Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004. 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste > 


    146. Gauterød med Kleppen.

    Navnet uttales gau'tere. Det skrives i R.B. 1398: J Gautarudj (antagelig denne gård); 1593: Guderød, 1604: Goderødt, 1668: Goutterøed og 1723: Goutterøed med Kleppen. Det oprinnelige navn, Gautaruð, er sammensatt av mannsnavnet Gauti med ruð, rydning, ryddet sted. Kleppen under Gauterød kjennes fra det 17. århundre av.
     Skylden var 1649/50: 1 ½ bpd. smør. 1664: 1 pd. smør. 1667 forblev gården ved sin gamle skyld 1 ½ pd. smør. Kleppen skogødegård derunder 1 pd. Smør. 1702: 1 bpd. 12 m. smør. Kleppen derunder 1 bpd. smør. Ødegård ( ¼ ).
     Leidang. 1624: ½ lispd. korn, 4 b.m. smør, ½ skilling. 1724: 45 skilling.
     Eiere. I 1398 eide Nya kirke et øresbol i Gauterød, mens Lauføy kirke eida 2 ½ øresbol i gården. De to øresbol var gitt av Thorleif Lodinsson til kirkens vedlikehold, det halve øresbol lå til presten. 1616/17 er St. Olavs kloster i Tønsberg (krongods) eier av 2½ mark i Gauterød. Før 1612 hadde klostrets part vært på 1½ lass ved, men den blev senere endret til 2½ ort, således 1632/33. 1624/25 eide Oluf Bierke (Råbygge) 2½ m. penger i Gauterød. Oluf Oseberg hadde ½ pd. smør her i 1648/49. Året efter hadde han 18 m. smør. Kronens part er nu 18 m. smør. Kort tid efter erhverver borgermester Anders Madsen i Tønsberg Olufs part, som han makeskifter i 1654 med et jordstykke tilhørende Vår Frue kirke, kalt Kirkeløkken, beliggende «næst ovenfor St. Peters kirkegård sammesteds». 1659 er Gauterød av Kronen pantsatt til Mogens Henrichsen (Stoltenberg) i Tønsberg. Hans enke er i 1681 eier av Kronens part, 18 m. smør; i 1692 har hun også erhvervet Kleppen, 1 bpd. smør. Eiendommen forblev i familien Stoltenbergs besiddelse inntil 1731, da Anne, sal. Henrich Mogensens i Tønsberg delte den i to like store deler. Den ene halvdel solgte hun til opsitteren Rasmus Mortensen for 70 rdl., den annen til opsitterne Lars og Jakob Torstenssønner for samme beløp. Senere bondegods. Vår Frue kirke i Tønsberg eide ennu omkring 1700 18 m. smør i Gauterød; denne part er ikke blitt innløst.

Husdyr. Høiavling. Utsæd.

  Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass  Hvad de sådde
1657/58: 2 5 1 5 2    
1667: 1 5 2 6   26 5 t. korn. Trede 2 t
1723: 6 naut   4   20 2 skj. bl. korn, 5 t. 6 skj. havre,2 skj. rug.
1835: 3 6 naut   6     1/8 t. hvete, 1/8 t. rug, ½ t. bygg,4 t. havre, 8 t. poteter.
1865: 3 13 naut   3     1 3/16 t. hvete, ¾ t. rug, 1 1/8 t. bygg,12 t. havre, 22 t. poteter.


.    Andre oplysninger. 1667: Skog til noe smålast. Rydningsland noe til engens forbedring, som besidderen er pålagt å oprydde. Har humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og brenneved og litt smålast. Fehavn hjemme. Middelmådig, tildels sandjord. 1 husmann (sår intet) betaler årlig ½ rdl. grunnleie til jorddrotten. 1803: Føder 2 hester og 4 fekreaturer. Sår 4-5 tønner. Har ikke tilstrekkelig skog til gjerdefang og brenne, men havn. 1835: 1 husmann som bruker uskyldsatt jord.

     Brukere.

     På Gauterød var det i 1664: 1 leilendingsbruk, 1723: 3 leilendingsbruk, 1835: 4 selveierbruk, 1866: 12 og 1905: 22 matrikulerte bruk.
     I slutten av 1300-årene bodde en kvinne ved navn Signj på Gauterød; hun gav et halvt markebol i Åsmundrød til Ramnes kirke. Signe var antagelig bruker her.
     1593-1595 sitter en enke som bruker på Gauterød.
     Anders heter brukeren 1604.
     Halvor nevnes fra 1611-ca. 1632.
     I 1629 nevnes en Laurits Kleppen, ødegårdsmann, han var forarmet. Antagelig bodde han på Kleppen under Gauterød. Det ser efter navnebruken å dømme ut som om den neste bruker av Gauterød var en sønn av ham.
     Hågen Lauritssøn, 1633-1700? Da han bygslet gården 1633/34 kaltes den «en liten ødegård». Hågen var gift. 1653/54 måtte han bøte 1 rdl. for «en rorferds oversittelse mot lensherren». I 1664 var Hågen 54 år og hadde en sønn som var vanfør; han het Laurits og var da 24 år gammel. Fra 1675 og utover nevnes Hågen som bruker av Gauterød med Kleppen. Hågen må være blitt svært gammel, han nevnes ennu i 1689, og vi kjenner ingen ny bruker før
     Torsten (Tosten), ca. 1700-1720. Han var lagrettemann flere ganger i tiden 1700-1710. D. 1725. Hans kone var muligens den Kirsten som døde her 1729, 94 år gammel. Tre barn nevnes: 1. Jakob, se annen halvdel. 2. Lars, se annen halvdel. 3. Anne (Anna), ektet 1721 Rasmus Mortensen, se første halvdel. I 1715 blev gården delt i to bruk. Sønnen Lars overtok bruken av det utskilte bruk, mens svigersønnen Rasmus Mortensen i 1721 overtok bruken av Torstens gjenværende bruk.

Første halvdel.

     Rasmus Mortensen, 1721-1753. Han var lagrettemann i 1725. Rasmus flyttet hit fra Markebo. På Nordre Ullevik bodde hans bror Anders Mortensen, se også annen halvdel. D. 1753, 65 år; ektet 1721 Anne (Anna) Torstensdatter, se ovenfor, d. efter 1757. Seks barn: 1. Morten, f. 1721, d. 1750. 2. Berte (Birte), f. 1724, ektet 1753 Kristen Iversen, se nedenfor. 3. Torsten, f. 1726, d. før 1754. 4. Gunhild, f. 1728. 5. Marte (Marta), f. 1730, g. m. Lars Torsen, bodde en tid på Gauterød. 6. Lisbet, f. 1734, d. 1758. – I 1731 kjøpte Rasmus bruket av Henrich Mogensens enke Anne for 70 rdl. Han lånte da 56 rdl. av Kristen Kristensen, Solberg i Botne. Rasmus satt i trange kår. Ved skiftet efter ham i 1754 blev det bare 6 rdl. igjen til arvingene. Bruket blev i 1757 overtatt av svigersønnen Kristen Iversen for 80 rdl.
     Kristen Iversen, 1757-1784. Han lånte 50 rdl. av Knut Nilssen, Søndre Basberg, da han kjøpte bruket. D. 1793, 60 år; ektet 1753 Berte (Birte) Rasmusdatter, f. 1724, d. 1806, 82 år. Tre barn: 3. Maria, f. 1764, ektet 1784 Jørgen Madssen, se nedenfor. – I 1767 solgte Kristen et engstykke, Vestre Teigen, til Anders Kristensen for 20 rdl., og 24 sk. i årlig skattehjelp, se bruk 5. Resten av bruket solgte Kristen i 1784 til svigersønnen Jørgen Madssen for 190 rdl. og ophold.
     Jørgen Madssen, 1784-1832. Han lånte 98 rdl. i 1788 av Jøran Pedersdatter Røren. I 1799 lånte han 199 rdl. – Jørgen var fra Grette i Undrumsdal. På Østre Brekke bodde broren Ole Madssen. D. 1851, 89 år. Gift: 1. 1784 m. Maria Kristensdatter, f. 1764, se ovenfor, d. ca. 1803. 2. 1804 m. enken Anne Andersdatter fra Undrumsdal, d. 1825, 68 år. 3. 1826 m. Olea Kristensdatter Brattås, enke efter Auen Iversen Brattås (se Gullerød), f. 1773 på Kjær i Borre, d. 1842. Syv barn i første ekteskap: 1. Ole, f. 1785, ektet 1813 enken Kristine Augustinusdatter, M. Undrum. 2. Anne Marie, f. 1787, ektet 1820 Anders Jørgensen, Søndre Eikeberg. 5. Kristen, f. 1795, ektet 1831 Elisabet Akselsdatter, Åsmundrød. 6. Marte, f. 1798, d. ug. 1853. 7. Andreas, f. 1802, bodde visstnok på Kjærnes (s. 420). – I 1790 solgte Jørgen et jord- og skogstykke til Anders Kristensen, Vestre Teigen, for 40 rdl. (skjøte 1804), se bruk 5. – Ved skiftet efter Maria Kristensdatter i 1803 utgjorde formuen 123 rdl. Bruket blev taksert til 600 rdl. I 1827 solgte Jørgen halvparten av bruket til stedsønner Kristen Knutsen for 300 spd., se bruk 2. Resten av bruket solgte Jørgen i 1832 til Nils Kristoffersen for 100 spd. og ophold, se bruk 1.

Annen halvdel.

     Lars Torstensen, 1715-1732. Lagrettemann i 1726. D. 1732, 46 år; ektet 1716 Maren Trulsdatter, Nedre Råel. – I 1731 solgte Henrich Mogensens enke Anne bruket til brødrene Lars og Jakob Torstenssønner for 70 rdl. De lånte 56 rdl. av Kristen Kristensen, Solberg i Botne.
     Jakob Torstensen, 1731-1743. D. 1743, 62 år; ektet 1707 Anne Jokumsdatter, d. 1763, 85 år. Syv barn: 1. Marte (Marta), f. 1708, ektet 1744 Nils Kristoffersen Unneberg. 2. Mari, f. 1711. 3. Kirsti (Kirsten), f. 1715, ektet 1745 Kristoffer Larssen, bodde en tid på Gauterød. 4. Karen, f. 1719. 5. Søren, f. 1722, d. 1745. 6. Anne (Anna), f. 1725, ektet 1756 Anders Jenssen, bodde på Gauterød. 7. Ole, f. 1729. – Enken Anne solgte bruket i 1752 for 103 rdl. til
     Anders Mortensen, 1752-1772. Han hadde tidligere bodd på Nordre Ullevik, og flyttet senere til Stangeby på Nøtterøy, hvor sønnen Ingebret kjøpte et bruk. På første halvdel bodde broren Rasmus Mortensen. Personalia se Nordre Ullevik. I 1767 betalte Anders 100 rdl. for Kristen Nilssen Unnebergs odelsrett til bruket. Kristen var eldste sønn av foregående brukers eldste datter Marte, og det oplyses i odelsskjøtet at han var den nærmeste odels- og løsningsberettigede. Anders lot opføre nye bygninger på bruket. Hertil måtte han kjøpe tømmer. Han hadde brutt opp jord til 5 åkerteiger og brutt op sten til 100 favners stengjerder. Anders solgte bruket for 400 rdl. i 1772 til
     Kristen Mortensen, 1772-1806. Han lånte 295 rdl. av selgeren og hans sønn Ingebret Anderssen Stangeby. F. 1751 på Nordre Hassum, d. 1806 ; ektet 1778 Gunhild Svendsdatter, S. Ilebrekke. f. 1754, d. 1831. Fem barn: 2. Kristoffer, f. 1781, bodde på Nøtterøy (L. Berg, Nøtterø, s. 406, om Hvaløy). 3.Martinius. f. 1784, se bruk 4. 4. Maria, f. 1787, ektet 1811 Anders Hanssen, Undrumsdal, bodde en tid på Nordre Hassum. 5. Kirsti, f. 1793, ektet 1818 Nils Larssen Rød. – I 1779 solgte Kristen et uopryddet jord- og skogstykke til Kristoffer Pedersen for 30 rdl., se bruk 6. – Ved skiftet efter Kristen i 1806 utgjorde formuen 453 rdl. I 1812 solgte enken bruket til sønnen Martinius for 800 rdl. og ophold. S. å. innløste han sin bror Kristoffers odelsrett med 1000 rdl. Se bruk 4.

Første halvdel efter 1827.

Bruk 1.

     Nils Kristoffersen, 1832-1843. D. 1850. Han eide i tiden 1832-36 også et lite bruk på Sande. I 1835 solgte han halvparten av bruket på Gauterød til Karl Hanssen, se bruk 1 b. Resten av bruket solgte han i 1843 til kjøpmann Henrik Næss for 150 spd. Næss solgte bruket igjen s. å. til Peder Anderssen for 250 spd. og overtagelse av halvt ophold til Jørgen Madssen.
     Peder Anderssen, 1843-1858, skipper. Han lånte 170 spd. i 1844 av Ole Nilssen Gokstad mot 2. pr. pant i bruket. Peder flyttet hit fra Hontvet i Skjee eller Lardal. G. m. Gjertinde Andersdatter. Åtte barn f. på Gauterød: 1. Arnt Bernhard, f. 1844. 2. Mina Albertine, f. 1846. 3. Peter Gustav, f. 1848, skibsfører, d. i 1895 i Tønsberg. 6. Morten Severin, f. 1854, styrmann; ektet 1880 Anna Mathilde Tufte i Tønsberg. 8. Otto Marinius, f. 1858. – Peder klarte sig ikke på bruket. Han opgav sitt bo i 1858 og bruket blev s. å. solgt for 900 spd. til
     Mathias Sørensen, 1858-1874, tømmermann. Han lånte 179 spd. av sin søster Marthine da han kjøpte bruket. F . 1832 på Nordre Karlsvik, d. 1900; ektet 1866 Karen Marie Hansdatter, M. Undrum, f. 1825, d. 1910, 84 år. Barn: Karl, f. 1866, g. m. Marthine Undrum, bor på Voll i Undrumsdal. – I 1858 forpaktet Mathias bort bruket til Lars Larssen Eik mot en årlig avgift av 40 spd. I 1874 solgte Mathias fra en part til Edvard Nilssen for 450 spd., se bruk 3. S. å. blev bruksnr. 5 frasolgt til Ole Johannessen for 100 spd. Bruksnr. 6 blev s. å. solgt til Hans Kristian Bang for kr. 100 (skjøte 1879). Resten av bruket solgte Mathias i 1874 til Mathias Arnt Larssen fra bruk 1 b for 488 spd. og flyttet til Voll i Undrumsdal.
     Mathias Arnt Larssen, 1874-1901. I 1862 hadde han overtatt bruk 1 b efter moren. F. 1840 på bruk 1 b, d. 1901; ektet 1863 Inger Maria Kristoffersdatter fra Lille Horperød på Nøtterøy, f. 1832, d. 1895. (Hennes søster Olea var g. m. Lars Anderssen Ringshaug.) Syv barn: 1. Larine (Laurine) Oleane, f. 1863, ektet 1901 Otto Sørensen på bruk 2. 2. Gunhild, f. 1864, g. m. John Henriksen fra Tønsberg, reiste til Amerika. 3. Palmine Amalie, f. 1867, ektet 1894 styrmann Nils Kristoffersen fra Horperød, Nøtterøy, bodde på Presterød. 4. Karoline, f. 1870, ektet 1895 Hans Laurits Olsen, bor i Son. 6. Lars Kristian, f. 1874, sjømann; ektet 1901 Osine Marie Olsen fra Fevang i Sandar, bodde en tid på Gauterød, senere i Tønsberg. 7. Markus Hjalmar, f. 1876, sjømann; ektet 1903 Sigrid Kristensen fra Tønsberg, bor på Smidsrød, Nøtterøy. – I 1902 blev bruket solgt til gartner Carl Johan Hammerstrøm, Gårdbo under Sande. Han solgte igjen 1905 til Severin Olsen. Han døde i 1915 og i 1917 blev bruket solgt til Haakon Kristoffersen. Han solgte i 1918 til Paul Barca, som solgte 1920 til Karl Kristiansen. I 1929 blev bruket solgt til fru Margit Hellevammen. Hun solgte i 1936 til Ragnvald Hellevammen, som solgte igjen s. å. til E. van der Does. Han solgte kort tid senere til Erling Jahre fra Ramnes, som solgte igjen i 1938 til nuværende eier
     Lars Kr. Kamfjord, 1938-. F. 1903 på Kamfjord i Ramnes (se side 756), g. m. Borghild Askjem, f. 1911 i Andebu. Barn: Kjell.
     Bruket utgjør ca. 50 mål dyrket mark og 15 mål skog.

Bruk 2.

     Kristen Knutsen, 1827-1844. D. 1844, 57 år, ektet 1821 Maria Jørgensdatter, Nordre Velle, f. 1795, d. 1886, 91 år. Tre barn: 1. Karen Johanne, f. 1824, ektet 1851 Henrik Johannessen Tive, Lofs-Eik. 2. Anne Marie, f. 1828; gift: 1. 1851 m. sjømann Johannes Johannessen Felsberg, d. i Danmark 1853 av kolera. 2. 1862 m. Hans Kristian Halvorsen Auli, bodde på Gauterød. 3. Kristian Marinius, f. 1838, sjømann; ektet 1862 Laura Andreasdatter, Valløy, bodde på Gauterød. – Ved skiftet efter Kristen i 1844 utgjorde formuen 616 spd. Bruket blev taksert til 500 spd. Enken Maria giftet sig igjen 1845 med
     Anders Kristensen, 1845-1882. F. 1813 i Undrumsdal, d. 1891. Ingen barn. – Anders solgte bruket i 1882 til Otto Sørensen for kr. 6000 og fri bolig. – Ved skiftet efter Maria i 1886 utgjorde formuen kr. 5944.
     Otto Sørensen, 1882-1920. Han lånte kr. 3500 i 1885. Otto var f. 1853 på Ringshaug, d. 1920. Gift: 1. 1880 m. Olufine Olsdatter fra bruk 4, f. 1860, d. 1897. 2. 1901 m. Larine (Laurine) Oleane Mathiasdatter fra bruk 1, f. 1863. Ti barn i første ekteskap: 1. Marta Elise, f. 1880, husbestyrerinne i Sandar. 4. Martinius, f. 1886, bor hos sin svoger på Kverne i Arendal sogn. 6. Samueline Olette, f. 1889, d. 1921, ektet 1918 Andreas Kverne, Arendal sogn. 8. Anna Olea, f. 1892, g. m. svogeren Andreas Kverne. – I 1893 blev bruksnr. 18 frasolgt til skibstømmermann Hans Kristian Halvorsen for kr. 80. Sørensen overdrog bruket i 1920 til stedsønnen, nuværende eier
     Albert Johannes Sørensen, 1920-. F. 1896, g. m. Margit Thoresen, f. 1895 på Skrøslingen, Nøtterøy. Ingen barn.
     Bruket utgjør ca. 70 mål dyrket mark og 50 mål skog. Bygningene antas å være over 100 år gamle. Teignavn: Kleppanstykket.

Bruk 2, Albert Johannes Sørensen. G. nr. 146, br. nr. 1.

Bruk 1 b.

     I 1835 solgte Nils Kristoffersen på bruk 1 halvparten av bruket sitt til Karl Hanssen. Han solgte igjen i 1839 til Lars Pedersen for 100 spd. og overtagelse av halvt ophold til Jørgen Madssen og hustru. Hanssen bodde senere på Lasken under Nordre Basberg.
     Lars Pedersen, 1839-1851. Han flyttet hit fra Haraldsrød i Sandar. D. 1851, 47 år; g. m. Anne Olea Mikkelsdatter, muligens fra Hudøy, Tjøme, d. 1862, 49 år. Fire barn: 1. Mathias Arnt, f. 1840, se bruk 1. 2. Indiane Olava, f. 1844, ektet 1871 Ole Olaussen i Tønsberg. 4. Laurine (Laura) Olufine Marie, f. 1851, ektet 1875 Anton Mikkelsen fra Langlo i Skjee, utvandret til Aurerika. – I 1858 solgte enken Anne Olea bruksnr. 8 til Ole Mathiassen for 72 spd. (Fra denne sistnevnte part blev bruksnr. 9 utskilt i 1859 og i 1860 solgt til Isak Nilssen for 200 spd.) – Ved skiftet efter Anne Olea i 1862 utgjorde arvesummen 324 spd. Bruket blev overtatt av sønnen Mathias Arnt for 400 spd.
     Mathias Arnt Larssen, 1862-1901. I 1863 solgte han fra en liten part, bruksnr. 10, til Søren Anderssen for 30 spd. S. å. blev bruksnr. 11 frasolgt til Ole Johannessen for 30 spd. I 1874 kjøpte Larssen bruk 1. Se herefter bruk 1.

Bruk 3.

     I 1874 solgte Mathias Sørensen på bruk 1 en part av bruket for 450 spd. til
     Edvard Nilssen, 1874-1903. Han lånte 350 spd. av selgeren. Edvard hadde tidligere vært teglbrenner på Presterød. I 1882 kjøpte han også en part av Sande, bruksnr. 8, av Morten G. Olsen på bruk 4 for kr. 2000. F. 1835 på Kilen under Presterød. Gift: 1. 1857 m. Grete Kirstine Nilsdatter, Søndre Bø, f. 1823, d. 1886. 2. 1887 m. Elise Andrine Eriksen, f. 1846 i Andebu. Tre barn i første ekteskap døde som små. – I 1877 blev der oprettet gjensidig testament mellem ektefellene. Edvard solgte i 1886 fra en liten part, bruksnr. 7, Hagen, til Mikael Tallaksen for kr. 360.
     I 1903 blev bruket solgt til Johan Hansen. Han solgte det igjen i 1905 til
    Christian Hansen Holt, 1905-1914. Han flyttet hit fra Ødegården i Borre. F. 1852 på Holt i Ramnes, d. 1917 på Sande; ektet 1882 Pauline Andersdatter fra Råen i Undrumsdal, f. 1855, d. 1936 på Sande, 81 år. To barn: 1. Hans Anton, f. 1883, lekterskipper i Amerika; g. m. Dagmar Olsen Gauterød (begge er døde). 2. Gunhild Marie, f. 1887, d. 1907. – Holt var en flink rokkedreier. Han solgte bruket i 1914 til Hans H. Kjær, som solgte det i 1917 til K. Fidje på Sande. Bruket fulgte derefter bruk 1 på Sande til 1930. Parten av Gauterød blev da solgt til nuværende eier
     Peter Bergersen, 1930-, lærer. F. 1884 i Kvæfjord, Troms. Dimitert 1905 fra Holmestrand lærerskole. Bergersen har vært lærer i Kvæfjord og i Øvre Eiker. I 1910 blev han ansatt ved Tønsberg folkeskole. G. m. Gudrun Nielsen, f. 1887 i Arendal. Ingen barn.
     Bruket utgjør nu ca. 7 mål dyrket mark og 7 ½ mål skog.

Annen halvdel efter 1812.

Bruk 4.

     Martinius Kristensen, 1812-1868. F. 1784, se foran, d. 1868, 84 år; ektet 1812 Gunhild Olsdatter, Øvre Råel, f. 1786, d. 1877, 91 år. To barn: 2. Ole Kristian, f. 1824, se nedenfor. – Ved skiftet efter Martinius og Gunhild i 1877 utgjorde arvesummen kr. 8644. Herav tilfalt ¼ svigerdatteren Anne Olea Kristiansdatter, ifølge testament av 1862. Resten tilfalt hennes barn Morten Gustav og Olufine. Gunhild Olsdatter hadde arvet en liten part av Sande efter sine foreldre i 1811. Denne part (bruksnr. 8) fulgte dette bruk til 1882. I 1872 hadde Gunhild solgt fra en liten part av Gauterød, bruksnr. 13, til Hans Johansen for 60 spd.
     I 1877 blev bruket overtatt av sønnesønnen Morten Gustav Olsen for kr. 8000. Hans foreldre var Ole Kristian Martiniussen, f. 1824, se ovenfor, d. 1862; ektet 1851 Anne Olea (Olia) Kristiansdatter, f. 1824 på Brua under Jarlsberg, (se under Nordre Hasle), d. 1890. De hadde tre barn: 1. Morten Gustav, f. 1853, se nedenfor. 2. Elise (Lisa), f. 1858, d. 1873. 3. Olufine, f. 1860, ektet 1880 Otto Sørensen på bruk 2.
     Morten Gustav Olsen, 1877-1935. F. 1853, se ovenfor, d. 1939, 86 år; ektet 1877 Karoline Mathilde Johannesdatter, f. 1853 på Gauterød. Fem barn: 1. Marie Kristine, f. 1878, ektet 1897 Hans C. Thorstensen, Valløy, se nedenfor. 2. Ole Kristian, f. 1880, d. 1935. 3. Jakob Adolf, f. 1881, d. 1900. 4. Otto Alfred, f. 1883, d. 1915. 5. Morten Gustav, f. 1887, d. 1933 i Amerika, sjømann; g. m. Hansine Johnsen. – I 1879 solgte Olsen et jordstykke, bruksnr. 21, til Hans Kristian Bang for kr. 40. I 1880 solgte han et mål jord, bruksnr. 20, Skoglyst, til Borge Larsen for kr. 150. I 1882 solgte han parten av Sande til Edvard Nilssen på bruk 3 for kr. 2000.
     I 1935 blev bruket overtatt av datteren, nuværende eier
     fru Marie Kristine Thorstensen, 1935-. F. 1878, se ovenfor, ektet 1897 Hans Cornelius Thorstensen, materialforvalter ved Norsk Amerikansk Mineraloljecompagni A/S, Valløy, f. 1873 på Valløy. Syv barn: 1. Harriet Marie, f. 1898, kontordame. 2. Carsten, f. 1899, laborant; ektet 1941 Asta Hoksrød (f. 1902 på Tem, d. 1945), bor på Valløy. 3. Jakob, f. 1901, d. 1938, kontormann. 4. Hans Cornelius, f. 1903, maskinmann til sjøs. 5. Signe, f. 1905, ektet 1928 baker Kristian Johansen Bakken (f. 1905 i Arendal sogn), bor på Gauterød. 6. Tordis, f. 1908, sydame. 7. Marie Kristine, f. 1910, kontordame. – H. C. Thorstensen har i mange år vært skolestyrets formann.
     Bruket utgjør ca. 65 mål dyrket mark og 120 mål skog. I det søndre skogstykke lå plassen Kleppen. I april 1944 brente det gamle uthus. Nytt moderne hus blev bygd op igjen s. å.

Bruk 4, Marie Kristine Thorstensen. G. nr. 146, br. nr. 12.

Bruk 5. Vestre Teigen.

     I 1767 solgte Kristen Iversen på første halvdel et engstykke, Vestre Teigen, til Anders Kristensen for 20 rdl., og 24 sk. i årlig skattehjelp. Skyldsetning blev holdt 1768.
     Anders Kristensen, 1767-1804, saltkoker. Han lånte 20 rdl. i 1768 av sin svoger murersvenn Hans Olsen Aas, Valløy. I 1790 kjopte Anders et jord- eller skogstykke av Jørgen Madssen på første halvdel for 40 rdl. (skjøte 1804). D. 1808, 78 år. Gift: 1. 1759 m. Gunhild Olsdatter, f. 1731 på Søndre Velle, d. 1770. 2. m. Marte Sibylle Sivertsdatter. Tretten barn (6 og 7) : 1. Helene, f. 1759 på Velle. 2. Tore, f. 1759. 3. Kristen, f. 1762. 8. Gunhild, f. 1777. 9. Else Dorthea, f. 1779. 10. Sivert, f. 1781. 13. Hans, f. 1786. – Anders solgte bruket i 1804 for 280 rdl. til
     Peder Kristoffersen, 1804-1826. I 1811 innløste han Kristen og Sivert Anderssønners odelsrett til bruket med 1000 rdl. F. ca. 1785. Foreldrene bodde på bruk 6. De forpaktet bruket fra 1811 til 1826. I 1826 solgte Peder bruket til svogeren Kristoffer Jonsen for 50 spd.. Han bodde fra 1811 på Søndre Ilebrekke.
     Kristoffer Jonsen, 1826-1832. Han flyttet hit fra Lasken. D. 1832, g. m. Åse Kristoffersdatter fra bruk 6. Personalia se Lasken. Kristoffer overtok i 1826 også bruk 6 efter svigerforeldrene mot å forsørge dem. – Ved skiftet efter Kristoffer i 1833 utgjorde formuen 231 spd. Bruket blev taksert til 200 spd. I 1850 solgte arvingene bruket for 400 spd. til
     Aasul Kittelsen, 1850-1863. Han lånte 110 spd. i 1852. D. 1863, 84 år. Som enkemann ektet han 1858 enken Karen Marie Jonsdatter fra Horn i Ramnes, f. 1825 i Våle, d. 1911. Barn: Amalie Karine, f. 1859, ektet 1885 garversvenn Per Nilsen Rosenløv i Tønsberg (f. 1843 i Sverige). (Karen Marie hadde også en datter i sitt første ekteskap: Hanna Henriksdatter, f. ca. 1852 i Ramnes, ektet 1876 garvermester Lars Edvard Hansen i Tønsberg.) – I 1860 blev bruksnr. 15, Vestre Teigen, frasolgt til Lars Nilssen Domsengen for 250 spd.; om denne part se Klosterteigen under Sande. I 1861 blev bruksnr. 16 frasolgt til Rasmus Andreas Møller for 100 spd. S. å. blev bruksnr. 17 frasolgt til Mikael Tallaksen for 50 spd. – Ved skiftet efter Aasul i 1864 var boet insolvent. Det som var igjen av det oprinnelige bruk blev taksert til 75 spd. og overtatt av enken Karen Marie Jonsdatter. Hun giftet sig igjen 1866 med
     Anders Kristian Johannessen, 1866-1893, skibstømmermann. F. 1811 i Holmestrand, d. 1895, 84 år. Ingen barn. I 1880 kjøpte Johannessen bruksnr. 16 av Rasmus A. Møller for kr. 400. I 1893 solgte han partene til fostersønnen Kristian Marsvald Kristiansen for kr. 1600 med forbehold av husvær og bruksrett så lenge han ønsket det. Parten blev efter århundreskiftet solgt til fru Helene Mærøe, og ophørte senere å være gårdsbruk.

Bruk 6. Vestre Teigen.

     I 1779 solgte Kristen Mortensen på annen halvdel et uopryddet jord- og skogstykke til Kristoffer Pedersen for 30 rdl. med rett til fri sommerhavn og gjerdefang. Stykket blev skyldsatt s. å. til 1 mark smør og blev senere kalt Vestre Teigen.
     Kristoffer Pedersen Heian, 1779-1826, saltkoker. Han lånte 48 rdl. da han kjøpte parten. D. 1826, 77 år; g. m. Elen (Eli) Olsdatter Bjelland, d. 1828, 70 år. Tre barn 1. Anne Maria, f. 1782. 2. Åse, f. 1783, ektet 1815 Kristoffer Jonsen Lasken, se også bruk 5. 3. Peder, f. ca. 1785, bodde på Søndre Ilebrekke, se også bruk 5. – I 1826 blev part overtatt av svigersønnen Kristoffer Jonsen mot at han påtok sig å forsørge svigerforeldrene. Kristoffer Jonsen kjøpte s. å. bruk 5. Se herefter bruk 5.

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >