Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, Kulturhistorie, del 2. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001 .
Gå til: | Forside |

INNHOLD: 

Geologi. Av professor Jacob Schetelig
Topografi. Ved professor, dr. Oscar  Albert Johnsen 
Det gamle bygdestyre. 
Fogder 
Administrasjon og embetsmenn
Tingskrivere 
Tiden 1661-1814 
Tingsteder 
Ting 
Prokuratorer 
Embetsmenn 
Amtmenn 
Overinspektører og overbirkedommere 
Amtsforvaltere 
Sorenskrivere 
Bygselfogder og konsumsjonsforpaktere
Tiden 1814-1837 
Amtmenn og fylkesmenn 
Sorenskrivere 
Lensmenn. 
Sem kretsfengsel.
Eidsvollsmenn og stortingsmenn. 
Valg
Valgmenn
Det kommunale selvstyre. Av sokneprest H. Blom Svendsen 
Kommunale forhold. Ved Oscar  Albert Johnsen 
Bevilgninger etter 1954. Av rådmann Erling Grorud
Vedlikehold og restaurering av kirkene 1947-1958 
Opplysninger fra formannskapskontoret (1962) 
De politiske partier 
Høyre. Av redaktør R. Norland 
Venstre. Av lærer Bj. Kvålen
Bondepartiet. Av gårdbruker G. Lefsaker
Arbeiderpartiet. Av redaktør Sverre Hjertholm
Militærvesen. Krig og ufred. 
Falne fra Sem og Slagen under 2. verdenskrig
Mynt, mål og vekt. 
Gamle skatter og avgifter. 
Samferdsel. 
Veier og veivesen 
De enkelte veier
Skyssferd og skyssplikt 
Hotel "Ulvin" på Sem 
Ringshaug Bad 
Hotell Borge på Husøy
Kjøreredskap 
Sjøveien
Lystseilas
Fyr og fyrlamper 
Losstasjoner 
Tollstasjoner og tollere 
Automobiler - rutebiler 
Jarlsberg flyplass 
Post
Før telefonens tid. Av H. Blom Svendsen 
Telegraf og rikstelefon 
Telefon 
Radio 
Fjernsyn 
Elektrisitetsforsyning. Av Sigurd H.  Unneberg 
Håndverk industri og handel. 
Av Sigurd H. Unneberg 
Håndverk. 
Industrielle bedrifter 
Vallø saltverk 
MøIlebruk og sagbruk 
Lensberg Mølle 
Hesby Bruk 
Hogsnes Dampsag 
Ilene Dampsag 
Barkåker Sag
Sem Fabrik A/S . 
A/S Sem Trævarefabrik &  Dampsag 
Barkåker elektriske Sag & Trevarefabrik
Brennevinsbrennerier 
Teglverker 

 

Meierier og ysterier 
Ysteri på Auli 
Ysteri på Valløy 
Fyldpaa Ysteri i Sem 
Slagen Ysteri 
Barkåker Ysteri 
Åsgårdstrand Meieri 
Sem Ysteri 
O. Olsen & Søns Klokkestøperi, Nauen 
Aker Gårds Torvstrøfabrikk 
Ny industri reises på Valløy 
A/S Vallø Glasværk 
A/S Petroleums- & Maskinoljeraffineriet, Valløy 
A/S Vallø Oljeraffineri 
Eduard Fett & Co
Vallø Tapetfabrik A/S 
Münster & Gavelstad 
Vallø Maskin- og Motorfabrik 
Vallø mek. Verksted 
M. Christophersen - Jernstøperi & mek. Verksted, Husvik.
Chr. H. Christophersen - Jernstøperi & mek. Verksted, Husvik 
A/S Nes mek. Verksted 
M. Christophersen A/S mek. Verksted, Jersey 
Jarlsøy Verft A/S 
Husø Slip & Remskivefabrik A/S
Husø Verft & mek. Verksted 
Medusa Waterproofing Company  A/S, Husøy
Vestfold Flatbrødfabrik, Barkåker
Jarlsberg Mineralvand A/S, Eikeberg  Esso-Raffineriet på Slagentangen
Mindre bedrifter og nye bedrifter 
Handel
Kino. Av Sigurd H. Unneberg 
Sems Sparebank. Av H. Blom Svendsen
Jakt og fiske 
Ville dyr og fugler 
Fiske
Folketall 
I nn- og utflytning 
Innflytning 
Utvandring 
Uår og farsotter 
Legehjelp 
Jordmødre
Granli i Sem. 
Aldershjem. Av H. Blom Svendsen .
Landbruket i Sem og Slagen. Av fylkesagronom Albert Swift 
Jordbunnen
Jord- skog og husdyrbruk 
Foreningsliv 
Kristelige foreninger i Sem.
Kristelige foreninger i Slagen. 
Sanitetsforeninger. 
Søndre Slagen krets av Norges Røde Kors
Sem og Slagen sykepleie. 
Idrett. 
Speiderarbeidet i Sem kommune.
Sem Bondelag
Sem Bondekvinnelag
Slagen Landbrukslag. 
Slagen Bondekvinnelag. 
Sem og Slagen borgerlige arbeiderforening. 
Trekk fra bygdelivet. Ved H. Blom Svendsen
Et sjeldent grantre i Greveskogen. Av  H. Blom Svendsen 
Kunstnere. Av H. Blom Svendsen ..
Tillegg til skolehistorien. Ved lærer Joh. L. Brekke   
Presterød ungdomsskole
Kjelle ungdomsskole
Vestfold fylkes husmorskole. 
Berg arbeidsskole.