Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  / Skibet "Broderlandet"s Forlis

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Beretning om "Broderlandet"s Forlis.

Af den her af det reddede Mandskab afgivne Søforklaring angaaende Skibet "Broderlandets" Forlis, hidsættes Følgende: "Skibet afseilede fra Shields den 7de April med en Ladning Kul og Cinders, hvormed det var bestemt til Bombay. Nogle dage efter Afreisen, i en Storm med temmelig høi Sø, oversattes Lasten noget, men som ved Lempning af Mandskabet strax rettedes. Den 12te April, Klokken 10 Formiddag, tiltog Vinden fra SSV. med tiltagende høi Søgang. Stormen øgede lidt efter lidt saa alle Seil med Undtagelse af Stumperne af Stormersseil og Forrestagseil bjergedes. Klokken 9 ½ blæste der en Orkan med oprørt Hav; Skibet arbeidede voldsomt, Omtrent ved denne Tid kastede Skibet Lasten over til Styrbord (Skibet laa Bidevind med Bagbords Halse), saa Rækken laa i Vandet. Søerne slog da ind over Dækket fra Læside, saa Folkene neppe kunde holde sig ved Pumperne. For at faa rettet paa Lasten besluttede man at bære af for Vinden; Klyveren forsøgtes sat, men blæste strax bort; Fokken kastedes løs og tilsattes for en Del, Roret lagdes Bagbord og Skibet dreiede af. Da Skibet havde faaet Vinden ind fra Styrbord Laaring, skyllede en Braadsø de 4 Mand, der stod ved Roret, hen ad Dækket samt knuste Rattet. Skibet dreiede nu til Vinden med Styrbods Side; man forsøgte nu at faa anbragt Taljen paa Roret og det lykkedes ogsaa ved Hjælp af disse at faa Skibet til at bære af; men Taljerne sprang og Skibet løb atter til Vinden, med Styrbods Side mod Søen. Da Rækken fremdeles laa i Vandet, væltede Braadsøerne sig mod Skandseklædningen og Dækket, brækkede Støtter, Dolbord m.m. Varesviren, som laa surerede paa Dækket reves los og ødelagde Kahyt, Lugehus og Ruf. Vandet strømmede nu ned igjennem de knækkede Dolbord og trængte sig ind i Kahytten. saa man begyndte nu at nære Tvivl om Skibets Redning. Noget efter Midnat foreslog Mandskabet Captainen at udsætte Baadene, men Captainen fraraadede dette, da han ikke troede, at Baadene kunde holdes oppe i et saa oprørt Hav. Klokken 5 ½ den 13de, indsaa man klart, at skibet snart vilde gaa tilbunds og gav sig da i Arbeide med at udtage de tvende Baade, der vare placerede paa Kahyttaget; disse sattes i Vandet agterude, men den ene Baad fyldtes og den anden fik 2 Huller. 9 Mand sprang i den, men holdt endnu fast ved Skibet nogle Favne i Læ; disse saa da de øvrige 19 Mand søge forud til de tilbageværende 3 Baade, hvoriblandt Storbaaden. De 9 Mand søgte i Hast at komme fra det synkende Skib, for ikke at opsluges af det Svælg, Skibet efterlod sig. Nogle af de Reddede saa et Øieblik efter Synkningen 2 Mand paa et Vragstykke, men med næste Sø forsvandt ogsaa disse; at søge op mod Vinden for muligens at redde Nogen var umulig. Det reddede Mandskab erklærede enstemmig, at Skibet var tæt indtil det have kastet Lasten (den 12te April om Natten). De Skibbrudne holdt ud i Baaden til den 14de April, da de bleve optagne af en dansk Galease "Lovise", Capt. Mathiesen, der landsatte dem i Thorshavn paa Færøerne, hvor Styrmand Gjertsen lod optage Søforklaring. Derfra gik de med en dansk Skonnert, som landsatte Mandskabet i Flekkefjord, med Undtagelse af Styrmanden og en Matros, som fulgte med til København.

Saaledes gik dette stolte og smukke Skib, det største Koffardifartøi her i Landet tabt; ikke af Brøst eller gammel Skade, men formedelst et ulykkeligt Tilfælde, foranlediget ved en Orkan, og et voldsomt oprørt Hav, mod hvilke Menneskehænder Intet kunde udrette. Mennesketabet var stort og flere Enker begræde Tabet af sine Forsørgere. Pluratiteten af de Forulykkede bestod af Ugifte.
"Broderlandet" blev kjøbt i 1865 i Liverpool, hvor Skibet dengang stod i Tørdok. Adskilligt var udrevet, saa man havde Anledning til at see Skibet i alle dets Dele. Det forblev 2 Maaneder i Tørdokken, hvor det blev omboltet, forstøttet og jernforbudet, hvilken Forbedring foretoges under dagligt Tilsyn af Fransk Veritas, der havde forlangt denne Reparation, som kostede 3,000 £strl., for at Skibet kunde faa fornyet sin Klasse 5/6. 1.1. for 4 Aar, hvilken Fornyelse ogsaa blev den tildelt, da det gik udaf Dokken. Skibet blev senere klassificeret af Norsk Veritas i A. 2 for 4 Aar, hvilken Klasse saaledes først udløb i 1869.- Rygtet, at Skibet var sprunget læk i Søen og at dette havde bevirket Forliset, er ved Søforklaringen fuldkommen tilbagedrevet, ligesom ogsaa de mange andre falske Rygter, som Skumlere ved denne Leilighed have sat i Omløb.

      Tilkjøbs hos Theodor Rose i Tønsberg. Sammesteds forefindes et godt Udvalg af flere Hundrede forskjellige Sorter Viser, Drømmebøger, Spaabøger, Visebøger, Eventyrbøger, Historiebøger, Morskadsbøger, Brevbøger, Kogebøger, Nytaarsvers, Lytte- og Temparamentsblade med meget Mere. - Landhandlere og de, som sælger Viser paa Landet, erholde meget stor Rabat.

       


I Lorens Berg bygdebok for Nøtterøy står følgende:

Utenom egne nybygninger disponerte A. B. Bull flere indkjøpte fartøier:
Fuldr. Broderlandet (paa 740 lester, forliste 1867)
Bygd i Nord Amerka,
Skipper : L. Rigelsen

 


Skillingsviser / innhold   / Skibet "Broderlandet"s Forlis toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster