen.

På samme tid var kadettkompaniet kommet fra Stavern for å unnsette de beleirede, men da byen falt til ro, dro de hjem. Neste dag -
onsdag - kom de igjen, og det ble også stasjonert 80 mann fra Tønsbergfjordens befestninger i byen. Om kvelden kom amtmannen, og
han lot politistyrken bli økt midlertidig.

Nå fulgte det sørgelige etterspill. Torsdag kveld ble en rekke personer arrestert, uten at det kom til nye uroligheter.

Avisene tok onsdag kraftig avstand fra opptøyene, og la skammen og skylden for en stor del på mange murere utenbysfra, som hadde arbeid i Larvik. Da "Amtstidende" åpent ble beskyldt for å ha provosert spetaklene, unnskyldte redaktøren seg med at både han og
redaksjonssekretæren hadde vært bortreist. Redaktøren tok kraftig
avstand fra det som var skjedd, og sa at opptøyene var "opagitert ved
en løgnagtig, ussel og feig Beskyldning mod Byen Politimester for at
være Skyld i, at Pigen indebrændte." Hvem denne beskyldning først
ble satt fram av, sa avisen ikke noe om. Det kom også en kraftig protest fra de utenbys murere, som sa at de i det hele tatt ikke hadde vært med på bråket, og de fleste arresterte var da også innenbys folk.

Etter troverdige folks ansvarlige utsagn var det i virkeligheten
politimesterens nabo doktor Augestads kloke og resolutte opptreden
som stanset spetaklene. Da det var mest kritisk den andre natta, hadde
han greidd å bli hørt midt i spetaklet. Han garanterte at dersom opptøyene ble stanset, skulle politimesteren være ute av byen innen 24
timer. Omtrent slik gikk det også.

Onsdag morgen ble det holdt et ekstraordinært formannskapsmøte, hvor politimesterens permisjonssøknad ble innvilget. Han reiste to
dager senere for å ta opphold ved et hvilehjem i nærheten av Kristiania. 

Fra begynnelsen av september måned var han igjen i funksjon, og organiserte da et ordensvern for byen. Men i mai året etter ble han ansatt som redaktør av "Lovtidende" og "Norsk Kundgjørelsestidende" og forlot byen for godt.

Om høsten var det langvarige rettslige forhør i samband med brannen og opptøyene. "Mannen i lakenet" var en 29-årig redaktør av "Missionæren", A. J. Anthony. Han var voldsom i sin harme over politimesterens opptreden, og k1aget over at ingen ville høre på hans bønner om å prøve å redde piken mens det ennå var tid. Hans henvendelse til politimesteren kom først senere. - Det framgår med tydelighet både av det rettslige forhør og av rettssaken etterpå at politimesteren ikke hindret redningen av piken. På det tidspunkt da han fikk noe med saken å gjøre, var piken temmelig sikkert allerede død, og det var iallfall åpenbart helt ugjørlig å foreta noe forsøk på redning uten å miste enda flere liv.

Det er helt på det rene at politimesteren var fullstendig usky1dig i
anklagen for å ha voldt pikens død. Derimot viste de fleste vitneutsagn at han hadde opptrådt svært uheldig.

Statsadvokaten utferdiget tiltale mot 10 personer, 8 arbeidere, en
fisker og en kontorist. Den hovedanklagede, en av dem som ble befridd fra arresten, fikk ved lagmannsrettsaken i Skien i desember bare under 10 dager vann og brød. Men av de andre fikk en 4 års straffarbeid, en 3 år, og en 1/2 år. Ellers var det små straffer, og fire ble frikjent.

Det forekom ellers en pussig episode under rettssaken. Da politimesteren ble konfrontert med en av de tiltalte og ble spurt om han kjente igjen denne mannen, svarte han at det var han som hadde prøvd å trenge inn gjennom verandadøren - politimesteren kjente ham igjen på skjegget. Til dette svarte den tiltalte smilende at han hadde lagt seg til skjegget sitt mens han satt arrestert!

Rettssaken vakte naturligvis oppsikt over hele landet. Alt kort tid etter brannen var det utgitt en vise om den i Larvik.

Affæren fikk ennå et etterspill. I bystyremøtet den 7. desember forelå det anmodning fra politimesteren om å få dekket omkostningene ved reparasjon av skaden på hans eiendom. Forskjellige representanter kom med voldsomme uttalelser. Velo, som visste hva han sa, hevdet "at Formandskabets Optræden mod Politimesteren efter Optøierne var dikteret af, at man ikke ansaa Salicath skikket som Leder af Ordenen her i Byen." Mølleeier Bøe sa bl. a.: "Hvis Hr. Salicath havde hørt hvad der blev sagt i Byen efter Optøierne, vilde han ha faaet høre en Dom, som var knusende."

Det er vanskelig å forstå at folk i Larvik kunne bli så opphisset, og vi må tro at det har ligget sosiale motsetninger under. Nå var politimesteren svært upopulær. O.r.sakfører Bagger, som hadde fungert i politimesterembetet et år før Salicath tiltrådte, var alminnelig respektert og nøt stor popularitet. Vi må altså ikke tro - som mange hendinger kunne tyde på - at motviljen mot politimestere er en inngrodd følelse i Larviksfolk. Men det ble mye misnøye med Salicath. Han hadde en brysk måte å opptre på, som førte ham opp i ubehagelige rettssaker og støtte mange.

Han var en steil og egenartet person, som ikke forsto å tilpasse seg til omgangen med jevne folk i en demokratisk tid. Men han hadde mange store egenskaper. Det var ikke uten grunn at han var blitt utnevnt til ridder av 1. klasse av den svenske Sverdorden. Han døde i 1911, 64 år gammmel."

 

Sitat fra: 

Larviks historie / utgit efter foranstaltning av Larvik kommune. - 2. utg.
1962- . - 3 b., fold. bl. : ill.

Bind 3: 1885-1940 / ved A. St. Langeland og Gunnar Christie Wasberg ;

medarbeidere: A. Weyergang Nielsen og Lars Sørhus. 1963. - 463 s.

 
 

 


Skillingsviser / innhold / ... sang om oprøret i Larvik    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster