Tønsberg - den tusen år gamle havn
    TØNSBERG - DEN TUSENÅR GAMLE HAVN
    << Forrige Forside / Innhold Neste >> 
           

Havnefogder i Tønsberg

Lostjenesten ble som tidligere nevnt satt i ordnede former ved kong Fredrik den IV utnevnelse av en av admiral Tordenskjolds tidligere kapteiner, loskaptein Gabriel Christiansøn. Han tok som før nevnt sete i Tønsberg.
I 1735 kom havneforordningen utstedt av kong Kristian den VI om at de fleste av landets havner skulle opprette havnekommisjoner og loskaptein Gabriel Christiansøn skulle sammen med den enkelte bys magistrat ansette havnefogd.
Tønsberg fikk så vidt vi kan se av gamle arkiver sin første havnefogd allerede i 1736, men det har ikke vært mulig å finne navnet på ham. Det er grunn til å berømme Tønsberg kommune for et omfattende og mangfoldig arkiv, men dessverre har mange flyttinger laget en del forviklinger i systemet. Havnevesenet arkiv er omfattende og det meste av materiellet er pakket bort i pakker, dessverre har det vært umulig å finne arkivpakke nr. 1 og 2 som sannsynligvis inneholder de første opptegnelser over ansettelse av havnefogd. Ellers har alle havnefogdene ført sirlige protokoller over hvert eneste skipsanløp i Tønsberg fra 1790 og frem til dags dato. Mange av protokollene er dessuten skrevet med gotisk håndskrift som tar lang tid og tyde, i det vi alle har våre egenheter når det gjelder håndskrift.
Havnefogd Johannes Bruu og havnefogd Nicolay Bruun finner vi som medlem av karantene kommisjonen i følge "PROTOCOL FOR QVARANTAINE COMMISSIONEN I TØNSBERG" for 1797 til 1848. Lege Hans Iver Horn var kommisjonens første formann.
Hvert eneste skip som kom fra utenriksfart i disse årene har fått sitt helseskjema til besvarelse. Da man i 1831 var redd for en cholera epedemi kom det ekstra forordning om inspeksjon av skipene fra "DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS MARINE-DEPARTEMENT"
Skip som kom fra områder med sykdommer måtte, den gang som i dag, føre et rent gult flagg, signalflagget Q, og ble da av havnefogden anvist karantene plass inntil en lege hadde vært om bord og klarert skipet og utstedt et sunnhetssertifikat. Karanteneplassene for Tønsbergområdet var Mågerøflaket, Ormesteinene og Holmen Strand (Byfjorden).

Klikk på bildet for å forstørre    Bildet viser "Bekjendtgjørelsen som skipet måtte besvare.
  (Klikk på bildet for å forstørre)

Vi tar med budsjettet for Tønsberg Havnevesen for 1880:

UDSKRIFT
Av Tønsberg Havnekommisions Forhandlingsprotokoll, forsaavidt efterstaaende betreffer:
Aar 1879 den 4de Oktober var Havnekommisionen samlet på Raadstuen.
Havnefogden tilstede.
Hvor da: Vedtogs nedenstående Overslag over Havnekassens Indtækter og Udgifter i 1880.

A. Indtægter:

2 prosent av Toldintraderne

kr. 2300

 

Bryggepenge

kr. 300

2600

B. Udgifter:

   

Havnefogdens Løn

kr. 80

 

Havneassistentens Løn

kr. 192

 

Havnekasserens Løn kr

kr. 96

 

Godtgjørelse til Havnefogden av Reiser I Havnevesenets Anliggender

kr. 40

 

Grundleie til Minister Løvenskiold

kr. 8

 

Reparation paa Brygger

kr. 200

616

     

Igjen

kr. 1984

 
     

=Nitten Hundrede otti fire kroner - Der aktes anvendte til Udbedring og Forlengelse mod Syd av Bryggen udenfor Dampsagen ved Ollebukten og til Mudringen fra Skibsløbet innover til denne Brygge. Møtet hævet.
Udskriftens Riktighed bekræftes.

C. Aug. Andersen

Peter Bronn

H. C. Seeberg

Som man kan legge merke til er havnefogdens lønn bare oppgitt til kr. 80, dette beror på at havnefogden i tillegg til sin ordinære lønn også kunne heve en viss prosent av bryggepengene både fra de offentlige som de private bryggene.
Havnefogden og hans stab hadde fra første tid av kontorer på Rådstuen senere nærmere bestemt i 1917 leide havnevesenet egne lokaler i Handelstandens Hus i Nedre Langgate 34. Etter 1949 flyttet havnevesenet inn i sin egen bygning i 2dre etasje Nedre Langgate 36b, hvor de fremdeles holder til.
I 1921 opptok man forhandlinger med de private bryggeierne og ble enige om å imøtekomme bryggeiernes forlangende om at den på deres part etter bryggelenden fallende del av bryggepengene skulle utbetales uten fradrag. Man ble enige om at det tap som havnefogden fikk i inntekt ved en slik overenskomst med de private brygge eiere må bli å erstatte havnefogden med en forhøyelse av hans faste lønn.
I 1903 behandlet man andragende fra havnefogden om en forøkelse av hans innkomster enten i form av et alderstillegg eller en forøkelse av hans husleiegodtgjørelse, i det han anfører at hans stilling krever at han bor i det kostbareste strøk nede ved bryggene. Havnestyret fant at den stipulerte husleiegodtgjørelse kr. 300 i betraktning av at han måtte holde kontor og av hensyn til dette bor i de kostbareste strøk i byen, var lavt ansatt, hvorfor man fant å kunne foreslå denne forøket med kr. 100.
Vi hopper tilbake til 1901 og «INSTRUKS FOR HAVNEFOGDEN I TØNSBERG».
Det pålegges havnefogden:

  1. Å påse iaktagelse av Havnelovens bestemmelser i den §§ 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27 og 31 samt i bestemmelsene i Plakat for Tønsberg Havnedistrikt og Vedtekt om bruken av ild og lys i Tønsberg Havn. Ethvert ankommende skip blir uoppholdelig å tilstille et eksemplar av Havneplakaten.
  2. Å føre tilsyn med at det i havnen holdes god orden.
  3. Å påse iaktagelsen av de fastsatte regler for benyttelsen av Tønsberg Kanal.
  4. Å føre tilsyn med Havnevesenets fyr og lykter, samt Kanalens sådanne.
  5. Etter Havnevesenets nærmere bestemmelser å påta seg bestyrelsen av arbeider der utføres for Havnevesenets og Kanalens regning.
  6. Å føre tilsyn med Havnevesenets og Kanalens eiendeler og fremkomme til Havnestyret med innberetning om sammes tilstand samt føre inventarliste med anførsel om avgang og tilgang.
  7. Å påse overholdelse av bestemmelsen i Lov av 3. mai 1871 om ildsfarlige gjenstande, dens §§ 3, 8, 9, 10, 16, 19 og 20 samt plakat av 28. april 1900 §§ 8 og 9.
  8. Å påse at råk innen havnedistriktet ikke åpnes uten Havnestyrets samtykke er innhentet og at det når råk er åpnet foretas busking til forebyggelse for fare.
  9. Å føre regnskap for Kanalen samt å innkassere bryggepenger, havnefogdpenger og avgift for benyttelse av byens festigheter samt den tonnasjeavgift der ikke innkasseres av Tollvesenet. Oppgjør blir å tilstille Havnevesenet ved hvert kvartals utgang.
  10. Å innberette til Havnestyret de overtredelser av Havneloven og de vedtatte reglementariske bestemmelser om ild om bord som måtte finne sted.

Vi kan lese fra Havnefogdens egen dagbok:
26. november 1942. Smult vær + 2 grader kl. 0830. Intet å bemerke.
27. november 1942. Lettskyet 0 grader kl. 0830.
Ut på aften frisknet vinden til storm av nordvest med orkanaktige byger. Kl. 2100 slet M/S Rosario, som lå ved Kaldnes, seg løs og drev for sine ankere ned mot M/S Belpamela og M/S Saturnus som var fortøyd langs kommune brygga. Likeledes M/T Sylt som drev ned på Dyngen samt en oljetank som drev i land på Dyngen. Likeledes to lektere tilhørende Kaldnes mek. Verksted. En av disse drev ned mot broen, åpnet denne og fortsatte ut Kanalen. Lekteren gjorde en del skade på broen.
28. november 1942. Lørdag. Nordvest kuling - 1 grad kl. 0830. Har fått fortøyd M/S Rosario etter at M/S Saturnus er forhalt tilbake til kaien. M/S Rosario må ligge langs bryggen å sjakle inn ankere. Skifter over på Kaldnessiden mandag.
Søndag 29. november 1942. Smult vær. - 6 grader kl. 0900. Ellers intet av betydning.
16. oktober 1987 er det igjen duket for uvanlig vær. Kanalbroen som daglig journalfører sine vær observasjoner og vannstandsmålinger kan den dagen berette om den høyeste vannstand som er målt i Tønsbergdistriktet, nemlig 1 meter og 64 centimeter over normal vannstand. Mange kjellere stod under vann og på Ringveien lå flere båter fra båthavna midt i veibanen.
Inntil da var største vannstand målt 1,50 meter over normalen i 1914, dette ble i sin tid avmerket på lagerboden i Nedre Langgate 32b. Denne lagerbod ble flyttet i forbindelse med reparasjon og støping av nytt bryggedekke i 1964.

Havnefogdens distrikt gikk før 1985 fra Tønsberg Tønne til Slagentangen.
I dag forholder den seg til kommunegrensen.

HAVNEFOGDER

Ansatt fra: Navn: Ansatt til:
     
1790 Johannes Bruu 1820
1820 Nicolay Bruun 1857
1857 Waalman 1860
1861 Næss 1862
1862 Niels Bolæren 1889
1889 Henrik Thue 1898
1898 J. Butler Wang, konstituert 1900
1900 Lars Eliassen 1906
1906 Carl Borge 1927  
1927 Stugard Christensen 1941
1941

Leif Ugelstad

1945

1945

Sevrin Johansen, konstituert

1945

1946

Bredo Heian

1958

1958

Yngvar Gretland

1978

1961

Jo. Amundsen, konstituert 2 år under Y.Gs perm

 

1978

Hans Th. Lyng, konstituert

1979

1979

Reidar Sturød

1991

1991

Per Svennar

 

 
 << Forrige Forside / Innhold  -  toppen av siden Neste >> 
- - -
-    Tønsberg - den tusenår gamle havn
Tønsberg havnevesen
Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
[ HVE : Biblioteket : Digitale tekster : Lokalhistoriske tekster ]