Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >

 UNDRUM

     Navnet uttales: u'nndromm; det skrives i brev fra 1319 og oftere i 14. århundre: a Undreimi; 1593 og senere skrives det Vndrum. Formene Vndaræim (1372) og Vnderum (1604) er sjeldnere. Den rette gamle navneform er visstnok Undreimr, ”den lavere liggende gård”, av beliggenheten under en ås (Undrumåsen). Navnet har neppe noe med elvenavnet Und å gjøre. 
     Undrum var alt tidlig i det 14. århundre delt i minst 2 gårder: Søndre og Nordre Undrum. Først i 1649-50 nevnes også Mellem Undrum; men den er rimeligvis meget eldre. 

1. Nordre Undrum.

     Fullgård. Skylden var 1649-50, og 1664: 6 bpd. smør, den almindelige skyld for en fullgård. Matrikkelen av 1667 opgir som gammel skyld 6 pd. smør og som ny (revidert) skyld 6 pd. smør, 1 fjerding tunge. Efter en jordebok fra 1702 var skylden fremdeles 6 pd. smør og 5 lispd. tunge. 
Leidang 1624: 2 lispd. korn, 1/2 pd. smør 2 skilling; 1724: 1 rdl. 26 skilling. 
     Eiere. Undrum-gårdene synes i første halvdel av 14. århundre overveiende å ha vært adelsgods. 2. april 1319 makeskiftet skattmesteren på Tunsbergshus, ridderen hr. Bjarne Audunsson (se Oscar Albert Johnsen, Tønsbergs Historie I, s. 181-84) til ridder og riksråd hr. Smid Eiriksson på vegne av hans stedsønn Amund Andresson 3 markebol i begge Undrumgårdene i Sem imot 3 markebol og 2 øresbol i Skardaberg (nu Skalberg) i Tjølling (DN II, nr. 135). Arne Andresson, vel en bror av Amund, solgte derpå 1328 på Tunsbergshus 1/2 månedsmatsbol i Søndre Undreim til hr. Guttorm Kolbjørnsson (Tønsbergs historie I, s. 361-62) for 5 mark i rede penger (DN III, nr. 150). I annen halvdel av samme århundre tilhørte ”Undreim” Simon Nikulasson, som blev dømt fra liv og gods for ubotsmål, hvorved gården tilfallt kongen, Håkon VI Magnusson. Denne overdrog den ved brev av 27. februar 1372 til adelsmannen Gaute Eiriksson (Galtung), som året efter gav hansekjøpmannen Vædeke von Brunsvik fullmakt til å selge den (DN I, nr. 423). I første halvdel av 17. århundre kom Nordre Undrum i hendene på Tønsberg-borgere. 1634-35 eide således Jens Ingvarssøn Undrum og 2 ødegårder derunder, tils. 15 bpd. smør. Med Undrum må .her tenkes på Nordre Undrum, som han eide også 1649-50. De to ødegårder er rimeligvis Mellem Undrum og Undrumsholmen. Senere erhvervet borgermester i Tønsberg Anders Madsen (Tønsbergs Hist. II, s. 103 flg.) alle disse gårdene, som ved enken, fru Karen Strangers død 1698 gikk over til hendes og Anders Madsens arvinger. 1707 tilhørte Nordre Undrum svigersønnen, general Hans Ernst Tritschler, som samme år pantsatte den til direksjonen for Qvesthuset i Norge for et lån på 4000 rdl. Tritschler døde i 1718. Hans jordegods blev ved auksjonsskjøte av 1719 overtatt av svigersønnen etatsråd Fr. Wilh. von Gabel for 5510 rdl. Denne solgte den til sorenbirkeskriver m. m. i Jarlsberg grevskap Gustav Wilhelm Mandal. Denne solgte gården i 1726 til brukeren Nils Nilssen. Senere bondegods. 

                  Husdyr. Høiavling.      Utsæd. 
         Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde: 
 1657-58:   3      10    4    10     5 
 1667:      3      12    4    10          60     18 tønner korn.Trede:6 t. 
 1723:      3      17 naut    12          60     16t. havre, 1t. blandkorn, 
                                                 4 skjepper hvete. 
 1835:      4      14          8     3           5/16 t.hvete, 5/16 t 
                                                 rug, 1 3/4 t bygg
                                                 13 t. havre,1/16  t. erter, 
                                                 6 t. poteter. 
 1865:      4      15          3                 1 3/4 t. hvete, 1 7/8 t.rug, 
                                                 3 t bygg, 16 t. havre, 1/16 t
                                                 erter,  12 t. poteter. 

     Andre oplysninger.
     1667: Skogen av vådeild opbrent. Intet rydningsland. Har humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og brenneved. Fehavn hjemme. Middelmådig jordart. 1803: Føder 3 hester og 12 fekreaturer. Sår 12 tenner. Har knapp skog til gjerdefang og brenne og skral havn. 1866 bemerkes ved alle Undrumgårdene: ”En Sameie i Skoven paa omtrent 60 Maal, skikket til Dyrkning; besværlig Adkomst, best til Havnegang.” 

     Brukere.

     På Nordre Undrum var det i 1667 1 leilendingsbruk; i 1723 1, i 1802: 3 og 1835 3 selveierbruk, i 1866 4 og i 1905 7 matrikulerte bruk. 1593 og 1595 nevnes Tosten som bruker her; fra 1605-1638 er Guttorm bruker. Han solgte trelast 1610-12. Ifølge sakfallslistene måtte han 1623-24 bøte 1/2 rdl. for ikke å ha møtt i retten, stevnet for gjeld. 
     Gunder (Gande) Guttormsen, 1639 omkr. 1690, sønn av foregående, var 31 år da han overtok gården. I koppskattlisten 1645 nevnes Gunder og Oluf  Undrum, deres kvinder og to piker; de var formentlig brødre. 1659 omtales det; at Gunder Undrum skulde frakte 2 tønner brød fra Grindholmsund (Vrengen) til Halden. 1662 var han lagrettemann. I manntallslisten 1664 nevnes Gander Guttormssøn, 56 år, og sønnen Kristen Gunderssøn, 16 år; 1667: Gunder Nordre Undrum. Nevnes som bruker også 1679 og 1689; men 1691 opføres bare enken og sønnen Kristen som skattydere. 
     Gården blev delt omlag 1690 i to parter. På det utskilte bruk blev sønnen Kristen bruker, mens moren brukte en part en kort tid inntil sønnen Ole overtok dette bruk. 
 
 
 
Bruk 1. 
Ole (Oluf) Gundersen, ca. 1692-1720. 
Han var lagrettemann en rekke ganger i tiden 1692-1711. Konen het Barbro (Barbara). Syv barn nevnes: 
1. Kristoffer, 2. Kristen, 3. Gunder, 4. Maren, 5. Ragnhild, 6. Kirsten, 7. Halvor, f. 1709. Nærmere oplysninger om familiens videre skjebne savnes der. 
Bruk 2.
Kristen Gundersen, ca. 1690-1700. Han var lagrettemann i 1639, 90 og 95. F. ca. 1648, d. i slutten av 1690-årene. G. m. Gunbjørg Guttormsdatter, d. 1718, 68 år. Fem barn nevnes: 1 Guttorm, opføres som bruker her i 1720; bodde senere på Søndre Eik. 2. Gunder. 3. Mari (Maren), d. ug. på Søndre  Eik 1748, 65 år. 4. Guri (Guru). 5. Anne, f. ca. 1685, d. efter 1748.

     Mens sorenskriver Gustav Wilhelm Mandal var eier av gården bodde det en husmann her: 
     Kristoffer Iversen, 1723-26. Han var fra Undrumsdal. F. ca. 1637, ektet 1704 Marta Sørensdatter, Søndre Undrum. Seks sønner nevnes: 1. Iver, f. ca. 1719. 2. Søren, f. ca. 1714. 3. Nils, f. ca. 1717. 
    Sorenskriver Mandal solgte gården i 1726 til 
    Nils Nilssen, 1726-38. Han var fra Heierstad i Hof. D. ug. 1738, 40 år. Hans arvinger var broren Hans Nilssen Heierstad (g. m. Anne Katrine Andersdatter), Jørgen Nilssen, Gravdal i Sandsvær, og svogeren Peder Anderssen, Østre Lindset i Hof (moren Maren Hansdatter nevnes også). I 1738 blev gården solgt i to like store parter til Arne Larssen Berg og svogeren Jon Arnesen Berg for tilsammen 500 rdl. 

Første halvdel efter 1738.
     Arne Larssen Berg kjøpte denne halvpart i 1738 for 250 rdl. og lånte da 230 rdl. av Hans Nilssen Heierstad i Hof. Arne bodde på Nordre Berg. Han solgte bruket i 1741 til sønnen Ole for 250 rdl. 
    Ole Arnesen, 1741-81. Han lånte 50 rdl. av Jakob Kristoffersen, Mellem Undrum, da han overtok bruket. F. 1718 på Nordvestre Rom, d. 1781 i Tønsberg. Gift: 1. m. Berte Torstensdatter, d. 1778, 78 år (hun var muligens datter av den Torsten Eriksen, som døde på Nordre Undrum 1743, 80 år gammel, og hans kone Karen, som døde 1742, 60 år). 2. 1779 m. Ingeborg Jakobsdatter Foyen, Tønsberg. Ett barn i første ekteskap: Ingebret, f. 1742, se nedenfor. Ole solgte bruket i 1759 til sønnen Ingebret for 250 rdl. Han solgte det tilbake til faren i 1769 for samme beløp. I 1778 skjøtet Ole halve bruket til sønnen, som arv efter sin mor, efter en verdi av 125 rdl. Den annen halvpart av bruket tilfalt Ingebret ved farens død. Ole flyttet til Tønsberg og blev vertshusmann. 
     Ingebret (Engebret) Olsen, 1778-95. I tiden 1781-90 eide Ingebret 1/8 part av Mellem Undrum, og i 1790-91 eide han også en part av bruk 4 A på Nordre Undrum. F. 1742, se ovenfor. Gift: 1. 1769 m. Barbra (Barbara) Akselsdatter, d. 1789, 46 1/2 år. 2. 1791 m. enken Helvig Hansdatter. Ni barn i første ekteskap: 1. Arne, f. 1769, se bruk 2. 4. Jørgen, f. 1774, bodde på Tangsrød. 7. Anne Maria, f. 1780, ektet 1800 Andreas Nilssen, Bruserød i Nykirke. 9. Ole, f. 1786, bodde i 1805 på Lefsaker i Undrumsdal. - Ved skiftet efter Barbra i 1790 utgjorde formuen 639 rdl. Bruket blev taksert til 600 rdl. og parten i Mellem Undrum til 150, rdl. Blandt løsøret nevnes et åttedagers stueur, verd 9 rdl., 4 skilderier, 4 sk., et par gardiner (en sjelden ting på den tid), 2 ort. 
     Ingebret solgte halve bruket i 1790 til sønnen Arne for 300 rdl., se bruk 2. Den annen halvpart (bruk 1) solgte Ingebret i 1795 til Kristen Pedersen for 798 rdl. og kjøpte igjen dennes bruk på Mellem Lefsaker i Undrumsdal og flyttet dit. 
 
 
 
Bruk 1.
Oprinnelig  1/4 part av gården. 

     Kristen Pedersen, 1795-1805. I 1800 lånte han 200 rdl. av Borre sognefattigkasse. F. ca. 1760, g. m. Elisabet Hansdatter. Barn: 1. Peder, f. ca. 1791. 2. Maria, f. ca. 1796. 3. Anders, f. 1804 på Undrum. -  Efter et forlik i 1804 skjøtet Kristen bruket i 1805 til forrige eier Ingebret Olsen Lefsaker for 800 rdl. Ved utkastelse s. å. blev sønnen Arne Ingebretsen på bruk 2 satt i besiddelse av bruket for 805 rdl. mot å erstatte de gjorte forbedringer på bruket efter takst. Arne fikk skjøte på bruket s. å. av faren Ingebret Olsen for 1300 rdl., men solgte det igjen straks efter til Hans Nilssen Lund for 1800 rdl. Kristen Pedersen kjøpte i 1806 tilbake sitt tidligere bruk på Lefsaker og flyttet tilbake dit. 
     Hans Nilsen, 1805-32. Han lånte 600 rdl. i 1809 av Lars Olsen Låne. I 1811 forpaktet han bort bruket til brorsønnen Nils Hermansen, Mellem Hesby, for 12 år. Hans var f. 1775 på Lund i Skjee, d. 1851; ektet 1802 Anne Maria Larsdatter Eldre, f. 1779, d. 1870, 91 år (hennes søster Anne Sofie var g. m. Jon Ingebretsen på bruk 3). Barn: Maren Lisabet, f. 1811. - I 1832 solgte Hans bruket til Kristen Kristensen for 300 spd. og ophold. 
     Kristen Kristensen, 1832-75. Efter sin far arvet Kristen bruk 2 B ved skifte i 1815. I 1834 kjøpte han bruk 4 B for 355 spd. og lånte s. å. 300 spd. av overbirkedommer Nilsen. Kristen var derved blitt eier av halve gården. F. 1801 på bruk 3, d. 1879; ektet 1832 Martine Andrea Hansdatter, Mellem Undrum, f. 1816 på Eldre, d. 1874. Seks barn: 1. Hella Andrea, f. 1833, ektet 1860 Hans Jørgen Hanssen Apeness, Gulli. 3. Anton Mathias, f. 1840, ektet 1876 Lise Martine Larsdatter Vermeli. 4. Hans Christian, f. 1842, se nedenfor. 5. Mina Hansine, f. 1849, d. 1862. 6. Kristen Hartvig, f. 1854, d. 1875. - Kristen var prestens medhjelper. I 1875 solgte han bruket til sønnen Hans Christian for 1800 spd. og ophold. 
 

