Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 
 
 

Hjelpeprester i Sem.
Vesentlig etter prost E. J. Nilssens manuskript.

1. Peder Jørgensen, omkring 1593. Etter biskop Bang var han ordinert i Oslo d. 5. oktober 1583 av den kjente biskop Jens Nilssøn.

2. Anders Andreassen Holst var personell kapellan hos sogneprest Franz Hermansen omkring 1645. Senere skal han ha vært sogneprest til "Næss" (Brunlanes).

3. John Simonsen Krog fortsatte som kapellan hos sogneprest Hermansen fra 1648 til hans død i 1649, da han ble hans ettermann som sogneprest til Sem.

4. Michel Michelsen Holst var kapellan hos foregående. I hans siste leveår (1668-1670) bestyrte han sogneprestembetet, da Krog var syk. Samtidig var han også rektor ved den lærde skole i Tønsberg.

5. Bastian Nilsen Stabel, født i Strømm ved Drammen 1637, sees også å ha vært kapellan i Sem i årene 1666-1670, antagelig hos den forrettende sogneprest Mikkel Holst, som var mest opptatt med skolearbeidet. Han var deretter sogneprest i Lardal (1670-1704).

Faste kapellaner ved St. Laurentius menighet etter at denne var blitt 
forenet med Sem og Slagen (1679-1739).

Dette kapellani må etter prost Jens Müllers beretning antagelig være en levning fra den tid, da sognepresten ved St. Laurentius kirke var "religionsprost" og som sådan fritatt for å utføre kirkelig tjeneste unntagen på de store høytider. Stillingen som personell kapellan vedble å eksistere også etter at St. Laurentius sogn var blitt forenet med Sem prestegjeld.

6. Nils Gram var kapellan ved St. Laurentius kirke i tiden 1687-1691.

7. Mathias (Mads?) Nilsen Worm, født 1654, ble ordinert 3. oktober 1694 til kapellan ved St. Laurentius, hvor han forble til sin død i 1717. Hans hustru Birgitte Kristoffersdatter døde i 1725.

8. Isak Petersen Muus. Født 1692. Kapellan ved St. Laurentius fra 1718 til 1722, da han ble kalt til Bø i Telemark, hvor han i 1726 ble utnevnt til sogneprest. Død 1753.

9. Fredrik Olufsen Engelstrup, født 7. mai 1697 i Ål i Hallingdal, hvor hans far Oluf Madsen Engelstrup var sogneprest og prost. Etter en kort tids tjeneste som personell kapellan hos sognepresten i Saude i Telemark ble han forflyttet i samme stilling hos sogneprest, magister Thomas Gerner i Tønsberg, hvor han ble i 7 år. Han døde som sogneprest til Hof i 1753. Han roses som en vel begavet og lærd prest, omgjengelig i vesen og elsket av sin menighet.

10. Henrik Jensen Gerner, var pers. kap. ved St. L. i årene 1729-1731. Han tilhørte en skotsk ætt, som for sin tros skyld var flyktet til Danmark. Hans far, Jens Gerner, var sogneprest til Tjerby. Sogneprest mag. Thomas Gerner var hans onkel. 1731 ble han sogneprest til Våle, hvor der under hans virke, oppsto en sterk åndelig vekkelse. Gerner ble forflyttet til Kjøbenhavn i 1739; her gikk han over til "Herrnhuterne". Han kom i 1754 tilbake til Vestfold og døde i Tønsberg i 1786.

11. Erik Hansen Tyrholm (17321737). Født i Fredrikshald i 1696 av foreldre borger Johannes Tyrholm og h. Magdalene Eriksdr. Stabell. Han gikk på skole i Skien, hvorfra han i 1713 ble dimittert av rektor Mikal Heide. Teologisk embetseksamen tok han i 1718. De følgende 8 år oppholdt han seg i Kjøbenhavn, en vet ikke i hvilken stilling. 19. juli 1726 ble han av biskop Deichman ordinert for å bistå sogneprest Lars Rasch i Hobøl. 1 1732 ble han av Thomas Gerner valgt til personell kapellan til St. Laurentius kirke. Han var i noen år personell kapellan i Lardal og døde i 1754, uvisst hvor. Tyrholm var gift med Augde Schjelderup, en datter av sogneprest til Lardal Augustinus Schjelderup og h. Anna f. Stabell.

12. Ole Jensen Holmbo (1737-1739). Født 1715. Hans far var sogneprest til Vardal Jens Olufsen Holmbo (død 1743) gift med Dorothea f. Bagge, datter av sogneprest til Stokke Jørgen Larsen Bagge (død 1732). Han omtales som en vel begavet mann.

Personelle kapellaner i Sem både under og etter foreningen med St. Laurentius menighet.

Foruten de faste kapellaner til St. Laurentius kirke hadde sognepresten til Sem til sine tider også en personell kapellan, hvis virke helt var knyttet til Sem og Slagen. Av sådanne kapellaner nevnes:

13. Nikolaus Ørbeck (1710-1715). Hans far Otto Hansen Ørbeck døde som sogneprest til Ringebu i 1705. Gift med Else Thue (f. 1689), datter av sogneprest til Nøtterøy Erik Larsen Thue (død 1699) og h. Maren Malene, f. Skabo, datter av Andebupresten Jens Skabo (død 1699 kort før sin mann). Han ordinertes i 1710 til personell kapellan hos sogneprest Thomas Gerner. 1 1712 fungerte han som skipsprest. 1715 ble han residerende kapellan i Kristianssand, hvor han kun ble en kort tid. Han døde her i 1718.

14. Johan Amundsen Soelberg (17361739). Se sogneprester.

15. Mikal Eliesen Hoist (1743-1752). Født i Tønsberg 1717 av foreldre, borger Elias Paulsen og h. Marie Mikkelsdtr. Holst, en datter av sogneprest til Sem Mikkel Mikkelsen Holst, som han er oppkalt etter. Faren døde da gutten var 3 år gammel. Moren sørget for at han fikk god undervisning. Han ble dimittert til universitetet i 1735 med "særdeles hæderligt testimonium”. Artium og anneneksamen tok han med laud, teologisk embetseksamen i 1738 med samme karakter. Deretter var han i noen tid huslærer, den 20. September 1743 ble han beskikket til personell kapellan hos sogneprest Johan Soelberg. Da nådensåret etter Soelberg var til ende, ble han utnevnt til residerende kapellan i Tønsberg. Etter hans død ble dette embede nedlagt (res. av 14. dsbr. 1767). Han ddde 30. juli 1767.
     Gift med Anne Katharine Skjelderup, datter av sogneprest til Stokke Mikal Augustinussen Skjelderup (død 1743).

16. Mathias Stoltenberg (1755-1758). Født i Tønsberg 27. november 1725. Hans far Vincent Stoltenberg var en fornem kjøpmann samme sted, likeså hans bestefar og oldefar, den siste var tillike borgermester der i byen. Hans bestefar tok navnet Stoltenberg som familienavn. Sammen med sin bror Henrik, som senere ble sogneprest til Ås, ble Mathias i 1743 satt i Roskilde skole, hvorfra de begge ble dimittert det følgende år. Etter å ha tatt embetseksamen (1746) var han i noen år huslærer på forskjellige steder, sist hos sogneprest David Faye i Sem (1752), av hvem han i 1755 ble kalt til personell kapellan. I 1758 ble han utnevnt til residerende kapellan i Våle, hvorfra han i 1787 forflyttedes som sogneprest til Hof. Her døde han 24. mars 1798.
     Gift 1761 med Lucie Henriette Monrad, datter av sogneprest Jørgen Monrad (død som sogneprest til Våle 1772).

17. Søren Sigwarth (1763-1767). Født 23. november 1729 i Vester-Egede prestegård på Sjælland av foreldre sogneprest Mathias Sigwarth og h. Katharina Maria, f. Bronstorph. Faren døde tidlig (1738), og moren måtte sørge for hans utdannelse. Han ble dimittert fra Københavns katedralskole 1753. Sykdom og forskjellige private stillinger sinket hans studier, så han først i 1760 fikk teologisk embedseksamen (med karakteren non contemnendus). 1763, den 5. oktober, ble han ordinert av biskop dr. Fr. Nannestad som personell kapellan hos sogneprest David Faye i Sem og innsatt i denne stilling av prost Jens Müller 23. s. m. Fra Sem ble han i 1767 forflyttet til Borre som personell kapellan hos sogneprest Brøndlund, hvis ettermann han ble som sogneprest. Han døde 7. februar 1792. Hans sønn ble biskop i Kristianssand (død 1840). Gift første gang med jomfru Ulrikke Eleonora Weinwich, datterdatter av biskop Paludan (død 1759 i Kristianssand). Gift annem gang (1782) med Karen Thrane, datter av Andreas Samuelsen Thrane (døde som sogneprest til Borre 1742).

18. Andreas Larsen (Laurendsiussen) Dop (1767-1770). Se sogneprester i Sem. Likesom Stoltenberg og Sigwarth var han personell kapellan hos sogneprest Faye, som antas å ha vært svak av helse, siden han fikk kapellan i så ung alder.

19. Kristian (Kristen?) Arntzen (17861789). Født i Solør 1759 av foreldre, selveier og auditør Ole Arntzen og h. Katharina Pedersdtr.
     Privat forberedt ble han student i 1781, tok teologisk embetseksamen i 1783 med "non contemnendus” . Etter å ha virket i 3 år som huslærer i Drangedal ble han i 1786 kalt til personell kapellan hos sogneprest Morten Smith Petersen i Sem og ordinert 19. mai samme år av biskop Schmidt. Han vikarierte flere steder som sogneprest, ble så i 1795 utnevnt til residerende kapellan i Kinsarvik i Hardanger. 1799 dro han med sin familie til København for å søke kall og døde der i året 1800. Hans hustru var datter av pastor Peter Ravn i Haram (død 1773).

20. Andreas Teilmann (1802-1803). Født i Modum 1778, hvor hans far Kristen Teilmann var sogneprest (død 1821). Sammen med sin eldre bror Kristian (død som sogneprest til Lardal) ble han dimittert 1795 av statsråd Treschow. 1801 fikk han ”attestats” ved Københavns universitet med haud. I 1802 ble Teilmann personell kapellan til Sem og "kabinettsprest” hos den gamle grev Wedel, minister i London. Han ble ordinert av biskop Schmidt 6. oktober 1802, men tok avskjed allerede det følgende år. I 1807 ble han utnevnt til residerende kapellan i Modum, 1821 til sogneprest i Larvik og 1833 til sogneprest i Vestby, hvor han døde 24. :desember 1834. Allerede i 1827 måtte han på grunn av svekket helbred ta kapellan.

21. Morten Smith Petersen (1824-1826). Født i Sem prestegård (Kongs-Eik) 15. novernber 1798 av foreldre sogneprest til Sem M. S. Petersen og h. Antonette Augusta, f. Krogh. Han ble dimittert fra Herlufsholms lærde skole (for adellige) til Københavns universitet i 1818 og tok teologisk embetseksamen ved det nyoppretiede universitet i Kristiania i 1824. I 1825 ble han utnevnt til personell kapellan hos sin far, 4. februar, i 1826 til sogneprest i Hof, hvor han døde 1. oktober 1843 av hjernebetennelse. Han ble begravet på Slagen kirkegård ved siden av sin far.

22. Henrik Johan Carl Møller (1865-1877) . Født i Kristianssand i 1834 av foreldre kjøpmann Henrik Johan Møller (fra Slesvig, død 1841) og h. Sara, f. Thistedahl (død 1864). Etter å ha gjennomgått Kristianssands latinskole ble Møller dimittert til universitetet i 1852 av sin morbror, den lærde teologiske adjunkt Kristian Thistedahl, som ved den tid oppholdt seg i Kristiania i anledning av bibeloversettelsen. Etter å ha tatt teologisk embetseksamen i 1859 var Møller privatlærer på sitt hjemsted til 1865, da han ble utnevnt til personell kapellan i Sem. 1877 ble han utnevnt til sogneprest i Sandefjord, hvor han døde i 1882. Han ble begravet på Tønsberg kirkegård, hvor også hans svigerfar, prost Jacobsen kort tid etter ble begravet. Ingen barn.
     Møller skildres av prost Kierulff i kallsboken som en begavet predikant, folk gikk lange veier for å høre ham. Særlig var hans skriftetaler alvorlig inntrengende, hvilket virket stor nedgang i nattverdgjestenes antall. Personlig var han "elskværdigheden selv” . Han døde uten forutgående sykdom, antagelig som følge av en hjertefeil, han selv var vitende om, og han hadde forutsagt, at han ikke ville bli 50 år gammel.

23. Henrik Arnoldus Eggen (1877-1879 ). Født i Trondheim 3. oktober 1850 av foreldre, daværende skipper Staal Kristoffersen Eggen og h. Ingeborg Andersdtr., f. Brantzæg. I 3 års alderen flyttet han med sine foreldre til Tromsø, hvor han gikk i "almueskolen" og deretter  med friplass  i "Tromsø lærde og realskole” . Deretter var han i noen år i apotekerlære og fikk ansettelse som farmasøyt, men hans tanke om å bli prest modnedes mer og mer. Han tok artium i 1871 og teologisk embetseksamen i 1876. 1877 ble han utnevnt til personell kapellan hos prost Jacob Jacabsen i Sem. Han kunne aldri takke Gud nok, fordi han fikk begynne sin prestegjerning under denne dyktige og kjærlige veileder. Da Jacobsen på grunn av svekkelse søkte avskjed, bestyrte han i nådensåret embetet for ham og betjente det deretter som kst. sogneprest, inntil den nyutnevnte sogneprest, prost E. Kierulff, kunne overta det i 1779. Eggen var da utnevnt til personell kapellan i Borre, hvorfra han i 1881 flyttet som stiftskapellan til Bergens stift. 1886 ble han kallskapellan i Bodø og 1895 sogneprest i Lille-Elvdal.
     Gift 1878 med Sofie Ruenæs, datter av kjøpmann Ruenæs i Arendal. En sønn, Staal Olaf Eggen, lege i Skien.

24. Julius Theodor Børresen (1879-1881). Født i Lillehammer 12. juli 1849 av foreldre snekkermester Børre Hendrik Børresen og h. Lisabeth Pedersdtr., f. Lundgreen. Gjennomgikk "Lillehammer Latin og Realskole”, hvorfra han ble dimittert til universitetet 1869. Hans studier ble meget sinket ved huslærerarbeide og på grunn av en sykelig frykt for å gå opp til eksamen. Sin teologiske eksamen fikk han først i 1879 og 3 år deretter dens praktiske prøve. Han ble 20. juni 1882 utnevnt til personell kapellan i Sem og 26. juli s. å. ordinert i Vår Frelsers kirke sammen med sitt bysbarn, misjonær Skrefsrud. I Sem kirke ble han 30. juli  innsatt av sognepresten i prostens fravær. 1. juli 1886 ble han utnevnt til stiftskapeilan i Bergens stift, 1890 til sogneprest i Jostedal, 1903 til sogneprest tii Lom og 1906 til prost i Nordre Gudbrandsdal.
     Gift 1887 med Mathilde Laurentze Stub, datter av prost Henning Junghans Bugge Stub, sogneprest i Strandebarm, og h. Marie Elise, f. Berner.

25. Nils Alstrup Dahl (1887-1902). Født i Bergen 28. april 1863 av foreldre overrettssakfører (senere sorenskriver i S. Helgeland og overrettsassessor i Kristianssand) Lorentz Segelcke Dahl og h. Anne Sophie Cecilie, f. Segelcke. Etter privat forberedelse tok han i 1881 eksamen artium med karakteren laudabilis praeceteris, 1882 anneneksamen med samme karakter. Etter i ett år å ha studert filologi bestemte han seg for teologien og tok i 1885 teologisk embetseksamen med laud og det følgende år den praktiske prøve med samme karakter. I ett års tid bisto han som kandidat sognepresten til Sem, prost E. Kierulff, med preken og konfirmantforberedelse. 27. mai 1887 bie han utnevnt til personell kapellan i Sem, hvortil han ble ordinert 3. juni s. å. av biskop Essendrop i Vår Freisers kirke. Den 26. s. m. ble han innsatt i sin stilling av sognepresten, som talte over 1. kor. 4. Etter Kierulffs avskjed 30. juni 1902 styrte Dahl sogneprestembetet i ledigheten. 21. februar 1905 ble han utnevnt til kallskapellan i Ås og 7. august 1914 til sogneprest til Nesodden. 1931 ble han prost i Øvre Borgesyssel prosti. Han døde i mars 1931 og ble begravet på Vår Frelsers gravlund i Oslo under stor deltagelse 31. s. m. Dahl var meget avholdt i Sem, hvor han tilbrakte 15 år som prest, og han ble ved forskjellige leiligheter erindret av Sem menighet, som også la en krans på hans båre ved sogneprest Jørgen Selmer med takk for trofast tjeneste gjennom mange år. Hans bilde henger i Slagen K.U.F.s lokale.
     Gift 5. juni 1889 med Kathrine Otilie Ambjørnsen, datter av kjøpmann Wilhelm Martin Ambjørnsen og h. Catharine Caroline, f. Bull.

26. Wilhelm Jørgen Strand (1903-1911). Født i Moss 6. September 1869 av foreldre sorenskriver Hans Andreas Strand og h. Julie Marie, f. Cock.
     Han ble student i 1888 og teologisk kandidat i 1895 med laud og tok den praktiske teologiske eksamen med samme karakter. Det følgende år ble han ordinert for å tjene som "hjelpeprest” i Nore. Fra oktober 1900 til juni 1903 var han kst. sogneprest i Tønsberg, med en avbrytelse sommeren 1902, da han var kst. sogneprest i Råde i Østfold i 4 måneder. I september 1903 ble han personell kapellan i Sem og innehadde denne stilling til 1911, da han 31. desember 1910 var blitt utnevnt til tredjeprest i Strømsø og Tangen i Drammen. Til like har han her vært lærer i religion ved Drammens høyere offentlige almenskole, hvorfra han tok avskjed 1. august 1935. Død 27. februar 1950.
     Gift i Tønsberg 25. juni 1902 med Johanne von Munthe av Morgenstierne, datter av oberstløytnant (senere tollkasserer), kabinettskammerherre Nicolai Krog Oscar v. M. av M. og h. Severine Petrine, f. Bye, som den gang bodde i Slagen. 3 barn. Pastor Strand bodde på Eikeberg i Sem. Han tok avskjed som prest 6. oktober 1939.

27. Jørgen Selmer (1911-1913). Født 21, juni 1884 på Inderøy av foreldre daværende stiftskapellan i Bergens stift, senere sogneprest, Otto Hilmar Selmer og h Laura, f. Schübeler, datter av sogneprest til Inderøy G. F. L. Schübeler. Fra 14 års alder gikk han i Stavanger off. almenskole, hvor han i 1902 tok artium. Han ble teologisk kandidat i året 1909. I 1910 b1e han ordinert for å betjene ledige embeter i Bergens stift. 7. februar 1911 ble han av Oslo biskop konstituert som kallskapellan i Sandeherred. 24. juni samme år ble han utnevnt til personell kapellan hos sogneprest Bjørnstad i Sem. I denne stilling var han i 2 1/4 år, inntil han 11. juli 1913 ble utnevnt til stiftskapellan i Kristiania stift. I denne egenskap betjente han fra 20. oktober 1915 til 31. mars 1916 Sem sognepresteembete  etter at sogneprest Bjørnstad hadde tatt avskjed,  og var derpå i en måneds tid forrettende hjelpeprest hos sogneprest O. Folden. Den 15. desember 1916 ble Jørgen Selmer utnevnt til sogneprest ved Hauge menighet i Oslo, hvor han fra 1920-1933 tillike var hjelpeprest ved Ullevål sykehus. 17. mars 1938 ble han utnevnt til sogneprest i Paulus menighet i Oslo. Som medlem av komiteen for festligholdelse av konfirmasjonsjubileet i den norske kirke i 1936 har sogneprest Selmer i det utgitte festskrift skrevet om "Konfirmasjon og konfirmantforberedelser i de andre evangeliske land”. Dessuten har han levert atskillige artikler og prekner til tidsskrifter og blad.
     Gift i Sauherad 8. november 1922 med Kristiane Seiersted Jervell, datter av sogneprest til Sauherad og prost i Nedre Telemark, Jacob Jervell og h. Johanne Fredrikke, f. Seiersted. Ingen barn.

28. Ole Olsen Folden (1913-1916). Hjelpeprest i Sem. Deretter sogneprest samme steds.

29. Ole Rønneberg Urdal Aanensen (1916-1917). Født i Stavanger 26. februar 1885 av foreldre prost Aanen Aanensen og h. Malene Marie, f. Larsen. I 1903 tok han eksamen artium ved Stavanger høyere almenskole. Den teologiske embetseksamen i 1909 og den praktiske teologiske eksamen samme år, begge med laud. I 1910 ble han utnevnt til stiftskapellan i Tromsø stift og tok av den grunn samme år eksamen i lappisk (laud). Allerede i 1912 tok han avskjed fra sitt embete for å overta stillingen som prest ved småkirken i Vaterland. I 1915 virket han for Norsk søndagsskoleforbund, deretter ble han hjelpeprest i Sem, hvor han arbeidet et par år (1916-1917) og vant menighetens hjerte ved sin varme og vekkende forkynnelse. 1918-1922 var han residerende kapellan i Norderhov, hvorfra han ble kalt til prest ved Pipervikskirken i Kristiania. Han døde 1923 og ble begravet på Nordstrand kirkegård. 1918, gift med Dagny Grimstvedt (død 1922). Et barn (Vibeke Aanensen) lever.

30. Eugen Eriksen (1917-1921) . Født i Kristiania 29. mars 1890 av foreldre lokomotivfører Anthon Andreas Eriksen og h. Lina Frederikke, f. Arnesen. Han ble student fra Hallings skole, Kristiania, 1910. I sin studietid vikarierte han ved forskjellige skoler i Kristiania. I 1916 tok han teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet og samme år den praktisk-teologiske prøve, hvoretter han ble ansatt som hjelpeprest i Sem. Her virket han i 5 år (1917-1921) og bodde på Barkåker. Han var bl. a. formann i komiteen for oppførelse av menighetslokalet der og deltok meget i det kristelige ungdomsarbeide og misjonsarbeidet. I 1921 ble han utnevnt til sogneprest i Hol i Hallingdal, hvorfra han i 1931 ble forflyttet som sogneprest til Idd.
     Gift i Oslo 17. September 1918 med Gudrun Lydia Anderssen, datter av lærer, klokker Jul A. Anderssen og h. Pauline, f. Skulhus. Ingen barn.,

31. Trygve Lavik (1922-1925). Født i Hosanger ved Bergen 7. juni 1898 av foreldre sogneprest Johan Lavik og h. Gurina Andrea, f. Gauslå. Han ble student fra Hambro skole, Bergen, 1916. Teologisk embetseksamen tok han ved Menighetsfakultetet i 1921. Samme år den praktisk-teologiske eksamen. Det påfølgende år ble han ansatt som midiertidig hjelpeprest i Sem og virket som sådan fra 16. juli 1922 til 8. april 1925. Den 17. oktober 1924 ble han utnevnt til sogneprest i sin fødebygd Hosanger, hvortil han nå med glede vendte tilbake. Han forble her til våren 1937 da han tiltrådte sitt nye embete som sogneprest til Varteig i Østfold, hvortil han var utnevnt 9. oktober 1936.
     Gift i Slagen kirke 25. februar 1926 med Aagot Ingertha Christoffersen, datter av skipsfører Nils Christoffersen og h. Palmine Amalie, f. Larsen. 2 barn. Han var den første hjelpeprest som bodde i S. Slagen, på Presterød, hvor befolkningen i de senere år var vokset betydelig.

32. Syvert Dalan (1925-1927). Født i Iveland 7. juli 1895 av foreldre gårdbruker Tellef Syvertsen Dalan og h. Berthe, f. Simonsen. Han tok eksamen artium ved Volda gymnasium i 1915, og året etter lærerprøven ved lærerskolen samme sted. Det følgende år (1916-1917) var han lærer ved silt nevnte skole, hvorfra han flyttet til Bergen som lærer ved guttehjemmet Gasnes (1917-1918). I 1918-1919 var han lærer ved Skutenes middelskole. Deretter i 6 år (1919-1925) lærer ved Notodden kommunale høyere almenskole. Mens han hadde denne stilling, hadde han i 2 år permisjon for å studere i Oslo, hvor han i 1924 tok teologisk embetseksamen ved universitetet med laud og det følgende år praktisk-teologisk eksamen med samme karakter.
     Gift i Bergen 1. juli 1920 med Alvilde Birgitte Øvretvedt, datter av byggmester Anders Øvretvedt og h. Britha, f. Einarsen. 6 barn, 4 gutter og 2 piker.
     Den 6. desember 1925 tiltrådte han som hjelpeprest i Sem. Den 22. desember 1926 ble Syvert Dalan utnevnt til sogneprest i Tveit, hvortil han ed familie flyttet i april 1927. I den korte td Dalan var hjelpeprest i Sem (bopel Presterød i Slagen), oppnådde han ved sitt dyktige og oppofrende arbeide gjennom preken, sjelesorg og ikke minst ved arbeidet blant konfirmanter og ungdom, en god innsats i den store menighet, hvor han selv og hans hustru van venner for livet.

33. Olav Anton Müller Nilssen. Hjelpeprest 1927, kallskapellan 1931. Født i Sør-dal 13, april 1902 av foreldre sogneprest Christofer Alfred Nathalius Nilssen og h. Margrethe, f. Müller. Eksamen artium tok han ved Kristelig gymnasium i Oslo i 1920. Han studerte teologi ved Menighetsfakultetet, hvor han tok embetseksamen i 1926. Det følgende år tok han den praktisk-teologiske eksamen. I studietiden bodde han i ”tårnet” i Pipervikens småkirke og deltok i arbeidet der i menigheten, særlig for barn og ungdom. Han ble i 1927 hjelpeprest i Sem og tiltrådte 21. juli. Han har vært formann for Jarlsberg fellesforening for Santalmisjonen og for Vestfold krets av Norges kristelige ungdomsforbund.
     Hjelpepreststillingen i Sem ble opphevet ved kgl. resolusjon av 5. juni 1931, fra 1 .ju1i samme år, og et nytt embete  Sem kallskapellani opprettet fra samme dag på nærmere bestemte vilkår. Den tidligere hjelpeprest ble 23. oktober 1931 utnevnt til kallskapellan.
     Som kallskappelan fikk Müller Nilssen fortsette arbeidet som før, kun med den forskjell, at det ble pålagt ham å føre kirkebøker for de 4 sydlige skolekretser i prestegjeldet: Presterød, Val1øy, Husvik og Husøy, hvor også de vanlige forretninger ble pålagt ham. Han har sittet i Sem fattigstyre og vært formann i Slagen menighetsråd, og under 1edigheten etter prost Nilssems avskjed har han bestyrt sogneprestembetet. Müller Nilssen ble i 1950 kallskapellan og senere residerende kapellan til Sandar.
     Gift 15. september 1945 med Rødekorssøster Rigmor Sidney-Paulsen, f. 17. September 1920 på Notodden av foreldre maskinist Georg William Sidney-Paulssen og h. Jenny, f. Carlsen.

34. Ole Andersen (1936-1939). Født i Heskestad i Lund prestegjeld 10.november 1906 av foreldre gårdbruker Manne Andersen og h. Thalette, f. Helleren. Da han var 7 år gammel flyttet de til Vestfold, hvor de senere kjøpte gården Nedre Hesby i Sem. Gikk på Kristelig gymnasium, artium 1927. Kandidat fra Menghetsfakultetet i 1933. Kst. klokker ved Slagen kirke og fra 1936 tillike hjelpeprest i Sem. Denne stilling var midlertidig og opphørte da det ble ansatt ny sogneprest. Senere fortsatte han som klokker i Slagen kirke og vikarlærer ved Presterød skole. Første halvår 1941 virket han på ny som hjelpeprest. 22. april 1941 ble han utnevnt til sogneprest til Vega og ble senere prost i Sør-Trøndelog prosti. 1957 sogneprest til Kråkerøy.
     Gift 22. juni 1940 i Borgestad kapell i Gjerpen med Margit Kildahl, datter av gårdbruker Olav Kildahl og h. Anne, f. Djuvland, Flatdal i Telemark.

35. Arne Bergum (1941-1955). Han er født på Hamar 6. mars 1905. Sønn av togfører Martinius Bergum og hustru Brit, f. Klokstad. Embetseksamen ved universitetet 1. semester 1935 og praktikum samme høst. 14. februar 1937 ordinert til assistentprest hos res. kap. Eystein Paulsen, Modum. 1939 kst. klokker ved Heggen kirke. 1941 av biskopen lønnet som assisterende prest i bispedømmet og fra 1. november anvist virkefelt for et år som hjelpeprest i Sem. Fra 1. november 1942 lønnet av menghetsrådet i Sem for 1 år til og deretter videre engasjert av menighetsrådet. Fra 1. januar 1946 ble det etter bevilling av herredstyret opprettet en hjelpepreststilling i Sem og pastor B. ble etter tilråding av menighetsrådene ansatt i den. 1956 sokneprest til Holmestrand.
     Gift 1939 med Ragnhild Ruenæss-Hansen, datter av fhv. maskinmester Singdahl Hansen, Nøtterøy. 5 døtre.

36. Torgeir Jebsen Havgar. Født i Fusa 1923 av sogneprest Søren Hansen og h. Anna, f. Jebsen. Artium ved Oslo Katedralskole 1942, reallinjen. Fly og navigasjonsskole, Canada 194445. Teologiske embetseksamen på Menighetsfakultetat i 1950 I, Laud. Praktisk-teologisk eksamen 1951  samme sted, Laud. I kandidattiden 1950-51, reisesekretær Oslo krets av den Norske Sjømannsmisjon, etter et par måneders sommertjeneste i Gøteborg Sjømannskirke. 1951 sekretær i Arendal kr. Ungdomsforening. 1953 til desember 1955 konst. res. kap. i Kongsberg. December 1955 overtok hjelpepreststillingen i Sem prestegjeld. Fra 1. juni er stillingen omgjort til kallskapellani.
     7. oktober 1950 inngikk ekteskap med Berit Gunvor, f. Melby, født i Oslo 22. april 1927. To barn: Geir, f. 12. mars 1952, Hans Kristian, f. 28. januar 1954.

Sem residerende kapellani.
Opprettet ved kongl. res. av 28. juni 1957.

1. Einar Johan Ludwigsen. Født i Larvik 16. sept. 1907 av foreldre fotograf Jacob E. Ludwigsen og Katrine f. Hesselberg. Student 1926, cand. theol. 1931, pract. 1932, s.å. vik.lærer og 1934 prest i fødebyen. 1935 kretssekretær i Vestfold krets av Norges K.U.F. Hjelpeprest i Sandar 1936. Vik. res. kap. i Horten 1945. Kallskapellan i Sem 29. sept. 1950. Residerende kapellan 1957.
     Gift 6. sept. 1941 i Sandar med Dagny Harris Hansen, f. i Sandefjord 6. sept. 1916 av foreldre kemner Harris Hansen og Kristine f. Hasle.
 
 


Husøy kapells prekestol.Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >