Gå til: | Forside | Innholdsfortegnelse | Nettbiblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie |
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000:
HELGE GJESSING: TUNSBERGS HISTORIE I MIDDELALDEREN TIL 1536

V. BYBEFOLKNING.

A. BORGER OG HAANDVERKER.

I det foregaaende er det gjort rede for byinstitutioner, kommunale og kongelige embedsmænd som virket i Tunsberg. Det ligger da nær at kaste et blik ogsaa paa den befolkning som levet og hadde sin næring i byen. I væsentlig grad bestod denne av handlende og haandverkere, mens adel og geistlighet spillet en mindre fremtrædende rolle.

Bydannelsen i Tunsberg hadde sin dype grund i selve næringslivets utvikling. Ved at skape livskraftige interesser og anta nye former bidrog det i særlig grad til at utvikle markedspladsen til by og skille den ut fra det omliggende landdistrikt. I den første tid foregik omsætningen direkte - dels de tilreisende kjøbmænd sig imellem, dels mellem disse og omegnens fremmøtende bønder. Opkjøb til utsalg i smaat betegner et senere utviklingstrin, og først med dette begyndte folk at bosette sig paa selve markedspladsen. Eftersom skibsfart og handel utviklet sig videre og tok raskere fart, opstod en virkelig borger- og kjøbmandsstand. Gjennem hele middelalderen fastholdt dog denne i stor utstrækning sin forbindelse med landdistrikterne og deres næringsliv. Jordbruket spillet ogsaa for bybeboerne en vigtig rolle, og netop i jord var det de satte sine
i handelen optjente penge. Talrike breve avgir vidnesbyrd herom, og fra disse er det vi maa hente en væsentlig del av de ellers sparsomme oplysninger som gives om Tunsberg.

Mens selve kjøbmandsstandens stilling og vekst bedst sees i sammenhæng med handelens og skibsfartens utvikling, hvorav der nedenfor skal gives en skildring, er det her paa sin plads at se litt nærmere paa en anden del av borgerklassen og som likeledes spillet elt fremtrædende rolle i middelaldersbyen - nemlig haandverkerstanden.

Om haandverkerne i Tunsberg gives faa direkte oplysninger, hvorfor man for det meste er henvist til at slutte fra forholdene i andre byer. Fra Bergens bylov vet vi, at der allerede paa Haakon Haakonssons tid var anvist haandverkerne bestemte kvarterer i byen, hver efter sin haandtering. Et sted skulde skomakerne holde til, et andet sted bødkerne, et tredje guldsmedene o. s. v. (BI. VI 8). Det tilsvarende kapitel mangler helt i de tunsbergske lovhaandskrifter, men der er allikevel al sandsynlighet for, at en lignende ordning har været gjældende der. Gaardnavne som Gullslagarahusin og Sutaragarar, som begge findes, det første saa tidlig som 1359, peker i denne retning. I Gullslagaarhusin eller Gullsmedgardrinn, som den ogsaa kaldtes, holdt aapenbart guldsmedene til. Ellers kjender vi intet til den, uten at den omkring 1360 rimeligvis var i den ansete tunsbergborger Hertmund Bergssons besiddelse. Sutaragarar var skomakernes gaard. Dette viser bl. a. en inskrift fra dronning Margrete til Erik av Pommeren paa hans hyldningsreise i Norge i 1405, hvori det siges at sutaragaardene i Oslo og Tunsberg skal levere 100 par støvler og 200 par sko, som skal utleveres til folkene. Selve gaarden eiedes derimot ikke  av skomakerne. I slutningen av det 14de aarhundrede tilhørte den fru Birgitte Knutsdatter som paa sit yderste gav til Mariekirken i Oslo for sin sjels frelse 100 mark penger, den halve skomakergaard i Tunsberg og løfte om den anden halvdel efter hendes mand hr. Jon Haftorsøns død . Ogsaa et par indre gaarde kan nævnes i denne forbindelse, saaledes smedebodene, som paa grund av ildsfarligheten var lagt op under Berget, og endelig ogsaa Kartarahusin. Efter navnet at dømme (nu Korten) har rimeligvis vognmakere (karlarar) her hat sit tilhold.

Men ogsaa de fleste andre haandverksgrene har sikkert været repræsentert om end ikke saa talrik som i Bergen. Særlig høit stod vistnok tømmermandsarbeidet. Byen var jo i særlig grad utskipningssted for trælast, og denne bestod ikke bare av rundtømmer, men ogsaa av forædlet vare. Særlig maa skibsbygningen ha staat høit. Gjentagne gange fortælles det at skibe her blev bygget. Sletten nedenfor Berget omtales allerede under de danske korsfarerers besøk 1191 som bekvem for bygning og istandsættelse av skibe, og det var her Erling Steinvegg, Reidar sendemand. og Philip av Veigen lot reise hvert sit langskib, som alle skulde være større end noget som før var bygget i Norge. Disse skibe hadde to rækker aarehuller mellem øserummene, hver rad til 24 aarer, hvorav de øverste var 20 alen lange. Til tjeldet behøvdes 35 alen; hvert halvrum var bestemt til 8 mand, og naar en stod nede i fartøiet paa spanterne, kunde bare en høi mand naa op til dækket med en bredøks. Et stort og vakkert skib lot ogsaa Haakon Haakonsson bygge i Tunsberg, nemlig Olavsuden, som hadde 31 rum . Som samlingssted for flaaten, naar den drog paa togt mot syd, fik da ogsaa Tunsberg god anvendelse for sin skibsbyggekunst. Her kunde nye fartøier forfærdiges og al skade utbedres.

Ogsaa ellers omtales tømmerhaandverket. I 1377 nævnes der saaledes en «smid» Gunnar Hergilsson, som skulde istandsatte sommerhallen paa Teigar for biskop Jon. Dette skulde koste 40 mark; men han skilte sig saa daarlig fra arbeidet, at han maatte gjøre knæfald for bispen og love at gjøre det bedre efterpaa. Nævnes kan ogsaa en mand ved navn Sigurd Taalgi, der uttrykkelig regnes op blandt de tunsbergsmænd som faldt i slaget ved Oslo mot kong Sverre. Hans tilnavn viser at han var, hvad man paa oldnorsk, vilde kalde en trésmidr, en som hugg eller høvlet til træ.

Oplysningernes sparsomhet gir os forøvrig liten leilighet til nærmere at bedømme haandverkets stilling i Tunsberg. Værd at minde om er kongerne Magnus og Haakons forordning av 1362, eller hvilken der skulde utlægges tomt i Tunsberg til opførelse av kjølner og malthuser. Hvorvidt der imidlertid virkelig kom en maltfabrikation i gang er uvisst; senere hører man ialfald intet til det). Haandverkerne i Norge bestod for en stor del av indvandrede tyskere og særlig var det tilfælde med skomakerne, som hovedsagelig vistnok tilhørte denne nationalitet. De synes at ha staat under kongernes beskyttelse, men var dog ikke fri for at betale skat. I en forordning av 1344 paala saaledes Magnus Eriksson de utenlandske haandverkere som var i Bergen at betale ledingsavgift efter gammel skik og utfareleding, naar det krævedes. Og allerede tidligere i 1311 var de bergenske suterer og vintersiddere blit dømt til at betale tiende til kirken, saaledes som Haakon Haakonsson hadde befalt. Litt efter litt erhvervet de sig dog betydelige lettelser og friheter og stod snart i dette stykke ikke meget tilbake for sine handlende brødre.
Om de tyske haandverkeres og kjøbmænds forhold til hinanden har vi ingen direkte kundskap for Tunsbergs vedkommende. Men neppe var det altid fredelig, og her som i Bergen tillot vistnok haandverkerne sig i nogen grad at drive handel paa egen haand. (1)

Hvad der ellers var karakteristisk for haandverket i middelalderen, var den specialisering i arbeidet som overalt fandt sted. Hver hadde nøiagtig sit virkefelt anvist, og overalt vaaket man med omhu over at ingen gik utenfor de bestemte grænser. Der var brynjemakere og platemakere, sverdslipere og skjoldmakere - alle med sit bestemte arbeide og intet utenfor dette. Videre var der faste takster, som alle haandverkere inden samme fag maatte holde. Disse blev vistnok oprindelig fastsat paa bymøtet; men med kongemagtens vekst gled denne ret over til kongen, som for fremtiden avgjorde denslags spørsmaal om end tildels med bymændenes raad. Den første fastsættelse av taksterne for de forskjellige arbeider som kjendes, er fra 1282 i en retterbot for Bergen utstedt av kong Erik. Her angives de priser som skal følges av: skomakeren, skrædderen, gullsmeden, skindberederen, jernsmeden, kobbersmeden, kistesnekkeren, bødkeren, tømmermannen, sliperen, skjoldmakeren, feltskjæren, badekonen, bakstekonen, mølleren, kammemakeren, bryggearbeideren. tjærebrederen, torvskjæren og tilklipperen . De takster som disse hadde at rette sig efter, blev vistnok ogsaa gjort gjældende i de andre byer og saaledes ogsaa i Tunsberg. Ialfald var det vel de samme haandverkere som der hadde sit erhverv, og som med sine verksteder og utsalgsboder gav byen dens eiendommelige præg. Vel hundrede aar senere kom en ny forordning angaaende haandverkernes takster, som uttrykkelig gjordes gjældende for alle landets kjøbstæder, skjønt ogsaa denne i første linje var bestemt for Bergen

Hvorvidt haandverkerne i Tunsberg var organisert, hører vi intet om. Men det er rimelig, at de her som i Bergen og andensteds sluttet sig sammen i gilder eller laug til varetagelse av sine interesser, og kanske hadde de ogsaa fra først av hat prisernes regulering i sin haand. Men disse haandverksgilder med sine egne love var ilde set saavel av byborgerne som av kongerne, og i 1295 kom det endog dertil at kong Erik ophevet dem alle og forbød indenlandske som utenlandske at ta sig noget samhold eller digte sig nogen lov eller sætninger.  Nogen betydning utover øieblikket fik imidlertid dette lovbud neppe. Forøvrig laa ikke forholdene slik an at haandverkerne kom i nogen særlig opposition til de øvrige borgere, ialfald ikke for de indfødtes vedkommende, idet de drev handel som disse og ialfald fra midten av 15de aarh. ogsaa hadde adgang til raadet. En Gunnar skomaker ser vi omkring 1300 ta del i Englandshandelen. Som raadmand omtales ved 1455 en Truls verkmeistere (arbeidsformand) og i 1481-1494 en Olav skrædder. Fremstaaende borgere maa ogsaa Hænikke skrædder og Jakob baker ha været. Den første, som levet omkring 1334, kaldes ogsaa «bonde» og har vistnok været gaardeier i hyen. Det samme var den anden. I 1481 var han  ombudsmand for Mariekirken; paa kirkens tomt opførte han saa en gaard - Nygaarden, hvorpaa han utvalgte kirkens prest hr. Laurens Henriksson til sin søn og undte ham den nordre halvpart av denne gaard (1491).

I det 15de aarhundrede har vel forøvrig haandverkernes og betydning avtat sterkt, idet den almindelige nedgang i byens velstand ogsaa har rammet dem, og de indfødte haandverkere er mere og mere blit fortrængt av tyskerne, som her saavel som i handelen erobret sig en altid fastere stilling.

Note

1.  1440 var det i Bergen  heftig strid herom mellem skomakerne og kjøbmændene, som kulminerte i 1450, da de førstnævnte av kong Kristian I erholdt visse særprivilegier, skjønt kjøbmændene i stædemes navn hadde forbudt dem at erhverve sig saadanne, som kunde være til skade for  stæderne eller kontoret. Det er da eiendommelig at vi omtrent ved samme tid tinder
en lignende passus i en instruks fra Rostocks borgermestre og raad til sine i Oslo og Tunsberg. Det blev her (i 1452) paalagt, at om nogen hadde breve fra hvem han saa hadde dem, og han formodet derav at kunne dra fordel til skade for kjøbmændenes ordinans, saa skulde han gi dem fra sig.
 
Gå  til: | Toppen  | Forside | Innholdsfortegnelse