Bruk 2. 
Oprinnelig 1/4 part av gården. 
     Arne Ingebretsen, 1790-98. Han lånte 200 rdl. i 1791 av Lars Svendsen Holt, og 390 rdl. i 1795 av Christopher Seeberg i Tønsberg. F. 1769, se ovenfor, d. 1822. Gift: 1. 1792 m. Anne Kirstine Ransdatter, Fyesje. 2. 1807 m. enken Gunhild Oladatter, Vestre Rom. Barn i første ekteskap: 1. Borger, f. 1793. 2. Ole. 3. Hans, f. 1798, ektet 1837 Maren Jørgensdatter, Skallevoll; bodde en tid på Adamsrød, senere på Søndre Rørås. - Arne solgte bruket i 1798 til Abraham Nilssen for 798 rdl. og bodde fra 1807 på Vestre Rom. 
     Abraham Nilssen, 1798-1801. Han lånte 499 rdl. av Christopher Seeberg da han overtok bruket. F. 1775 på Søndre Undrum. I 1801 solgte Abraham bruket til Hans Hanssen og Kristen Jørgensen, som betalte 390 rdl. for hver sin halvpart. Abraham bodde fra 1804 på Søndre Jareteigen. De nye eiere måtte i 1805 betale 400 rdl. til Arne Ingebretsen for hans barns odelsrett til bruket. Arne fikk skjøte på bruket s. å. for 1380 rdl. I 1806 solgte han det tilbake til Hans og Kristen for tilsammen 2000 rdl. 

Bruk 2 A. 
1/8 part av gården. 
     Hans Hanssen, 1801-1809. Hans hadde siden 1794 vært eier av bruk 4 A. I 1809 solgte han begge parter. Bruk 2 A kjøpte Anders Larssen, Mellem Undrum, for 730 rdl. Anders makeskiftet parten året efter med brorsønnen Jon Ingebretsen (se bruk 3) og fikk igjen en part av bruk 2 på Mellem Undrum. Bruk 2 A har senere vært tillagt bruk 3. 

Bruk 2 B. 
1/8 part av gården. 
     Kristen Jørgensen, 1801-14. Siden 1796 hadde han vært eier av bruk 3. Efter Kristens død i 1814 blev bruk 2 B, som var uten bygninger, utlagt til sønnen Kristen Kristensen efter en takstsum av 1332 riksbankdlr. Han kjøpte i 1832 bruk 1. Bruk 2 B har senere vært tillagt dette bruk. 
 

     Hans Christian Christensen, 1875-85. Han lånte 700 spd. i Hypotekbanken i 1876. D. 1922 i Amerika; ektet 1872 Erika Lovise Hansdatter Apeness, Gulli, f. 1845, d. 1934 i Tønsberg, 89 år. Fem barn: 1. Christen Hartvig Undrum, f. 1872, bakermester i Tønsberg, ektet 1900 Trine Johanne Fadum. 4. Marthine Andrea, f. 1881, ektet 1902 gårdbruker Karl Vold i Undrumsdal ( deres sønn Mathias Karlsvik Vold bor nu på bruk 3) 5. Hansine Marie, f. 1884, ektet 1913 agent Olaf Meyer Hansen, Trondheim (Helge Sem Jacobsen: Gamle Slegter i Vestfold, Oslo 1930, s. 139, 145-46).  I 1884 blev bruksnr. 2 utskilt herfra og i 1885 skjøtet til Hans Johan Jakobsen, Mellem Undrum, for kr. 3600. Denne part har senere vært drevet sammen med bruk 3 på Mellem Undrum. Kristensens bo blev tatt under skifterettens behandling i 1885 og sluttet 1887. I mellemtiden var bruksnr. 9 blitt utskilt i 1886, men skjøte blev først utferdiget i 1898. Lars Hanssen kjøpte denne part for kr. 1200, se bruk 6. I 1887 blev bruket solgt ved auksjon til A. K. Halvorsen for kr. 11500 (skjøte 1898). Christensen reiste til Amerika og konen flyttet til Gulli. 
     Anders Kristian Halvorsen, 1887-1912, skibsfører. I 1886 hadde han kjøpt bruksnr. 2 og 8, Åstraet, av Mellem Undrum for kr. 3735. 1 1910 kjøpte han også småbruk B på Mellem Undrum. Disse parter har senere vært drevet sammen med bruk 1 på Nordre Undrum. Halvorsen flyttet til Undrum fra Åsgården i Borre. F. 1848 på Adal i Borre, d. 1933; g. m. Hanna Pauline Eliassen, f. 1853 på Læret i Borre, d. 1928. Fem barn: 1. Hedvig Marie, f. 1883 på Åsgården, g. m. forvalter Einar Wettre fra Asker, bodde en tid på Skøyen gård ved Oslo, senere på Roa i Vestre Aker. 2. Andrea (tvilling), f. 1885, g. m. G. H. Kjølsrød, se nedenfor. 3. Antonie, f. 1885, ug.; bosatt i Åsgårdstrand. 4. Hulda Kornelie, f. 1887, ug.; bor på Furubakken i Slagen. 5. Jenny Valborg, f. 1890, ug.; lærerinne ved Jareteigen skole. - I 1912 solgte Halvorsen bruket til svigersønnen, nuværende eier 
     Gotvald Hagbarth Kjølsrød, 1912-. Han fikk skjøte på bruket i 1917. F. 1886 på Nordre Berg, g. m. Andrea Halvorsen, f. 1885 på Åsgården i Borre, se ovenfor. Fire barn: 1. Bergljot Emilie, f. 1913. 3. Hans Kristian Qual, f. 1919, verkstedsarbeider i Oslo. 4. Solveig Hedvig, f. 1921, kontordame i Tønsberg. Kjølsrød har vært medlem av herredsstyret, jordstyret, styret for telefonforeningen, styret i Sems Sparebank, styret for Sem og Slagen høireforening, formann i tilsynet for Sem pleiehjem, formann i innkjøpslaget og medlem av representantskapet i Andelsmeieriet i Tønsberg. 
     Bruket (bruksnr. 1) med parter av Mellem Undrum (bruksnr. 2, 4, 8, 9) utgjør ca. 140 mål dyrket mark og 150 mål skog. Hovedbygningen er opført i 1892, fjøs med gjødselkjeller blev bygget i 1925. Teignavn: Smedtraet (kalles nu Hamnajordet), Astraet, Mellemgårdsjordet (av Mellem Undrum), Melsomjordet og Signalåsen. 
 
 


Bruk 1, Gotvald Hagbarth Kjølsrød. G. nr. 1, br. nr. 1.

Annen halvdel efter 1738.
     Jon Arnesen, 1738-82. Han lånte 60 rdl. av Peder Anderssen Lindset da han kjøpte bruket. Jon var lagrettemann i 1730. Han flyttet hit fra Mellem Berg. F. 1706 på Mellem Rom (vestre), d. 1782; ektet 1726 Gunhild Kristensdatter, Mellem Berg, f. ca. 1704, d. 1756. Fem barn (de fire eldste født på Berg): 1. Lars, f. 1727, bodde på Mellem Undrum. 2. Kristen, f. 1730, se bruk 4 A. 3. Helvig, f. 1731, d. ug. 1787. 5. Marte, f. 1745, ektet 1761 Kristen Borgersen, Nordre Fadum, bodde senere på Mellem Undrum.  Ved skiftet efter Gunhild i 1757 utgjorde formuen 299 rdl. Datteren Helvig arvet like meget som sine brødre, da hun ”formedelst saadan _ hende af Gud paalagt Kors og Svaghed, som Gicht og anden skrøpelighed [var] bleven saa gebrechlig” at hun ikke kunde vente å bli gift, og heller ikke var så arbeidsfør at hun var istand til å tjene til sitt underhold. Efter Gunhilds død blev bruket delt i to like store deler. Sønnen Kristen overtok den utskilte part for 104 rdl., se bruk 4 A. Resten av bruket solgte Jon i 1782 til sønnesønnen Anders Larssen for 150 rdl. og ophold, se bruk 3. Ved skiftet efter Jon i 1782 blev arvesummen 252 1/2 rdl. 
 
 
 
Bruk 3 
Opprinnelig 1/4 part av gården 
     Anders Larssen, 1782-93. Han lånte 140 rdl. av Hans Eriksen Berg i Tønsberg da han overtok bruket. F. 1760 på Mellem Undrum. I 1793 makeskiftet han bruket med broren Ingebret og fikk igjen dennes part av Mellem Undrum. Personalia er inntatt der. 
     Ingebret Larssen, 1793-94. Han var eier av parter av Mellem Undrum i tiden 1781-93. F. 1763, d. 1794; ektet 1787 Anne Marie Kristensdatter Vermeli, f. 1763, d. 1849, 86 år. Tre barn: 1. Helene Marie, f. 1788, ektet 1815 Ole Abrahamsen, Voll i Undrumsdal. 2. Jon f. 1791, se nedenfor. 3. Ingebret, f. 1794, ektet 1822 Ingeborg Marie Hansdatter, Søndre Vølen i Stokke. Ved skiftet efter Ingebret i 1794 utgjorde formuen 509 rdl. Blandt løsøret nevnes to sølv spiseskjeer, verd 3. rdl., en slagklokke med sortmalt kasse, 2 rdl. Enken Anne Marie giftet sig igjen 1796 med 
     Kristen Jørgensen, 1796-1814. I 1801 kjøpte han en part av bruk 2 og drev denne sammen med bruk 3 til sin død. Kristen var fra Svinsholt i Ramnes, d. 1814, 46 år. Tre barn: 2. Hans, f. 1798, d. 1813. 3. Kristen, f. 1801, se bruk 1.  Ved skiftet efter Kristen i 1815 utgjorde formuen 3031 riksbankdlr. Halvparten av bruk 3 blev taksert til 1500 dlr. og tilfalt stedsønnen Jon Ingebretsen. Bruk 2 B, uten bygninger, blev taksert til 1332 dlr. Denne part tilfalt sønnen Kristen. 
     Jon Ingebretsen, 1815-64. I 1820 fikk han skjøte av moren på den annen halvpart av bruket for 100 spd. og ophold. I tiden 1803-10 eide Jon halvparten av bruk 2 på Mellem Undrum. Han makeskiftet denne part i 1810 med Anders Larssen og fikk igjen bruk 2 A. Fra 1820 var Jon således eier av 3/8 parter av gården. F. 1791, se ovenfor, d. 1864 (han falt død ned av en vogn); ektet 1816 Anne Sofie Larsdatter Eldre, f 1794 d. 1872. Tolv barn: 1. Elen Andrea, f. 1817, ektet 1851 Jakob Hanssen, Mellem Undrum. 6. Lovise Marie, f. 1824, ektet 1850 Hans Kristian Kristoffersen Eldre. 7. Johan, f. 1827, se nedenfor. 8. Lars, f. 1829, druknet i januar 1851 sammen med svogeren Hans Eldre. 10. Inger Andrea, f. 1834, ektet 1866 Guttorm Eriksen, Nordre Helby. 11. Ellevine, f. 1837. 12. Hans Kristian, f. 1840, se bruk 5. - Efter Jons død i 1864 blev bruket delt og overtatt av sønnene Johan og Hans Kristian, hver for 900 spd. og mot ophold til moren (bruk 3 og 5). 
     Johan Johnsen, 1865-1911, snekker og hjulmaker. I tiden 1855-61 hadde han vært eier av en liten part av Mellem Undrum (småbruk A). F. 1827, se ovenfor, d. 1911, 84 år; ektet 1862 Grete Sofie Larsdatter, Vestre Kjær, f. 1839 på Auli, d. 1920, 81 år. To barn: 1. Josefine Andrine, f. 1863, d. ug. på Tveiten 1931. 2. Lars, f. 1866, se nedenfor. - I 1886 blev bruksnr. 7, Solli, utskilt herfra og i 1887 skjøtet til Johannes Petersen, Mellem Undrum, for kr. 240. I 1886 kjøpte Johan en part av bruk 4 på Mellem Undrum, (et jordstykke på ca. 35 mål og et stykke skog), som i 1888 blev sammenføiet med bruk 3 på Nordre Undrum. - I 1920 blev bruket overtatt av barna, datteren Josefine Johnsen og sønnen
     Lars Johnsen Undrum, 1920?30. Han for til sjøs fra 1883 til 1900, tok høiere styrmannseksamen med beste karakter i 1888 og fikk skippercertifikat i 1890. Efter 1900 hjalp han sine foreldre med gårdsbruket. F. 1866, ugift. Lars Undrum bor nu på Eik i Slagen.
     I 1930 blev bruket solgt til eiendomsmegler Henry Svendsen i Tønsberg, som solgte igjen samme år til nuværende eier
     Mathias Karlsvik Vold, 1930-. F. 1903 på Voll i Undrumsdal (hans far Karl Vold er f. 1866 på Gauterød i Slagen og moren Marthine Andrea Hansdatter er f. 1881 på bruk 1). G. m. Milly Berthea Skovli fra Fuske i Arendal sogn. Barn: 1. Karl Sverre, f. 1934. ? Vold har vært på hvalfangst.
     Bruket (bruksnr. 4) utgjør ca. 90 mål dyrket mark og 100 mål skog. Et våningshus er opført i 1886. Nytt stort uthus blev bygget i 1936. Teignavn: Skrivertraet (i 1886 utskilt fra Mellem Undrum). Den dyrkede mark er samlet i ett stykke, mens skogen er adskilt i fire stykker.
 
 
 

 


Bruk 4 A. 
Oprinnelig 1/4 part av gården. 
     Kristen Jonsen, 1757-68. F. 1730 på Mellem Berg (se ovenfor), d. 1768; ektet 1762 Marte Hansdatter Rise, f. 1733, d. 1805. To barn: 2. Hans, f. 1767, d. før 1806; ektet 1789 Kari Ransdatter fra Heum i Undrumsdal (deres sønn Kristen blev født 1790 på Undrum; han bodde i 1806 på Lofstad i Undrumsdal). - Ved skiftet efter Kristen i 1770 blev bruket taksert til 350 rdl. Enken giftet sig igjen 1769 med 
     Guttorm Rasmussen, 1769-93. I tiden 1781-90 eide han en part av Mellem Undrum. Guttorm var fra Berg i Våle. D. ca. 1793. To barn: 1. Kirstine, f. 1770, ektet 1793 Hans Hanssen Stuverød, se Mellem Undrum. - I 1787 skjøtet Guttorm halve bruket til stedsønnen Hans Kristensen for 175 rdl. Den annen halvdel hadde Hans arvet efter sin far. Han solgte bruket i to parter i 1790. Den ene part kjøpte stedfaren Guttorm for 250 rdl. Den annen part kjøpte Ingebret Olsen på første halvdel for samme beløp. Guttorms part blev i 1794 innløst av svigersønnen Hans Hanssen, se nedenfor. Ved skiftet efter Guttorm i 1793 blev arvesummen 121 rdl. 
     Ingebret Olsen solgte sin part avbruket i 1791 til Iver Henriksen Tveiten for 300 rdl. Iver lånte da 200 rdl. av Lars Olsen Li. I 1794 solgte Iver sin part til Hans Hanssen for 43.0 rdl. og ophold til svigermoren. 
     Hans Hanssen, 1794-1809. 1 1801 kjøpte Hans også halvparten av bruk 2. Han solgte disse parter i 1809. Bruk 4 A kjøpte Anders Jansen for 2300 rdl. Hans flyttet til Mellem Undrum. 
     Anders Jansen, 1809-53. I 1811 solgte han fra en halvpart av bruket til Mads Kristensen, se bruk 4 B. Anders lånte 500 riksbankdlr. i 1813 av Nils Kristoffersen Rom. D. 1859, 85 år. Gift: 1. 1807 m. Elen (Eli) Andersdatter fra Hem i Undrumsdal, d. 1828, 37 år. 2. 1830 m. Helene Olsdatter, Øde Tverved, f. 1804. Elleve barn (5 og 6)  2. Marte Sofie, f. 1812, ektet 1835 møllersvenn Ole Nilssen i Tønsberg (f, ca. 1806 på Kongsberg). 3. Anders, f. 1820. 4. Hans Jakob, f. 1824. 7. Edvard, f. 1832, se nedenfor. 8. Ole, f. 1834. 9. Antonette, f. 1836. 10. Pauline Mathea, f. 1839. 11. Laurits, f. 1843. - Ved skiftet efter Elen Andersdatter i 1829 utgjorde formuen 414 spd. Bruket, 1/8 part av gården, blev taksert til 300 spd. I 1853 solgte Anders bruket til sønnen Edvard for 304 spd. og ophold. 
     Edvard Anderssen, 1853-58. D. ug. 1858. Ved skiftet efter ham i 1859 blev arvesummen 739 spd. Hans arvinger var moren og søsteren Pauline Mathea. Moren, Helene Olsdatter, solgte bruket i 1867 for 740 spd. til 
     Hans Edvard Guttormsen, 1867-87. Han lånte 500 spd. i 1873. F. 1844 på Nordre Helby, d. 1892 i Horten; ektet 1869 Maren Olea (Olla) Jensdatter, Søndre Undrum, f. 1836, d. 1911. Fem barn: 1. Samuel Anton, f. 1870, jerndreier; .g. m. Nikoline Olsdatter, bosatt i Horten, 2. Julie Gustava, f. 1871, g.m. maskinist Kristian Holm, Horten. 3. Hans, f. 1873, verftsarbeider; g. m. Ellinor Helene Larsdatter fra Korterød i Nykirke, bor i Horten. 4. Olufine Marie,  f. 1875, ug., bor i Horten. - I 1874 kjøpte Guttorm bruk 4 A på Søndre Undrum, og i 1883 en part av bruk 4B. Disse parter har senere vært drevet sammen medbruk 4 A på Nordre Undrum. Guttormsen flyttet i 1887 til Horten. Eiendommene på Undrum blev solgt ved auksjon til Anton Larsen for kr. 9700 (skjøte 1891).
     Anton Larsen, 1887-1905, snekker. Han flyttet hit fra Nes i Slagen. F. 1836 på Haug i Ås (Akershus fylke), d. 1905; g. m. Petrine Pedersdatter fra Barstad i Botne, f. 1844, d. 1917 på Jevnaker. Ti barn: 1. Gina, f. 1864, g. m. gårdbruker Martin Halvorsen, Mørkfjerdingen i Kråkstad (Akershus). 2. Anna, f. 1865, g. m. skomaker Olaf Andresen, Oslo. 3. Henrikke, f. 1868 på Nes, d. 1939; g. m. sjømann Martin Berntsen, Røa, Vestre Aker. 5. Jørgine, f. 1872, g. m. diakon Paul Eggen, Haugesund. 6. Petra Amalie, f. 1874, g. m. sorterer Karl Gustavsen; Oslo. 7. Martine Pauline, f. 1876, ug.; bosatt i Oslo. 8. Nils Johan (tvilling), f. 1879, hovslager; ektet 1907 Alvilde Hansen fra Tørtberg i Skedsmo, bosatt i Eidsberg. 9. Annette, f. 1879, g. m. bryggearbeider Sverre Danielsen, Oslo. 10. Jørgen, f. 1833, skomaker; g. m. Gjertrud Gjersek, bosatt i Oslo.  Enken solgte bruket i 1910 til Ole Gabriel Grannæs (d. 1914, 701/2 år) og flyttet til Mørkfjerdingen i Kråkstad. Grannæs skjøtet bruket s. å. til sønnen Kornelius O. Grannæs. Han solgte i 1916 til Sophus Øie og flyttet til Lasken i Slagen; bor nå på Rove i Sandar. Øie, som var fra Ryfylke, solgte bruket i 1918 til Ole Solberg og flyttet til Smedbøl i tas. Solberg solgte bruket s. å. til brødrene Peder og Øivind Braa fra Melhus i Sør?Trøndelag og flyttet til Amundrød i Undrumsdal. I januar 1919 brente uthuset ned. Nytt hus blev straks bygget op igjen.  Brødrene Braa solgte bruket i 1920 til Hans Evensen fra Råel, og flyttet til Mo i Sandar. Evensen solgte igjen s. å. til Anton Eriksen, Søndre Undrum, og flyttet til Husvik. I 1924 solgte Eriksen bruket til nuværende eier L. O. Feen, og bor nu på Mellem Undrum. 
     Lars O. Feen, 1924-. F. 1889 i Sandar, g. m. Olga Marie Jensen, f. 1893 på Kjenne i Onsøy. Ett barn: Olav, f. 1922, elektriker. 
     Bruket, som består av bruksnr. 3 av Nordre Undrum og bruksnr. 6 og 8 av Søndre Undrum, utgjør ca. 103 mål dyrket mark og 100 mål skog. 
 

 


Bruk 3. Mathias Karlsvik Vold. G.nr.1, br.nr.4
 
 


Bruk 4 A,  Lars O. Feen. G. nr. 1, br. nr. 3. 
Bruk 4 B.
     I 1811 solgte Anders Jansen på bruk 4 A halvparten av bruk 4, 1/2 part av gården, til Mads Kristensen fra Brekke i Undrumsdal for 2300 rdl. Mads solgte parten tilbake til Anders i 1813 for 5500 rdl. I 1814 solgte Anders parten til Nils og Lars Nilssønner fra Viulsrød i Borre for 2117 rdl. De solgte parten i 1816 til Kristoffer Nilssen fra Horn i Ramnes for 3375 riksbankdlr. Han solgte i 1819 til Nils Olsen fra Viulsrød i Borre for 300 spd. Nils solgte i 1823 til Knut Nilssen, Søndre Undrum, for 200 spd. og ophold (Nils Olsen døde som erkemann på Undrum i 1829, 84 år gammel; ved skiftet efter ham s. å. nevnes fire barn). Knut solgte parten i 1833 til Nils Olsen for 200 spd. Han solgte parten i 1834 til Kristen Kristensen på bruk 1 for 355 spd. Se videre under bruk 1. 

Bruk 5.
     I 1865 blev brink 3 delt i to like store deler. Jon Ingebretsens sønn Hans Kristian Johnsen overtok den ene del for 900 spd. 
     Hans Kristian Johnsen, 1865-1922. F. 1840 på bruk 3, d. 1922, 82 år; ektet  Maren Sofie Jakobsdatter Tveiten, f. 1846, d. 1925. Ett barn: Johan Arnt, f. 1874, se nedenfor. - I 1925 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier 
Johan Arnt Hansen Undrum, 1925-,  stuert i yngre år. Ektet 1896 Anisette Mathiasdatter Hesby, f. 1873 på Nordre Hesby, d. 1931. Fem barn: 1. Agnes Marie, f. 1898. 3. Margit Sofie, f. 1902. 4. Helga Karense, f. 1905, g. m. bygningssnekker Asbjørn Gusland, Skoppum. 5. Jenny Anisette, f. 1909, g. m. sjåfør Sverre Brekke, Langklepp i Undrumsdal. 
Bruket (bruksnr. 8) utgjør ca. 56 mål dyrket mark og 90 mål skog. 


Bruk 5. Johan Arnt Hansen Undrum. G.nr. 1, b.nr. 8

Bruk 6.
I 1886 blev bruksnr. 9 utskilt fra bruk 1 og solgt til Lars Hanssen for kr. 1200 (skjøte 1898). 
     Lars Hanssen, 1886-1901. I 1885 hadde han kjøpt to små parter av bruk 1 og 2 på Søndre Undrum (bruksnr. 3 og 4) og betalte for dem henholdsvis kr. 280 og kr. 240. På partene av Søndre Undrum blev bygningene opført. F. 1823 på Pjeksrød i Sande, Sverige, flyttet til Undrum fra Bohuslen, d. 1901. Gift: 1 m. Sara Olsdatter, f. på Kråkerød, d. i Krokstad i Bohuslen 1861. 2. 1882 m. Marie (Mafia) Kaisa Johannesdatter, f. 1851 i Lerdal i Elfsborg len, Sverige, d. 1929. Fire barn (2 og 2): 1. Kristine Mathilde, f. 1851 i Krokstad i Sverige, d. ug. på Undrum 1907. 2. Anders Fredrik, f. 1857 i Krokstad i Bohuslen, d. på sjøen 1874. 3. Kristine Sofie, f. 1882 på Undrum, ektet 1902 sjømann Bernhard Rikard Nilsen fra Horten (f. 1880, d. på Barkåker 1936), bodde en tid på Undrum, senere på Barkåker. 4. Hans Fredrik, f. 1886, se nedenfor.  I 1919 blev bruket overtatt av sønnen. 
     Hans Fredrik Larsen, 1919-, snekker, f. 1886. G. 1912 m. Marie Valborg Mathiassen, f. 1890 på Lofstad i Undrumsdal. Ingen barn. 
     Bruket utgjør ca. 23 mål dyrket mark. 
     I 1852 blev et delebrev opsatt mellem eierne av Nordre, Mellem og Søndre Undrum om deres felles utmark. 
 
 

2. Mellem Undrum 

     Fullgård. Skylden var 1649-50 og 1664: 6 bpd. smør; 1667 forhøiet til 6 hpd. smør og I fjerding tunge; 1702: 6 bø. smør og 5 lispd. tunge. 
     Leidang. 1624: 2 lispd. korn, 1/2 pd. smør, 2 skilling; 1724: 1 rdl. 26 sk. 
     Eiere. Før 1600 se Undrum Nordre. I 1630- og 1640-årene eide borger i Tønsberg Jens Ingvarssøn også Mellem Undrum. Med hans øvrige Undrumgårder gikk den over til borgermester Anders Madsen, og i 1702 eies hele gården (lå da øde) av sønnen Mathias de Tonsberg, som 1704 selger den til borgermester Peder Klausen Nørholm i Tønsberg for 48 rdl. (Om dem se Tønsbergs historie Il, s. 119 og s. 250 flg.). Nørholm lot s. å. opføre en lade på gården. 1705: Borgermester Nørholm delte gården i 2 like store parter: a) Den ene halvpart solgte han s.å. til Søren Pedersen Holbech i Tønsberg for 85 rdl. Denne halvpart gikk efter hans død over til enken, som senere ektet Jens Smidt i Tønsberg. Han solgte den så i 1721 til bonden Peder Madssen for 80 rdl. Senere bondegods. b) Den andre halvparten som Nørholm (d. 1712) beholdt, solgte hans enke Anne Orloff 1725 til grev Fr. A. Wedel Jarlsberg. I 1750 blev den  samtidig med annet grevegods  solgt til opsitteren, Jakob Kristoffersen, for 240 rdl. Gården var senere bondegods, når undtas i årene 1776-1781, da overauditør Friis eide den. 
 
 

Hester  Kuer  Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde:
1657-58: 4 12 4 8


1667 3 12 4 10
60 16 t. korn, Trede: 6 t.
1723 4 16 naut
10
50 6 skj. bl.korn, 16 t havre, 2 skj. hvete
1835 4 13
8 2
1/4 t hvete, 1/4 t rug, 2 t. bygg, 14 t. havre, 1/12 t. erter, 4 t. poteter
1865 5 20
14

1 7/8 t. hvete, 2 t rug, 3 1/2 t bygg, 18 3/4 t havre, 14 t poteter
     Andre oplysninger: 
     1667: Skog etc. som ved Nordre Undrum. Pålagt å plante humlehage. 1723 og 1866 som ved Nordre Undrum. 1803: Føder 3 hester og 12 fekreaturer. Sår 14 tønner. Har ikke tilstrekkelig skog til gjerdefang og brenne, men havn for kreaturene. 

     Brukere.
     På Mellem Undrum var det i 1667 2 leilendingsbruk; 1723 er ett av disse blitt selveierbruk, og i 1835 er her 2 selveierbruk. 1866 er her 9 og i 1905 10 matrikulerte bruk. 
     1593-95 satt en enke som bruker av Mellem Undrum; i 1605 het brukeren Hans. 
     Håvard (Hoffuer). 1610-1638, nevnes første gang som bruker i 1611, solgte trelast 1610-12; han eide 1624-25 1 fj. mel i Berg i Våle skibrede, 2 1/2 lispd. korn i Helgestad i Botne og 1 1/2 b.mark mel i Bringaker i Botne; var lagrettemann 1627; nevnes ennu 1638, men nu ved siden av Hans, som måskje er hans sønn. 
     Hans var bruker på Undrum fra ca. 1636 til efter 1645. I dette år bodde Hans og Joen Undrum her med sine kvinner og 2 tjenestepiker. 
     Hans efterfulgtes av Ole (Hanssen) og Joen av sønnen Gudbrand Joenssen, som i årene 1649-60 nevnes sammen som brukere. Gudbrand var lagrettemann i 1662. Ole (Oluf) synes å være død i begynnelsen av 1660-årene; i 1664 er hans enke Åse (Åste) Sørensdatter opført som bruker; hennes sønn, Søren Olsen, var da 14 år. Hun og Gudbrand Joenssen brukte hver sin halvpart av gården, således ennu i 1670, da Gudbrand var 66 år. I løpet av 1670-årene er de formodentlig begge døde. 
     1679-1689 heter brukeren Peder. Med gården gikk det nu nedover. 1691 rester det skatt av Mellem Undrum, og 1692 oplyses det i tingboken, at Mellem Undrum i det foregående og i det inneværende år har ligget ”øde, usådd og ubebodd” i 13 år. Dette synes dog å være en overdrivelse, da gården visstnok først lå helt øde fra ca. 1690. Den lå øde ennu i 1710. I regnskapet for skoskatten 1711 bemerkes: ” Ingen opsitter, men brukes av borgermesteren i Tønsberg til heiavling.” Da han kjøpte gården hadde han latt bygge en låve der. Fra omlag 1708 bodde det en husmann (”husbond”) på Mellem Undrum. 
     Guttorm Tjøstelsen (Kjøstelsen), 1708-21. Han var fra Askehaug. Ektet 1702 Berte (Birte) Jensdatter. Seks barn nevnes (de fire yngste født på Undrum) : 1. Ole. 2. Ingeborg, ektet 1740 Gunder Mathiassen Nauen. 3. Jens, f. 1708. 5. Sissel, f. 1715. 

     Første halvpart fra 1705 til 1793. 
     Gården blev delt i 1705 (første og annen halvpart). Den part som Nørholm beholdt, blev i 1725 solgt til greven, som bygslet den bort til 
     Jakob Kristoffersen, 1725-65. Han fikk bygselbrev i 1730. I 1738 var han lagrettemann. Jakob kjøpte bruket i 1750 for 240 rdl. D. 1765, 70 år, g. m.  Dorte Mikkelsdatter, d. 1759, 60 år. Barn: Kristoffer, f. 1727, se nedenfor. 
     I 1760 solgte Jakob halve bruket til sønnen Kristoffer for 120 rdl. Den annen  halvpart tilfalt Kristoffer ved farens død i 1765. 
     Kristoffer Jakobsen, 1760-73. I tiden 1757-60 hadde Kristoffer eid bruk 1.  D. ug. 1773.  Ved auksjonsskjøte i 1776 blev overauditør, sorenskriver Jens  Friis eier av bruket for 660 rdl. 
     Friis, som blev avsatt i 1777, satt ikke godt i det økonomisk og det forekommer i hans tid mange utleggsforretninger på Undrum. Han døde 1781. Ved auksjonsskjøte s. å. blev bruket solgt til fire Undrumbønder for tils. 592 rdl.: 
     Part a. Ingebret Larssen fra bruk 2 kjøpte 3/8 parter. I 1790 kjøpte han også nedennevnte Guttorm Rasmussens 1/2 part for 118 rdl. Han blev derved  eier av 1/4 part av hele gården. I 1793 solgte han sine parter til broren Anders  Larssen for 200 rdl. og flyttet til Nordre Undrum. Se videre under bruk 2. 
     Part b. Guttorm Rasmussen, Nordre Undrum, kjøpte 1/8 part. Denne solgte  han i 1790 til Ingebret Larssen. 
     Part c. Ingebret Olsen, Nordre Undrum, kjøpte 1/4 part. Han solgte den  igjen i 1790 til nedennevnte Jon Anderssen. 
     Part d. Jon Anderssen på bruk 1 kjøpte 1/4 part. I 1790 kjøpte han også Ingebret Olsens 1/4 part for 150 rdl. Se videre under bruk 1. 

     Annen halvdel efter 1705. 
     I 1705 solgte borgermester Nørholm halve gården med halvparten av en lade, som han hadde latt føre op året i forveien. Kjøperen var Søren Pedersen Holbech i Tønsberg. Efter Holbechs død giftet enken sig igjen med Jens Smidt, som solgte parten i 1721 for 80 rdl. til 
     Peder Madssen, 1721-33. Han lånte 60 rdl. av Halvor Mathissen, Løvøysund i Borre da han kjøpte bruket. Samtidig lånte han 40 rdl. av sin svoger Ole Anderssen på Søndre Sørby i Våle. F. ca. 1670, g. m. Karen Andersdatter. Fire barn nevnes: 1. Ole, f. ca. 1703, g. i Våle 1731 m. Anna Knutedatter. 2. Anders, f. ca. 1710. 3. Jakob, f. ca. 1713, se bruk 1. 4. Mari (Maren), ektet 1733 Peder Knutsen, se bruk 2. - I 1733 solgte Peder bruket i to like store parter til sønnen Jakob og svigersønnen Peder Knutsen. 
 
 
Bruk 1.
Oprinnelig 1/4 part av gården. 
     Jakob Pedersen, 1733-38. Ektet 1733 Gunhild Hansdatter fra Grøstad i Undrumsdal. Tre barn født på Undrum: 2. Kirsten, f. 1736. 3. Hans, f. 1738. - Jakob solgte bruket i 1738 for 120 rdl. til 
     Søren Torsen, 1738-41. Han lånte 60 rdl. i 1741 av sin morbror Kristen Eriksen, Øvre Løken i Skjee. Søren flyttet til Undrum fra Skotte, men var oprinnelig fra Korterød i Skjee. D. 1741, 28 år; ektet 1739 Marte Nilsdatter Røsland, f. 1710. Et barn døde lite. 
     Ved skiftet efter Søren i 1741 utgjorde formuen 80 rdl. Enken Marte giftet sig igjen 1742 med Kristen Olsen, Søndre Undrum. Han solgte Martes part i bruket s. å. til Lars Hanssen Skotte for 36 rdl. og bodde senere på Sanderød. Lars Skotte innløste panthaverens utlegg i bruket og blev med sin kones arv efter sønnen eier av det meste av bruket. Han eide også bruk 2 en kort tid. I 1745 solgte han sin part av bruk 1 for 110 rdl. til
     Hans Madssen, 1745-57. S. å kjøpte han også sitt søskenbarn Erik Larssen Skottes arvepart i bruket for 10 rdl. og lånte da 110 rdl. Hans var visstnok fra Hoflåtten i Arendal sogn (som hans brødre opgis i 1757 korporal Erik Madssen Hoflåtten og korporal Nils Madssen). D. 1757, 40 år; gift i Stokke 1738 m. Kari (Karen) Andersdatter. Hans bodde da på Døvle i Andebu. Han flyttet til Undrum fra Buer i Arendal sagn. Seks barn (de fire yngste født på Undrum): 1. Erik, f. 1740 på Døvle. 2. Ingeborg, f. 1743 på Buer. 4. Anne (Anna), f. 1749. 5. Marte, f. 1752. 6. Else, f. 1754. - I 1757 solgte Hans bruket til Kristoffer Jakobsen på første halvdel for 149 rdl. Ved skiftet efter Hans, holdt på Undrum .s. å., utgjorde formuen 38 rdl. I januar s. å. hadde han kjøpt en part av Herre-Skjelbrei i Høyjord av Ole Styhr i Holmestrand. Enken flyttet dit. 
     Kristoffer solgte bruket igjen i 1760 til Johannes Kristoffersen på Bastøy i Borre for 200 rdl. De makeskiftet samtidig et par små jordstykker for å få jorden mer samlet. Johannes solgt bruket igjen kort tid senene til Peder Larssen, som i 1766 pantsatte det for 50 rdl. Han solgte bruket i 1768 for 500 rdl. til 
     Kristen Borgersen, 1768-73. F. 1737 på Nordre Fadum, d. 1773; ektet 1766 Marte Jonsdatter, Nordre Undrum, f. 1745, d. 1817 på Myre. Et barn døde lite. - Ved skiftet efter Kristen i 1773 blev bruket taksert til 350 rdl. Enken Marte giftet sig igjen 1774 med 
Jon Anderssen, 1774-1809. Han innløste bruket med 166 rdl. og lånte s. å. 50 rdl. av Jochum Paulsen, Fossan i Våle. I 1781 og 90 kjøpte Jon også halvparten av første halvdel og blev derved eier av halve gården. Delebrev blev oprettet i 1803 mellem Jon og Anders på bruk 2. Jon var fra Horn i Ramnes, d. på Myre 1827, 78 år. Marte døde på Myre 1817. Ett barn: Kristen, f. 1778, bodde på Huseklepp.1 1809 solgte Jon bruket til Hans Hanssen for 5600 rdl. og flyttet til Myre, hvor han overtok et bruk som sønnen Kristen Jonsen hadde vært eier av. 
     Hans Hanssen, 1809-46, smed. I 1811 forpaktet han bort bruket til broren Søren Hanssen Stuverød for 1/2 år. Hans hadde tidligere eid bruk 2 A og 4 A på Nordre Undrum. Disse parter solgte han i 1800. F. 1771 på Stuverød, d. 1849; ektet 1793 Kirstine (Kirsti) Guttormsdatter, Nordre Undrum, f. 1770, d. 1852, 82 år. Fem barn: 2. Guttorm, f. 1797, bodde på Sverstad. 3. Anne Maria, f. 1804, ektet 1826 Ole Auensen, Brattås i Slagen. 5. Peder, f. 1816, se nedenfor. - Ved mindelig skifte i 1846 mellem Hans Hanssen og hustru og deres arvinger overtok sønnen Peder bruket efter en verdi av 1900 spd. og mot ophold til foreldrene. 
     Peder Hanssen, 1846-53. Han lånte 800 spd. i 1848. D. 1853, g. m. Olea (Olia) Andersdatter fra Nordre Hem i Undrumsdal, f. 1818, d. 1852. Seks barn: 1. Hans Anton, f. 1843, bodde på Sverstad. 2. Karen Gurine, f. 1845. 3. Paul Kristian, f. 1846. 4. Olava Mathea, f. 1848, ektet 1880 Hans Hartvig Jenssen, Høyføtt. - Bruket blev solgt ved auksjon i 1853 til Henrik Anderssen Hem for 3300 spd. Henrik solgte omtrent 3/4 part av bruket i 1854 til Anders Johannessen Solberg for 2700 spd., se nedenfor. Resten solgte Henrik i 1855 for 1400 spd. til 
     Haavald Hanssen, 1855-70. F. ca. 1830 i Andebu. I 1865 blev bruket delt i tre deler. Haavald solgte en skogpart i 1868 til Lars Anderssen Bjune for 140 spd., se småbruk C. En annen part solgte Haavald i 1870 til Lars Hanssen på bruk 4 for 400 spd. Den siste part blev solgt samme år til Johan Eriksen for 200 spd., se småbruk B. Haavald eide også part i Mellem Hem i Undrumsdal. 
     Anders Johannessen Solberg solgte sin part av bruket igjen s. å. (1854) til Hans Sørensen for 2800 spd. Han solgte i 1862 for 2600 spd. til 
     Hans Jakobsen Løken, 1862-1904. Han lånte 900 spd. i 1863 av Hans Anton Pedersen Sverstad. Hans flyttet hit fra Løken i Skjee. F. 1832, ektet 1856 Maren Andrea Nilsdatter, Haslestad i Stokke, f. 1825, d. 1900. To barn: 1. Severine, f. 1856 i Stokke, ektet 1879 styrmann Hans Olsen Reine fra Ramnes, bodde en tid på Undrum. 2. Nils Kristian, f. 1865, ektet 1908 Martine Torsen, Søndre Holmen u. Jarlsberg, bodde i Tønsberg. - Hans solgte bruket i 1904 til Otto Lauritsen og flyttet til Tønsberg. Lauritsen flyttet hit fra Askehaug, hvor han hadde. vært bestyrer av fattiggården. Han solgte bruket i 1910 til Johan Gjølberg fra Østfold, som solgte igjen i 1915 til Selmer og Ole Hausken fra Ryfylke og flyttet tilbake til sitt hjemsted. Brødrene Hausken solgte bruket i 1916 til Jakob G. Auglænd fra Jæren, som solgte i 1918 til Sjur Yttri fra Sogn. 
Han døde ug. her i 1933. I 1934 blev bruket solgt til nuværende eier 
     Anton Eriksen, 1934-. Han har tidligere vært medeier i bruk 1 og 2 på Søndre Undrum, og i tiden 1820-24 eide han bruk 4 A på Nordre Undrum. F. 1891 på Søndre Undrum, g. m. Olme Havdal, f. 1894 i Melhus i Sør-Trøndelag. To barn: Alf og Olaf. Eriksen har vært på hvalfangst. 
     Bruket (bruksnr. 5) utgjør ca. 150 mål dyrket mark og noe skog. 
 

 


Bruk 2.
Oprinnelig 1/4 part av gården. 
     Peder Knutsen, som var fra Nykirke, kalles tambur. Han solgte bruket igjen i 1733 for 98 rdl. til 
     Ole Halvorsen, 1733-40. Han lånte 100 rdl. i 1733-34. Ole var fra Skravestad i Sandar, men hadde bodd på Søndre Låne og Myre før han flyttet til Undrum. G, m. Anne (Anna) Nilsdatter, Søndre Låne. Barn: 2. Hans, f. 1728 på Låne. 3. Marta, f. 1733 på Myre. 5. Randi, f. 1737. - I 1740 solgte Ole bruket til Lars Hanssen Skotte for 122 rdl. Han lånte s. å. 80 rdl. av Gjest Trondsen Høyføtt. Lars kjøpte i 1742 også bruk 1. 
    I 1744 solgte Lars Skotte bruk 2 til sønnen Erik Larssen for 80 rdl. Erik lånte beløpet av Lars Bagge på Viulsrød i Borre. I 1748 solgte Erik bruket til Auen Kristensen, Kroks-Rom, for 116 rdl. og flyttet til Røsland. Aven solgte bruket igjen i 1750 for samme beløp til 
     Lars Jonssen, 1750-94. Han flyttet hit fra Nordre Undrum. F. 1727 på Mellem Berg, d. 1796. Gift: 1. 1754 m. Anne (Anna) Iversdatter, Nordre Jareteigen, f. 1724, d. 1755. 2. 1756 m. Kirstine (Stine) Andersdatter, d. 1803, 75 år. Tre barn i annet ekteskap: 1. Anne, f. 1758, ektet 1788 Ole Halvorsen Huseklepp. 2. Anders, f. 1760, se nedenfor. 3. Ingebret, f. 1763, bodde på Nordre Undrum. - Ved skiftet efter Anne Iversdatter i 1755 utgjorde, formuen 88 rdl. I 1794 solgte Lars bruket til sønnen Anders for 170 rdl. og ophold. Efter Lars blev arvesummen 47 rdl. i 1796. Blandt løsøret nevnes en gulmalt kirkeslede, verd 4 rdl. 
    Anders Larssen, 1794-1810. Han hadde i 1793 kjøpt halvparten av første halvdel og blev fra 1794 eier av halve gården. Delebrev blev oprettet i 1803 mellem Anders og Jon på bruk 1. S. å. solgte Anders omtrent halvparten til brorsønnen Jon Ingebretsen, Nordre Undrum, for 150 rdl., men bygslet samtidig parten for 2 åremål (6 år). I 1810 makeskiftet Jon parten med Anders og fikk igjen bruk 2 A på Nordre Undrum. Anders lånte 600 rdl. i 1809 av Jon Halvorsen Krigerød. D. 1810, ektet 1802 Kristine Augustinusdatter, Dammen u. Brekke i Sem, f. 1766 på Stuverød, d. 1833. Fire barn: 1. Stine, f. 1803, ektet 1839 Hans Niissen, Søndre Undrum. 3. Lars, f. 1307, se nedenfor. 4. Peder, f. 1809, tjente i 1830-årene på Brattås; ektet 1840 Maria Torsdatter i Åsgårdstrand. - Ved skiftet efter Anders i 1811 utgjorde formuen 2498 
rdl. Bruket blev taksert til 3000 rdl. Enken Kristine giftet sig igjen 1813 med 
     Ole Jørgensen, 1813-30. F. 1785 på Gauterød i Slagen, d. 1834. Ingen barn. - I 1830 skjøtet Ole bruket til stedsønnen Lars Anderssen for 350 spd. og flyttet til Søndre Undrum. Ved skiftet efter Kristine og Ole i 1835 blev arvesummen 218 spd. 
     Lars Anderssen, 1830-49. Han lånte 250 spd. i 1833 av Hans Nilssen, Søndre Undrum. F. 1807, se ovenfor, druknet 1851; ektet 1829 Jakobea Kristensdatter, f. 1808 på Sjøbubakken u. Jarlsberg, d. 1884. Ni barn: 1. Andrine f. 1829, ektet 1864 baker Edvard Larssen, Horten. 2. Kristen (Kristian), f. 1832, smed; gift 1862 i Tønsberg m. Nikoline Augusta Nilsdatter, bodde på Grimestad, Tjøme. 3. Kristine, f. 1835. 4. Ole Jørgen, f. 1837, d. 1856. 5. Anne Brevline, f. 1840, ektet 1871 Nils Olsen Panne, bodde noen år på Undrum. 6. Laurits, f. 1842, bodde på Søndre Undrum. 9. Julius, f. 1851 i Ramnes, bodde på Tveiten. - I 1840 solgte Lars halvparten av bruket til Hans Larssen Vik for 1150 spd., se bruk 3. Den annen halvpart solgte han i 1849 til Martin Olsen fra Voll i Undrumsdal for 1200 spd. Lars flyttet til Mellem Heian i Ramnes, hvor han blev forpakter. Enken flyttet i 1854 tilbake til Undrum og fikk s. å. grunnseddel på en tomt av bruk 2, mot en årlig avgift av 2 spd., for svigerinnen Stine Andersdatters (Søndre Undrum) levetid (d. 1877). 
     Martin Olsen solgte halve bruket i 1850 til Jakob Hanssen Undrum for 600 spd., se bruk 3. Resten av bruket makeskiftet Martin i 1851 med Anders Anderssen Hem, efter en verdi av 800 spd., og fikk igjen en part av Nordre Hem i Undrumsdal. Anders Hem solgte parten tilbake til Martin Olsen i 1852 (skjøte 1853) for 700 spd. Martin solgte igjen i 1854 for 600 spd. til 
     Hans Hanssen Lybye, som muligens var fra Rygge eller Spydeberg i Østfold. Vi vet ikke hvor lenge han eide bruket. Ved auksjonsskjøte i 1871 blev Kristoffer Kristiansen eier av det for 900 spd., men han hadde bodd på Undrum fra omlag 1860. 
     Kristoffer Kristiansen, ca. 1860-97. 
I tiden 1853-57 hadde han vært eier av Sagenga u. Tollerød. Han lånte kr. 2100 i 1876 av A. Jørgensen Rom. I 1883 kjøpte Kristoffer også bruk 4 på Tveiten. Denne part har senere vært drevet sammen med bruket på Undrum. F. 1822 på Søndre Roberg i Slagen, d. 1899 i Tønsberg; ektet 1850 Helvig Marie Larsdatter Aulerød, f. 1824 på Haugen i Arendal sogn, d. 1885. Fire barn: 1. Lars, f. 1853 på Tollerød, bodde på  Vestre Eikeberg. 2. Nikoline Kristine, f. 1856 på Aulerød, ektet 1884 Kristen Hanssen Tveiten. 3. Hans Kristian, f. 1860 på Undrum. 4. Hanna Karine, f. 1866. - I 1897 solgte Kristoffer bruket til G. M. Hanssen for kr. 8000 og flyttet til Tveiten. 
     Gunder Martin Hanssen, 1897-1916. Han flyttet hit fra Larvik. F. 1859 på Rømmingen i Hedrum, d. 1933 på Nanset ved. Larvik; g. m. Inger Karoline Andersen fra Lunde i Hedrum, f. 1865. Seks barn (de to eldste født i Larvik): 1. Ingeborg Emilie, f. 1892, d. 1923; g. m. sjømann Hans Jensen, Nes i Slagen. 2. Gunvor Karoline, f. 1895, g. m. maskinmester Oscar Kristiansen R dsland, bor på Nøtterøy. 3. Hans Adolf, f. 1897, d. 1924 i U. S. A. 4. Alf Konrad, f 1900, g.m. Fanny Brodin, bor på Nanset. 5. Else Marie, f. 1903, g.m. mekaniker Johannes Johannessen, Nanset. 6. Harald, f. 1906, d. 1922 på Nanset. - Hanssen solgte bruket i 1916 til Hans K. Kristensen Tveiten og flyttet til Nanset. 
    Hans K. Kristensen Tveiten, 1916-30. F. 1884 på Tveiten, ektet 1916 Jenny Pedersen fra Ollebakken i Slagen, f. 1890. Ni barn: 1. Dagmar, f. 1916. 3. Nora Kristine, f. 1919. 4. Einar Karsten, f. 1920, sjømann. 5. Kristen, f. 1922, sjømann. 6. Hedvig, f. 1924. 7. Hans 9. Ruth, f. 1932 på Bjune i Ramnes. 
     Hans Oliversen Holmøy, 1930-. Han er fra Stranden i Slagen. F. 1894 på Skrede i Hornindal, Sogn og fjordane fylke. Gift: 1. m. Anna Pernille Andersen, Nordre Haslum, f. 1888 på Bø, d. 1935. 2. m. Hilda Aas, Tveiten, f. 1899 i Tunsberg. Seks barn (4 og 2, de fire eldste født på Strandeng): 1. Borghild, f. 1919. 2. Olaf, f. 1921. 3. Marie, f. 1924. 4. Gunhild, f. 1929. 5. John, f. 1935. 6. Solveig, f. 1937. 
     Bruket (bruksnr. 6 av Mellem Undrum og bruksnr. 1 av Tveiten) utgjør ca. 72 mål dyrket mark og 50 mål skog. 


Bruk 7. Anton Eriksen. G.nr. 2, br. nr. 5

Bruk 2. Hans Oliversen Holmøy. G.nr. 2, br. nr 6. 

Bruk 3. 
     I 1840 solgte Lars Anderssen halvparten av bruk 2 for 1150 spd. til 
     Hans Larssen, 1840-55, snekker. Han flyttet hit fra Vik, men hadde tidligere bodd på Eldre og østre Sem på Nøtterøy. F. 1792 på Eldre, d. 1883. Gift: 1. 1814 m. Karen Marie Jakobsdatter, Nordre Velle, f. 1787, d. 1824 på Eldre. 2. 1825 m. enken Maren Helene Olsdatter Vik, d. 1857, 63 år. Syv barn (6 og 1) 1. Lars, f. 1815 på Eldre, se bruk 4. 2. Martine Andrea, f. 1816 på Eldre, ektet 1832 Kristen Kristensen, Nordre Undrum. 3. Elen Maria, f. 1818 på Eldre, visstnok g. 1868 m. enkemann Hans Kr. Kristoffersen, Nordre Råstad i Stokke. 4. Jakob (tvilling), f. 1820 på Nøtterøy, se bruk 3. 5. Sofie, f. 1820. 7. Karen Marie, f. 1825 på Vik, ektet 1866 Mathias Sørensen, Gauterød i Slagen. I 1855 blev bruket delt i tre parter. Hans solgte en part s. å. til sønnen Jakob for 100 spd. og opphold (bruk 3). En større part solgte han til sønnen Lars for 500 spd. og ophold (bruk 4). Tilbake blev det da en liten part (senere bruksnr. 9), som Hans solgte i 1856 til Johan Eriksen for 75 sed. se småbruk B. 
 
 
Bruk 3. Sameiestykket
     Jakob Hanssen, 1855-1903. I 1850 hadde han kjøpt halvparten av det daværende bruk 2 for 600 spd. Fra denne part solgte Jakob en del i 1855 til svogeren Johan Johnsen, Nordre Undrum, for 300 spd., se småbruk A. Det som var igjen av parten fra bruk 2 og den part Jakob kjøpte av faren, blev i 1871 sammenføiet til ett bruk og senere betegnet bruksnr. 7. Jakob lånte 427 1/2 spd. i 1876 av skibsreder Otto Røed. F. 1820 på Øvre Sem på Nøtterøy, se ovenfor, d. 1903; ektet 1851 Elen Andrea Jonsdatter, Nordre Undrum, f. 1817, d. 1893. To barn: 1. Hans Johan, f. 1853, se nedenfor. 2. Lars Kristian, f. 1855, bodde en tid på Søndre Jareteigen. - Bruket blev overtatt av sønnen 
     Hans Johan Jakobsen, 1903-1921. I 1885 hadde han kjøpt en part av bruk 1 på Nordre Undrum for kr. 3600. Denne part har senere vært drevet sammen med bruk 3 på Mellem Undrum. Med parten fulgte havnerett. F. 1853, se ovenfor, d. 1923; ektet 1908 Hanna Petrea Pedersen, Undrum, f. 1880 i Andebu (hennes søster Karen Andrine blev i 1896 g. m. Jakobsens bror Lars Kristian). Ett barn døde lite. I november 1913 brente en smie på bruket. Jakobsen solgte bruket i 1921 til nuværende eier Knut L. Bø, og flyttet til Barkåker. 
     Knut Larsen Bø, 1921-. F. 1880 på Voss, g. m. Jonette Havdal, f. 1890 i Melhus, Sør-Trøndelag (søsteren Oline er g. m. Anton Eriksen på bruk 1). To barn: Leif og Kjell. 
I 1936 kjøpte Bø også småbruk A. Eiendommen består nu av bruksnr. 3, 7, 10 og 11 av Mellem Undrum og bruksnr. 2, 7 og 10 av Nordre Undrum. Bruket utgjør ca. 135 mål dyrket mark, 78 mål havn og 70 mål skog. Teignavn: Solli, Lia og Myra. 

Bruk 4, Åstraet.
     Lars Hanssen, 1855-83, smed og snekker. I 1868 lånte Lars 833 spd. I 1870 kjøpte han også en part av Haavald Hanssen på bruk 1 for 400 spd. De to parter har senere vært drevet sammen. F. 1815 på Eldre, se ovenfor, d. 1883; g. m. Martine Oladatter, f. 1817 på Mellem Smidsrød på Nøtterøy, d. 1886. Syv barn; de seks eldste født på Melsom i Stokke, hvor Lars bodde fra 1841 til 58 (han var smed der i 14 år og møllermester i 3) : 1. Karen Marie, f.1842, ektet 1867 Hans Anton Hanssen, Brua u. Jarlsberg. 2. Hans Olaus, f. 1847, se nedenfor. 3. Malie (Amalie), f. 1849, d. 1926; gift 1. 1869 m. skibsfører Mathias Kristoffersen, Torød, Nøtterøy (d. 1883). 2. 1885 m. bestyrer Emanuel Andersen, Tønsberg (d. 1940). 4. Laura, f. 1851, ektet 1881 Anton Ernstsen, Mellem Rom (vestre). 5. Ludvig, f. 1854, d. tilsjøs 1871. 6. Markus, f. 1858, sjømann; d. 1930 i Amerika, hvor han hadde opholdt sig fra begynnelsen av 1890-årene. - I 1883 solgte Lars det meste av bruket til sønnen Hans Olaus for kr. 6052 og ophold, men holdt tilbake en liten part (bruksnr. 3, Solli), som i 1887 blev solgt til Johannes Petersen for kr. 560, se småbruk A. 
     Hans Olaus Larsen, 1883-86. F. 1847 på Melsom i Stokke (se ovenfor), ektet 1874 Anne Karine Andersdatter, Søndre Jareteigen, f. 1846. En datter. Hans Olaus hadde bodd en tid i Tønsberg. I 1886 delte han bruket i to deler og solgte dem s. å. Den ene part (Skrivertroet) kjøpte Johan Johnsen, Nordre Undrum, for kr. 3115. Den annen part (bruksnr. 2 og 8, Åstraet) kjøpte A. K. Halvorsen, Nordre Undrum, for kr. 3735. De to parter har senere vært drevet sammen med bruk 3 og 1 på Nordre Undrum. Hans Olaus utvandret til Amerika i midten av 1880-årene og bosatte sig i New York, hvor han drev som modellsnekker. Han døde der omlag 1920. 

 

    Småbruk og mindre parter. 
     A
     I 1855 solgte Jakob Hanssen på bruk 3 en part (bruksnr. 10) av bruket sitt til 
svogeren Johan Johnsen, Nordre Undrum, for 300 spd. Johan solgte panten igjen i 1861 til Anders Olsen fra Langved i Vivestad for 350 spd. Han forpaktet bort parten i 1862 til Hans Larssen Hundestuen for året 1862 mot 30 spd. i avgift. Anders solgte parten i 1866 for 300 spd. til Lars Edvard Jakobsen fra Hundestuen i Ramnes. Han solgte den i 1877 til enken Anne Olsdatter, Mellem Fadum, for kr. 1800. Hun solgte i 1881 til sjømann Torvold Hanssen Hundestuen for kr, 2000. Han var f. 1856, d. 1888; g. m. Karen Bredine Olsdatter, Vermeli. I 1894 fikk Anders Johannessen auksjonsskjøte på parten for kr. 1000. Hans far, Johannes Petersen, hadde i 1887 kjøpt en liten part av bruk 4 (bruksnr. 3, Solli) for kr. 560. S. å. kjøpte han også en annen liten part i (bruksnr. 7, Solli) fra bruk 3 på Nordre Undrum for kr. 240. Johannes var f. 1835 i Sverige, d. 1898; g. m. Marie Kaisa, Hansdatter (Andersdatter), f. 1833 i Sverige,  d. 1892. Barn: Anders, f. 1863 i Sande sokn i Sverige d. ug. 1942 på Sem pleiehjem;  se nedenfor. Marie Karoline, f. 1871 på Undrum. - Ved Petersens død i 1898 tilfalt hans to parter sønnen Anders Johannessen, som solgte alle tre parter i 1936 til Knut L. Bø på bruk 3. Se videre under bruk 3. 

     B.
     I 1856 solgte Hans Larssen sin gjenværende lille part av bruk 3 (bruksnr. 9) til  Johan Eriksen for 75 spd. Denne kjøpte i 1870 en annen part (bruksnr. 4) av Haavald Hanssen på bruk 1 for 200 spd. 
     Johan Eriksen 1856-85, smed. F. 1820 på Søndre Undrum, d. 1904; ektet 1843  Lene Sofie Andersdatter, Hundestuen i Ramnes, f. 1820, d. 1883. Fem barn: 1. Erik, f. 1844, d. 1919; sjømann i yngre år, bodde en tid på Tjøme, flyttet senere til Kristiania. 2. Anton, f. 1850 i Stokke, sjømann; g, m. Lina Liverød fra Undrumsdal (d. 1929 i Tønsberg). 4. Kristian Gerhard, f. 1853, se nedenfor. 5. Hans Arnt, f. 1856, sjømann; ektet 1879 Frantsine Petrine Pedersdatter (f. 1858 i Tønsberg), de bodde en tid på Tveiten, men utvandret senere til Sunderland i England og døde begge i Middlesbrough ved Tees Bay, England.  I 1885 solgte Johan bruket for kr. 1200 til sønnen Kristian Gerhard Johansen, 1885-1910, styrmann. D. 1921 på Barkåker, ektet 1880 Hanne Mathilde Olsen, f. 1854 på Sollerød i Undrumsdal, d. 1935 på Barkåker, 81 år.  Fire barn (de tre eldste født på Sollerød): 1. Johan, f. 1880, d. 1940, lensmann i  Skjeberg og stortingsmann; ektet 1906 Klara Kjønnerød fra Stange i Ramnes. 2. Hans; f. 1880, bor på Søndre Fresje. 3. Karoline Sofie, f. 1885, husbestyrerinne i Sarpsborg. 4. Oskar Hartvig, f. 1897 på Undrum, lærer ved Borgen skole i Skjeberg; ektet 1923 Asbjørg Iversby, Skjeberg (f. 1905).  I 1910 solgte Johansen bruket til Anders Kr. Halvorsen, Nordre Undrum, og flyttet til Barkåker. Bruket har senere vært brukt sammen med bruk 1 på Nordre Undrum. 
     I 1868 solgte Haavald Hanssen på bruk 1 en skogpart (bruksnr. 1) til Lars Anderssen Bjune for 140 spd. Lars bodde på Søndre Bjune i Ramnes og døde der i 1883. Arvingene solgte parten i 1886 til skredder Anders Hanssen Sjuve for kr. 1000, Han var f. 1841 i Ramnes og døde 1907 på Undrum. Sofie Sjuve solgte skogparten (ca. 120 mål) i 1917 til Bernt J. Bjune som solgte den i 1941 til Johan Fadum, Søndre Fadum. 

3. Søndre Undrum 
     Fullgård. Skylden 1649-50: 712 bpd. smør, som blev avkortet med 1 1/2 pd. smør. 1664: 6 pd. smør. En engødegård 3 pd. smør. 1667: Gammel skyld: 6 pd. smør, ny skyld: 6 pd. smør, 1 fj. tunge. 1702: 6 pd. smør, 21/2 lispd. tunge, svarende til 2 skippd. 2 1/2 lispd. tunge. Således ennu i 1802 og frem til 1838. 
    Leidang. 1624: 1 1/2 lispd., 6 bismermark korn, 10 merker smør, 1 skill. 2 album; 1824: 1 rdl. 19 skilling, 

     Eiere.
    Søndre Undrum var likesom de andre Undrum-gårdene i det 14, århundre oprinnelig adelsgods, men kom senere, formentlig som gave, til St. Mikals alter i Oslo domkirke, hvor det henlå omkring 1400. Efter reformasjonen tilhørte det domkapitlet (Kanoniet), således ennu i 1649-50. Da domkapitelgodset efter eneveldets innførelse, opløstes, erhvervet  vitekansler og geheimeråd Holger Vind gården, som han. den 8. mai 1672 tilskjøtet kansler Peder Griffenfeld, nyutnevnt greve av Tønsberg grevskap (senere Jarlsberg grevskap). Skylden opgives i skjøtet til 7 1/2 pd. smør. Gården tilhørte i 1700 greven. Ved auksjon i juli 1751 blev den solgt til bøndene Torkild Jakobsen, Ivar Hanssen og Jens Ingebretsen for ialt 322 rdl. Torkild kjøpte en halvpart, mens Iver og Jens hver kjøpte en fjerdepart (skjøte 1753). Senere bondegods. 
 
 

Hester  Kuer  Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde:
1657-58: 3 12 5 8 5

1667 3 12 4 10
60 14 t. korn, Trede:46 t.
1723 3  1/2 13 naut
8
50 4 skj. bl.korn, 13 t havre, 2 skj. hvete
1835 4 13
8

3/8 t hvete, 3/8 t rug, 2 1/2 t. bygg, 14 t.bl.korn, 3/48 t. erter,3 1/8 t. poteter
1865 4 12
5

1t. hvete,7/8 t rug, 3 1/8 t bygg, 11 t havre, 8 t poteter
      Andre oplysninger. En engødegård under Søndre Undrum, skyld 3 pd. smør, blev 1664 brukt av rådmann i Tønsberg Jens Ingvarssøn. 1667: Skogen av vådeild opbrent, Intet rydningsland. Pålagt å plante humlehage. 1723 og 1866: Som ved Nordre Undrum. 1803: Føder 3 hester og 12 fekreaturer. Sår 12-14 tønner. Har ikke fullkommen skog til gjerdefang og brenne. Undrumsholmen opføres i 1664 som en engødegård under Søndre Undrum. Fra første halvdel av det 18. århundre har Undrumsholmen vært regnet under østre Eikeberg. 

     Brukere. 
     I 1667 og 1723 var der 2 bruk på Søndre Undrum, begge leilendingsbruk. 1835 og 1866 4 selveierbruk og i 1905 7 matrikulerte bruk. 
     1593-95 nevnes Truls som bruker, 1604 Torbjørn, 1615-16: Tor, 1621-22: Rasmus, 1624: Johanne, hun var visstnok enke efter Rasmus. 1624-25 oplyses: 
Enken Undrum eier i Bringaker i Botne 1 lispd., i Fjell i Ringerike (Hole) 211 lispd. Fra ca. 1640 opføres 2 brukere på Søndre Undrum, de brukte hver sin halvpart, så gården nu må være delt. 
 
Bruk 1.
     Guldbrand, o. 1625-efter 1645, omtales 1649-52 som «forarmet»; synes å være i live ennu 1659, da en Guldbrand Undrum skulde frakte 2 t. brød fra Grindholmsund til Halden. 
     Knut Guldbrandssøn,  1647-1680, sønn av foregående, var født 1626, nevnes som lagrettemann 1675. 
     Søren nevnes som bruker av det ene bruk fra slutten av 1680-årene til henimot 1700. Han var lagrettemann flere ganger i tiden 1691-97. Enken opføres som bruker i 1702. Det er mulig at hun het Gunhild Tjøstelsdatter, d. 1715, 76 år. Barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Marta, ektet 1704 Kristoffer Iversen i Undrumsdal; de bodde i 1720-årene på Nordre Undrum. 
     Hans Sørensen, ca. 1708-49, sønn av foregående. Han var lagrettemann flere ganger i tiden 1723-40. I en opgave fra 1721 nevnes det at Hans kunde lese i bok. D. 1749, 69 år; g. m. Matte (Marta) Nilsdatter, d. 1765, 82 år. Tolv barn: 2. Anne (Anna), f. 1710, ektet 1739 Torkild Jakobsen, se nedenfor. 6. Kristine, f. 1716. 8. Susanna, f. 1720. 10. Kristoffer (Kristen), f. 1726. 11. Gunhild, f. 1728. 12. Guri, f. 1731. - Ved skiftet efter Hans i 1749 blev det intet å arve. 
Bruk 2.
     Hallsten  1640-1660, nevnes i skattemanntallet 1645 som bruker ved siden av Guldbrand. Også Hallsten omtales som «forarmet» i årene 1649-52; men han vedblir å sitte som bruker ennu i 1650-årene, synes å være død 1658 eller 1659; for 1659-60 nevnes enken som forarmet bruker. Hun levde ennu 1662, da hun skyldte 3 rdl. i skatt for den halve gård. 
     Jon Kolbjørnsen var bruker av halve gården fra begynnelsen av 1660-årene. F. ca. 1614, d. i 1680-årene. G. m. Live Guldbrandsdatter (sannsynligvis endatter av ovennevnte Guldbrand), f. ca. 1630, d. 1710, 80 år. To barn: 1. Berte, f. ca. 1671. 2. Sønni, f. ca. 1677, ektet 1713 Mikkel Kristoffersen, Kimestad i Borre. - Enken Live giftet sig igjen med 
     Ole (Oluf) Kristenson, ca. 1690-1717. Han var lagrettemann flere ganger i tiden 1692-1711. D. 1717, 66 år. Efter Lives død giftet Ole sig igjen med Anne (Anna) Rasmusdatter, d. 1759, 91 år (hennes far, Rasmus Guldbrandsen, døde på Undrum 1721, 87 år). Tre barn i annet ekteskap: 1. Kristen, f. 1712, bodde på Sanderød. 3. Sibylle, f. 1717, ektet 1739 Jon Torsen, Vestre Låne. Ved skiftet efter Live i 1711 utgjorde formuen 33 rdl. Enken Anne giftet sig igjen 1719 med 
    Lars Nilssen, 1719-45. Han var lagrettemann i 1728. Lars var fra Nordre Lasken u. Jarlsberg, d. 1745, 50 år. Ett barn: Berte (Birte), f. 1720, ektet 1745 Hans Hanssen, se nedenfor.  Ved skiftet efter Lars i 1745 utgjorde formuen 36 rdl. Verge for enken var Truls Rasmussen, Holtung i Fon. 
     Hans Hanssen, 1745-51, svigersønn av foregående. Ektet 1745 Berte (Birte) Larsdatter, f. 1720, se ovenfor. Tre barn født på Undrum: 2. Anne, f. 1748. 3. Ole, f. 1751. 
     I juli 1751 blev gården solgt ved auksjon i tre parter. Torkild Jakobsen kjøpte en halvpart, mens Iver Hanssen og Jens Ingebretsen hver kjøpte 1/4 part. 

     Første halvdel efter 1751. 
    Torkild Jakobsen, 1751-73. Han fikk auksjonsskjøte på bruket i 1753 for 160 rdl. og lånte da 146 rdl. av Oslo hospital. 1 1766 måtte Torkild betale 139 rdl. for grevens og hans sønns adelsrett. D. 1788, 80 år. Gift: 1. 1739 m. Anne Ransdatter, f. 1710 på bruk 1, d. 1773. 2. 1776 m. Anne Olsdatter fra bruk 4, d. 1790, 39 år. Elleve barn (7 og 4) : 1. Nils, f. 1739, se bruk 1 B. 2. Maren, f. 1742, ektet 1776 enkemann Peder Jakobsen Tangsrød. 4. Jakob, f. 1746. 6. Hans, f. 1751, var arbeidsmann i Tønsberg, g. m. Bodil Maria Toresdatter. 7. Agnete, f. 1754, ektet 1783 matros Anders Kristoffersen, Skallestad på Nøtterøy. 10. Ole, f. 1782, ektet 1810 Gunele Torsdatter, Nordre Skjeggestad i Ramnes. 11. Anne, f. 1787 (faren var da henved 80 år gammel og blind, og moren 35 år, står det i kirkeboken). - I 1769 solgte Torkild halve bruket til sønnen Nils for 170 rdl. Resten av bruket solgte Torkild i 1773 i to like store parter til sønnen Nils og Hans Iversen, som betalte henholdsvis 70 og 80 rdl. for hver sin part og mot opphold til Torkild. 
 
 
Bruk 1 A.
Oprinnelig 1/8 part av gården. 
     Hans Iversen, som var fra bruk 3, solgte bruk 1 A i 1778 til svogeren Hans Guttormsen, Sverstad, for 130 rdl. Med i kjøpet fulgte et skogstykke ved Vestre Bjune-Grinden i Ramnes. Hans Iversen bodde senere på Domsengen. 
Hans Guttormsen døde på Undrum 1782, 75 år gammel. Enken Kirsti Iversdatter (fra bruk 3) giftet sig igjen 1783 med Lars Svendsen, Holt i Undrumsdal. Bruket blev senere overtatt av hans svoger Iver Hanssen på bruk 3. Enken Dorte Larsdatter solgte begge bruk i 1798 til sønnesønnen Iver Hanssen d. y. for 680 rdl. Bruk 1 A solgte Iver igjen i 1801 til Lars Olsen på bruk 4 for 395 rdl. I 1804 betalte han 150 rdl. for Hans Larssen Holte odelsrett til bruket. Det har senere vært tillagt bruk 4. 

Bruk 1 B 
Oprinnelig 1/4 aurt av gården. 
     Nils Torkildsen, 1769-89. Han lånte 60 rdl. i 1770 av Ole Arnesen, Nordre Undrum, og 70 rdl. av samme i 1773. Den l/8 part av gården som Nils kjøpte i 1773, blev overtatt av broren Hans Torkildsen, som solgte den tilbake til Nils i 1778 for 120 rdl. I 1780 forpaktet Nils bort bruket for 6 år til Jakob Olsen Heum i Undrumsdal, mot en årlig avgift av 5 rdl. og mot å betale de årlige skatter og avgifter. F. 1739, se ovenfor, d. 1790; ektet 1766 Gunhild Knutsdatter, d. 1809, 75 år. Tre barn: 1. Knut, f. 1766, se bruk 1. 2. Hans, f. 1769, se bruk 2. 3. Abraham, f. 1775, bodde en kort tid på Nordre Undrum, senere på Søndre Jareteigen. - Ved skiftet efter Nils i 1790 utgjorde formuen 582 rdl. Bruket blev taksert til 500 rdl. I 1793 solgte enken Gunhild Knutsdatter halve bruket til sønnen Knut for 250 rdl. og ophold. Den annen halvpart av bruket solgte Gunhild året efter til sønnen Hans for 350 rdl. Knut og Hans lånte da henholdsvis 200 og 250 rdl. av moren. De lånte dessuten 499 rdl. i 1798 av Christopher Seeberg i Tønsberg. Se videre bruk 1 og 2. 

 
Bruk 1.
Oprinnelig 3/16 parter av gården. 
     Knut Nilssen, 1793-1823. F. 1766 på bruk 1 B, d. 1834; ektet 1791 Margrete Andersdatter fra Kløv i Ramnes, d. 1833, 60 år. Fem barn: 1. Anne, f. 1792. 3. Marte Sofie, f. 1796, d. 1813. 5. Nilia (Nelia), f. 1801, ektet 1821 Mathias Pedersen, se nedenfor. - Knut solgte bruket og noe løsøre i 1823 til svigersønnen Mathias Pedersen for 400 spd. og opphold. S. å. kjøpte Knut bruk 4 B på Nordre Undrum. Dette bruk solgte han igjen i 1833. 
     Mathias Pedersen, 1823-75, svigersønn av foregående. Han var fra Haugtuft i Våle, d. 1875, 76 år; ektet 1821 Nilia Knutdatter, f. 1801, se ovenfor, d. 1896 på Eikeberg, 95 år. Åtte barn: 2. Karen Maria, f. 1826, d. ug. 1880. 3. Hans, f. 1830, d. 1847. 4. Søren, f. 1833, se bruk 2. 6. Helle Andrea, f. 1838. 7. Maren Sofie, f. 1841, d. ug. 1905 på Eikeberg. 8. Anton, f. 1844, se nedenfor. - I 1835 kjøpte Mathias også bruk 2. De to bruk blev derefter drevet sammen til 1876. Enken  solgte da begge parter, som var like store, til sønnene Anton og Søren. De betalte 1000 spd. for hver sin part. Moren fikk opphold. 
     Anton Matplassen, 1876-ca. 05. Han lånte kr. 2000 i 1877. D. ug. 1900 på Eikeberg. Anton satt ikke lenge med bruket. Hans S.Bø nevnes som eier i 1885 og 86. I 1885 blev bruksnr. 3 frasolgt til Lars Hanssen, Nordre Undrum, for kr. 280. I 1887 fikk Simon Edvard Hanssen Rakaas auksjonsskjøte på bruket for kr. 3510. 
     I 1889 var Nikolai Severin Laheld eier av bruket. S. å. forpaktet han bort Hjemjordet og Sydjordet til Jørgen Hanssen for fem år mot en årlig avgift av kr. 320. I 1889 brente et lite uthus for Laheld. Han var f. 1863, g. m. Elise Karoline Olsen, f. 1859. 
    I 1899 fikk H. S. Bø fullmakt av Simon Edv. Hanssen til å utstede skjøte på bruket. Det blev s. å. solgt for kr. 4400 til N. S. Lahelds bror 
     Bernhard M. Laheld, 1899-1912. Han var fra Helgerud i Strømm, f. 1859, d. 1928; g. m. Emilie Henrikke Larsdatter, Vestre Eikeberg, f. 1855, d. 1933. Ingen barn. Lahelds foreldre var muligens fiskeopsynsmann Martin Nilsen Laheld (f. 1828 i Skoger, d. på Undrum 1908) og Johanne Birgitte Laheld (f. 1828 i Nesbygden i Strømm, d. 1896 på Undrum) 
      I 1912 solgte Laheld bruket til Johan Emil og Anton Eriksen fra bruk 2 og flyttet til Eikeberg. Brødrene Eriksen overtok i 1920 også bruk 2. De to bruk, som senere har vært drevet sammen, blev overtatt av Johan Emil i 1920. 
     Johan Emil Eriksen, 1912-. F. 1888 på bruk 2, se ovenfor; g. m. Petra Olsen fra Øvre Eiker. Ett barn: Elinor. Eriksen har tidligere vært hvalfanger. 
     Bruket (bruksnr. 1 og 2) utgjør ca. 120 mål dyrket mark og 150 mål skog. Teignavn: Engene. Hovedbygningen er ny. Den gamle bygning lå lenger øst. 

Bruk 2.
Oprinnelig 3/16 parter av gården. 
     Hans Nilssen, 1794-1830. I 1795 betalte han 200 rdl. for broren Knuts odelsrett til bruket, og lånte s. å. 100 rdl. av broren Abraham. F. 1769 på bruk 1 B, d. 1841. Gift: 1. 1795 m. Marte Larsdatter Tveiten, f. 1751, d. 1838, 87 år. 2. 1839 m. Stine Anders datter, Mellem Undrum, f. 1803, d. 1877 på Bjune i Ramnes. Ett barn i annet ekteskap: Anders, f. 1840, bodde på Bjelland. - Hans solgte bruket i 1830 til Ole Jørgensen, Mellem Undrum, for 400 spd. og ophold. Ole døde 1834. I 1835 fikk Mathias Pedersen på bruk i auksjonsskjøte på bruket for 366 spd. og ophold til Hans Nilssen. Ved skiftet efter Hans i 1842 utgjorde formuen 602 spd. Enken Stine Andersdatter fikk grunnseddel i 1844 på en hustomt på Berglien i Undrumshavnen uten avgift. Denne grunnseddel blev avlyst i 1855. Istedet fikk Stine bo på en tomt av bruk 2 på Mellem Undrum. 
     Mathias Pedersens enke solgte bruk 1 og 2 i 1876 til sønnene Anton og Søren. 
     Søren Mathiassen, 1876-78. F. 1833 på bruk 1, ektet 1858 Maren Kirstine Kristensdatter fra Borre, f. ca. 1820. Barn: 1. Sine Annette, f. 1859 i Borre. - I 1878 solgte Søren bruket, med det påhvilende halve opphold til moren, for kr. 4800 til 
    Laurits Larssen, 1878-1901. Han solgte i 1885 fra en liten part, bruksnr. 4, til Lars Hanssen, Nordre Undrum, for kr. 240. Laurits var visstnok fra Mellem Undrum, f. 1842. I 1901 solgte han bruket til Andreas Eriksen og flyttet til Bjune i Ramnes. 
     Andreas Eriksen, 1901-20, snekker. Han hadde tidligere vært eier av bruk 4 B. F. 1837 på bruk 4, ektet 1885 Johanne Fredrikke Jansdatter, f. 1858 i Dalsland i Sverige. Fem barn: 1. Ole Kristian, f. 1885. 2. Johan Emil, f. 1888, se bruk 1. 3. Anton, f. 1891, bor på Mellem Undrum. 4. Jenny Kristine, f. 1895, bosatt i Tønsberg. 5. Laurents, f. 1897, gift og bosatt i Amerika. - Enken solgte bruket (bruksnr. 2) i 1920 til sønnene Johan Emil og Anton Eriksen. De hadde i 1912 kjøpt bruk 1, Siden 1920 har begge bruk vært drevet sammen. Se videre under bruk 1. 


Bruk 1. Johan Emil Eriksen. G.nr. 3, b.nr. 1

      Annen halvdel efter 1751. 
     Iver Hanssen og Jens Ingebretsen kjøpte ved auksjon i 1751 hver I/4 part av gården for tilsammen 161 rdl. (auksjonsskjøte 1753). 
 
Bruk 3.
Oprinnelig 1/4 part av gården. 
     Iver Hanssen, 1751-97. Han lånte 80 rdl. i 1753 av kjøpmann Christian Lemvig i Åsgårdstrand. F. 1721 på Sverstad, d. 1797; ektet 1746 Dorte (Dordi) Larsdatter fra Døviken i Undrumsdal, d. 1813 på Domsengen, 90 år 
(hennes søster Oline var g. m. Ole på bruk 4). Fire barn (de to eldste født på Sverstad) : 1. Hans, f. 1747, bodde på Domsengen. 2. Kirsti (Kirsten), f. 1751, ektet 1774 Hans Guttormsen Seerstad (han var en tid eier av bruk 1 A på Søndre Undrum). - Ved middagstid 10. mars 1775 begynte det å brenne i Iver Hanssen og Ole Kristensens fremhusbygninger. Disse og det meste av deres løsøre brente op. Iver overtok bruk 1 A efter sin svoger Lars Svendsen. Efter Ivers død solgte enken borte begge bruk i 1798 til sønnesønnen Iver Hanssen for 680 rdl. og ophold på bruk 3. Hun .fikk senere ophold hos sønnen på Domsengen. 
Iver Hanssen d. y., 1798-1801. F. 1782 på Domsengen, d. ug. der 1813. Bruk 1 A solgte Iver i 1801 til Lars Olsen for 395 rdl. Bruk 3 solgte han s. å. for 895 rdl. til 
Elias Reiersen, 1801-30. I 1804 måtte han betale 498 rdl. for Hans Iversen Domsengens fem barns odelsrett til bruket. I 1808 utskriftet Elias og Erik Madssen på bruk 4 deres innengjerds liggende parter i Søndre Undrum. I 1810 solgte Elias bruket til Hans Iversen Domsengen for 2600 rdl., men samtidig leide han bruket av Hans for livstid. Hans Iversen solgte imidlertid bruket tilbake til Elias allerede i 1812 for 2700 rdl. Elias var fra Lefsaker i Undrumsdal, d. 1840, 74 år; ektet 1794 Mari (Maren) Henriksdatter Tveiten, d. 1849, 80 år. Fem barn: 1. Anders, f. 1795 på Lefsaker, se bruk 5, 2. Karen Olea (Olia), f. ca. 1799, ektet 1821 Kristen Bentsen, Søndre Hassum. 3. Elen Maria, f. 1802, ektet 1825 Nils Olsen Rom, se bruk 5. 4. Helene, f. 1805, ektet 1828 Ole Halvorsen Lensberg, se nedenfor. 5. Anne, f. 1807, ektet 1829 Andreas Olsen Hassum, se nedenfor.  I 1815 solgte Elias halve bruket til sønnen Anders, se bruk 5. Den annen halvpart av bruket solgte Elias i 1830 til svigersønnen Ole Halvorsen for 300 spd. og ophold. 
Ole Halvorsen, 1830-33. Han flyttet hit fra Nedre Lensberg. I 1833 solgte han bruket til svogeren Andreas Olsen for 2010 spd. og flyttet til Tveiten, senere til Korterød i Slagen. 
Andreas Olsen flyttet hit fra Søndre Hassum. F. 1806, d. 1833; ektet 1829 Anne Eliasdatter, f. 1807, se ovenfor, d. 1886. Ett barn: Anne Kirstine, f. 1829 på Hassum, d. 1851.  Ved skiftet efter Andreas i 1834 utgjorde formuen 148 spd. Enken giftet sig igjen 1834 med 
Jens Jenssen, 1834-72. I 1836 kjøpte han også svogeren Nils Olsens bruk 5 for 550 spd. og lånte da 200 spd. av enken Helene Nilsdatter, Lille Stang. Jens flyttet hit fra Tveiten, men var visstnok fra Langemyr i Ramnes. F. 1801, d. 1878. Gift: 1. 1820 m. enken Karen Maria Ivers datter Tveiten, f. 1794, d. på Tveiten 1830. 2. 1834 m. enken Anne Eliasdatter, f. 180'7, se ovenfor, d. 1886. Seks barn i annet ekteskap: 1. Karen Andrea, f. 1835, d. 1888 i Tønsberg; ektet 1857 baker Nils Nilsen, Tønsberg. 2. Maren Olea (Olia), f. 1836, ektet 1869 Hans Edvard Guttormsen, Nordre Undrum. 4. Breline, f. 1840, ektet 1860 baker Ole Olsen, Tønsberg, bodde i Horten. 5. Edvard, f. 1843, se nedenfor. 6. Ole Kristian, f. 1847, baker; g. m. Bertha Klemmetsen fra Horten, bodde i Kristiania. I 1872 solgte Jens bruket til sønnen Edvard for 1200 spdl. og opphold. 
     Edvard Jensen, 1872-1903. Han lånte 400 spd. i Hypotekbanken i 1873. F. 1843, se ovenfor, d. 1917 i Tønsberg; ektet 1872 Mina Pedersdatter, Nordre Fadum, f. 1844, d. 1908. Tre barn: 1. Trine Amalie, f. 1873, ektet 1908 smed Einar Nilsen, bor på Notodden. 2. Johanne Petra, f. 1876, ektet 1902 skomaker Simon Simonsen, , LØkeberg u. Aker. 3. Jens, f. 1881, ektet 1907 Hanna Gundersen fra Andebu, bosatt i Tønsberg. - I 1903 solgte Jensen bruket til Andreas Aas og flyttet til Tønsberg. 
Andreas Kristensen Aas, 1903-36, sjømann i yngre år. Han var fra Søndre Ås, men hadde bodd 10 år i Amerika før han kom til Undrum. F1871, d. 1936; g. m. Laura Martine Sørensen, Søndre Låne, f. 1880. Ett barn: Karl Ludvig, f. 1899 i Worcester i U. S. A., rutebileier; g. m. Anna Serine Hausken fra Hjelmeland i Ryfylke, bor på Hogsnes. - Aas var medlem av ligningsnevnden,fattigstyret og skolestyret. 
Bruket (bruk snr. 5), som nu tilhører fru Laura Maitine Aas, utgjør ca. 90 mål dyrket mark og 100 mål skog. 

Bruk 4
Oprinnelig 1/4 part av gården. 
     Jens Ingebretsen, 1751-58. Han lånte 80 rdl. i 1753 av kaptein Adolph Qvernheim i Åsgårdstrand. Jens var fra Adal i Borre. I 1730 ektet han sitt søskenbarn Anne Alfadatter Sverstad, f. 1709. Syv barn født på Sverstad i tiden 1730-46: 1. Mari, f. 1730, d. på Undrum 1755. - I 1758 solgte Jens bruket med 1/4 part i den på gården stående husbygning for 114 rdl. til
Ole Kristensen, 1758-87. Han flyttet hit fra Bakskjul i Undrumsdal og pantsatte bruket s. å. til Jon Arnesen, Nordre Undrum, for 60 rdl. Om brann i 1775 se u. bruk 3. I 1776 lånte Ole 100 rdl. av Anders Olsen, Revetal i Våle. D. 1787, 61 år. Gift: 1. m. Oline (Olene) Larsdatter, Bøviken, d. 1773, 54 år (søsteren bodde på bruk 3). 2. 1778 m. enken Anne Oladatter fra Robakk i Våle, d. 1801, 61 år. Tre barn i første ekteskap nevnes: 1. Elen (Eli), f. ca. 1750, d. ug. 1821.2. Anne, ektet 1776 Torkild Jakobsen på første halvdel. 3. Lars, f. 1759 på Undrum, se nedenfor. - Ved skiftet efter Oline i 1773 blev bruket taksert ,til 180 rdl. Den største fordringshaver var Peder Larssen, som hadde innestående arv på 120 rdl. (nærmere oplysning herom gis ikke). I 1782 solgte Ole bruket til Bonnen Lars for 163 rdl. på de betingelser at Ole skulde bruke parten til sin død, mot å svare skatter og avgifter av den. Efter ,hans død skulde enken ha ophold. Ved skiftet efter Ole i 1788 blev det intet å arve. Anne Olsdatter hadde en sønn i sitt første ekteskap: Kristen Ellefsen, g. m. Marie Trulsdatter, Åsgårdstrand. 
Lars Olsen, 1782-1807. Han overtok i 1782 farens obligasjon til Anders Revetal på 100 rdl. I 1801 kjøpte Lars også bruk 1 A og blev derved eier av 3/8 parter av gården. D. 1812, ektet 1786 Kari (Karen) Olsdatter fra Hundestuen i Ramnes, d. 1815, 54 år. Fire barn: 2. Olea (Olia), f. 1791, ektet 1807 Erik Madssen, se nedenfor. 4. Anne Dortea, f. 1799. - I 1807 solgte Lars bruket med løsøre til svigersønnen Erik Madssen for 1800 rdl. og ophold. Ved skiftet efter Kari i 1815 blev arvesummen 178 riksbankdaler. 
Erik Madssen, 1807-44. Han lånte 275 spd. i 1823-24. F. 1771 på Tveiten, d. 1844; ektet 1807 Olea (Olia) Larsdatter, f. 1791, se ovenfor, d. 1858. Syv barn: 1. Maren Olea, f. 1809, d. ug. 1880. 2. Lars, f. 1811, se bruk 4 B. 3. Kristen, f. 1815, se bruk 4 A. 4. Ole, f. 1818, bodde på Svelta u. Stusrød i Slagen. 5. Johan, f. 1820, bodde på Mellem Undrum. 6. Anne Kirstine, f. 1823, d. 1847. 7. Andreas, f. 1837, se bruk 2. - Ved skiftet efter Erik i 1844 utgjorde formuen 614 spd. Bruket blev taksert til 1350 spd. 11845 solgte enken Olea !halve bruket tål sønnen Lars for 650 spd. og halvt ophold. Skylddelingsforretning blev ,holdt s. å. Den annen halvpart av bruket solgte Olea i 1849 til sønnen Kristen for 700 spd. og halvt opphold. Se videre bruk 4 A og B. 

Bruk 4 A. 

     Kristen Eriksen, 1849-64. Han lånte 330 spd. av moren da han overtok parten. F. 1815 på bruk 4, d. ug. 1892. I 1864 solgte Kristen parten til Hans Anton Pedersen Seerstad for 900 spd., men fortsatte visstnok å drive bruket som forpakter. H. A. Pedersen solgte bruket, som senere fikk betegnelsen bruksnr. 6, i 1874 til hans Edvard Guttormsen, Nordre Undrum, for 1075 spd. . Parten par senere vært drevet samroen med bruk 4 A på Nordre Undrum. 

Bruk 4 B. 

     Lars Eriksen, 1845-69. Han lånte 300 spd. i 1846 av Guttorm Hanssen Seerstad. F. 1811 på bruk 4, d. ug. 1869. 
Andreas Eriksen, 1869-82, bror av foregående. Han fikk auksjonsskjøte på bruket i 1874 for 1100 spd. og lånte beløpet av Guttorm Seerstad. I 1879 blev bruksnr. 8 utskilt herfra og i 1883 skjøtet av Andreas til Hans Edvard Guttormsen, Nordre Undrum, for kr. 250. På resten av bruket fikk Gullile Jakobsen, Søndre Eikeberg, auksjonsskjøte i 1882 for kr. 4000. Andreas kjøpte i 1901 bruk 2. Personalia er inntatt der. 
Gullik Jakobsen, 1882-1908, sjømann i yngre år. F. 1845 på Slettingdalen i Andebu, d. 1905; g. m. Helle Sofie Sølversdatter, f. 1842 på Kleivkås i Vivestad, d. på Undrum 1913. Ett barn: Jens Severin, f. 1872 på Eikeberg, se nedenfor.  I 1913 blev bruket overtatt av sønnen 
Jens Severin Gulliksen, 1913-29, maskinist. G. m. Josefine Petrine Nilsdatter, f. 1871 på Slettingdalen i Andebu. Syv barn: 1. Helene Sofie, f. 1900, kokke i Tønsberg. 2. Georg Kristian, f. 1902, flottørarbeider på Horten; g. m. Valborg Johanson (f. 1904 i Sverige). 3. Gunda Marie, f. 1905, kokke i Tønsberg. 4. Signe Johanne, f. 1907, g. m. Håkon Bakkerud, Moss. 5. Gudrun Sofie, f. 1909, g. m feiermester Olaf Dahlen fra Gudbrandsdalen, bor på Nøtterøy. 6. Ruth Othilie, f. 1912, g. m. sjømann Egil Andersen fra Tønsberg, bor på Nøtterøy. 7. Ester Therese, f. 1915, g. m. skofabrikkarbeider Oskar Iversen fra Hønefoss, bor i Tønsberg.  Familien flytet i 1929 til Barkåker. S. å. blev bruket solgt ved auksjon til nuværende eier 
Anton Pedersen Solum, 1929-. Han har tidligere vært sjømann. F. 1900 i Eggedal, g. m. Margit Li, f. 1908 i Sigdal. Barn: 1. Per, f. 1935. 
Bruket (bruksnr. 7) utgjør ca. 63 mål dyrket mark og 50 mål skog. Teignavn: Engene. 
 

 

Bruk 5. 
     I 1815 solgte Elias Reiersen halvparten av bruk 3 til sønnen 
     Anders Eliassen, 1815-26. Med parten fulgte ingen bygninger. Anders var f. 1795 på Lefsaker i Undrumsdal, ektet 1823 Maria Eriksdatter fra Hundestuen i Ramnes. Tre barn født på Undrum: 1. Mathias, f. 1823.  I 1826 solgte Anders bruket for 300 spd. til svogeren 
     Nils Olsen, 1826-36, tømmermann. S. å. kjøpte han halvdelen av svigerfarens bygninger på bruk 3 for 100 spd., og lånte 100 spd. av Nils Anderssen  Oseberg. Nils flyttet hit fra Østre Rom. Ektet 1825 Elen Maria Eliasdatter,  f. 1802 på bruk 3. Seks barn født på Undrum: 3. Ole, f. 1829. 4. Mathias,  f. 1831. 5. Berte Olava, f. 1833. 6. Edvard, f. 1835.  I 1836 solgte Nils bruket   til svogeren Jens Jenssen på bruk 3 for 550 spd., og flyttet til Lille Stang i  Slagen. Se videre under bruk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >