Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn .
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003
.
 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste > 
 
 

97. Horgen

Med underliggende øde Horgen og Kolsrød.

Navnet uttales hø'rje. Det skrives i D.N. XI, nr. 9, 1317 1318 etter en avskrift fra 1441: j Haurghin. I Rødeboken 1396: j Horgini, og 1399: j Horghine. 1593: Hargen. I det 17. århundre: Horiene, Horien og Horgen (med Øde Horgen og KerBrød). 1723: Horgen med øde Horgen og Kuursrøed. Det oprinnelige navn er Hørgin. Det er sammensatt av Hørgr, som betyr sted for gudsdyrkelse, hedensk alter, og vin, som betyr gressgang,, eng. Grunnbetydningen av vin er visstnok et sted en er fornøid med og hvor en slår sig ned.
     Underbruket Kolsrød skrives i Rødeboken 1399: Coolsrud. Det het oprinnelig Kolsrud, med mannsnavnet Kolr som første ledd; annet ledd er rug, rydning.
     Skylden var 1649/50: 5 bpd. 21 1/2 m. smør, 1 fjerding malt, Øde Horgen 6 lispd. tunge, 1/2 del av Kolsrød 18 skilling. Den annen halvpart bruktes under Tverved, 18 skilling. 1664: 6 pd. smør, Øde Horgen 6 lispd. havremalt. Kolsrød 18 skilling. I 1667: Før 4 pd. 9 merker smør, 11 lispd. tunge og 11/2 ort penger, hvorav Kronen eide 1 fjerding tunge uten bygsel og ellers alt i Øde Horgen og Kolsrød med bygsel; nu 4 pd. 9 m. smør og 1 fjerding tunge, Øde Horgen 6 lispd. tunge og Kolsrød ødeplass derunder 2 lispd. tunge. 7 1702 var skylden for Horgen 4 bpd. 9 m. smør, 5 lpd. tunge, for Øde Horgen og Kolsrød som før. Fullgård.
     Leidang. 1624: 1 lispd. korn, 6 b.m. smør og 1 skilling; Øde Horgen: 3 b.m. smør og 1/2 skilling. 1724: 1 rdl. 46 skilling.

Eiere.

     I begynnelsen av det 14. århundre eide St. Peters kirke i Tønsberg et halvt markebol i Horgen. Dette var en av de gaver Amund Borgarsson og hans hustru Margrete Brynjulfsdatter samt hennes foreldre, hr. Brynjulf og fru Elin, hadde gitt til forskjellige kirker. 1396 lå 4 lauper land i Horgen til Oslo bispestol; dette + 3 øresbol i Gausen i Hof hadde kirken byttet til sig for 2 markebol i Bø i Sandar (Sandeherad). Den bekjente Bø ætten i Sandar har derfor visstnok eid en part i Horgen i 1300 årene, før 1396. Jfr. L. Berg, Sandeherred, s. 243. 18 m. smør i Horgen tilhørte i 1570 årene Vår Frue kirke i Tønsberg. St. Olavs kloster (siden 1532 kgl. forlening) hadde 1616/17 1 fjerding malt i gården. 1624/25 er Arne Horgen i besiddelse av 1 1/2 bpd. 4 b.m. smør, og i 1643/44 er han hovedeier med 3 ibpd. 1/2 m. smør. Enken Maren Basberg hadde en part på 23 1/2 m. smør i Horgen 1 1648/49. 1649/50 ser eierlisten sleik ut:
Arne Horgen eide selv         3 pd. 10 m. smør.
Kgl. Maj.                                      1 fj. malt.
Sem prestebol                18 m. smør
Kristoffer Nilssøns arvinger 22 1/2 m. smør  
     I slutten av 1650- årene eide Arne Horgen, Anders Lefsaker og Kristoffer Pederssøn hver sin part i Horgen. Mari Horgen med barn hadde 1670 2 bpd. 3 m. smør i gården. På samme tid eide Nils Smidsrød, Nøtterøy, 6 m. smør her. Paul Kristofferssøn tingleser 4/5 1700 et kjøpebrev på 18 m. 14 3/4 lodd smør i Horgen, dette har han kjøpt av Kristoffer Nilssøn, Haug Basberg.
     Øde Horgen, som i middelalderen tilhørte St. Olavs kloster i Tønsberg, blev likesom hovedbølet ved reformasjonen Kronens eiendom og kom senere under grevegodset.
     Kolsrød er gammelt kirke  og klostergods. 1 markebol tilhørte 1399 Olavsklostret. I 1570 årene hadde Vår Frue kirke 2 pd. smør i Kolsrød. Olavsklostrets part er 1616/17 1 1/2 mark og i 1632/33 1 1/2 riksort (krongods). 1649/50 eier Kronen halvdelen av Kolsrød, 18 skilling. Eierforholdet efter 1700:


1.    Herskapet elde
i gården 5 lpd.tunge
i Øde Horgen 6 lpd. tunge
i Kursrød (d. e. Kolsrød)  2 lpd tunge
Dette gods blev ved auksjonen 1750 solgt til op
sitterne Kristoffer og Ole for tils. 110 rdl. I 1766  innløste de grevenes  odelsrett til godset.
2. Sem prestebol eide 18 merker smør i Horgen. Er ikke blitt solgt eller avlyst.
3. Mari Smidsrød    
Arne Nilssen                 
1 bpd.     6 m. smør
13  m. smør
Dette gods hadde tilhørt Nils Arnesøn, Nordre  Smidsrød på Nøtterøy.
Smidsrød på Nøtterøy   Jfr. L. Berg, Natterø, s. 294 flg. Han var en sønn av Arne Horgen. Efterkommerne efter Nils Arnesøn solgte partene i
Horgen i 1728 og 1732 til opsitterne Nils Paulsen og Ole Kristoffersen.
4. Beboeren Paul Kristoffersøn eide 1 bpd. 20 m. smør.
Samlet skyld: 13 lpd. tunge, 4 bpd. 9 merker smør.Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester
Kuer
Ungfe
Sauer
Griser
Høilass
Hvad de sådde.
1657/58:
3
8
5
8
2


1667:
3
10
4
10

56
12 t. korn. Trede 5 t.
1723:
3
14 naut

10

46
4 skj. blandkorn, 13 t. havre,
2 skj. hvete.
1835:
4
16 naut

18
4

1/2 t. hvete, 1 t. rug, 4 t. bygg,
14 t. havre, 1/4 t. erter,
16 t. poteter.
1865:
7
21 naut

9


2 5/8 t. hvete, 17/8 t. rug,
3 1/8 t. bygg, 17 1/2 t. havre,
23 1/2 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Skog til noe ringe smålast. Noe rydningsland til engens forbedring som besidderen er pålagt å oprydde. Har humlehage. 1723: Skog til husfornødenhet og noe bjelke  og smålast. Måtelig fehavn i sameie. Jordarten temmelig god. Horgen med Øde Horgen og Kolsrød dragonkvarter. 1803: Føder 3 hester og 12 fekreaturer. Sår 10 11 tønner. Har skog til husbehov, og havn.

