Gå til: | Forside | Innholdsfortegnelse | Nettbiblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie |
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000:
HELGE GJESSING: TUNSBERGS HISTORIE I MIDDELALDEREN TIL 1536

A. TUNSBERGS STILLING I NORGES-HISTORIEN.
1. BYENS OPRINDELSE OG FØRSTE TID.

Tunsberg eller Tønsberg, som byen nu heter, ligger i det gamle Vestfold ved den indre ende av den lange smale fjord, som bærer byens navn. Paa utsiden av denne ligger de to øer Tjømø (Tjuma) og Nøtterø (Njotarey), som skilles fra hinanden av Vrengen, det tidligere Grindholmasund. I nord mellem Nøtterø og fastlandet gaar Stenskanalen. I middelalderen kaldtes denne efter det nærliggende Skeljasteinn eller Steininn (nu Sten paa fastlandet).  Skeljasteinssund eller Skeljasteinsgrunn og var i den tidligste tid kun farbar for baater. Først av Haakon Haakonssøn blev sundet utdypet, saa ogsaa større skibe (kogger) kunde gaa igjennem (6). Fra Tønsberg-fjordens indre bassin, hvori Aulielven falder ut, fører kanalen ut til den store bugt Trælen, som gaar op ved det bekjendte Gunnarsbø sydøst for byen; herfra kommer en saa gjennem et av sundene mellem de tre øer Føienland (gln. Féøy), Husø (Husey) og Jersø (Jarlsey) ut i Kristianialjorden eller Folden (7

Som de øvrige byer i Norge hadde Tunsberg i middelalderen bestemte grænser, inden hvilke byens lov og ræt var gjældende (dens takmork). Efter Magnus lagabøters bylov gik disse: først over til Rafnaberg og Smoerberg og derfra til Frodakelda; fra denne helt op til Syrubek og langs efter bækken ovenom Gunnarsbø til Steinin, derfra om Teigar og til Farkarlsbryggja.(8)  Disse stedsnavne er alle kjendte. Paa nordsiden av Nøtterø like overfor byen laa Teigar (nu Teie), et landsæte, som hørte til Oslo bispestol. Den vestlige spids av øen het Rossanes (9), og høiden, som hævet sig enom, var Rafnaberg (nu Ramberg). Ret overfor paa den anden side av fjorden laa Smoerberg (endnu Smørberg). Frodakelda er et bækkefar nord for Slotsfjeldet ved det nuværende Kjelde; hertil slutter sig Frodeaasen, som det senere vil bli talt om. Syrbek er éndnu navnet paa en plads under Jarlsberg, og «Sørbækken» kaldes endnu en bæk som gjennem Jarlsbergjordene løper ut i byfjordens inderste arm, kilen (10) Farkarlsbryggja var bryggen nedenfor St. Olavs-klostret i utkanten av den gamle by. 

De her angivne grænser gaar i temmelig vid kreds utenom den egentlige bybebyggelse, saaledes at hele den indre fjord kommer med. Mot øst strakte byen sig ikke utenfor det gamle Haugar (Møllebakken), hvor det bekjendte Haugating holdtes og mot  nord neppe helt op mot Slotstjeldet eller Berget, som det kaldtes i tidligere tid. Nedenfor dette paa nordøstsiden ligger Teglhagen. Helt utenfor byen og i nordvest for denne laa paa den østlige side av Aulielven den gamle kongsgaard Sæheim (nu Sem, Jarlsberg). 

De her skildrede topografiske forhold angir i korte drag beliggenheten av den nye handelsplads, som endnu for aar 1000 dukker frem av historiens mørke. Den yttre foranledning til dens opkomst kjendes ikke nu, men paa den ofte forekommende selvgroende maate er den vel gaat for sig, og forskjellige, mere tilfældige omstændigheter har saa bidraget til at den kom i skuddet og endog gik forbi Kaupangen i Skiringssal. Tunsberg er vistnok oprindelig navnet paa en gaard, hørende ind under kongesætet Sem, hvor eller i hvis nærhet allerede omkring 800 har sittet mægtige høvdinger. Kanske hadde gaarden sit navn fra en gammel bygdeborg oppe paa Slotsfjeldet, og fra gaarden er det saa igjen gaat over paa markedspladsen - byen (11). At en saadan her inderst inde i fjorden kunde opstaa og trives, har paa den ene side sin grund netop i beliggenheten, paa den anden i tidens politiske forhold. Plyndrende vikinger laa jo nu nær sagt paa vagt overalt, hvor fredelige kjøbmandsskibe viste sig, og særlig fæstet de da opmerksomheten paa de havner, hvor farmændene lagde til med sine skibe. Kaupangen i Skiringssal laa aapen til for alle, Tunsberg laa mere skjult, her var man mere i ly. Men hvad der var av større betydning, med Harald haarfagres rikserobring, endredes stillingen i Vestfold i det hele. Harald selv flyttet sit kongesæte til Vestlandet og forlagde derved tyngdepunktet for sin magt til disse egne. Fra at være selve riket sank Vestfold ned til bare at bli en del av det, et forhold som sikkert har latt sig merke som en stilstand i utviklingen, baade for landdistrikt og markedsplads. For Kaupangen i Skiringssal maatte det bli et følelig støt og det saa meget mere, som underkongerne i Vestfold for fremtiden tok fast tilhold paa Sæheim eller Tunsberg, hvor alt hertug Guttorm skal ha bodd. Unddraget disses direkte begunstigelse, har den ført en hensygnende tilværelse og igrunden ingen hindring lagt i veien for det nye handelssteds vekst, da dette med opgaaende tider skjøt i veiret. 

Til Tunsbergs anlæg knytter sig ikke noget kongenavn, slik som vi kjender det f.eks. fra Nidaros eller Bergen. Om byens tilblivelsestid kan intet med sikkerhet sluttes. Ved aar 1000 har stedet dog vistnok allerede hat nogen betydning, saa en forutgaaende utvikling maa ha fundet sted i løpet av det 10de aarhundrede. Ja, endnu længer maatte den føres tilbake, om traditionert derom skulde troes, men her er sagn og historie ikke længer at skille, og fortællingerne derom maa derfor staa ved sin værd. Tilsammen gir de dog et levende billede av byen og dens vekst, og har saaledes ogsaa sin interesse, hvor der skal gives en fortløpende skildring av Tunsberg ned gjennem tiderne. 

Den første omtale av byen Tunsberg falder i tiden kort før Hafrsfjordslaget, omkring 870. Efter sine kampe og seire nordenfjelds kom Harald med sin hær ved den tid atter sydover til Viken og lagde ind til Tunsberg, hvor der, efter hvad Snorre fortæller, «da var kjøpstad». (12 )  Det var et tog til Vermland det gjaldt; ti der hadde den svenske konge Eirik Emnndssort sat sig fast og truet derfra Viken; mange høvdinger og mægtige mænd hadde ogsaa allerede sluttet sig til ham. Det første kong Harald da hadde at gjøre, var at tilveiebringe orden og lydighet i de urolige egne, og først utpaa vinteren kom han tilbake til Tunsberg. Her rustet han sig nu for alvor og drog saa østover Fjorden (13 ). Han herjet nu paa Ranrike, for over Gautland med hærskjold og la derpaa indunder sig alt landet nord for Gautelven og vest for Venern samt hele Vermland og vendte saa atter tilbake til Norge. Før han imidlertid atter drog nordover til Trondheim, indsatte han sin morbror hertug Guttorm til at staa for landeværnet paa disse kanter og gav ham styrelsen over Viken og Oplandene, han selv ikke var i nærheten (14). Om Guttorm fortældes det, at han som oftest sat i Tunsberg, naar han da ikke var optat med at verge sin landsdel mot de talrike vikingeskarer, som søkte dithen. Hos sig hadde han til opfostring kong Haralds eldste søn Guttorm, som efter hans sygdom og død i Tunsberg ogsaa blev hans efterfølger. (15

Som sin forgjænger holdt vistnok ogsaa Guttorm til i Tunsbergegnen. men laa dog stadig ute paa vagt imot vikingerne, som uroet landet. Paa et tog mot disse, da han laa med sine skibe i Gauteelven, kom den kjendte viking Solve klove over ham, og i kampen faldt Guttorm. Naar dette skjedde, kan ikke siges. Rimeligvis er han dog faldt allerede før den store riksdeling (912?), da kong Harald gav hver av sine sønner en del av landet at styre. Vestfold kom da til en anden av Haralds sønner, nemlig Bjørn med tilnavnet farmand eller bunu. 

Først med Bjørn kan Tunsberg siges at træde ind i historien. Som tilnavnet viser, var han selv kjøbmand og Snorre vet da ogsaa at fortælle, at han hadde kjøbskibe i fart paa fremmede lande. Paa den maate skaffet han sig kostbarheter og andre varer, han kunde ha bruk for; sjelden var han derimot i hærfærd. Paa grund av hans kloke, sindige optræden saa man i ham et godt høvdingeemne, og vistnok har handel og næring under ham hat en blomstringstid. Til Tunsberg, siges det saaledes, at der kom mange kjøbskibe baade fra selve Viken og nord fra landet, men ogsaa syd fra Danmark og Saxland. 

Efter det her fortalte ser det virkelig ut til, at det i markedstiden har utfoldet sig et ganske rikt liv paa Tunsbergs havn og at en handelsplads virkelig nu har dannet sig der. Dog er skildringen av farten paa byen den samme som vi siden hører den fra Olav den helliges tid, saa det turde vel hænde sagaskriveren har foregrepet utviklingens gang. Længe har heller ikke Bjørn hersket paa Vestfold. Engang Eirik blodøx kom fra «Austerveg» med hærskibe og mange folk, la han ind til Tunsberg og krævet nu av sin bror at faa de skatter og skylder, som kong Harald skulde ha fra Vestfold. Bjørn, som selv pleide at bringe kongen skatten, vilde fremdeles ha det saa og vilde ikke utrede noget. Eirik mente nu, at han trængte tjelder samt føde- og drikkevarer, men ogsaa til dette var Bjørn uvillig, og efter en hidsig trætte skiltes brødrene og Eirik seilte bort. Om kvelden forlot ogsaa Bjørn Tunsberg og drog ut til Sæheim; men mens han sat der over drikken med sine mænd, slog Eirik, som i al stillhet var vendt tilbake, ring om huset, og det kom nu til kamp mellem brødrene. Bjørn faldt, og Eirik tok stort hærfang der, inden han seilte bort og drog nordover i landet (16

Da Bjørn var falden og hauglagt i Farmandshaugen paa Sæheim, (17) tok hans bror Olav riket efter ham og lot hans søn Gudrød opfostre sammen med sin egen søn Trygve. Rimeligvis flyttet han samtidig til Tunsberg og slog sig ned der; ialfald skulde hans skjæbne der nogen aar senere besegles. 

Nogen aar før sin død gjorde kong Harald sin søn Eirik til overkonge over alle sine sønner; men dette vilde hverken Olav eller Halvdan svarte, som sat i Trondheim finde sig i, og begge lot de sig, hver i sin egn ta til overkonge. At Halvdan et par aar efter pludselig døde, fik ingen indflydelse paa begivenheternes gang, idet trønderne straks tok en anden av Haralds sønner Sigrød til konge. Men Eirik kunde paa sin side ikke rolig se paa, at indtægterne av Trøndelagen og Viken uten videre berøvedes ham, og da kong Harald var død, tok han sig til med magt at skaffe sig det vælde, hans far hadde git ham. Olav og Sigrød sluttet sig nu sammen og avtalte stevne den følgende vaar i Tunsberg. Sigrød kom ogsaa, men før de endnu hadde faat truffet de fornødne forholdsregler, kom Eirik uventet over dem, saa de ikke fik nys om hans færd, før han var like utenfor Tunsberg. Brødrene tok da i bast opstilling paa bakken østenfor byen (d. e. Møllebakken) og fylket der sit mandskap, men Eiriks hær var meget større og efter en rigtignok haard kamp, maatte de bukke under for overmagten. Olav og Sigrød faldt, og begge blev de hauglagt oppe paa bakken (18

Efter denne kamp var det ikke længer trygt for Trygve Olavsson og Gudrød Bjørnsson i Viken; de flygtet til Oplandene. Her blev de indtil Eirik blodøx var blit fordrevet av den yngre bror Haakon; han hjalp dem til deres ret, gav dem kongsnavn og det rike, deres fædre hadde hat. Trygve fik Ranrike og Vingulmark, Gudrød derimot Vestfold (19). Han sat nu der i ro hele Haakon den godes regjeringstid og hadde vel som de høvdinger som var gaat forut for barn, sit tilhold paa Sæheim eller i Tunsberg. Ellers hører man intet om ham før netop i anledning hans død. Da Haakon var faldt og Gunhildssønnerne kommet til magten, beholdt vistnok endnu baade Gudrød og Trygve sine riker, rnen det var let at skjønne, at det ikke skede med magthavernes gode vilje. Saa snart disse følte sig sterke nok, gjorde de da ogsaa anstalter til at faa ryddet dem avveien, og naar vi derfor nu atter faar høre om Tunsberg, saa er det som de tidligere gange i forbindelse rned et overfald, som bringer Vestfolds konge døden. En vaar (968) kundgjorde kong Harald og hans bror Gudrød, at de vilde fare i viking, slik som de var vant til. Gudrød for saa straks i austerveg, mens kong Harald satte kursen vestover under foregivende av at ville fare i vesterviking. Han var dog ikke kommet mere end vel klar av kysten, før han vendte om og seilet utenskjærs østover til Viken. Da han kom dit, stevnet han ind til Tunsberg; her fik han  høre at kong Gudrød (Bjørnsson) var paa gjesting kort derfra oppe i landet. Han drog da straks dit, kom der op om natten og slog ring om huset. Efter en kort kamp faldt kong Gudrød og mange av hans mænd. Samtidig hadde Haralds bror Gudrød lokket kong Trygve til sig og dræpt ham. (21

Gunhildssønnerne fik dog ikke  længe være i ubeskaaret besiddelse  av magten. Haakon Sigurdsson, som ogsaa hadde litt overlast av dem, hadde tat sin tilflugt hos Harald Gormsson i Danmark.  Da saa Harald graafeld i 970 var blit fældet, samlet danekongen en stor hær og flaate og drog sammen med Haakon jarl og Harald grenske, kong Gudrød Bjørnssons unge søn, til Norge. Med flaaten, som talte over 700 skibe, styret de nord til Viken og lagde ind til Tunsberg. Kong Harald gjorde nu Haakon jarl til leder av den norske hærmagt, som ved rygtet om kongens komme hurtig var strømmet sammen, og gav ham tillike styrelsen over det vestlige og nordlige Norge. Selv beholdt han derimot raadigheten over det gamle danske land Viken, - dog saaledes at han lot norske høvdinger styre for sig. Blandt dem var Harald grenske, som ved denne leilighet siges at ha faat kongenavn. Vestfold og Agder blev hans rike. (22

Den mest kjendte begivenhet fra Haakon jarls regjeringstid er jomsvikingernes anfald paa Norge og deres nederlag i Hjørungavaag. Til denne er ogsaa - omend med urette - Tunsbergs navn blit knyttet, idet det fortælles, at det var i denne by jomsvikingerne gjorde sin første landstigning i Norge. Det fortælles derom, at de satte ut fra Limfjorden, fik god bør og seilet til Viken i Norge. De kom der sent om kvelden og holdt straks om natten ind til byen Tunsberg. Paa den tid var en Ogmund hvite befalingsmand i byen. Han var Haakon jarls lendermand, ung av aar og i stor anseelse. Da nu hæren var kommet til byen, besatte de hurtig denne og dræpte mange mænd; derefter begyndte de at plyndre og fare voldsomt frem, hvor de kom. Men indbyggerne «vaagnet ikke ved god drøm», fortælles det, og hugg og vaabenstøt var det de fik ta imot. Under larmen vaagnet ogsaa Ogmund og hans fæller i herberget. At undfly til skogen var der ikke længer tale om, og han og hans mænd søkte derfor op paa et loft, hvorfra de mente bedst at kunne forsvare sig. Da nu jomsvikingerne gjorde anstalter til at bryte loftet ned, hoppet Ogmund dristig ned paa strætet. Vagn Aakeson, en av jomsvikingernes førere stod i nærheten og hugg til Ogmund over haandledet. Han undslap dog til skogen, mens Vagn blev staaende igjen med haanden. Ogmund ilte imidlertid saa hurtig som mulig til Haakon jarl og meldte ham, hvad der var hændt ( 23). 

Hvad her er fortalt om jomsvikingernes overfald paa Tunsberg, som efter en enkelt kilde ved den leilighet skulde være blit helt nedbrændt, mens hele befolkningen blev drept, har vistnok ingen historisk hjemmel. Fortellingen om Ogmund hvite eller Geirmund, som han ogsaa kaldes, hører oprindelig hjemme paa Jæderen og er først senere blit overført til Tunsberg. (24

Fra Haakon jarls tid nævnes ellers byen bare en gang. Til Island kom en vikværsk mand Hallvard hvite med sit skib. Han var vide bereist, hadde besøkt alle lande mellem Norge og Garda-rike og ogsaa været helt nord i Bjarmeland. Hallvard kom til Hlidarende og opholdt sig om vinteren hos Gunnar, Njaals ven. Om vaaren gjorde han sig reisefærdig, og da han saa drog til Norge, fulgte baade Gunnar og hans bror Kollskjeg med. De kom høsten til Tunsberg, hvor formodentlig Hallvard var hjemmehørende og blev om vinteren der. Den følgende vaar drog de saa  i austerveg paa Halvards to langskibe (25). 

Haakon jarl efterfulgtes i Norge av Olav Tryggvason. Denne konge, som hadde sin slegt i Viken, opholdt sig der høsten 996 og fik da denne landsdel kristnet. Efter møtet med Sigrid storraade, hvor de skiltes som uvenner, kom han atter dit. Snorre fortæller, at kongen da ogsaa opholdt sig nogen tid i Tunsberg og holdt ting der. Paa dette lot han byde, at alle de mænd, som blev aabenbare og sandskyldige i at fare med galder eller anden troldom eller var seidmænd, de skulde alle fare bort fra landet. Kongen lot derpaa ransake efter slike mænd i de omliggende bygder og byde dem alle til sig. Blandt dem som kom, var ogsaa Eyvind kelda, en sønnesøn av Ragnvald rettilbeine, Harald haarfagres søn. Som sin farfar var Eyvind seidmand og meget tryllekyndig. Kong Olav samlet nu alle de fremmøtte i én stue, lot sørge vel for dem med mat og gav dem sterk drikke. Men da de var drukne, bød han at sætte ild paa stuen, og de brændte da alle inde paa Eyvind nær, som reddet sig ut gjennem ljoren og derved slap bort  (26). 

Ogsaa en anden begivenhet fra kong Olavs tid er blit sat i forbindelse med Tunsberg i de gamle skrifter. Det er kongens giftermaal med Harald blaatands datter Tyre. Efter et ulykkelig ekteskap med Burislav, konge i Vendland, fortælles det at hun først flygtet til Danmark og derfra til Norge, hvor hun opsøkte kong Olav. Han tok vel imot hende, da hun fortalte om sin vanskelige stilling og bad om raad og fred for sig i hans rike. Kongen fandt hun var baade en smuk og forstandig kvinde og dertil et godt gifte, hvorfor han friet til hende. Da Tyre nu lot kongen raade i den sak, gjorde Olav istand et mægtig gilde og holdt sit bryllup i Tunsberg. Han stevnet da til sig alle stormænd og gjæve bønder i Viken, og vidt omkring andenstedfra kom det folk sammen til det prægtige gjestebud. Paa gildets første dag da et godt drikkelag glædet mændene, var kongen og hans gjester alle meget muntre. Han kaldte da til sig en høvisk svend og bød ham gaa til dron-ningen med sit erende. Tjenestemanden gik da frem for Tyre bukket for hende og sa: «Min herre sender mig til Eder Frue, for at spørge, om han skal gi Eder i brudegave som det passer sig for en mø eller for den kvinde som har været gift.» Hun svarte: «Gaa og si saaledes til Din herre, at han skal tænke sig om, hvad der vel bedst passet, om jeg hadde ligget iseng med ham i 7 nætter, som jeg nu har gjort med en anden konge. La ham saa siden gjøre hvad han tykkes er sømmelig for sig og mig.» Kongen likte godt svaret, som svenden kom med og sendte hende straks en konekappe med vakker skindbesætning og fagert utstyr . (27

Siden erfares intet om at kong Olav har opholdt sig i Tunsberg, og hverken i hans eller senere i jarlernes regjeringstid omtales byen nærmere. Først i 1015 fandt det her atter et optrin sted, som er knyttet til byens historie. I Tunsberg bodde en mand ved navn Gunnar, som der eiet en gaard; han hadde to brødre Bjørn og Hjarande, som begge, rigtignok selvforskyldt, blev dræpt av den for sin styrke og djervhet velkjendte Grette Aasmundsson, en islænding. Da imidlertid Hjarande hadde staat i høi gunst hos Svein jarl, og denne ikke vilde finde sig i saaledes uten videre at miste to av sine mænd, saa det stygt ut for Grette, hvem jarlen vilde ha dræpt. Men Grettes venner Torfinn Kaarason og den islandske skald Berse Skaldtorvason gik i forbøn for ham, og jarlen gik da omsider ind paa at stevne Grette til at møte sig i Tunsberg. Dit agtet jarlen sig om vaaren, mens det var størst tilseiling der øst; desuten holdt jo ogsaa de dræptes bror Gunnar til der. Dette skedde da ogsaa; Grette og Torfinn indfandt sig i Tunsberg til fastsat tid og blev vel mottat av Grettes halvbror Torsteinn dromund, som var bosat der. Grette fortalte ham, hvad saken gjaldt, og Torstein bad ham da ta sig vel ivare for Gunnar. At en advarsel var paakrævet viste sig ogsaa snart. En dag som Grette sat inde i en bod og drak og ikke gik ut for ikke komme i klammeri med Gunnar, blev døren pludselig brutt op, og ind styrtet fire væbnede mænd. Grette grep sine vaaben og brukte dem saa vel, at 16 av mændene faldt. Gunnar, som var flokkens fører, fandt det nu uraad at kjæmpe længer og søkte at komme ut; men han snublet i dørtærskelen, og Grette hugg ham da banehugg. Den fjerde var imidlertid sluppet bort, og han ilte nu til jarlen, hvem han fortalte, hvad der var hændt. Denne blev meget vred og stevnet straks ting i byen. Grettes venner møtte mandsterke op og bød jarlen forlik og saadan bot som han maatte fastsætte. Men jarlen var uforsonlig og krævet Grettes liv.  Det blev da intet andet for end at sætte haardt imot haardt, og begge parter rustet sig. Utenfor gaardporten til Torsteinn ventet nu Grette og hans venner paa jarlens komme. Netop som kampen skulde begynde, traadte imidlertid endnu engang mænd i mellem og søkte at mægle. Tilslut gav saa jarlen efter for deres forestillinger; «men det skal I vite,» sa han, «at uagtet jeg angaaende dette drap lar det komme til mindelig avgjørelse saa kalder jeg ikke dette noget forlik; men jeg orker ikke at kjæmpe mot mine egne mænd, om jeg end indser, at I i denne sak viser mig liten agtelse.» Han dømte nu, at Grette skulde drage tilbake til Island med første skib, som avgik, og mottok derefter de fastsatte bøter (28

Mens oplysningerne om Tunsberg i denne tid flyter meget sparsomt, blir de i den nærmest følgende betydelig rikere, idet et skud av Vestfolds egen kongeæt kommer paa landets trone. Det er Olav den hellige. Olav var søn av Harald grenske og hørte saaledes direkte til den gren av kongeætten, som like fra Harald haarfagres dage hadde raadet for Vestfold og hat sit sæte like i nærheten paa gaarden Sæheim. For ham maatte det falde helt naturlig at søke støtte netop paa disse kanter. I sagaen fortælles det ogsaa, hvorledes han ved sit komme til landet efter at ha fanget Haakon jarl straks drog øster i Viken og i Vestfold blev hilset velkommen av mange mænd, som hadde været hans fars kjendinger og venner. Herfra fik han da ogsaa en væsentlig hjælp under rikserobringen. 

Da Olav paa Oplandene hadde faat tilsagn om Sigurd syrs bistand og var blit tat til konge der, drog han nordover for ogsaa at bli hyldet i Trøndelagen. Han mente at ville sitte julen (1015) over i Nidaros, men Svein jarl kom over ham, og han maatte i al hast forlate byen. Vinteren opholdt han sig saa paa Oplandene og drog først om vaaren ned til Viken. Mange stormænd søkte her til ham og likesaa Sigurd syr med en stor skare mænd. Olav skaffet sig nu skibe og seilet derpaa til Tunsberg, hvor han avventet Svein jarl, som da var ventendes sydover med en stor hær og flaate. Da denne naadde Viken og melding herom kom til kong Olav, la han atter ut fra Tunsberg og møtte fienden ved Nesjar (29), hvor det kom til en heftig kamp (palmesøndag 25. marts 1016). Svein jarl blev slaat, han maatte flygte og Olavs herredømme i Norge var fra nu av sikret (30)
.
Før kongen forlot Viken for at drage nordover, lot han sig hylde paa landstingene like til Lindesnæs og drev danskerne ut av deres sysler vest for fjorden. Det danske vælde i Viken, som senest hadde varet siden Svolderslaget, stod forlængst paa svake føtter, og da Olav det følgende aar paany kom syd over og fra Tunsberg av for øst over Folden for at ordne forholdene ned mot svenskegræn-sen, biet de tilbakeblevne dansker ikke længe, men drog straks tilbake til deres hjemland . (31

Forholdene tvang Olav til de følgende aar at opholde sig dels i Viken, dels paa Oplandene. Sarpsborg blev nu bygget og kristningen av landet fremmet. Herunder har sikkert Tunsberg oftere været besøkt av kongen, som om vaaren gjerne pleide at indfinde sig der. Om et saadant længere besøk hører vi ved paasketider 1018. Det var da livlig baade i byen og paa havnen paa grund av markedstiden. Folk og skibe var der kommet sammen fra Saxland og Danmark, fra de nordlige landsdele og fra selve Viken. Dertil var det god aaring, og gjestebud og drikkelag avløste hinanden. Sammen med kongen var den blindede kong Rørek, som like siden oprørsforsøket paa Oplandene hadde maattet opholde sig hos han. Men vanskelig kunde han finde sig i sin skjæbne og pønset derfor stadig paa hevn og paa selv at komme bort. Under opholdet i Tunsberg søkte han at bringe sine planer til utførelse, og derom skal da her fortælles. 

Det hændte en  kveld at Rørek kom til sit herberge temmelig sent; han hadde da drukket sterkt og var meget munter. Til ham kom da hans skosvend Finn lille med en kande sterkt krydret mjød, som kongen lot gaa rundt til alle dem som var inde, og snart sovnet hver i sit sengerum.  Finn var imidlertid gaat bort, og da Rørek en tid efter vilde ut, vækket han de mænd som pleide at følge ham. Det var belgmørkt ute, hvorfor de tok med sig en lygte bort til det store uthus som var bygget paa stokker ute i gaarden med en trappe op til døren. Mens Rørek og hans ledsagere opholdt sig der, hørte de en mand rope, «hugg ned den djævel» og straks efter brak og en lyd som om noget faldt. «De har nok drukket ordentlig, de som slaas der», sa Rørek, «gaa ut og se at faa skilt dem ad. De gjorde saa, men da de kom ut paa trappen, blev de øieblikkelig hugget ned. Det viste sig nu at det var Røreks mænd, som var kommet, og at alt gik efter en en forut lagt plan. Likene drog de op mellem husene, tok derpaa Rørek mellem sig og ilte saa ned til en skute, de hadde liggende i nærheten. 

En stund efter gik Sigvat skald, som sov i kong Olavs herberge, ogsaa ut og hadde sin skosvend med sig. Men da de gik tilbake og nedad trappen, gled Sigvat. Han tog sig for med hænderne og kjendte det var vaadt under, men paa grund av mørket kunde han ikke se, hvad det var og sa leende: «Det tænker jeg, at nu ikveld har nok kongen git mange av os en gyngende fot». I herberget, hvor det var lys, viste det sig imidlertid at han var ganske blodig, og skosvenden spurgte, om han hadde skrubbet sig. Sigvat skjønte nu, at noget maatte være hændt og vækket sin sengefælle merkesmanden Tord Foleson. Begge gik ut og fandt da snart blodet og likene, som de drog kjendsel paa. Ved siden laa ogsaa en stabbe med hugg i, og det viste sig siden, at det var i den Røreks mænd hadde hugget for at lokke hans ledsagere ut. De anet nu uraad og sendte skosvenden avsted forat undersøke i kong Røreks herherge, men der fandt han alle sovende og ingen konge. Skulde Rørek ikke faa for langt forsprang, maatte kong Olav vækkes, men det dristet ingen sig til. Sigvat fandt allikevel paa raad og gik til klokkeren ved kirken og bad ham ringe for de hirdmænds sjæle, som nylig var blit dræpt. Han gjorde saa, og ved ringningen vaaknet kongen, som reiste sig op og spurte, om det alt var ottesangstid. «Nei», svarte Tord, «værre ting er paafærde og store tidender er hendt: kong Rørek er flygtet og to av Eders hirdmænd er dræpt». Kongen lot da blæse til hirdstevne, og folk blev sendt til til alle kanter, baade tillands og tilvands for at lete efter kong Rørek. Blandt dem var ogsaa en Tore lange, som med en skute og 30 mand satte efter kongen. I graalysningen saa han foran sig to smaa skuter, som søkte at gjemme sig bort; der ombord var Rørek og hans folk. Da de kom nærmere sammen, vendte Røreks mænd skibene mot land og løp alle fra borde; bare Rørek blev sittende igjen. Han ønsket dem at de maatte leve vel, saa de uskadte igjen kunde møtes. I samme øieblik kom Tores skib til; Finn litle vendte sig da og skjøt en pil mot Tore, som rammet ham midt i brystet. Hans mænd bragte liket og kong Rørek tilbake til Tunsberg. Vagtholdet over ham blev nu strengere, men selv viste Rørek ingen skuffelse; han var like munter og ingen kunde merke paa ham at han ikke trivdes udmerket. (32

Men snart kom det frem, at Rørek ikke hadde opgit sine planer. Kristi himmelfartsdag var kong Olav endnu i Tunsberg, sammen med sine mænd gik han den dag i høimesse, og biskopen førte ham i procession rundt kirken og dernæst til hans plads i koret. Rørek hadde som vanlig plads nærmest kongen og holdt kappen for sit ansigt. Da kong Olav hadde sat sig, la Rørek haanden tungt paa hans aksel og sa: « Pelsklær har Du nu frænde ». «Ja», svarte kongen, «idag holdes en stor høitid til minde om at Jesus Kristus steg fra jorden til himmelen». «Ikke skjønner jeg det I sier mig om Kristus, saa det fæster sig i mit sind», sa Rørek; «meget av det synes mig temmelig utrolig, men allikevel er meget underlig hændt i fortiden». Da messen tog til, stod Olav op, løftet hænderne op over sit hoved og bøiet sig mot alteret; derved gled kappen tilbake fra skulderen, og i det samme sprang kong Rørek rask op og støtte til kongen med sin dolk. Stikket rammet bare kappen, kong Olav sprang tilside, og det andet støt gik forbi. Rørek sa da: «Flyr Du nu Olav digre for mig som er blind?» 

Efter denne hændelse opfordret kong Olavs mænd ham til endelig at la Rørek drepe; saalænge han var i live, vilde en aldrig være tryg for hans anslag. Men kongen kunde ikke bekvemme sig til at optræde saa haardt overfor sin egen frænde, og snart tilbød sig ogsaa en lempeligere maate at bli Rørek kvit paa. (33

Hos kong Olav var paa den tid en islænding ved navn Torarin Nevjolvsson. Han var en stor farmand, var lange tider ute paa reiser og gjorde netop nu sit skib rede for at fare tilbake til Island. Han var klok og djerv i tale med fyrster, men meget styg. Kong Olav hadde Torarin nogen dage til gjest hos sig og talte ofte med ham. Saa var det en morgen, kongen laa vaaken, mens de andre sov. Solen var netop staat op, og han saa da at Torarin hadde strakt den ene fot frem fra sengklærne. Snart efter vaaknet de andre og kongen sa da til Torarin: «Jeg har nu ligget vaaken en stund og set et syn, som synes meget værd; det er en mandsfot saa styg, at jeg tror ikke, der skal kunne tindes nogen styggere her i kjøbstaden». Torarin, som forstod, hvad der taltes om, sa: «Der er faa ting saa sjeldne, at en ikke kan vente at finde deres make, og saa er det vel ogsaa i dette tilfælde». Men kongen holdt paa sit, og de indgik da et væddemaal, saa at den som vandt skulde kunne kræve en bøn av den anden. Torarin stak derpaa frem sin anden fot, som slet ikke var fagrere end den første, og sa: «Se nu her konge, den anden fot, som er saameget styggere fordi en taa mangler,  jeg har vundet væddemaalet». Men kongen sa: «den første fot er den styggeste, for paa den er det fem fæle tær, mens her bare er fire,  jeg har ret til at kræve en bøn av Dig». «Kostbart er en konges ord», mente Torarin, «hvilken bøn vil Du da kræve av mig»? Saa bad kongen ham, naar han drog ut, at ta kong Rørek med sig og bringe ham til Grønland. Torarin indvendte, at der hadde han aldrig været, men kongen mente, at da var det netop paa tide at han kom dit, saa stor farmand han var, og enden blev at han gik ind paa kong Olavs forlangende mot til gjengjæld at bli hans hirdmand. (34

Efter dette længere ophold i Tunsberg synes kongen ikke at ha gjestet byen før næste sommer, da han efter et møte med svenskekongen i Konghelle opholdt sig nogen tid i Tunsberg inden han drog videre nordover til Nidaros. (35) I 1021 var han tildels optat med kristningen av den nordlige del av Oplandene og kom ikke sydover til Viken. Det skedde først det følgende aar, da han om vaaren (1022) drog til Tunsberg og opholdt sig der, mens det var mest folksomt og tunge varer blev ført til byen fra andre land. Der var da godt aar over hele Viken og like nord til Stad, men nordenfor var det dyrtid. (36

Kong Olav hadde stevnet Erling Skjalgsson paa Sole til at møte sig i Turisberg. Mellem kongen og Erling hadde der alt længe være et spændt forhold, og bedre var det ikke blit, efterat Erling hadde fordrevet sin slegtning Aslak fitjeskalle fra hans syssel i Søndhordland. Aslak hadde klaget til kongen over Erlings egenraadighet, og Olav nyttet nu leiligheten til at kalde ham for sig. Da Erling kom, hadde han flere sammenkomster med kongen, og denne bebreidet ham hans hensynsløse færd. «Saa er mig sagt om din magt, Erling», sa han, «at der ikke er nogen fra Sognsjøen til Lindesnes, som faar ha sin frihet for Dig; der er der mange mænd, som tykkes at være odelbaarne til at faa sin ret av mænd av samme byrd som de. Her er nu Aslak, Eders frænde, som mener at ha merket temmelig stor kulde i Eders nærvær. Jeg vet bare ikke, om han selv har skyld i det, eller om han skal bøte for at jeg har sat ham til at vareta mit tarv. Men uagtet jeg bare nævner ham, saa har ogsaa mange andre klaget for mig, baade de som sitter i sysler og aarmænd, som har at styre de kongelige gaarder og gjøre veitsler for mig og mine mænd».  «Derpaa skal jeg straks svare, sa Erling; jeg henegter at ha lagt Aslak eller nogen anden mand for hat, fordi de er i Din tjeneste; men jeg indrømmer, at det længe har været saa, at enhver av os frænder gjerne vil være den første. Det skal jeg ogsaa medgi, at jeg villig bøier hals for Dig, kong Olav, men haardt synes jeg det er at skulle bøie sig for Sel-Tore, som er trælbaaren i alle ætter, selv om han nu er Eders aarmand, og likesaa for andre, som er hans like i herkomst, selv om I gir dem hæder». 

Fælles venner la sig nu imellem og talte baade for kongen og Erling, og det endte da med forlik paa de betingelser, at Erling skulde la sig nøie med de veitsler han tidligere hadde havt og dertil sende sin søn Skjalg til kongen som gidsel. Erling drog derpaa hjem til sine gaarder og beholdt sin magt ubeskaaret. (37

Tre aar efter (1025) kom Olav atter til Tunsberg. Vinteren hadde han tilbragt paa Oplandene, og nu drog han over Toten og Hadeland til Ringerike og derfra ut i Viken. Om vaaren gik saa færden videre til Tunsberg, hvor han dvælte længe, mens kjøpstevnet og tilførslen der var som størst. Han lot da ruste sine skibe og hadde hos sig en stor mængde folk. Under dette ophold kom det fra Knut den mægtige i England til kongen et prægtig utstyret gesandtskap, som bragte bud og brev om, at deres herre krævet Norge av kong Olav og fordret, at han skulde bli hans mand og ta landet i len av ham. Dette gesandtskap forblev flere dage i byen uten at kongen vilde ta imot det,  Knut vilde nok ikke sende nogen mand dit med slike erender, som kunde være ham og hans mænd til gavn, sa han. Tilslut fik dog sendemændene foretræde, og de overbragte da kong Knuts budskap. Herpaa gav Olav straks et avvisende svar og sa tilslut: «Det er kommet nu saa vidt at Knut raader for Danmark, England og dertil har lagt en stor del av Skotland under sig, og nu kræver han ogsaa min ættearv. Omsider burde han dog lære at holde maate i sin havesyke; eller agter han at raade for alle nordlandene eller kanske alene at æte op al kaal i England. Det vil han før orke end at bringe mig til at gi ham mit hode eller vise ham nogensomhels hyldest. Og disse mine ord skal I si ham, at saa længe jeg lever, vil jeg værge Norge med odd og egg, og ikke vil jeg betale nogen mandskat av mit rike». (38

Med dette svar maatte sendemændene la sig nøie. Men følgerne uteblev heller ikke. Det kom snart til krig mellem Knut og kong Olav, og næste gang vi igjen finder ham i Tunsberg, er det for at kræve sig folk og leding til hjælp mot Knut (1028), Men det var faa og daarlige skibe han fik, og smaat var det ogsaa med folkehjælpen; for vel kom der sammen folk fra de nærmeste herreder, men faa kom langveis fra, og en merket snart at landsfolket hadde vendt sig fra troskap mot kongen. 

For at øke sin flaate sendte han da mænd øst til Kalmar i Sverige for at hente de skibe han under de foregaaende aars felttog hadde efterladt sig der, men selv holdt han sig i ro i Tunsberg. Ofte holdt han der hirdstevner og stundom husting med alle sine mænd og spurte dem om raad, hvad de vel helst skulde ta sig til. «Vi maa ikke dølge for os», sa han, «vat kong Knut vil komme til at hjemsøke os i sommer med stor hær, hvad I vel har erfaret; men vi har lite folk at møte ham med, og landsalmuen er ikke at fæste lid til».  (39) Knut kom ogsaa ganske rigtig til Norge samme sommer, men drog først til det vestlige og nordlige og la landet under sig der. Imens var de mænd, kong Olav hadde sendt til Kalmar, vendt tilbake med de skibe og den redskap som de syntes var værd at ta med, og da kongen nu fik, vite, at Knut kom sydover igjen forlot han Tunsberg og styret op i Drammensfjorden, hvor han holdt sig til Knut var vendt tilbake til Danmark. Siden drog han atter ned til Tunsberg og rustet sig litt til bortfærd med den hær som vilde følge ham. Han hadde da ialt 13 skibe; i begyndelsen av vinteren (1028) var han reiseferdig og stod nu med sine skibe ut Tunsbergfjorden for sidste gang. Han skulde aldrig mer gjense den by, som var hans æts gamle sæle, og hvor han Selv saa mangen vaar hadde opholdt sig og iagttat det brogede liv, som der utfoldet sig. (40

Med Olav den hellige slutter saa at si et avsnit av Tunsbergs ytre historie, idet byen paa et hundredaar knapt nok omtales. (41

For  den indre vækst er der derimot her intet skille, tvert imot maa en anta, at utviklingen er gaat jevnt og sikkert fremover i denne tid. Under Olav kyrre eller snarere noget senere er vel de ældste kjendte kirker i Tunsberg blit bygget, Laurentiuskirken og Mariakirken, under ham det første gilde kommet istand og de kommunale forhold for første gang ordnet. Handel og skibsfart har havt en blomstringstid, og grundvolden er blit lagt til den magtutfoldelse, som byen i den nærmeste kommende tid kunne opvise. Vistnok  hadde den faat en konkurrent i det nygrundede Oslo, men denne by var endnu i sin vorden og fik dessuten som bispestad en noget anden karakter. For øvrig var der plads til dem begge; den almindelige blomstring og velstand, som hersket i landet like til Sigurd jorsalfarers død kom ogsaa byerne til gode. Flere av dem skylder saaledes netop denne tid sin tilblivelse. Den normanniske munk Orderik Vitalis kjender til fem byer langs den norske kyst. Det er ogsaa en sjette by, sier han, ”Turesberga” (for Tonsberga) som ligger i øst mot danerne. Og fra alle verdens kanter bringes paa skibe rikdomme til landet. (42

En hemsko paa den ellers saa jevnt fremadskridende utvikling la imidlertid det 12de aarhundredes kampe. Ved Sigurd jorsalfarers død brøt mellem hans søn Magnus og Harald Gille en tronstrid ut, som fik skjebnesvangre følger for det hele land. Borgerkrigerne stod nu for døren og bragte uro og kamp ind overalt. 
 

Gå til: | Toppen  | Forside | Innholdsfortegnelse Neste >