Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000:
HELGE GJESSING: TUNSBERGS HISTORIE I MIDDELALDEREN TIL 1536
 

B. ADEL OG GEISTLIGHET.

En mindre fremtrædende rolle i middelalderens byliv spillet adelen. Som befalingsmænd ved beftestningerne og tildels som lagmænd var vistnok altid en del repræsentanter for høi og lavadel knyttet til byen. Men dens interesser laa vel saa meget paa landet, og i byens indre styre tok den liten eller ingen del. I byraadet sat da meget faa adelige og ingen av virkelig gammel fornem æt. Kun en enkelt gang hører en ogsaa om at en raadmand i Tunsberg blev adlet. Det var i 1503, da kong Hans tok raadmanden Nils Tormodsson, hans hustruee og barn i kongelig. Derimot var sikkert særlig lavadelige familier oftere bosat i byen og enkelte av de mest fremtrædende bygaarde var tildels paa adelige hænder. Fru Birgitte Knutsdatter eiet Sutaregaarden, Jon Reidarsson Darre Gautegaarden, som han forøvrig straks efter solgte til sin formand som fehirde, Gaute Eriksson. Hr. Guttorm Eyvindsson, gift med Margarete Darre, sat inde med Boltsgaarden, hvilken han forøvrig, skjenket til Mariekirken. Likesaa var Græsgaarden og Jonsgaarden til sine tider paa adelige hænder foruten enkelte andre. Disse gaarde bebodde de selv eller leiet dem ut til byens handelsmænd - hvad vel hyppigere var tilfældet - og hadde derav sin faste indtægt.

Hvad der kunde drive de adelige ind til byen var vel for en stor del den interesse de hadde av handelen. Denne næringsvei blev drevet i like høi grad av adelen som av geistligheten og skyldtes som andensteds er nævnt arten av deres indkomster, som for en stor del bestod i naturalier. Nævnes kan saaledes at biskop Audun av Stavanger og høvedsmanden paa Tunsbergshus i 1448 hadde et skib sammen, som de ventet fra Stettin. Underveis blev det imidlertid opbragt av Wratislav, hertug av Wolgast, og de maatte da sende et klageskrift til forskjellige østersjøstæder og be dem utvirke at skibet med folk og ladning igjen blev frigit. (D.N. VII nr. 409)

Skjønt adelen saaledes til en viss grad hadde forbindelser med byen, kom den dog ikke til at faa nogen særlig betydning for dens utvikling og liv. Anderledes stillet derimot forholdet sig med den anden store overklasse, geistligheten. Vistnok kom kirken ikke til at spille en saa stor rolle i Tunsberg som i de byer, der tillike var bispesæter; men med hele sit virkes natur og sine utslagsformer satte den allikevel uvilkaarlig sit dype præg. I byen var der efterhaanden blit reist en række geistlige bygverk, kirker, hospitaler og klostre, og allerede ved sin talrighet og sit monumentale ydre viste de hvilken magt religionen hadde over sindene". Til en saa liten by at være var det ogsaa et anseelig antal kirkens tjenere som der hadde sit kald og virke. Laurentiuskirken var en kollegialkirke med oprindelig fire præbender, en provst og en hjælpeprest. Mariekirken, Peterskirken og Thomaskirken hadde hver sin prest. Mikaelskirken paa Berget var likesaa en kollegialkirke og hadde i sin glanstid provst, fire korsbrødre, to degner og klokker. For St. Stephans hospital var der en forstander og vel flere hjælpende brødre, likesom der ogsaa paa biskopsgaarden Teigar holdtes gudstjenester. Ved siden av disse saakaldte sekulære geistlige kom saa klostergeistligheten. Allerede før utgangen av 12te aarhundrede hadde premonstratensere slaat sig ned i byen og der dannet den første begyndelse til det senere saa rike og ansete St. Olavskloster. Et nyt kloster av minoriternes orden grundla saa Haakon Haakonsson. Premonstratensermunkene med sine hvite dragter og hvite firesnutede hatter og minoriterne eller barfotbrødrene, som i sine graa kutter gik omkring og tigget og præket for folket, gik ind i middelalderbyens eiendommelige billede.

At saa mange geistlige og geistlige institutioner kunde opretholdes, skyldtes for en væsentlig del den herskende trang hos folket til ved rike gaver til disse at skaffe sig en viss garanti for et salig liv hinsides. Ikke alene blev kirker og klostre ved deres anlæg rikt funderet av stifterne, men efterhaanden, eftersom deres ry for hellighet steg, øket ogsaa sjelegaverne i tilsvarende grad. Endnu i levende live sørget man gjerne for at der ved ens død blev holdt messer for sjelen, saa den hurtig, kunde bli befriet for sjersildens kvaler - enten et bestemt anta[ med én gang eller saakaldte aarlige messer, som skulde leses hvert aar paa vedkommendes dødsdag (anniversaria artidshald). Her forsørget f.eks. fehirden paa Tunsberghus, Bjarne Audunsson, som gav rike gaver til Laurentiuskirken og der ogsaa valgte sit gravsted. Ogsaa for dette blev der betalt. En tunsbergborger Asle Petersson gav paa sit dødsleie i 1363 til Peterskirken 6 øresbol i Balsborge i Skjee sogn i Stokke tillikemed et harnisk halvt for gravsted og halvt for aartidehold; presterne ved kirken, den ene efter den anden, skulde holde aartiden oppe med sungne sjelemesser, voks og ringning; forsømte de dette, skulde gaven falde tilbake tinder hans arvinger. Saa ogsaa med mangfoldige andre.

Ved ofre kom der likeledes ind store gaver; særlig da paa de dage, kirken eller klostret hadde tilladelse til at meddele avlad.

Da erkebiskop Trond i Nidaros 1374 opholdt sig i Tunsberg, gav han alle bodfærdige som paa visse restdage besøkte Laurentiuskirken og rakte den en hjælpende haand, 40 dages avlad og likesaa ti dages avlad til dem som i kirken fremsa pater noster og Ave Maria for deres sjele, som laa begravet i kirken eller paa kirkegaarden (D.N. I nr. 429). Et lignende avladsprivilegium hadde minoriterklostret i Tunsberg allerede i 1291 faat av pave Nikolaus IV (D.N. VI nr. 57)

Kirkens ydre stilling var imidlertid ikke altid like glimrende. Allerede i 14de aarhundrede gik paa grund av den herskende prestemangel antallet av prester i byen sterkt ned. Det tiltagende vellevnet, som geistligheten hengav sig til, svækket hellerikke i liten grad kirkens anseelse. Gaverne tok efterhaanden av, og vanskeligheterne med at faa ind kirkens tilgodehavende øket. Karakteristisk er det saaledes at Bjarne Audunsson, samtidig som han i 1315 gav rike gaver til oprettelse av en prestestilling ved Laurentiuskirken, fastsatte et fradrag i dennes indtægter, om han paa grund av lediggang, drukkenskap eller glemsomhet lot nogen av ukens messer bortfalde. Og i 1348 maatte kong Magnus direkte paalægge alle mænd i Tunsberg provsti inden. en maaned at betale kirken, hvad den hos dem maatte ha utestaaende (D.N. I nr. 310).

Den nedgang i geistlighetens anseelse som tydelig træder frem og som i ikke liten mon skyldtes den selv, virket selvsagt tilbake paa den befolkning den levet blandt. De faa oplysninger en har om sæder og liv i Tunsberg i middelalderen, gir et temmelig mørkt billede og viser at tilstanden her ikke var det mindste bedre end i de øvrige norske byer.

En nedbrytende virkning i moralsk henseende hadde allerede, borgerkrigene hat, som med sine stadige kampe alt i ett satte loven ut av funktion. Alle menneskets daarlige instinkter fik i disse tider saa godt som frit spillerum; raahet, slagsmaal og drik, røveriog plyndring hørte til dagens orden i flere av tidens partiflokker, som altfor ofte rekrutertes fra folkets bærme. Men dette virket videre og bredte sig som en ondartet sot over land og by. Man maa derfor ikke gjøre sig for store tanker om kultur og, dannelse i Tunsberg paa denne tid. For vistnok gav den livlige forbindelse med utlandet forholdene større sving, men allikevel maa det kulturelle nivaa ba ligget temmelig lavt. I den skildring forfatteren av Profectio Danorum gir av livet i Tunsberg, er baade godt og ondt blandet: Byen har et hæderlig borgerskap av begge kjøn, bekjendt for sin gavmildhet og store godgjørenhet, men den vederstyggelige drik og hyppige drukkenskap forstyrrer selskabeligheten og hidser like til blodsutgydelse. I alle rikets stæder uten forskjel, heter det videre, er en hæslig last herskende, nemlig overdreven drukkenskap, som ofte gir anledning til fredsbrudd og undertiden endog bringer godmodige folk til at begaa forbrydelser, idet misgjerninger der holdes for morskap. Det umaatelige fylderi bevirker ogsaa d borgere og fremmede ophidset av vinen griper til vaaben og stimler sammen i morderisk hensigt uten engang at vogte sig for at lægge voldsom haand paa uskyldige. Derfor vil man i delte land finde flere fordømmelige gjerninger begaat end i noget andet, om man saa vilde gaa like til hedningerne.

Denne skildring av byforholdene gir et godt indblik i tidens sæder. De oplysninger man spredt paa andre hold kan finde, viser ganske i samme retning - en sterk hang til drukkenskap og støiende voldsomhet, en utbredt usædelighet og en med religiøs uvidenhet parret overtro. Og dette holdt sig igrunden hele middelalderen utover. I 1350 klaget biskop Salomon av Oslo over tilstanden inden sit stift til kong Magnus, som da opholdt sig i Tunsberg. Folk vilde ikke betale sin tiende og gav som paaskud at de ikke kunde faa kornet træsket, mens faktum var at de heller førte det til salg i kjøbstæderne. Desuten laa folk mere i drik nu end før var vanlig, saa de forfaldt til mange uskikker, glemte sine forpligtelser mot Gud og den hellige kirke og lot jorden ligge øde og udyrket (D.N. VI nr. 196). Særlig hyppig var slagsmaal, som saa igjen hadde drap til følge. Talrike vidnesbyrd herom gir de gamle breve, som fortæller om drap, der er foregaat uoverlagt (ufyrirsynju). I 1372 blev en Tunsbergborger og huseier Andres Paalsson ilde tilredt i slagsmaal. Da han ikke ventet at skulle leve, skjenket han paa sit sykeleie sin gaard Sappen, som under hans fravær - vistnok paa handelsreiser - lagmanden Berg Hermundsson hadde bestyret, til Mariekirken til sjelehjælp for sig og sine forældre (D.N. I nr. 419).

At det ikke var langt mellem haanden og kniven, viser ogsaa en anden sak. Den før omtalte nyadlede raadmand Nils Tormodsson var paa sjøen av fiender blit fratat noget sølv, som tilhørte Olav Otteson Rørtiers foged Olav Jensson. Denne gjorde imidlertid krav paa at faa sølvet erstattet, og efter nogen strid og kjevleri blev det da besluttet at de skulde gaa rettens vei, og at Olav ikke mere skulde feide mot Nils eller nogen av hans paarørende. Samme dag gik lagmanden Jon Jonsson fra sit hus ut paa Stensarmen til sin baat ifølge med flere av Tunsbergs gode mænd, bl. a. Nils' søn Jon. Han traf da Olav og sa til ham. «Kjære Olav Jensson, her er Jon Nilsson og vil vite om han kan lite paa det ord I har tilsagt mig.» Olav blev da vred og sa han intet løfte hadde git, hvorpaa Jon bød lov og ret for sig og rakte ham sin haand; men Olav vilde ikke ta imot den og undsa ham, skjønt de tilstedeværende bad ham ta det bli med det som var avtalt. Men da blev ogsaa Jon Nilsson vred og sa: ”Naar det ei kan bedre være, da er det nu saa godt som en anden tid,” og stak dermed sin daggert mellem skuldrene paa Olav. Om sakens videre forløp oplyses intet. Derimot erfarer vi at Jon Nilsson i 1529 for troskap, og villig tjeneste mot Norges rike blev tillatt fra sin gaard og andensteds ubehindret i alle maater at kjøpe og sælge med kjøbstadsmænd, bønder og almue indenlands og utenlands likesom en anden riddersmand (D.N. VIII nr. 481 og 605).

At motarbeide disse onder var nærmest den lovgivende myndighets og særlig kirkens sak. Men som det er vist, var den sidste tildels selv dypt sunket, og det er derfor ikke at undres over at den igrunden saa litet magter. I nær forbindelse med kirken stod derimot en anden institution, som paa grund av sin private karakter hadde større betingelser for at virke ialfald indirekte paa tidens sæder. Det var gilderne, som var av halv religiøs, halv selskabelig art.

Gildernes oprindelse i Norge tilskrives som bekjendt Olav kyrre, som «lot sætte Miklagilde i Nidaros og mange andre gilder i kjøbstæderne». Det er da, klart, at der allerede paa hans tid maa ha været et saadant ogsaa i Tunsberg, skjønt intet omtales før paa bylovens tid. Det er Olavsgildet, hvortil senere saa ogsaa Annagildet kom. Gildernes hovedopgave laa i den hjælp og understøttelse som gildebrødrene efter skraaen var pligtige til at yde hverandre. De haarde og vanskelige tider, da sverdet sat løst i skeden og overfald og vold jevnlig fandt sted, maatte nødvendigvis fremkalde ønsket om en sammenslutning til vern om person og fælles interesser. Ut fra dette ønske, denne trang, var det gilderne vokset frem og med et religiøst præg over sig ydet sine medlemmer beskyttelse i en i flere henseender vanskelig tid. De var beskyttelses- eller vernegilder.

Men som gildebrødrene stod sammen i alvorets stund med gjensidige krav og forpligtelser, forenet de sig ogsaa til at dyrke glæden sammen i festlig lag. Gilderne blev til den anden side et slags selskabelige klubber, hvor medlemmerne, kvinder som mænd, møttes til arveøl og de aarlige sammenkomster. Det kunde under disse vistnok ofte være livlig nok. Men kvindernes tilstedeværelse, omgivelsernes eiendommelighet og særlig gildernes egen karakter maatte virke dæmpende paa lystigheten og holde den til nogenlunde høviske former. I de større og mere ansete gilder var sikkert utskeielserne færre, og den form av selskabelighet som her utfoldet sig, bidrog vistnok ikke saa litet til at hæve tonen ogsaa utenfor gildehusets vægge.

Gå til: | Toppen  | Forside | Innholdsfortegnelse