Brukere.


    På Horgen var det i 1664: 2, 1667: 1, 1723: 1 bruk, delvis selvelerbruk; 1835: 4 selveierbruk; 1866: 13 (8 av disse brukene bestod av Horgen og (deler av) Nordre Bø) og 1905: 22 matrikulerte bruk.

     Asle Horgen er den første bruker vi kjenner her. Han betalte i 1560/61 4 mark i bot for ulydighet med å skaffe skysshester.
     Truls var bruker 1593/95. Han solgte trelast 1610/12.
     Nils nevnes i sakfallslisten 1612/13; han fikk da 1 rdl. i bot, fordi han ikke vilde utrede lovlig skyssferd. 1613/14 er han opført som bruker på Horgen. Dette år fikk Jon  Eik 1/2 rdl. i bot for å ha slått Nils et neveslag. 1614/15 betaler Nils, førsteårs leie av Øde Horgen. Efter dette nevnes han ikke mere i brukerlistene. Men 1623/24 blev Nils Anderssøn, født på Horgen i Slagen, utskrevet som båtsmann.
     Arne Tarildssøn (Taraldssøn) Horgen, 1617-ca. 1664, visstnok svigersønn av foregående, bygslet 1617/18 en part av Horgen, 5 lispd. tunge, og en part av Kolsrød, 1 1/2 mark. Svend Tverved brukte resten av Kolsrød. Senere brukte Arne Horgen og Torsten Tverved hver sin halvpart av Kolsrød. I koppskattlisten fra 1645 er opført Arne Horgen, hans kvinne, 1 tjenestedreng og 2 tjenestepiker. Arne Horgen var 1643/44 eier av 3 pd. 1/2 m. smør i gården og 1 1/2 lispd. korn i Veberg i Sande. 1648/49 er partene henholdsvis 2 1/2 pd. 4 1/2 m. smør og 9 lispd. korn. 1659 skulde Arne frakte 2 tønner brød fra Grindholmsund til Halden. Han var lagrettemann i 1634, 1646 og 1648. Sønnen Nils bodde på Nordre Smidsrød på Nøtterøy.
     Kristoffer Nilsson Horgen betalte båtsmannsskatt 1641/42, nevnes også 1643/44. Han var antagelig sønn av den tidligere bruker Nils og har tydeligvis selv brukt en del av gården i noen tid. Kristoffer var visstnok g. m. Maren Lodensdatter. To sønner kjennes, de senere brukere Nils og Paul.
     Nils Kristoffersøn brukte fra 1660 årene til i 1670 årene 1/3 part av gården. De andre 2/3 parter blev brukt av enken Maren Lodensdatter. Maren nevnes som bruker til ca. 1690. Barn: Kristoffer, som bodde på Haug Basberg, og Kirsten, g. m. Søren Halvorsen, Askjerød i Arendal sogn (L. Berg, Stokke, s. 499). Disse to barn arvet parter i gården.
     Nils blev borte i 1670 årene, og bruket blev derefter overtatt av hans bror
     Paul Kristoffersøn, ca. 1679-1716. Fra ca. 1690 var han bruker av hele gården. Han var lagrettemann en rekke ganger i tiden 1679 1702. D. 1716, 75 år. G. m. Eli Jonsdatter, d. 1723, 82 år. Fire barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Svend, d. på Horgen 1750, 60 år. 3. Randi, g. m. Kristen Halvorsen Bakkeskaug. 4. Berte, g. m. Lars Knutsen, Ulleviksbogen.   I 1700 kjøpte Paul en part i gården, vel 18 m. smør, av brorsønnen Kristoffer Nilsson, Haug Basberg. Denne part blev i 1737 solgt til Kristoffer Haug Basbergs eldste sønn Nils Unneberg, se nedenfor. I 1702 eide Paul tilsammen 1 bpd. 20 m. smør i gården.
     Nils Paulsen, 1716-ca. 1748, sønn av foregående. Han var lagrettemann i 1718 og 1719. D. 1750, 74 år; ektet 1715 Mari (Maren) Andersdatter Unneberg, d. 1762, 80 år. Ingen barn. I 1728 kjøpte Nils en liten part i gården, 12 1/2 m. smør, av Mathias Arnesen i Tønsberg for 36 rdl. Dette gods hadde i sin tid tilhørt Arnesens farfar Nils Arnesøn, Nordre Smidsrød, Nøtterøy (L. Berg, Nøtterø, s. 294) . Ved skiftet i 1750 efter Nils utgjorde formuen 112 rdl.
     Gården blev delt i to bruk ca. 1731.

Første halvdel efter 1731.

     Nils Paulsen bodde her til han døde i 1750. I 1737 solgte Paul Kristoffersøn barn den part i gården som Paul i 1700 hadde kjøpt av Kristoffer HaugBasberg. Nils Kristoffersen Unneberg kjøpte parten for 25 rdl. Som Kristoffer Haug Basbergs eldste sønn var han odelsberettiget til godset. Han overdrog parten til sønnen Kristoffer, som flyttet hit.
     Kristoffer Nilssen, 1748-1788. F. 1721 på Unneberg, d. 1789; ektet 1751 Elen (Eli) Auensdatter (Ovensd.   Augensd.), Kroks Rom, f. 1733, d. 1767. Fire barn: 1. Marte, f. 1752, ektet 1778 Nils Anderssen Hassum, bodde på Lille Basberg. 3. Gunhild, f. 1759, ektet 1789 Hans Knutsen, Haug Basberg. 4. Nils, f. 1763, se nedenfor.   Ved auksjonen i 1750 blev grevens part i Horgen, Øde Horgen og Kolsrød (Kursrød) solgt til opsitterne Kristoffer Nilssen og Ole Kristoffersen for tils. 110 rdl., hver for det halve. De lånte hver 50 rdl. Av Bent Jenssen, Søndre Hassum. I 1766. innløste opsitterne grevens og hans sønns odelsrett til gården. I 1788 solgte Kristoffer sin part av bruket til sønnen Nils for 238 rdl. og ophold. I 1783 hadde Nils kjøpt søsteren Martes arvepart for 43 rdl.
     Nils Kristoffersen, 1788-1822. D. 1842, ektet 1789 Sissel Sørensdatter Røren, f. 1765, d. 1826. Syv barn: 1. Kristoffer, f. 1790, se nedenfor. 2. Søren, f. 1791, se bruk 2. 4. Mathias, f. 1796. 5. Else, f. 1799, d. 1816. 6. Andreas, f. 1804, d. 1824 ombord på skibet «Haabets Anker», begravet i Egersund.   I 1822 delte Nils bruket mellem sønnene Kristoffer (bruk 1) og Søren (bruk 2). De betalte hver 300 spd. og ophold til foreldrene.

Bruk 1.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Kristoffer Nilssen, 1822-1845. D. 1845, ektet 1824 Maren Bentsdatter, Søndre Hassum, f. 1805, d. 1859. Fem barn: 1. Elen Sofie, f. 1825, d. av kopper 1840. 2. Andreas, f. 1830, se nedenfor. 4. Elen Sofie, f. 1841, ektet 1864 Mathias Nilssen Rom, se nedenfor.   I 1830 bort forpaktet Kristoffer for 12 år et jord og skogstykke til Peder Anderssen Teigen og Mads Olsen Teigen. Ved skiftet i 1860 efter Kristoffer og Mayen utgjorde arvesummen 3104 spd. Bruket blev taksert til 2550 spd. og overtatt av sønnen Andreas.
     Andreas Kristoffersen, 1860-1867. D. ug. 1867.   I 1863 solgte Andrews fra en part til Anders Kristensen for 600 spd., se bruk 3. I 1864 solgte han en part til Gullik Olaussen Bø for 150 spd., se bruk 4. Efter Andreas Kristoffersens død i 1867 blev bruket overtatt av søsteren Elen Sofie og hennes mann
     Mathias Nilssen Rom, 1867-1893. De bodde på Søndre Rom. I 1893 solgte Mathias bruket for kr. 6500  til
     Nikolai Arnt Olaussen, 1893-1920, styrmann. F. 1859 på Søndre Hassum, d. 1920; ektet 1892 Kathrine Pettersdatter, Humrønningen, f. 1867 i Tønsberg, d. på Eik 1944. Syv barn: 1. Therese Konstanse, f. 1893, g. m. maskinist Ingvar Nygaard, Bø, bor på Eik. 2. Olaf, f. 1895, kjøpmann i Tønsberg; g. m. Hilda Susanne Olaussen, Søndre Hassum. 3. Peder, f. 1897, stuert; g. m. Alice Johnson, Eik, bor på Nøtterøy. 4. Artur, f. 1901, bygningssnekker; g. m. Karen Lovise Nygaard, Bø, bor i Tønsberg. 5. Nils, f. 1902, gift og bosatt i Amerika. 6. Kasper, f. 1905, ysteribestyrer på Svarstad; g. m. Ruth Kalleberg. 7. Helene Eugenie, f. 1910, g. m. baker Thormod Halvorsen fra Tønsberg, bor på Råel.   I 1922 solgte enken Kathrine bruket til Olaf Kristensen fra Tønsberg og flyttet til Eik. Kristensen solgte bruket igjen 1924 til nuværende eier Mons Andreas Fjæreide, 1924 . F. 1882 i Fjell i Hordaland, g. m. Gjertine Olsen, f. 1886 på Vaksdal i Bruvik, Hordaland. Syv barn: Klara Konstanse, Magda Kristine, Gudrun Marie, Henrik, Edit, Sigurd og Arne Oddvar. Bruket utgjør ca. 70 mål dyrket mark og 70 mål skog.
     Teignavn: Horgenhagan. Her ligger et gammelt tingsted og noen gravhauger.


Bruk 1

Bruk 1, Mons Andreas Fjærelde. G. nr. 97, br. nr. 3.

Bruk 2.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Søren Nilssen, 1822-1860. D. 1860, ektet 1822 Marie Olsdatter, Østre Rom, d. 1865, 68 år. Ingen barn. I 1826 solgte Søren en hustomt på Kjellerbakken til Ole Kristoffersen, Nordre Hassum, for 12 spd. I 1828 solgte han en annen tomt på samme sted til Peder Olsen Hassum for 26 spd. I 1842 kjøpte Søren en part av Søndre Hassum av Knut Kristoffersen for 100 spd. Denne part lå ved Innlaget. I 1852 kjøpte Søren jordstykket Skjolden av Nordre Basberg for 200 spd. Enken solgte dette jordstykke 1861 for samme beløp. Efter Sørens død i 1860 arvet enken Marie bruket ifølge testament av 1839. Hun solgte i 1863 fra en liten part, bruksnr. 2, til Anders Olsen for 60 spd. Efter Maries død i 1865 blev eiendommen solgt ved auksjon for 1800 spd. til Anders Kr. Pedersen Hassum.
      Ved skiftet i 1866 efter Søren og Marie utgjorde arvesummen 3329 spd.
      Anders Kristian Pedersen, 1865 1881. Fra 1860 hadde han drevet denne gård som lottbruk. Han bodde på bruk 4 på Sondre Hassum, som han hadde kjøpt i 1851. I 1881 solgte Pedersen en del av bruket til sønnen Otto. Skjøte blev dog først utferdiget i 1901. I 1890 blev det solgt fra en liten part, bruksnr. 18, Kjellerbakken, til Petronelle Pedersdatter for kr. 16. I 1904 blev en liten part, bruksnr. 22, Sandrønningen, fraskilt dette bruk og sammen med bruk 4 på Søndre Hassum overtatt av datteren Konstanse. Resten av bruket på Horgen og en paxt av Søndre Hassum, bruksnr. 3, blev overtatt av sønnen Otto, som hadde bodd her siden 1881.
     Otto Andersen Horgen, 1881-1928. F. 1856 på Søndre Hassum, d. 1935; ektet 1881 Alette Kathrine Gulliksdatter Nygaard, Bø, f. 1853 på Nøtterøy, d. 1932. Ni barn: 1. Ame Georg, f. 1882, se bruk 6. 2. Emilie, f. 1884, d. ug. 1923. 3. Karen Sofie, f. 1885, bor på småbruket Myrås. 4. Oskar Adolf, f. 1887, se nedenfor.  6. Jakob Marius, f. 1890, d. 1918. 7. Gullik, f. 1891, se bruk 7. 8. Hilda Louise, f. 1894, bor på Myrås. 9. Øivind Nøymann, f. 1896, d. 1918 i Oackland, California. - Otto Borgen delte gården mellem sine sønner i årene 1918 1928. Oskar Horgen overtok den del som ligger på Horgen (bruksnr. 19), se nedenfor. Den del som ligger ved Innlaget blev delt i to, og den ene part (bruksnr. 1) overtatt av Arne Horgen i 1922, se bruk 6. Den annen del (bruksnr. 26) blev i 1928 overtatt av Gullik Horgen, se bruk 7.   I 1915 kjøpte Otto Horgen av sakfører Meyer i Tønsberg Myra under Horgen, og i 1923 kjøpte han av den samme, Myra under Søndre Hassum. Disse myrparter tilhører nu Otto Horgens barn i fellesskap.
     Oskar Horgen, 1918 , kaptein. F. 1887, se ovenfor; g. m. Hilda Konstanse Løken, Lille Oseberg, f. 1883 på Klokkeråsen. Ingen barn.
     Oskar Horgen blev sersjant 1912, løitnant 1930 og kaptein 1935. Tilitshverv: Formann i Sem skogutvalg, medlem av herredstyret, lagrettemann, representantskapets ordfører i Tønsberg Andelsmeieri, brandtakstmann og takstmann for lånekassen, formann i forstanderskapet i Sems Sparebank fra 1/1 1944.
     Bruket utgjør ca. 60 mål dyrket mark og litt skog.

Bruk 2

Bruk 2, Oskar Horgen. G. nr. 97, br. nr. 19.

Bruk 3. Innlaget.

     I 1863 solgte Andreas Kristoffersen på bruk 1 en pant av bruket sitt for 600 spd. stil Anders Kristensen, med rett til havn i ubmarken. I 1864 kjøpte Anders en part av (bruk 9 av Jørgen Christensen Horgen for 600 spd.
     Anders Kristensen, 1863-1885, skibstømmermann. Han lånte 350 spd. i 1864. Flyttet hit fra Unneberg, se der. I 1878 solgte Anders fra en part, med andel av bygningene, til Nils Olsen for kr. 3000, se bruk 5. Anders klarte sig ikke ,på bruket. Det blev solgt ved auksjon ca. 1885 ta Arnt Andresen for kr. 2100. Han solgte igjen 1886 til Hans Kristian Andreassen for kr. 2450. I 1887 blev bruket påny solgt ved auksjon for kr. 2260 til Andreas Jonsen, 1887 1904. F. 1825, d. 1905. Han solgte bruket 1904 .til Herman Karlsen, som solte 1908 til
     Anders Ingebretsen, 1908-24. F. 1853 på Korterød, d. 1935 på Lasken i Sem, 82 år; ektet 1886 Kristine Larsdatter Rød, f. 1863, d. 1913. Ni barn: 1. Osvald Henrik, f. 1886 på Korterød, farmer i Amerika. 2. Amanda Karoline, f. 1888 på Korterød, g. m. Ingvald Kristiansen, Svelvik. 3. Gunvor, d. i Amerika. 4. Lars, bosatt i Amerika. 5. Ingemar, bor i Amerika. 6. Konstanse, gift og bosatt i Amerika. 7. Karl, sjømann. 8. Ansgar Oldemar, f. 1907 på Innlaget, bor på Barkåker. 9. Ninni, f. 1910, .g. .m. reparatør Leif Andersen, Barkåker.
      Anders bodde en tid i Råde før han flyttet tilbake til Slagen og kjøpte bruket på Innlaget. Han solgte bruket i 1924  til enken Berte Helene Johannessen fra Robergrønningen. I 1912 blev det solgt til Ansgar Oldemar Andersen, som solgte det igjen s. å. til Torleif Trolsrud. Han solgte året efter til Martin Pedersen, som solgte igjen s. å. til Karl Andersen. Denne solgte 1935 til nuværende eier, Kjønnik Pedersen, og flyttet til Olsrød.
     Kjønnik Pedersen, 1935-, gartner. F. 1897 på Urstadmyr i Rygge, .g. un. Jenny Marie Jensen, f. 1898 på Kursbråten i Rygge. Ferm barn: Asbjørn, Dagrun, Randi, Aase og Anlaug.
     Bruket utgjør ca. 38 mål udyrket mark og 12 mål skog.


Bruk 3

Bruk 3, Kjønnik Pedersen. G. nr. 97, br. nr. 4.

Bruk 4. Kolsrød.

Ligger ca. 1 km. øst for hovedbølet.

     I 1864 solgte Andreas Kristoffersen på (bruk 1 en liten part av bruket for 150 spd. til Gullik Olaussen Børønningen. Han solgte igjen s. å. for samme beløp til
     Kristian Knutsen, 1864-1901, skibstømmermann. F. 1822 på Hegg i Hildestad, d. 1901; g. m. Karen Louise Henriksdatter fra Nøtterøy, f. ca. 1830 på Amundrød under Nøtterøy prestegård, d. 1915. Ni (barn: 1. Henriette Marie, f. .1857 på Nøtterøy, ektet 1891 Ole Arnt Thorsen, Store Oseberg. 2. Karen Johanne, f. 1858 på Eik, avgift. 3. Peter, f. 1861 på Eik, sjømann; falt overbord og druknet i 1876. 4. Maren, f. 1862, se nedenfor. 5. Fredrik, f. 1864 på Eik ugift. 6. Solonna Kathinka, f. 1866, g. m. snekker Hans Kristiansen, Oslo (f. 1881). 7. Karoline, .f. 1869, ektet 1893 Thorvald Jørgen Thorsen, Store Oseberg. 8. Otto, f. 1872, ugift. 9. Nikoline, f. 1874, ektet 1903 Thorvald Andersen Husvik, bor på Søndre Hassum (bruk 9). - I 1915 blev bruket overtatt av datteren, nuværende eier
     Maren Kristiansen, 1915-. F. 1862 på Eik; ugift. Bruket er ganske lite, ca. 13 mål dyrket mark og 11 mål skog; men i navnet finner vi igjen Rødebokens Coolsrud.


Bruk 5. Innlaget.

     I 1878 solgte Anders Kristensen på (bruk 3 en part av bruket med andel i bygningene til Nils Olsen for kr. 3000. Nils Olsen, 1878 1880, matros. F. 1839, druknet 1880 i Varangerfjorden. G. m. Olava Mathea Kristensdatter. Barn: 1. 01e Kristian, f. 1875. 2. Arnt Nikolai, f. 1877. 3. Hartvig, f. 1879.
I 1887 solgte enken Olava fra en liten part, bruksnr. 17, til Morten Anders for kr. 70 (skjøte utferdiget 1892).   I 1905 blev resten av bruket solgt til
     Karl August Nilsen Krognes, 1905-13. Han flyttet hit fra Iddefjorden ved Halden men hadde tidligere bodd i Kristiania. F. 1853 i Horten, .d. 1936 på Valløy, 83 år; ektet 1881 i Røyken Marie Lovise Henriksen, f. 1861 i Värmland. Ni (barn: 1. Hilda Marie, f. 1881, g. m. stuert Johan Arnt Andersen, Søndre Hassum. 2. Anna Petra f. 1883, g. m. verksmester Johan Eriksen, Oslo. 4. Johan August, f. 1887, sjåfør; g.m. Johanne Kristine Andersen fra Søndre Hassum, bor på Kaldnes. 5. Olga Amalie f. 1890, d. 1919 på Valløy; g. m. Mikkel Mikkelsen, Søndre Barberg (d. 1917), bodde en tid i Amerika. 6. Emma Louise, F 1892 på Grønnsletten i Hurum, g.m. Johan Wålfied Johnsen, bor på Langvall. 7. Lydia Sofie, f. 1894, g.m. kontormann Charles Holhester, .bor i Winstedt, Connecticut, U.S.A. 8. Asta Herimanne, f. 1898, g. m. maskinist Jørgen Nilsen Ringshaug, bor i Brooklyn.   I 1913 blev bruket overtatt av svigersønnen Johan W. Johnson (Jahansen) ,som solgte i 1918 ,til gartner J. Mandel jr. i Tønsberg. Han solgte året efter til A. Gullerud, som solgte 1920 til Otto Raastad og Nils Jakobsen. De solgte 1921 til Odd Berntzen, som solgte 1926 til Bjørn Boiesen, 1926 39, stasjonsmester ved Sem st. I 1931 kjøpte han bruk 14, Teigen. Baiesen solgte bruk 5 i 1939 til Hans Jarestein, som solgte i 1940 til byggmester Herman Linneflaatten i Horten. Bruket, som er ganske lite, var en tid bortforpaktet til Jonny K. Eikland (se også bruk 13).

Bruk 6. Horgheim.


     Otto Horgen på bruk 2 delte bruket sitt mellem sine tre sønner. Oskar Horgen overtok bruk 2 i 1918. Bruk 6 blev i 1922 overtatt av
     Arne Georg Horgen, 1922- . F. 1882, g. m. Esther Elisabeth Lohn Bjørnstad, f. 1882 i Grytten av foreldrene A. Thv. Bjørnstad, sogneprest til Sem 1903 1915, og hustru Cornelia, f. Pedersen. En adoptivsønn: Arne Guttorm. Bruket utgjør ca. 45 mål dyrket mark og 15 mål skog.

Bruk 7

Bruk 6. Arne Georg Horgen. G. nr. 97, br. nr. 1.

Bruk 7.

      Otto Horgen overdrog denne part i 1928 til sønnen
     Gullik O. Horgen, 1928-1939. F. 1891, d. 1939; g. m. Gunvor Olise Hansen Hassum, f. 1899. Tre barn: Aase, Øivind og Ottar Haavard. Bruket tilhører nu fru Gunvor Horgen. Bruket utgjør ca. 46 mål dyrket mark og 8 mål skog.

Bruk 7

Bruk 7, Gunvor Horgen. G. nr. 97, br. nr. 26.

Annen halvdel efter 1731.

     Da Horgen ca. 1731 blev delt i to bruk blev denne halvdel overtatt av
     Ole Kristoffersen, ca. 1731-1768. Han var sønnesønn av Nils Kristofferssøn, som bodde her i annen halvdel av 17. århundre. Kristoffer Nilssen på første halvdel var hans brorsønn. F. 1702 på Haug  Basberg, d. 1768; ektet 1731 Inger (Ingri) Nilsdatter Unneberg, f. 1711, d. 1803, 92 år. Åtte barn: 1. Kristoffer, f. 1733, se nedenfor. 2. Elen (Eli), f. 1736, ektet 1771 enkemann Mons Anderssen, Skarphaga på Nøtterøy (L. ,Berg, Nøtterø, s. 312). 3. Sissel, f. 1738, ektet 1799 enkemann Jon Haldorsen, Lasken. 5. Kirsti (Kirsten), f. 1744, ektet 1780 Søren Kristoffersen, Valløy, bodde på Lasken. 6. Gunhild, f. 1747, d. 1791. 7. Anne, f. 1750, g. m. enkemann Nils Evensen, Hagan på Øvre Tanstad, Nøtterøy. 8. Nils, f. 1758, d. 1789. I 1732 kjøpte Ole en liten part av gården, 171/2 m. smør, av noen av arvingene efter Nils Arnessøn, Nordre Smidsrød, for 52 rdl. 2 ort. I 1737 solgte Oles søsken på Haug Basberg for 15 rdl. en liten part i Horgen, som de hadde arvet efter sin far.
     I 1750 kjøpte Ole halvparten av det som greven hadde eid i gården. I 1753 kjøpte Ole nok en liten part i gården, og blev derved eier av demme halvdel, bortsett fra det som var benefisert Sem prestebol. Ole solgte halvparten av bruket 1757 til sønnen Kristoffer for 120 rdl., se bruk 9.

Bruk 8.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Ole Kristoffersen hadde dette bruk til sin død i 1768. I 1787 solgte enken Inger Nilsdatter bruket til sønnen Kristoffer for 300 rdl. og ophold. Han lånte da 250 rdl. Fra 1757 hadde han eid bruk 9. I 1789 solgte Kristoffer bruk 8 til sønnen Nils for 300 rdl. Nils Kristoffersen, 1789 1827. Han lånte 200 rål. da han overtok bruket. F. 1761, d. 1837; ektet 1790 Anne Larsdatter Langerød, f. 1763, d. 1841. Syv barn: 1. Nils, f. ca. 1791, se nedenfor. 3. Helene, f. 1794, ektet 1830 Kristoffer Anderssen, Nordre Haslum. 4. Ole, f. 1797. 5. Anders, f. 1799, ektet 1840 Karen Olsdatter Åsen, bodde på Søndre Roberg. 6. Søren, f. 1802, se bruk 11. 7. Kirsti, f. 1806, ektet 1826 Ole Kristoffersen Eik.   I 1799 kjøpte Nils et jorde på Stusrød, østre Engjorde, for 240 rdl. I 1827 solgte Nils eiendommen til sine sønner Nils og Søren. Nils fikk den største part og betalte herfor 500 spd. og oppold, se nedenfor. Søren fikk jordet på Stusrød og et ikke Skyldsott jordstykke av Horgen som lå ved Innlaget. For dette betalte han 200 spd., se bruk 11.
     Nils Nilssen, 1827-1846. D. 1846, ektet 1825 Berte (Birte) Marie Andersdatter, Nordre Hassum, f. 1802, d. 1879. Seks barn: 1. Anders, f. 1827 på Hassum, se nedenfor. 2. Samuel, f. 1829, bodde på Søndre Hassum. 3. Anne Marie, f. 1832, g. m. snekker Halvor Jonsen Stensrud. 4. Kristen, f. 1834, skipper; falt i 1874 overbord i Atlanterhavet og druknet; g. m. Trine Marie Iversen fra Stengeby, Nøtterøy (f. 1844). 5. Kristoffer, f. 1837, bodde på Store Stang.  Ved skiftet i 1855 etter Nils utgjorde formuen 2240 spd. Bruket blev da overtatt av sønnen Anders for 1800 spd. og ophold til moren. Anders Nilssen, 1855 1881. D. 1906 på Ringshaug; ektet 1853 Karoline Sofie Pedersdatter fra Fresti i Ramnes. De blev skilt. Barn: 1. Nils, f. 1858. 2. Morten, f. 1861. 3. Karl, f. 1887. Som separert mann fikk Anders med Cesilie Halvorsdatter en datter, Hilda, f. 1880; ektet 1909 Martin Severin Jørgensen Gauterød.   I 1878 solgte Anders fra en liten part, bruks nr. 12, Ugreia, til Mathias Hanssen Brekke for kr. 920. I 1881 solgte Anders resten av bruket med noe løsøre for kr. 8,800 til Petter Gundersen, 1881 1897, sjømann i yngre år. F. 1851 på Lille Kjærnes i Sem, d. 1897; ektet 1881 Justine Andreasdatter, f. 1849 på Berg, d. 1916. Tre barn: 1. Gustav Adolf, f. 1881, se nedenfor. 2. Andrea, f. 1884, ektet 1909 styrmann Hans M. Kr. Andersen Haslum, bor på Søndre Bø. 3. Jørgen Marinius, f. 1888, bor på Tverved.
     I 1914 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier
    Gustav Adolf Gundersen, 1914-. F. 1881, ektet 1913 Thora Nikoline Jakobsen, Adamsrød, f. 1892 i Borre. Ett barn: Petter.
     Bruket utgjør ca. 77 mål dyrket mark og 80 mål skog.

Bruk 8

Bruk 8, Gustav Adolf Gundersen. G. nr. 97, br. nr. 11.

Bruk 9.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Kristoffer Olsen, 1757-1803. Han lånte 80 rdl. i 1758. D. 1803, ektet 1759 Anne Sørensdatter, Hallingnød, f. 1739, d. 1819. Åtte barn: 1. Jørgen, f. 1760, se nedenfor. 2. Nils, f. 1761, se bruk 8. 3. Maria, f. 1766. 4. Ingri, f. 1767, d. før 1803. 5. Olene, f. 1769, d. 1784. 6. Kirsti (Kirsten), f. 1771, ektet 1798 Tor Larssen, Søndre Roberg.   Ved skiftet i 1803 efter Kristoffer utgjorde formuen 612 rdl. Bruket blev overtatt av sønnen Jørgen for 600 rdl. og ophold til moren.
     Jørgen Kristoffersen, 1803-1808. Han bodde på Søndre Eik. I 1808 solgte han bruket til sønnen Christen for 400 rdl. og oppold til sin mor, Anne Sørensdatter.
     Christen Jørgensen, 1808-1839. F. 1789 på Eik, d. 1839; ektet 1820 Åse Pedersdatter Røren, f. 1791, d. 1862. Fem barn: 1. Elen Marie, f. 1821, ektet 1853 Anders Kristian Pedersen Haslum. 2. Jørgen, f. 1824, se nedenfor. 3. Johanne, f. 1826, ektet 1869 Anders Nilssen, Store Oseberg. 5. Hans, f. 1835, se bruk 10.   I 1835 kjøpte Christen et jord  og skogstykke av Lars Larssen, Nordre Bø, for 400 spd. I 1853 solgte enken bruket på Horgen til sønnen Jørgen for 1300 spd. og oppold. Parten av Nordre Bø blev overtatt av sønnen Hans for 400 spd. I 1854 delte brødrene disse gårdparter mellem sig efter de beløp de hadde gitt for dem, således at hver part av Horgen med andel i parten av Nordre Bø og halvdelen av bygningene kom hver på 850 spd. På den tid var det følgende bygninger på eiendommen: Hovedbygning, bryggerhus, uthus, smie, sommerfjøs og sommerfjøs på Ugreirønningen. Om Jørgens bruk se nedenfor, og om Hans C. Horgens bruk se bruk 10.
     Jørgen Christensen Borgen, 1853-1912, sønn av foregående. D. 1915, 90 år; ektet 1860 Samueline Nilsdatter, Store Oseberg, f. 1843, d. 1919. Ti barn: 1. Christen Nilius, f. 1861, d. i Tønsberg 1942, navigasjonslærer; bodde en tid på Nordre Kartsvik, flyttet derefter til Tønsberg; g. m. Karoline Kristine Kristensen, Ringshaug. 2. Inga Sofie, f. 1863, ektet 1902 Hans Hanssen, Søndre Velle. 3. Otter Henrik, f. 1865, styrmann, døde i San Francisco 1938. 4. Johanne Henrikke, f. 1867, ektet 1890 sjømann Karl Hansen Volden, bodde i Fredrikstad, hvor begge døde 1938. 5. Jens Monrad, f. 1870, se nedenfor. 6. Karl Ulrik Handiver, f. 1873, sjømann, d. i New York 1904. 7. Anna Karoline, f. 1874, g, m. fabrikkeier Herman Wold Hansen, Fredrikstad. 8. Hans Bredo, f. 1876, d. 1914, lærer i Kristiania; ektet 1905 Bertha Katharine Knudsen (f. 1877 på Husøy, d. 1929). 9. Johan Arnt, f. 1878, kystlos og skibsfører, gift og bosatt i Portland, Oregon, U.S.A. 10. Kristine Othilie, f. 1880, d. 1930; ektet 1913 kirkesanger Jens Stordal i Våle.   I 1864 solgte Jørgen en part av bruket til Anders Kristensen på bruk 3 for 600 spd. I mars 1876 brente drengestuen til dette bruk og bruk 10. I mars 1892 brente smie og verkstedbygning. Nye bygninger blev straks opført. I 1912 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier
     Jens Monrad Horgen, 1912 , lærer og kirkesanger. F. 1870, ektet 1912 Olga Emilie Hansen Basberg, f. 1889 på Nordre Basberg. Tre barn: 1. Elsa, f. 1915, g. m. agent Klaus M. Solberg, Horten. 2. Astri, f. 1920. 3. Gudrun Aasta, f. 1922.   J. M. Horgen blev dimitert 1890 fra Asker seminar. Var lærer på Tjøme 1891 1896, og ved Jareteigen skole 1896 1902. I 1902 blev han ansatt som lærer ved Klokkeråsen skole. Denne stilling hadde han til utgangen av 1935. Horgen var kirkesangerassistent («underklokker») fra 1901 til 1916 og kirkesanger fra 1916 til 1936. Han har vært kordirigent på Tjøme, i Åsgårdstrand og i Slagen. Horgen har hatt mange tillitshverv. Vi nevner: Medlem av herredstyret i 18 år, hvorav 9 år i formannskapet, derav 3 år som viceordfører. Medlem av skolestyret i 10 år, hvorav nestformann i 8 år. Forstander i Sems Sparebank fra 1921, formann i forstanderskapet og i kontrollkomiteen siden 1929. Overformynder siden 1924. Formann i bygdebokkomiteen. Lærer Horgen blev i 1936 tildelt kongens fortjenstmedalje.
     I 1919 solgte J. M. Horgen fra en liten part, bruksnr. 30, Aspeli, til Alfred Aronsen Bø. Aronsen kjøpte s. å. også en part av bruk 10.
     Bruket utgjør ca. 60 mål dyrket mark og 50 mål skog. Bruk 9 og 10 har hatt felles bygninger siden delingen i 1854.
     Teignavn for de to bruk i 1854: Traet, Søndre Eng, Østre, Mellem og Vestre Ugreirønning, Ugreistykket, Ugreiløkka, Ugreiskogen, Kjellerbakkløkka, Sandrøn  Sandrønningskogen, Innlagrønningen, Hagaenga, Hagamyra, Hagalia, Vestre og Østre Hagaskogan, Kosserød, Vestre og Østre Kosserødås og Teigstykket.

Bruk 9

Bruk 9, Jens Monrad Horgen. G. nr. 97, br. nr. 8.

Bruk 10.

     I 1854 delte brødrene Jørgen og Hans Christensen farens eiendom, bruk 9. Hver halvpart av bruket med halvdelen av bygningene blev overtatt for 850 spd.
     Hans Christensen Horgen, 1854-1911. F. 1835, d. 1911; ektet 1861 Anne Sofie Jørgensdatter, Søndre Basberg, f. 1835, d. 1929, 94 år. Ti barn: 1. Karoline, f. 1862, ektet 1883 Søren Anton Sørensen, Store Oseberg. 2. Haakon Sigvart, f. 1864, skibsfører, senere skibsreder; gift: 1. 1892 m. Nelly Elisabeth Henriksen Råel. 2. m. Margrete Strøm. 3. m. Bergljot Horgen; bodde en tid på Råel, er nu bosatt på Nesodden. 3. Jørgen, f. 1866, kjøpmann; g. m. Karla Fredriksen, Tønsberg., bodde en tid i Tønsberg, senere på Bollerød. 4. Anna Birgitte, f. 1868, ektet 1901 restauratør Johannes Jensen i København. 5. Ole Hansten, f. 1871, styrmann, d. ug. 1907 i Tampico i Mexico. 6. Hanna Marie, f. 1873, ektet 1898 fyrvokter Ingvar i Adolf Hjalmar Barth, Møkkalasset fyr, Tvedestrand, f. 1851, d. 1924; enken bor Oslo. 7. Karen Sofie, f. 1875, bor på Bollerød. 8. Hans Bernhard, f. 1877, ektet 1911 Anna Sofie Flaatten, Røren, bodde en tid på Store Oseberg. 9. Ragna Konstanse f. 1879, ektet 1902 Hans Konrad Hansen, Søndre Hassum. 10. Elise Bastine, f. 1881, ektet 1921 Harald H. Brekke, se nedenfor.    Hans C. Horgen blev i 1856 dimitert fra Slagens lærerskole, og var hjelpelærer ved denne skole fra 1858 til den blev nedlagt 1865. Han var i mange år medlem av herredstyret, ordfører 1888 99, valgmann, forlikskommissær, medlem av amtsskolestyret, tildels formann, amtsrevisor, medlem av amtsutvalget, skattekommisjonen 1892 94 m. fl. kverv, stortingsmann i flere perioder i tiden 1874 91. Ridder av 1. kl. av St. Olav. (T. Lindstøl, Stortinget og statsraadet 1814 1914, bind I, s. 407.)   H. C. Horgen og broren Jørgen eide en tid parter i briggen «Norden». Disse parter solgte de i 1886 sammen med de Øvrige interessenter.    I 1903 solgte H. C. Horgen fra en liten part, bruksnr. 20, Sørlia, til Johan Andersen Hassum, se bruk 9 på Søndre Hassum. S. å. solgte Horgen en annen liten part, bruksnr. 21, Kolsrød, til Hartvig Johansen.
     I 1911 blev bruket overtatt av døtrene Karen Sofie og Elise Bastine Horgen. De solgte i 1919 fra en liten part, bruksnr. 29, Aspeli, til Alfred Aronsen Bø. Elise giftet sig 1921 med Harald Magnus Brekke, og han overtok da bruket.
      Harald Magnus Brekke, 1921- , skibskaptein. F. 1887 i Tvedestrand. En datter: Bergljot, f. 1923, g., m. handelsgartner Roger Dunsby fra Oslo, bor på Horgen. Fru Elise Brekke døde i 1944.
     Bruket utgjør ca. 45 mål dyrket mark og 40 mål skog. Det har bygningene felles med bruk 9.   Teignavn: Myrrønningen.


Bruk 11. Innlaget.

     I 1827 solgte Nils Kristoffersen på bruk 8 en mindre part av sitt bruk og Østre Engjorde på Stusrød til sønnen Søren for 200 spd.
     Søren Nilssen, 1827-1871. F. 1802, d. 1894; ektet 1836 Anne Kirstine Nilsdatter Unneberg, f. 1812, d. 1869. Fem barn: 2. Samuel, f. 1839, sjømann ektet 1870 Olava Marie Larsdatter, bodde på Innlaget. 3. Mathias, f. 1842, se nedenfor. 4. Anne Marie, f. 1844, g. gym. Nils Knutsen Hassum. 5. Kristen, L 1848 på Hassum.   1 1832 solgte Søren parten av Stusrød til Kristen Kristoffersen for 250 spd. I tiden 1839-1844 eide han bruk 1 på Unneberg, og der blev de eldste barna født. I 1871 solgte Søren bruket med innbo til sønnen Mathias for 250 spd. og ophold.
     Mathias Sørensen, 1871-1898, tømmermann. D. i Chicago 1898, ektet 1868 Karen Gulbrandsdatter, f. 1835 i Norderhov, d. 1911. Fire barn: 1. Olga Mathilde, f. 1868. 2. Anna Constanse, f. 1870, ektet 1896 Martin Syversen, se nedenfor. 3. Harald, f. 1874. 4. Gunda Charlotte, f. 1875, ektet 1902 skomaker Ole Martin Olsen fra Råde. Enken solgte bruket i 1904 til svigersønnen, nuværende eier
     Martin Syversen, 1904-, skomaker. F. 1874 på Borge i Råde, ektet 1896 Anna Constanse Mathiasdatter, f. 1870, se ovenfor. Fem (barn: 1. Olaf, mekaniker; g. m. Lilly Margarethe Stappelfeldt, bor på Råel. 2. Markus Conrad, f. 1897, g. m. Jenny Svalvik fra Forvik i Helgeland, bosatt i Chicago. 3. Klara Sofie, f. 1900, g. m. skibsfører Arne Moe Hytten, bosatt på Brekke. 4. Arthur Marinius, f. 1902, g. m. Ellen Nilsen fra Tønsberg, bor på Råel. 5. Samuel Oldemar, f. 1905, hvalfanger, g. m. Ellen Skallevold, bor på Vollen.
     Bruket utgjør ca. 40 mål dyrket mark.

Bruk 12. Teigen.

     I 1790 blev Teigen utskilt fra Horgen og Søndre Bø. Ved skylddelingen blev det oplyst at Teigen var blitt frasolgt disse gårder over 30 år tidligere, men noe skjøte var ikke blitt utferdiget. Teigen ligger øst for Innlaget og nord for Skallevoll, og er også blitt kalt Teigen ved Skallevoll. Se også bruk 13 og 14 på Søndre Bø.
     I 1798 solgte Kari Torgersdatter 1/8 part av Teigen for 20 rdl. til Peder Anderssen Skallevoll. S. å. solgte Søren Anderssen en lignende spart til Peder for 65 rdl.
      Peder Anderssen Skallevoll, 1798-1810. Han lånte 99 rdl. i 1800. I 1810 solgte han partene for 300 rdl. til
     Peder Anderssen Teien, 1810-1841. Han eide visstnok fra før ¼ part i Teigen. D. 1847, 70 år; ektet 1798 Marie Pedersdatter, Østre Roberg, f. 1777, d. 1855. Ni barn: 1. Anders, f. 1798, se bruk 14 på Søndre Bø. 3. Gunhild, f. 1802, d. 1831 på Velle. 4. Helene, f. 1805, ektet 1831 Jørgen Kristensen, Nordre Velle. 5. Karen, f. 1808, ektet 1828 Kristoffer Hanssen, Haug-Basberg. 6. Jøran, f. 1811, d. 1893; ektet 1837 Østen Larssen Unneberg 7. Elen Maria, f. 1816, ektet 1836 gårdsfullmektig på Jarlsberg, Tor Olsen, Søndre Holmen. 8. Peder, f. 1818, se nedenfor. 9. Jørgen, f. 1821. - I 1841 solgte Peder bruket (halve Teigen) til sønnen Peder for 150 spd. og ophold. Peder Pedersen, 1841-1850. Han solgte bruket igjen 1850 til Ole Halvorsen Korterød for 500 spd. og flyttet et par år senere til Nordre Velle.
     Ole Halvorsen Korterød, 1850-ca. 1873. I 1858 solgte Ole en part av bruket til Nils Larssen for 250 spd., se bruk 13. Resten av bruket blev en tid senere, sammen  med Østre Brekke, solgt ved auksjon til Kristen Toresen Augdal. (Auksjonsskjøte utferdiget 1873.) Se heretter Østre Brekke.

Bruk 13. Teigen.

     I 1858 solgte Ole Halvorsen på bruk 12 en part av bruken sitt for 250 spd. til
     Nils Larssen, 1858-1869, snekker. Han var fra Gunnerød i Borre. D. 1869, 49 år, g. 1857 m. Elen Andrea Olsdatter, f. 1836 på Tveiten i Sem,, se nedenfor, d. 1912. Fem barn: 1. Gusta Elefine, f. 1858. 2. Laurits, f. 1860, sjømann; d. 1890 på et hospital i Quebeck, efter et fall ned i rummet på et britisk skib. 3. Olefine Henrikke, f. 1063. 4. Inga Karense, f. 1865. 5. Nikoline Emilie, f. 1867. - Efter Nils Larssens død i 1869 blev halvparten av bruket overtatt av enken, se bruk 14. Den annen halvpart blev overtatt av hennes far
     Ole Halvorsen, 1869-1875. I 1855 hadde han kjøpt en part av Bolsrød, bruksnr. 2, av sønnen Mathias for 50 spd. Denne part har senere fulgt dette bruk. F. 1799, d. 1881; g. 1828 m. Helene Eliasdatter, S. Undrum f. 1805, d. 1884. Åtte (barn: 1. Hans Jørgen, f. 1829 på Lensberg. 2. Mathias, f. 1831 på Søndre Undrum, bodde en tid på Bolsrød. 3. Søren, f. 1833 på Undrum. 5. Elen Andrea, f. 1836, g. m. Nils Larssen, se ovenfor. 6. Hans, f. 1838, se nedenfor. 7. Henrik, f. 1840, sjømann. 8. Kristen, f. 1843, sjømann. - I tiden 1833-1846 eide Ole Halvorsen bruk 5 på Tveiten i Sem. Han solgte Teigen i 1875 til sønnen Hans for 200 spd. og ophold.
     Hans Olsen, 1875-1890, skomaker. F. 1838 på Tveiten i Sem, d. 1911; :g. m. Karen Torgersdatter, f. 1847, d. 1881. Barn: 1. Oluf Teodor, f. 1869. 2. Kristen, f. 1871. 3. Håkon Hjalmar, f. 1876. Ca. 1890 blev bruket solgt ved auksjon for kr. 1725 til
     Georg Olsen Knatten, 1890-1904, sjømann. I 1904 blev bruket solgt til Anders Kr. Andersen. Han solgte 1907 til Hans Arnt Kristiansen, som flyttet hit fra Søndre Ilebrekke. Han døde 1918. Enken Gjertine Marie Gustavsdatter solgte bruket 1922 til Georg Wilhelm Bjørgan, og flyttet en tid senere til Presterødåsen. Bjørgan solgte bruket 1923 til Hans P. Hansen. Han solgte 1925 til fru Olufine Hansen Langemyr fra Ramnes. Hun solgte bruket i 1928 til svigersønnen
     Helge Konrad Hansen, 1928-1935, byggmester. F. 1901 på Søndre Roberg, g. m. Magda Helene Hansen, f. 1901 på Langemyr i Ramnes. Tre barn: 1. Asta Magdalene, f. 1924. 2. Edith Camilla, f. 1926. 3. Jan Harry, f. 1931. - I 1932 brente uthuset, som følge av lynnedslag. Nytt hus blev straks opført. I 1935 blev bruket skjøtet til fru Magda Helene Hansen.
     I 1942 blev bruket solgt til nuværende eier ølkjører Kjell Pedersen i Horten. Den tidligere eier flyttet til Basbergrønningen.
     Bruket utgjør ca. 35 mål :dyrket mark og 3 mål skog. Jordveien var en tid forpaktet av Jonny K. Eikeland, Innlaget. Bygningene på bruk 13 og 14 var sammenbygget. Ved uskiftning .i 1944 blev uthusbygningen overtatt av Pedersen, mens hovedbygningen blev lagt :til bruk 14. Uthuset, som var opført i 1932, brente ned i april 1946.

Bruk 14. Teigen.

     Da Nils Larssen på bruk 13 døde i 1869, blev hans bruk delt. Enken overtok en halvpart, se nedenfor. Hun giftet sig 1872 med
     Gustav Olsen, 1872-1930. F. 1847 i Sverige, d. 1930; ektet 1872 enken Elen Andrea Olsdatter, f. 1836, se ovenfor, d. 1912. Fem barn: 1. Otto Marinius, f. 1873, d. 1925, gartner; .g. m. Inga Johansen, som nu bor i Tønsberg. 2. Gjertine Marie, f. 1875, ektet 1897 Hans Arnt Kristiansen, Søndre Ilebrekke, se også bruk 13. 3. Karen Elise, f. 1877, g. m. gartner Alfred Andersen, Horten. 4. Johan Jørgen, f. 1879, d. 1913, sjømann. 5. Hanna Andrea, f. 1881, ektet 1902 sjømann Jonas Helgesen, Horten; bodde en tid på Unneberg, bor nu i Horten. - I 1931 blev bruket solgt til nuværende eier, stasjonsmester Bjørn Boiesen, Sem, som tidligere eide bruk 5, Innlaget.
     I 1932 brente uthuset sammen med uthuset på bruk 13. Bruket utgjør ca. 25 mål dyrket mark. Jorden er bortforpaktet til Kristian Brekke, Østre Brekke. Våningsbygningen er delvis leid bort.
     Det blev holdt utskiftning på Horgen- og Hassum-gårdene i tiden 1911 1917.


Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >