Avdeling for samfunnsfag  

 

"Al Udgift her gaar saaledes direkte til de fattige selv"

Sandefjord Fattigvesen i 1890-årene

Lone Kirchhoff

Forsideillustrasjon til «"AL Udgift her går saaledes direkte til de fattige selv" : Sandefjord Fatigvesen i 1890-årene»

Semesteroppgave i historie mellomfag høsten 2000

 
Innhold:   Dette studentarbeidet er også tilgjengelig i Word-format Microsoft Word-fil (2,2 MB) ,
elle
r PDF-format PDF-fil (Adobe Acrobat) (3,7 MB) 

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

Innledning:

Fattigvesen er den betegnelsen som tidligere ble brukt på den offentlige organiserte sosialhjelpen. Under eneveldet ble det offentlige engasjement regulert av fattiglovene og dette ble videreført i en utvikling hvor de enkelte kommunestyrene ble ansvarlige for egen forsorg. En utvikling som har gått fra fattighjelp i slektssamfunnet til ideen om velferdsstaten ut på 1900-tallet. Jeg mener vi kan karakterisere dette som et hamskifte innen den offentlige sosialforvaltning. Endringene kom til over et langt tidsperspektiv, de var gradvise og prøvende. Prosessen var et resultat av samfunnsendringer og press fra ulike grupper og ga seg uttrykk gjennom små konflikter som den, jeg i det følgende skal avdekke.
I denne artikkelen vil jeg kaste lys over måten fattighjelpen ble organisert og praktisert på i Sandefjord kommune i 1890-åra. På bakgrunn av de revideringer og prioriteringer som fant sted innen det kommunale fattigvesen vil jeg belyse lokalsamfunnets innsats for å avhjelpe et økende problem. Sitater fra innstillinger og saksdokumenter fra kommunearkivet har fått en sentral plass, dels for vise enkeltindividers situasjon, dels for å gi et bilde av samfunnsforhold og holdninger i tiden. Jeg lar de tre personene som satt i komiteen komme til orde, men her utover er ingen personer nevnt med navn.


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

Fattighjelp en kommunal oppgave

Fattighjelpen var blitt en sentral oppgave for kommunene i siste del av 1800-tallet. Gjennom Landsskatteloven av 1882 fikk kommunene større grad av økonomisk selvstyre og dermed lettere for å sikre sine økonomiske ressurser, samtidig som staten påla kommunene nye oppgaver innen skole, helse og teknisk sektor.1
Kommunen måtte utarbeide eget budsjett for fattigvesenet2 samt presisere hvem som kunne motta fattigunderstøttelse. Fattigloven av 1863 understreket den gamle regelen om familiens ansvar, hvor det var en gjensidig forsørgelsesplikt for ektefelle, foreldre og ektefødte barn, hjelpen hadde tre hovedprinsipper: 1) selvforsørgelsesplikten, 2) slektforsørgelsesplikten og 3)3 paternalisme; med arbeidsgivers forsørgelsesplikt. «De verdig trengende» var de gamle, de vanføre, de syke og de foreldreløse barn. Bortsett fra disse gruppene ble fattigdom sett på som et resultat av en moralsk svikt som var selvforskyldt. I Fattigloven var ord som kunne antyde en rett til underhold fra samfunnets side tatt ut. Det var en etisk-kristen plikt som samfunnet burde ta, men ingen rettighet som fulgte den enkelte og avslag fra fattigkommisjonen kunne ikke prøves for domstolen.
Hjelp til selvhjelp var et viktig premiss, men hjelpen innebar en grad av arbeidsplikt. Spørsmålet var om alle årsaker kunne likestilles? De trengende ble nå oppdelt i flere kategorier, med en vurdering av personenes arbeidsevne. Intensjonen bak loven var å få ned veksten i utgifter til fattighjelpen. Men hvordan kunne man holde utgiftene nede når antallet av arbeidsføre fattige bare økte? Her kom to forslag til ulike organisasjonsformer, arbeidshuset og det tyske Elberfeldsystemet.


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«Den fattige føler seg vel tilfreds her i Sandefjord».

I Sandefjord ble Elberfeldsystemet innført i 18884. Byen ble inndelt i 5 fattigdistrikter med hver sin distriktsforstander. Hvert distrikt hadde 4 - 7 frivillige verger, som fikk tildelt ansvar for et bestemt antall fattige. Gjennom hjemmebesøk og jevnlige møter med de frivillige vergene, var det lettere å vurdere om grunnlaget for midlertidig og varig understøttelse var berettiget. Den personlige oppfølgingen ble vektlagt og skulle være en «kristenkjærlig Hjælp» fra medfølende naboer. Systemet hadde sterke innslag av filantropi med en klar sosialpasifiserende profil. Det tok utgangspunkt i den passive stat og var både en religiøs og en sosial vekkelse. Kvinnene sto for en betydelig innsats i dette arbeidet og innen den private veldedigheten, et engasjement som var sosialt akseptert og som derfor ble en viktig arena for utfoldelse utenfor hjemmet.
Ordningen fikk navn etter en tysk industriby som innførte systemet i 1850-årene5 og den ble knyttet til fattigdommen i bysamfunnet. Sandefjord og flere andre norske byer tok systemet i bruk ut over i 1880 årne. I Sandefjord ble det utnevnt en lønnet fattigkommissær som i tillegg til å være formann for byens fattigkommisjon, også skulle være sakshandler med ansvar for budsjett og hjemstavnsforklaringene. Fattigkommisjonen hadde månedlige møter

 

 

 

 

Antall fattige 1888 - 1895

hvor referater fra distriktsmøtene med de frivillige vergene ble gjennomgått. Kommisjonen grep sjeldent inn i avgjørelser som var tatt i distriktet. Amtmannen beskrev det som en ordning som utvilsomt hadde en positiv moralsk virkning på de fattige og forhåpentlig en tilsvarende gunstig virkning på utgiftene.
Som vi kan se av diagrammet på side 5, ble det ikke slik, utgiftene til fattigvesenet bare økte fra år til år til stor bekymring for byens borgere. Meningene var delte om Elberfeldsystemet virkelig var det beste for byen og ordningen ble da også foreslått avskaffet opp til flere ganger.

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«Den sterke stigen af udgifterne til vårt fattigvæsen»
I 1893 fikk kommunestyret en henvendelse fra høyremannen T.H.C. Testmann som kom med en oppfordring til at det burde nedsettes en komite for «at tage ordningen av fattigvesenet under overveielse». Han mente han kunne påvise at utgiftene til de fattige i Sandefjord var «ikke saa lidt over 100 % større» enn i nabokommunen Sandeherred.

  »Følgen herafter, at den fattige føler sig vel tilfreds her i Sandefjord, og fattige fra landdistriktet gjør alt, hvad der staar i deres magt, for at vinde hjemstavnsret her i byen (....) og de ser da efter sine livsforhold en sorgfri alderdom imøde. Foruden disse sørger ogsaa Sandeherreds offentlige fattigvæsen at benytte Sandefjord som en koloni for sine fattige»

Som et bevis for dette listet han opp åtte personer som var hjemmehørende i Sandeherred, men bosatt i Sandefjord og sammenlignet utgifter til deres understøttelse med åtte personer av byens egne fattige. Testmanns utregning viste at understøttelsen til byens egne fattige var mer enn dobbelt så store som den Sandeherred ytet til sine. Han klaget over Sandeherreds fattigkommisjon som bestemte hvor stor understøttelse de fattige skulle få som tilhørte landdistriktet, men var bosatt i Sandefjord.

  »Jeg tror derfor, at det ville være rettest, at Sandefjord fattigkommision for fremtiden viser, at de formaar at være herre i sit eget hus (...) og tildeler den understøttelse i lighet med byens fattige, dog mot full refusjon af hjemstavnskommunen. Nægtes en saadan refusjon, saa bliver den fattige at besørge oversendt til sit eget fattigdistrikt» 6

Testmann tok opp to sentrale problemstillinger. Det ene var hjemstavnsretten med utbetaling av refusjon.7 Den andre var spørsmålet om utgiftene kunne reduseres ved opprettelse av arbeidsanstalt for de fattige.

Fra Grønlie - dette område ble innlemmet i Sandefjord i 1888. Klikk for å forstørre.

Fra Grønlie - dette område ble innlemmet i Sandefjord i 1888.
Foto: Sandefjordmuseene

Fattigkommisjonen pekte på følgende forklaringer som årsaker til de økte utgiftene:

   1) Byutvidelsen i 1888 som innlemmet fattigkvarterer som Grønlie.
   2) De dårlige tider.
   3) Økt innvandring til Sandefjord.

Her får vi avdekket ulike syn på tiltak for å demme opp for et økende problem. Med en samfunnsutvikling med endringer i konjunkturer og en stigende arbeidsløshet, var det problematisk å henvise til arbeid. Byutvidelsen hadde utvilsomt gitt en økning i varig
understøttelse av eldre og enker. Tilflytting til byen var også stigende og kommisjonen hadde forhøyet fattigforstanderens lønn for å motivere ham til å bedre kontrollen med de fremmede. Hvilke løsninger valgte man i Sandefjord for å demme opp for de økende utgifter og det faktum at stadig flere personer trengte hjelp?


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«Komiteen til at tage Byens fattigvæsen under Overveielse»

Formannskapet fulgte Testmanns oppfordring og nedsatte en komite på tre personer til «at tage byens Fattigvæsen under overveielse»8, Komiteen kom til å bestå av kemner Ole Hansen, kjøpmann Peder Halvorsen og kjøpmann Testmann. Første møte i komiteen ble holdt 18. mai 1894 hvor fattigforstander O. Hansen ble valgt til formann. Man ønsket å gå grundig til verks og ble enige om å innhente informasjon om fattigstellet fra andre byer.
Neste møte ble holdt den 25.10 og dette ble også komiteens avsluttende møte. I mellomtiden hadde Testmann og Hansen besøkt Frederikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Porsgrunn for å orientere seg og innhentet opplysninger fra Kristiania, Horten og Larvik vedrørende fattigvesenet der. På grunnlag av denne dokumentasjonen kunne komiteen bedre vurdere og komme med forslag om forbedringer av fattigvesenet i Sandefjord.
Men komiteen kunne ikke «enes om samme Indberetning til Kommunebestyrelsen, saa afgaves en særskilt fra Testmann og en anden fra Formanden og P. Halvorsen..» Den grad av uenighet som avdekkes i denne delte innstillingen, kan vurderes som en «samtidig» kontroll av saksinnhold og det forhøyer kildeverdien. Hansen påpekte i sin innstilling, at statistikk måtte omgåes med forsiktighet. Det er viktig, å være oppmerksom på hvordan opplysningene i innstillingen ble brukt for å understøtte egne synspunkter. La oss derfor se på hvilke punkter man var uenig.

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

Testmanns innberetning
Testmann sammenlignet de nevnte byenes utgifter knyttet til fattigvesenet. Her fremgikk det at lønn til fattigforstandere, gangkoner og annet personale, varierte fra til 150 til 2.800 kroner.
Han sammenholdt utgiftene i de forskjellige byene til de fattige som mottok ukentlig og månedlig støtte:

by

voksne

barn

til sammen

gjennomsnitt pr individ

Sandefjord

84

60

144

84,44

Porsgrunn

70

82

152

77,92

Larvik

361

262

623

60,03

Horten

108

86

204

53,31

Han tilføyde, at gruppen av « Vanvittige, Blinde og Børn» som er bortsatt til full forsørgelse var på 34 personer, 14 voksne og 20 barn. Fordelt på person blir utgiften til disse på 76,12 kr. dvs 8,32 mindre enn de som fikk månedlig og ukentlig støtte. Ut fra dette konkluderte Testmann, at det måtte være mulig å spare et betydelig beløp ved å la 2 - 3 personer dele rom.
«jeg personlig har havt Anledning til at samtale med Fattigvæsnets Myndigheder, har
jeg hørt udtale den samme Mening, at Elberfeldsystemetelt-systemet lidet passer for
norske Forhold, og det kun bidrager til at forøge Fattigvesenets Udgifter...»
Testmann mente at arbeidshuset kunne dekke behovet for oppbevaring og ved å legge til rette for en arbeidsplikt var dette et middel til «at oppdrage de arbeidsføre til flid.» Fordi fattigdom var selvforskyldt, mente han det var nødvendig å gi fattigvesenet et avskrekkende preg for å få folk til å ta sin egen og familiens forsørgelsesplikt på alvor. Han foreslo at kommunen skulle kjøpe Aagaarden i Bugaardsgaden og benytte denne som arbeidsanstalt.

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

Hansen og P. Halvorsens innberetning:
Testmann hadde vært opptatt av at de på tross av deres innbyrdes uenighet, ikke skulle «polemisere» mot hans synspunkter. Hansen og Halvorsen hadde likevel en del bemerkninger til Testmanns innstilling blant annet hadde de en annen oppstilling over fordelingen av utgifter og antall fattige. Med en slik sammenstilling ville de vise at Sandefjord kom heldig ut da byen nesten ikke hadde utgifter til administrasjon. 9 «Al Udgift her gaar saaledes direkte til de fattige selv».
Et utdrag av deres oppstilling følger nedenfor:
«Paa Basis af de samlede Fattigutgifter»:

Sted

Ialt Fattigutgifter

Antal fattige

Aarlig paa hver hovedperson

Sandefjord

23.766

181

131.30

Porsgrunn

25927

119

217,87

Horten

37.893

254

149.19

«Byens Fattigudgifter fordelt paa Folkemængde»:

Sted

Fattigutgifter

Folkemængde efter siste folketelling

pr Individ

Sandefjord

23.766

4300

5.53

Porsgrunn

25.927

4000

6,48

Horten

37.893

6800

5.57

Ved en sammenligning av utgifter på landsbasis for 1894 ser vi at de gjennomsnittlige utgiftene for hovedpersoner var 109,80 kroner 10 og fordelt på innbyggere 5,87 kroner. Ut fra disse tall ser vi at Sandefjord lå over landsgjennomsnittet for utgifter fordelt på antall fattige. Tallene fra Porsgrunn og Horten viste det var store forskjeller på utgiftsnivået mellom byene. For Hansen og Halvorsen var det trolig ønskelig å få vist at Sandefjord ikke lå bemerkelsesverdig høyt på utgiftsiden.
Videre gjennomgikk Hansen og Halvorsen fordelene og ulempene ved de to ulike administrative systemene. Ved Elberfeldsystemet var problemet at forstanderen følte «at jo mindre der gaar til de Fattige, jo flinkere er han» og dette kunne lett medføre at de fattige blir behandlet både tilfeldig og «tildels partisk, ja rentud ubarmhjertig» og mente det eneste som avholdt ham fra dette var fattigkommisjonen og publikums kritikk samt hans egen samvittighet.

  « Den siste faar i Regel ikke stor Magt, naar den kommer i Strid med personlig Fordel og Ære, og de første har ikke altid godt for at følge med og bedømme Fremgangsmaaden i hvert enkelt Tilfælde»»

Systemets fordeler var at det var basert på frivillig hjelp og derfor burde være rimelig i drift. Men nettopp ved å være basert på frivillige var det en risiko for at det ble gitt mer en høyst nødvendig «dels for at have et godt Ord paa seg og dels for at være kvit gnål og paahæng en Tid.» Etter Hansen og Halvorsens mening lå feilen ikke i systemet, men på den enkelte verge som ikke fulgte intensjonen om å hjelpe den trengende til arbeid.
Hjelp til å få arbeid var et grunnleggende prinsipp også for Hansen og Halvorsen, men driften av en fattiggård krevde lønn til bestyrer, varme, avdrag på lån og utgifter til vedlikehold og gjorde det til et kostbart system. Ikke minst fant de det betenkelig å samle så mange fattige under samme tak da dette let kunne føre til en «demoralisasjon». Derfor frarådet de innkjøp av fattiggård. Et tiltak overfor «de dovne fattige» hadde man i Mangelgården i Kristiania, hvor «de verste» kunne sendes uten utgifter for kommunen.11 Husflidsstuen som var åpnet i 1892 for å henvise arbeid til kvinner vurderte de som et positiv tiltak og viste ellers til en avtale inngått med «Gjertsen paa Dampsagen» der mot gebyr kunne skaffe fattige menn arbeid. Til slutt foreslo de, at Testmann burde velges til fast medlem av fattigkommisjonen.
Den 26. oktober 1894 kom Testmann med en del tilføyelser, da han mente seg kritisert i Hansen og Halvorsens innstilling. Han reagerte på at han hadde blitt foreslått valgt til medlem i fattigkommisjonen og var i tvil om forslaget skulle betraktes som en dumhet, en spøk eller begge deler. Han fastslo at han med sin « opfatning av sagen ikke kan udrette noget under den nuværende ordningen».


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«Give en egen Fremstilling til Sagens belysning»

Testmanns henvendelse og kommisjonens to innstillinger var et speilbilde av tidens debatt om problemer knyttet til fattigforsorgen. Den utkrystalliserte seg i spørsmålet om hvorvidt Fattighus eller Elberfeldsystemet var best egnet som tiltak mot fattigdomsproblemet. Testmann mente at arbeidsanstalt var det beste og rimeligste tiltaket. Hansen og Halvorsen mente at Elberfeldsystemet var best.
Jeg mener Testmann hadde sitt forbilde i den tidens krav til selvforsørgelse og det borgerlig ideal om disiplinering. I 1893 var han 63 år gammel han hadde vært skipsreder og teglverkseier12. Som mangeårig medlem av kommunestyret og representant for Høyre kom han fra samme sosiale sjikt som de største skatteyterne. Med «de dårlige tider» kom det til en åpenlys konflikt mellom økonomiske og humanitære hensyn og mellom yteevne og tvang. Når fattigdom ble ansett for å være selvforskyldt, mener jeg dette hadde klare politiske motiver for å dempe presset nedenfra på sosiale forandringer.
Med økt politisk bevissthet blant en stadig større velgerskare kom fattigkommisjonen under dobbeltpress, den skulle ta hensyn både til de trengende og til skattebetalerne. Med i tiden fulgte en økende bevisstgjøring rundt differensiering av sosiale grupper og samme rettigheter for alle byens innbyggere. Samtidig som det vokste det frem en faglig bevissthet om sammensatte samfunnsspørsmål blant medlemmene av fattigkommisjonen og vergene.13 Både Halvorsen og Hansen var politiske veteraner for Venstre. Hansen var i tillegg fattigkommissær og kemner. Begge trodde at Elberfeldsystemet var det beste tiltak for å stimulere og oppdrage de trengende til økt selvhjelp. De så faren ved å institusjonalisere14 gruppen og hadde en klar oppfatning av, at ulike årsaker til fattigdom måtte vektlegges og det var viktig at man ikke fratok denne gruppe mulighet til å komme på fote igjen.

Aagaarden i Bugaardsgade ca 1890. Klikk for å forstørre.

Aagaarden i Bugaardsgade
tatt ca. 1890
Denne bygning foreslo Testmann kommunen skulle kjøpe og benytte som fattiggård
Foto: Sandefjordmuseene

Innstillingen fra komiteen ble oversendt Fattigkommisjonen som kom frem til følgende:
Elberfeldsystemet skulle videreføres, det var det beste og rimeligste. Husflidsstuen skulle overtas av kommunen, mens innkjøp av Aagaarden til fattighus ikke fikk tilslutning da en samling av fattiglemmer kunne virke demoraliserende og ikke «skikket til at fremkalde den æresfølelse, som det er Elferfeldsystemets hensikt at holde oppe»15. Saken ble behandlet i Formannskapet den 17.12 1894 hvor man forkastet Testmanns forslag og ga sin tilslutning til en videreføring av Elberfeldsystemet med enkelte tillempninger .
Således ble systemet utformet, men hvem var det som fikk fattighjelp?


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«Da de intet har at hjelpe sig med»

Kommunearkivet er en unik lokalhistorisk kilde som kan gi oss mulighet til å få innblikk i årsakene til og hvilke grupper som fikk støtte. Men la oss først se hvordan situasjonen var for hele landet. Eilert Sundt hadde gjennom sitt nybrottsarbeid godt og vel 20 år tidligere, satt fokus på verdien av systematisk innsamling av data som grunnlag for analyse av samfunnsspørsmål. Fra 1890 utga Statistisk sentralbyrå en egen fattigstatistikk som viste, at av de som søkte hjelp for første gang oppgav 60 % sykdom som grunn, 9 % oppgav alderdom og 10 % oppgav arbeidsløshet som grunn16. Ikke overraskende viste det seg at de fleste kom fra gruppen av eiendomsløse, kvinnene var i flertall og etter en aldersmessig fordeling var det flest eldre som søkte hjelp17
I følge folketellingen fra 1900 fremgår det at Sandefjord hadde 1137 hovedpersoner og sammenligner vi med antallet av fattige i 1899, viser det seg at fattige utgjorde 18,6 % av antall hovedpersoner i byen. Men hvordan var gruppen sammensatt? For å få et innblikk i dette har jeg sett på fordelingen innen for ulike kategorier som kjønn, enslige og fremmede.

I diagrammet ser vi fordelingen mellom 1) enslige og 2) familieforsørgere, diagrammet viser en jevn fordeling i gruppene, men med enslige som den absolutt største.


Kvinnene var som forventet i flertall. I diagrammet under ser vi at gruppen enker og skilte er nesten dobbelt så stor som gruppen av ugifte kvinner.
Kvinnens sosiale stilling var mer usikker for ved tap av ektefelle falt familiens hovedforsørger bort. Kvinnene hadde ikke samme innpass på arbeidsmarkedet og sammen med en forventet høgere levealder på 3 - 4 år ga dette et statistisk utslag mellom kjønnene.18

I diagram på neste side ser vi på gruppen av ugifte men og kvinner. Her fremgår det at gruppen av fremmede var størst. Dette underbygger utviklingstrekk i tiden med stor tilflytting til byen. For 1896 utbetalte Sandefjord refusjon for 14 hovedpersoner, mens de totalt hadde krav på å få refusjon for 57 personer. Vi vet at 43 av disse var fremmede enslige og de resterende 14 var familieforsørgere. Det stemmer ikke med Testmann beskrivelse av at Sandeherred sendte sine fattige til Sandefjord, men var i allminnelighet et uttrykk for en arbeidsvandringen fra land til by.

Med økt mobilitet i samfunnet ble hjemstavnretten ett sentralt tema i tiden

Antall ugifte menn og kvinner

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«Kunsten at frigjøre sig for fremmede Fattige»
Tidsperioden artikkelen omhandler var preget av stor tilflytting til byene. Regelen var at ved flytting til ny kommune fikk man først hjemstavnsrett etter at ha oppholdt seg der i 2 år uten å ha mottatt hjelp fra det offentlige. Det var en ordning som var basert på skjønn og med slike diffuse rammer kom det lett til uenighet mellom de ulike fattigkommisjonene. Dette skapte splid mellom kommunene - noe som bekreftes av en livlig brevveksling i kommunearkivet og av de mange sakene som opp kom til behandling.
Industrialisering og hamskifte i jordbruket utløste sosial mobilitet og en flyttestrøm mot Sandefjord. Arbeidsmarkedet var blitt større og langt mer variert med nye yrker og karriereveier. I Amtmannens beretning fra denne perioden kan vi lese:

  «saamange fra Landstrikterne søger ind til Byen for at søge andet Erhverv end det, der tilbyder sig paa Landet. Den stigende Folkeoplysning har i sit Følge Lyst til bedre Livsvilkaar og flere Fornøielser. Der er Færre og Færre, som slaar sig til Ro med at blive være Gaardsgut og Budeie19

Stagnasjon i primærnæringene utløste en arbeidsvandring fra land mot byen20. Men med nedgangen i sjøfartsnæringen, stigende priser og med et strammere arbeidsmarked ut over 1890-årene vokste gruppen av arbeidsføre fattige og særlig øker gruppen av fattige ugifte menn.
For å belyse det må vi til hjemstavnførhørene som er en ypperlig person- og sosialhistoriske kilde. Foruten personopplysninger og opplysninger om familieforhold, får vi også ganske detaljerte opplysninger om tidligere arbeidsforhold, karriere forløp og bosteder fra fylte 15. år. Jeg har sett nærmere på hvem disse fremmede var. For året 1896 utgjorde de 34 personer, det var tatt opp 29 forhør, dvs det var 5 personer som ikke hadde hjemstavsrett, men mottatt understøttelse fra tidligere. Ved å«oppspore» disse 5 gikk det fram at de fikk varig understøttelse av andre årsaker enn arbeidsløshet, nemlig av medisinske grunner.
Over en to års periode fordelte gruppen av fremmede ugifte menn seg slik:21:

Nasjonalitet for de fremmede

norsk

svensk

dansk

annet

til sammen

1895

10

15

1

0

26

1896

11

16

1

1

29

Det var stor geografisk spredning på siste hjemsted, men enn fellesnevner var, at alle var arbeidsløse og nøden betydelig før man henvendte seg om hjelp. Støtten ble gitt i form av kost, losji og hjemsendelse. I flere tilfeller ble det også utdelt sko, hoser og klær. Hvor i byen de fikk losji finnes det ikke opplysninger om, men i kontobøkene fremgår det at de ble privat innlosjert og at oppholdet var kortvarig før de ble sendt videre.
En arbeidsvandringen av svenske løsarbeidere er et kjent fenomen for hele østlandet i disse åra. Blant de 16 svenske som er registrert i 1896 var flesteparten mellom 20 - 40 år. Yrkesfordelingen var slik:12 var ufaglærte ( vei-, stein- og grovarbeidere), tre var håndverkere, en var fyrbøter. Samtlige oppga arbeidsløshet som årsak til støtte evt i tillegg til sykdom; som forkjølelse, tæring, astma eller skader.22 90 % hadde ikke mottatt fattigunderstøttelse tidligere og ikke overraskende, kom de fleste henvendelser i vinterhalvåret.
Av de mer utypiske sakene jeg fant, var en teaterdirektør fra Danmark som ba om hjelp til seg og sin trupp «da de intet har at hjelpe seg med» Han fikk 60 kroner til kost og hjemreisen.23 En arbeidsløs svenn fra Bergen ba om hjelp til hjemreise og fikk en kontant utbetaling på syv kroner. Ellers var hjelpen oftest i form av kost, losji, klær og hjemsendelse; en del fikk også tilskudd til medisin eller medisinsk tilsyn.
Dette var i hovedsak fattighjelp av midlertidig karakter. Ved langvarig sykdom og tap av forsørger, ble behovet av lengere eller fast varighet. Men uavhengig av dette, kommunen så med argusøyne på sine refusjonskrav.

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

«En saadan Understøttelse er uhørt der i Fattigdistriktet
I kommunearkivets saksarkiv finnes mange eksempler på at praktiseringen av upresist regelverk lå til grunn for tvister kommunene imellom. Jeg har her valgt ut tre ulike eksempler på dette. Når jeg ikke har sett det nødvendig å finne frem avgjørelsen på de saker jeg gjennomgår, er det fordi tre eksempler aldri kan bli representativt for praktiseringen av et regelverk. En systematisk gjennomgang av lokalavisene fra denne periode, ville muligens ha gitt opplysninger om reaksjoner på praktiseringen av fattigvesenet, men av tidsmessige årsaker var dette ikke mulig.

Sag no. 9 1893 Tvist med Brunlanes kommune om refusjon for 92,- kr ytet til NNs familie.
Her går konflikten på størrelsen av ytelsen hvor Brunlanes kommune uttaler «en saadan Understøttelse er uhørt der i Fattigdistriktet». Man kom ikke til enighet og saken ble avgjort ved voldgift av departementet. Ser vi på Sandefjords gjennomsnittlige utgifter til fattige ligger den ikke høyere enn landsgjennomsnittet for bykommunene, Brunlanes var en landkommune og her var utgiftsnivået lavere. Dette er et eksempel på forskjeller på leve- og kostnadsnivået mellom by og land.

Kommentar til regnskap 1891: ad 84 Vedrørende refusjon fra Tønsberg på 211,- kr. « Kan vi ikke ved et hjemstavnsforhør faa godtgjort at angj. Hører hjemme i Tønsberg og saaledes tvinge Tønsberg (...) til at tage ham (....) forhøret burde ikke administreres af nogen i Tønsberg, især af hensyn til vidnerne.» Man kan spørre seg om man kan stole på avhørene alltid var saklige og objektive? I 1896 ble det nedsatt en komite for å arbeide med revisjon av fattigloven, konklusjonen ble en hard dom over kommunenes praktisering av hjemstavnsretten.

  «Kunsten at frigjøre sig for fremmede Fattige, prakke dem over paa andre Kommuner, (....) de utallige Måder at omgaas lovene paa kort sagt: al den uhygge, oppøvelse i Uredelighet, Splid og Strid, som disse Bestemmelser i Fattiglovene har foranlediget, er almindelig erkjendt»24

En mer enhetlig praktisering av regelverk og rutiner ble tatt opp i Fattigloven av 1900.

Sak No. 50 1895 Tvist med Moss angående refusjon av understøttelse gitt til Ola.
Saken viser praktisering av ett upresist regelverk og en omstendelig saksbehandling. Vi får også innblikk i levevilkår og samfunnforhold. Etter opplysninger hentet i hjemstavnsforhøret og andre saksdokumenter i kommunearkivet får vi følgende livshistorie:
Ola ble født i Moss i 1864, hvor han vokste opp og arbeidet til han 29 år gammel flyttet til Sandefjord for å få jobb som mekanisk arbeider. Et år senere giftet han seg med Kari, en enke med hjemstavnsrett i Andebu. Kari var 41 år, hadde fem barn fra sitt første ekteskap. Tre av barna bodde hos den avdøde mannens familie; de to yngste bodde hos Kari.
Ola og Kari fikk ett barn sammen mens de var bosatt i Sandefjord. I løpet av 1895 ble Ola så dårlig av tæring at han ble sengeliggende. Den 15. juni 1895 oppsøkte Kari fattigforstanderen i sitt distrikt og fikk utbetalt fem kroner i understøttelse, da familien mangler «det nødvendigste til sitt livsopphold».
Sandefjord oversendte et krav om refusjon til Moss kommune, men det ble avvist med henvisning til at Sandefjord måtte anses som hjemstavnskommune. Dette førte til en lengere saksutredning om hvem som skulle belastes understøttelsen. Var det Andebu, Moss eller var det Sandefjord? Til saken var det blant annet vedlagt en uttalelse fra Dr. Larsen i Sandefjord, som forklarte at han hadde formanet konen før giftemålet «paa det indstændigste, at hun ikke burde gifte seg med Ola da han var saa klein, at han strax vilde dø». I den videre brevvekslingen kom det frem, at fattigforstander Michelsen fra Moss hadde vært på befaring i hjemmet. Han var enig i at Ola var for syk til at kunne arbeide, men holdt fast ved at hjemstavnsretten måtte ligge i Sandefjord. Vi fikk også opplysninger om at familien hadde fått hjelp av Olas venner og i en kort periode mottatt litt kreditt.
Deretter truet Sandefjord med voldgift om ikke Moss refunderte ytelsen. Moss kommune svarte at man ikke kunne refundere beløpet og ikke hadde noe i mot at saken gikk til voldgift. Saken gikk fram og tilbake mellom de to kommunene. Ved Olas død den 6. oktober 1895 kom det et konkret forslag om fordeling av utgiftene for den fremtidige understøttelsen av Olas enke og hennes barn. Tvisten ble avgjort ved voldgift i henhold til loven av 10. Juli 1894.25
Hvordan gikk det med Kari, ble hun boende i Sandefjord? Hun var oppført i listen over enker som mottok understøttelse i 1898 og 1899, men i folketellingen for 1900, var hun ikke å finne hverken under Sandefjord, Andebu eller under Moss.

Kvinner ved vannposten i Fjellveien ca 1900

Kvinner ved vannposten i Fjellveien
ca. 1900
Foto: Sandefjordmuseene


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

Aktive pressgrupper

Fattigvesenet sto åpent for trengende fra alle samfunnslag, men jo lengere nede på den sosiale rangstige man var, desto større var risikoen for at en kunne få behov for hjelp. Samfunnets øvre klasser hadde større forutsetning for å møte kriser uten å miste evnen til selvforsørgelse og mulighet for å få støtte fra familien var langt større. Men behovet for økonomisk bistand holdt på å krype oppover den sosiale rangstigen. Samfunnsutviklingen gikk mot oppløsning av tradisjonelle generasjons- og familiebånd. Den private fattigpleie og familier som huset ubemidlede medlemmer inneholdt et omfattende antall personer som lå i en risikosone for å ble «trengende». Presset kom både nedenfra og ovenfra, men også gjennom en økende bevisstgjøring innen ulike grupper i samfunnet. En kjønns- og klassekamp skapte et press innefra og utenfra.
Skolegang skulle være et våpen mot fattigdom, men det var også med på å øke fattigbudsjettet. Skolen satte strenge krav til foreldre om å holde barna med klær, sko og skolemateriell. Overgang fra allmueskole til folkeskole26 inneholdt en klar innskjerping av skoleplikten og en utvidelse av undervisningstiden. Folkeskoleordningen var vellykket fordi søkningen til skolen ble bedre i disse årene og antall forsømmelser blant elevene gikk ned med 50 %.27 I kommunens regnskaper 28 finnes poster under fattigvesenet til kjøp av sko og klær til skolebarn, og under gaver fra frivillige var det oppført sko og skolemateriell.
Skolelærere, fattiglege, diakonisse og andre fagpersoner knyttet til fattigkommisjonen ble viktige og aktive pressgrupper i sosialpolitiske spørsmål. Når det ble stilt krav til egen «etat» om saksbehandling og regnskap, ble innsikten og forståelsen for kommunens totale forvaltning av sosialpolitiske problemer økt.29 Større grad av profesjonalisering medvirket til

Sandefjord, sett fra Preståsen. Klikk for å forstørre.

Sandefjord, sett fra Preståsen,
til venstre ses Folkeskolen som var ferdig i 1887
Foto: Sandefjordmuseene

man nå i langt større grad ble opptatt av å finner årsaker og hensiktsmessige løsninger på problemstillingene. Statistikk som samfunnets hukommelse ble også tidens barometer. Forandringer ble registrert, men også analysert.
Elberfeldsystemet med utstrakt bruk av frivillige verger og økt fokus på hjelp til selvhjelp med en individuell og tilrettelagt støtte, pekte mot nye sosiale velferdstiltak. 1890-årene bar preg av omfattende revideringer innen fattigvesenet. Fattigloven som kom i 1900 bygde ikke på nye prinsipper, men fikk en langt mer human vinkling. Loven var ment som en overgangsordning, men kom til at stå ved makt helt til 1965!
I Sandefjord holdt man fast ved og utviklet Elberfeldsystemet til et stykke ut på 1900-tallet. I denne artikkel er det flere perspektiver som ikke er berørt. Måten by og landkommunen praktiserte sin fattighjelp og forholdet mellom den private og offentlige fattighjelp kunne med fordel vært undersøkt. Med det rikholdige kildemateriale som finnes i kommunearkivet ligger det til rette for flere og mer omfattende historiske studier.

Lone Kirchhoff

Spørsmål eller kommentarer - ta gjerne kontakt via epost:
lone.kirchhoff@sandefjord.kommune.no eller Josefk@online.no


Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

Kilder og litteratur:

Utrykte kilder
Kommunearkivet for Sandefjord:
Kommuneforhandlinger                     1890 - 1899 ( trykt)
Formannskapet : Saker                     1890 - 1899
Budsjett og regnskap : kontobøker    1892 - 1899 ( ukompl.)
Fattigkommisjonen

   Manntallsprotokoll                                    1873 - 1900
   Hjemstavnsprotokoll                                 1888 - 1895, 1895 - 1900
   Forhandlingsprotokoll for 1. distrikt           1890 - 1897
             «           «           3.distrikt                1891 - 1915
   Forhandlingsprotokoll for overveielse av byens fattigvesen 1894
   skjema sendt til Statistisk sentralbyrå samt lister over fattige 1890 - 1899


Trykte kilder
Offentlig statistikk
Amtmannens femårsberetninger 1891 - 1895 og 1896 - 1900
Fattigstatistik 1891, 1893 - 1893
Folketellingen 1875 og 1900

Aviser
Sandeherred 1894 (stikkprøver ikke systematisk,)

Litteratur:
Kluge, Liv, 1979
            Sosialhjelp før og nå. Oslo

Haugen, Knut, 19
            Sandefjords historie; bd. 1 - 2. Sandefjord

Nerbøvik, Jostein, 1986
            Norsk historie 1870 - 1905 : frå jordbrukssamfunn mot organisasjonssamfunn, Oslo

Nordstrand, Leif, 1976
            Mellom to fattiglover : norsk fattigvesen 1863 - 1900. Bergen

Olstad, Finn, 1995
            Sandefjord historie; bd. 1. Sandefjord

Seip, Anne-Lise, 1984
            Sosialhjelpstaten blir til : norsk sosialpolitikk 1740 - 1920. Oslo

Sundt, Eilert, 1978
            Om fattigforholdene i Christiania (Eilert Sundt verker i utvalg). Oslo

ILLUSTRASJONER:
Fotomaterialet er fra Sandefjordmuseenes fotosamling

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden


Fotnoter:

[tilbake] 1  Nerbøvik .s. 14 ff

[tilbake] 2  Nye retningslinjer for regnskapsføring for bykommunene fra 1883

[tilbake] 3  Nordstrand s. 52 ff

[tilbake] 4  Amtmannenes beretning for 1886 - 1890, s. 15

[tilbake] 5  Nordstrand. eget kapt. om Elberfeld-systmet

[tilbake] 6  Kommunearkivet. Formannskapet : Saksarkiv 1893. Fattigvesenet

[tilbake] 7  For videre lesning om de utallige tvistene som var kommunene imellom om hjemstavnrett og refusjon. Se: Nordstrand (1976) s. 127 f.

[tilbake] 8  Kommuneforhandlinger 1894: Sag no. 13/1894.

[tilbake] 9  Det var store variasjoner i lønnsutgifter til fattigforstanderen fra 1200,- til 28800,- kr, til sammenligning fikk fattigforstanderen i Sandefjord 225,- kr. i året.

[tilbake] 10  NOU Fattigstatistik 1894, s. 11. Tall for byer.

[tilbake] 11  Eilert Sundt beskriver Manglergården i 1860 åra som et skrekkens eksempel og finner det pinlig at det benyttes i så stor utstrekning. Se s. 153

[tilbake] 12  Folketellingen 1875, finnes ikke i 1900-telliga

[tilbake] 13  Amtmennenes...1886 - 1900, s. 15 « Det er dog en selvfølge, at man vanskelig fraviger Distrikternes Avgjørelser»

[tilbake] 14  Instillingen»betenkelig at samle saa mange fattige under samme takda en slik sammenkobling let føre til demoralisering».

[tilbake] 15  Kommuneforhandlinger 1895, s. 20

[tilbake] 16  Seip (1884), s. 142 og Fattig statistikk 1896 -79, s. 8

[tilbake] 17  Seip (1984), s. 139 f
Nordstrand (1976), s. 30

[tilbake] 18  Nordstrand (1976), s. 76

[tilbake] 19  Beretning om den økonomiske tilstand: Jarlsberg og Larvik Amt i femaaret 1891 - 1896

[tilbake] 20  Det var ikke en strøm av fremmede fra Sandeherred, av ugifte menn var det kun en som hadde hjemstavnkommune i Vestfold (Larvik) for årene 1895 og 96.

[tilbake] 21 Opplysninger fra Hvemstavnsforhørsprotokollen for 1895 og 96

[tilbake] 22  Hjemstavnsprotokoll. En kunne ikke fortsette vandringen var «for saarbent» og uten midler, fikk legehjelp, hoser og hjemreise.

[tilbake] 23  Års lønn for en tjenestepike lå på 80 til 200 kr. Forarbeidet til Amtmannens femårsberet. 1895,bBoks 3

[tilbake] 24  Kluge (1979) s. 50

[tilbake] 25  Kommuneforhandlingene for Sandefjord 1894, s. 141. I Antegnelser til regnskapet for 1896 fremgår det at Moss kommune utbetalte en refusjon på 162,80 kr til Sandefjord, se: Kommuneforhandlingene for 1896.

[tilbake] 26  Skoleloven av 1889

[tilbake] 27  Beretning om den økonomiske tilstand : Jarlsberg og Larviks Amt 1991 - 1895 : Sandefjord, s. 25: fra 11,5% i 1890 til 5,5 % i 1895.

[tilbake] 28  Kontobøker for perioden, flere henvisninger.

[tilbake] 29  Landsskatteloven av 1882,med krav til eget budsjett for fattigvesenet i den enkelte kommune og spesifisert regnskapsføring

Gå til innholdsfortegnelsenToppen av siden

 

Avdeling for samfunnsfag  


Konvertert og publisert på veven: 12.9.2001
HVE-Biblioteket