Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 

9. Rastad.

     Navnet uttales ra'ssta. I Rødeboken 1398 skrives: j Rastenom; 1668: Raastad; 1670: Rasten og 1723: Radstad. Den riktige skriveform er Rasta, da navnet tydeligvis er bestemt form av hunkjønnsordet røst. Røst er samme ord som rast, hvile, hvilested, og strekningen imellem to slike steder. Her har muligens vært hvilested for reisende i meget gammel tid før veien blev bygget og Gulli blev skyss-skaffersted. Røst kan også være et forkortet uttrykk for utrøst, utmark.
     Skylden var 1649/50: 3 bpd. smør. Likeså i 1664. I 1667 er opført som gammel skyld: 2  1/2 pd. 6 m. smør, og som ny: 3 pd. smør. 1702: fremdeles 3 bpd, smør. Halvgård (1/2) .
Leidang. 1667: 6 merker smør, 1 lispd. korn, 1 1/2 skilling penger; foring 10 sk. Arbeider til velb. Preben von Ahnen's gård Fossnes. 1724: 74 skilling.
      Eiere. Av Rødeboken ser vi at Sem kirke eier et halvt markebol i Rastad i 1398. 1649/50 eier Preben von Ahnen storparten av gården, mens Lucie Hansdatter i Tønsberg (se Tønsbergs Historie II, s. 91-
98) og Else Hals har mindre parter i den. Senere erhverver stiftamtmann de Tonsberg Rastad, og i 1700 er han eneeier, med 3 bpd. smør i gården. Den tilfalt senere toller Mads Gregersen i Tønsberg. Han solgte Rastad og annet jordegods i 1731 til Vincents Stoltenberg, som solgte gården i 1735 til sin svigermor Kirsten, enke efter Anders Gregersen i Tønsberg. Hennes sønn, Sti Grønnhoff i Åsgårdstrand, arvet Rastad i 1758. Han solgte gården i 1759 til opsitteren Tor Anderssen for 450 rdl. Senere bondegods.
 
 
 

Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde
1657/58 2 5 2 5 1

1667 2 6 2 5
36 6 t. korn. Trede 2 t.
1723 2 11 naut
6
34 2 skj. bl.korn, 9 t. havre, 1 skj. hvete.
1835 3 10 naut
6 1
1/4 t. hvete, 3/8 t. rug, 1 t. bygg, 10 t. havre, 4 t. poteter.
1865 3 12 naut
8

1 1/4 t. hvete, 1 3/8 t. rug, 1 1/2 t. bygg, 8 1/2 t. havre, l/16 t. erter, 6 1/2 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Skog kun til brenneved og gjerdefang. Har temmelig godt rydningsland til å forbedre engen med, som besitteren er pålagt å ophugge. Pålagt å plante humlehage. 1723: Skog til husfornødenhet og litt til smålast. Fehavn hjemme i sameie. Middelmådig jordart. 1803: Føder 2 hester og 6 fekreaturer. Sår 6 tønner. Har ingen skog uten ganske lite til gjerdefang, men intet til brenne, og meget skral havn. 1866: Ubetydelig skog.

Brukere.
     1667 var det 1 bruk på Rastad; likeledes i 1723, disse var leilendingsbruk. 1803: 2 bruk, 1835: 3, alle selveierbruk, 1866: 3 og 1905: 5 matrikulerte bruk.
    Av sakfallslisten fra 1633 ser vi, at Torger Domseng og Engelbret Rasten må bøte 4 rdl. tils., fordi en fange på kongsgården, som de skulde våke over, undslapp.. Denne Engelbret er muligens bruker på Rastad på denne tid.
     1643 er Kristoffer bruker her. I koppskattlisten 1645 står opført: Kristoffer Rastad, hans kvinne og 2 andre kvinnfolk. Kristoffer betaler kvegskatt 1657/58.
     1659/60 er Anders Ingebretssøn bruker; han er muligens en sønn av den før omtalte Engelbret. Anders nevnes som forarmet dette år. Han skulde s. å. frakte 2 tønner brød fra Grindholmsund til Halden. 1661 rester han skatt. I manntallet av 1664 ser vi at Anders Ingebretssøn er 49 år og har en hjemmeværende voksen sønn: soldat Ingebret Andersson, 21 år. Anders hadde også en datter, hun het Maren, f. 1639, d. 1744, 105 år gl., g. m. Torkild Rastad. Tre barn: Ragnhild Torkildsdatter Rastad, f. 1680, d. 1757, 77 år gl.;  Hans Torkildsen Rastad, sersjant, og Peder Torkildsen Rastad, sersjant. Anders Ingebretssøn var bruker ennu i 1689, men er sannsynligvis død kort efter.
     Kristen Kristoffersen, ca. 1690-1712. D. 1712, 65 år; g. m. Maren Andersdatter. I 1711 bodde Kristens svoger sersjant Hans Torkildsen her sammen med sin kone og en datter. - Fra 1707 hadde Kristen en medbruker på Rastad, som efter 1712 var bruker av hele gården.
    Anders Kristensen, 1707-1751, tambur. Han var lagrettemann i 1721. D. 1751, 72 år; g. m. Ragnhild Torkildsdatter, d. 1757, 77 år. Barn: 1. Birte, ektet 1719 Peder Eriksen. 2. Susanna, f. 1707. 3. Ole, f. 1709. 4. Tor, f. 1712 se nedenfor. 5. Kristen, f. 1714, d. 1737. 6. Mari, f. 1716, d. 1737. 7. Anne, f. 1720, ektet 1739 Kristoffer Nilssen fra Sunde i Sandar. 8. Marte (Marta), f. 1723, gift: 1. 1745 m. Kristen Anderssen, Melsomvik (d. 1749 på Rastad). 2. 1751 m. Iver Johannessen Tveitan. 9. Pernille, f. 1726, d. 1737.
     Tor Anderssen, 1751-1779, sønn av foregående. Lagrettemann i 1744. D. 1783, ektet 1736 Kirsti (Kirsten) Nilsdatter Holmen, d. 1773, 60 år. Ni barn: 1. Mari (Maren), f. 1738, ektet Ole Johannessen Tveitan, bodde en tid på Bruserød, senere på Bjune i Ramnes.3. Anne, f. 1740, ektet 1764 Zakarias Knutsen, se bruk 1. 4. Kristine, f. 1743, ektet 1767 Jens Nilssen, Toen i Ramnes. 5. Anders, f. 1746, se bruk 2. 6. Olea, f. 1748, d. 1799; ektet 1782 enkemann Lars Larssen, Mellem Fadum. - Tor kjøpte gården i 1759 av kjøpmann Sti Grønhoff i Åsgårdstrand for 450 rdl. Han lånte da 300 rdl. av selgeren. I 1771 solgte han halve gården til sønnen Anders for 225 rdl. Den annen halvdel solgte Tor i 1779 til svigersønnen Zakarias Knutsen for 340 rdl.

Bruk 1.
Oprinnelig 1/2 part av gården.

Bruk 1, Lars Gundersen. G. nr. 9, br. nr. l og 4.

     Zakarias Knutsen, 1779-1804. Han lånte 200 rdl. av kammerråd Jens Terner i Moss da han kjøpte bruket. F. 1736 på Smedsrød, d. 1804; ektet 1764 Anne Torsdatter Rastad, f. 1740, d. 1807. Seks barn: 1. Knut, f. 1765 på Grette, d. ug. 1826. 4. Kirstine, f.1774, ektet 1805 Kristen Arvesev, Brua u. Jarlsberg. 5. Sissel Maria, f. 1778, ektet 1804 Kristen Hanssen Eikeberg, se nedenfor. 6.Anne, f.1781 på Rastad. Enken Anne Torsdatter overdrog bruket i 1807 til sønnen Knut for 680 rdl. og opphold. Han solgte igjen i 1810 til svogeren Kristen Hanssen for 3200 rdl. I 1811 innløste Kristen svigerinnen Kirstines odelsrett til bruket med 500 rdl.
     Kristen Hansen, 1810 -ca. 1833, skomaker. Han lånte 1000 rdl. av selgeren og 900 rdl. av Lars Bjune da han kjøpte bruket. F. 1774 på Søndre Eikeberg, ektet 1804 Sissel Maria Zakariasdatter, f. 1778 på Grette, se ovenfor, d. 1852. Tre barn: 1. Hans, f. 1804, se nedenfor. 2. Zakarias, f. 1807, se bruk 3. 3. Mathias, f. 1809.  Enken solgte bruket i 1833 til sønnen Hans for 400 spd. og opphold.
     Hans Kristensen, 1833-1841. Ektet 1832 Karen Olea Andersdatter Taranrød, f. ca. 1811. Fem barn født på Rastad: 1. Kristen, f. 1833. 2. Anne Sofie, f. 1835. 3. Anders, f. 1837. 4. Hella Andrea, f. 1838. 5. Regine Marie, f. 1840, ektet 1860 tømmermann Ole Nilsen, Horten.  Hans solgte halvparten av bruket i 1840 til broren Zakarias for 45spd, og overtagelse av halvt ophold til moren. Den annen halvdel av bruket solgte Hans i 1841 til Anders Evensen for 500 spd. og halvt ophold.
    Anders Evensen, 1841-1863. Han hadde i 1809 kjøpt halvparten av bruk 2 av faren. F. 1788 på bruk 2, d. 1863; ektet 1819 Mante Maria Larsdatter Låne, f. 1798, d. 1877. Ingen barn. Enken forpaktet bort bruket i 1873 for 2 år til Kristen Olsen Barkåker, mot 70 spd. i årlig avgift.
    I 1877 blev bruksnr. 3 utskilt og solgt til Andreas Torsen for kr. 200. Resten av bruk 1 og en part av bruk 2 blev solgt sammen ved auksjon i 1878 til Lars Johansen Fadum for kr. 8000. Disse to parter har nu bruksnr. 1 og 4.
    Lars Johansen Fadum, 1878-1910. Han lånte kr. 6400 da han kjøpte eiendommen. Bodde på Søndre Fadum, hvor personalia er opført. Lars Fadum solgte bruket på Rastad i 1910 til svigersønnen
Andreas Gundersen, 1910-1930. Han flyttet hit fra Søndre Ås. F. 1865 på Kjærnes, ektet 1886 Hella Andrea Larsdatter, Søndre Fadum, f. 1862. Syv barn: 1. Gustav Laurits, f. 1887 på Kjærnes, bor på Mellem Hesby. 3. Ellen Marie, f. 1891, g. m. Mathias Hermansen, Nordre Ødegården u. Gulli. 5. Anna Helene, f. 1895, g. m. byggmester Markus Røsland, bosatt på Eik i Slagen. 6. Lars, f. 1898 på Ås, se nedenfor. 7. Hans Johan, f. 1903, bor på Lofs-Eik. Gundersen solgte bruket i 1930 til sønnen, nuværende eier
Lars Gundersen, 1930-. F. 1898 på Søndre Ås, g. m. Agnes Martine Kverne, f. 1901 i Arendal sogn. Barn: Jenny, Johan, Ingrid, Astrid og Anne-Lise. Gundersen er medlem av skoletilsynet.
     Bruket utgjør ca. 127 mål dyrket mark og 150 mål skog.
 
 

Bruk 2.
Oprinnelig 1/2 part av gården.

Bruk 2, Anders Trondsen Berven.
G. nr. 9, br. nr. 2.

     Anders Torsen, 1771-1784. Han lånte 208 rdl. av Grønhoff da han kjøpte bruket. I 1777 fikk Anders skjøte av svogeren Zakarias m. fl. på en liten part på vel 5 merker smør, visstnok i Rastad, for 33 rdl. F. 1746, ektet 1777 Marte Kristensdatter, Mellem Fadum, f. 1754, d. 1799. Seks barn: 2. Anne Maria, f. 1778. 3. Anders, f. 1780. 4. Tor, f. 1783, bodde på Søndre Fresti. 5. Kristen, f. 1785. - Anders var krøpling og satt i trange kår. Han solgte bruket i 1784 til Even Sørensen Bakken for 450 rdl. og flyttet til Mellem Fadum.
    Even Sørensen, 1784-1821. Han lånte 250 rdl. av Knut Hanssen i Sandar da han kjøpte bruket. Even var f. 1743 på Rønningen u. Jarlsberg, d. 1829, 86 år; ektet 1784 Mari (Maren) Amundsdatter, Søndre Fadum, f. 1761, d. 1834. Ti barn: 3. Anders, f. 1788, bodde på bruk 1. 4. Mathias, f. 1793, se nedenfor. 5. Hans (tvilling), f. 1795. 6. Kristoffer, f. 1795, d. 1866 (han kjøpte i 1828 plassen Rasøen u. Gulli for 400 spd. Broren Mathias overtok denne part i 1848 for 100 spd.). 10. Karen Sofie, f. 1802. - Even solgte halve 
bruket i 1809 til sønnen Anders for 600 rdl. Denne part blev senere lagt sammen med bruk 1, som Anders kjøpte i 1841. Resten av bruket solgte Even i 1821 til sønnen Mathias for 200 spd. og ophold.
     Mathias Evensen, 1821-1875. I 1848 kjøpte han den part av Gulli, som broren Kristoffer hadde kjøpt i 1828 (se ovenfor). Denne part har senere fulgt bruk 2 på Rastad. D. 1875, 82 år; ektet 1832 Berte (Birte) Karine Olsdatter fra Fresti i Ramnes, f. 1813, d. 1895, 82 år. Fem barn: 1. Maren Sofie, f. 1833, ektet 1864 Ole Olsen fra Bjerkeset i Øre, Tingvoll i Møre. 2. Elen Olea, f. 1836, ektet 1860 Borger Anderssen, se nedenfor. 3. Karoline Mathea, f. 1838. 4. Anne Helene, f. 1841, ektet 1868 styrmann Anders Arnt Jørgensen fra Nøtterøy. 
     I 1877 blev bruksnr. 2 utskilt herfra og sammen med parten av Gulli (bruksnr. 8, Rasøen) solgt til svigersønnen Borger Anderssen for kr. 8000, se nedenfor. Resten av bruk 2 og bruk 1 blev solgt ved auksjon i 1878 til Lars Johansen Fadum for kr. 8000.
     Borger Anderssen, 1877-1902. Han hadde eid bruk 3 fra 1857 og solgte det i 1882. F. 1828 på Fresti i Ramnes, d. 1902; ektet 1860 Elen Olea Mathiasdatter fra bruk 2, f. 1836, d. 1919 i Tønsberg hos sin fosterdatter Inga. Bargen og Eten Olea hadde ingen barn selv. Enken solgte bruket i 1902 til nuværende eier
     Anders Trondsen Berven, 1902-. F. 1871 i Gran, Hadeland; ektet 1906 Anne Grinaker, f. 1877 i Brandbu, d, 1943. Fire barn: 1. Margrethe, f. 1906, g. m. gårdbruker Hans Lillebakken, bosatt på Husøy. 2. Anna, f. 1909. 3. Thora, f. 1913. 4. Gudmund, f. 1916, sjømann.
     Bruket utgjør ca. 105 mål dyrket mark, 4 mål kulturbeite og 60 mål skog. Til bruket hører cirkelsag.
 
 

Bruk 3.


Bruk 3, Jacob O. Erøy. G. nr. 9, br. nr. 5.


     I 1840 solgte Hans Kristensen på bruk l halvparten av dette bruk til broren Zakarias for 450 spd. og halvt opphold til moren.
     Zakarias Kristensen, 1840-1853. F. 1807 på bruk 2, g. m. Anne Marie Olsdatter. Barn: 1. Anne Sofie, f. 1841. 2. Ole, f. 1844. 3. Hans Kristian, f. 1847. 4. Johanne Andrea, f. 1850.  Zakarias solgte bruket i 1853 til
     Johan Klemetsen Skrikestad for 700 spd. Han solgte igjen s. å. for samme beløp til
     Ole Martin Kristensen, 1853-1856. F. ca. 1805 på Kolkinn i Andebu, d. 1856; g. 1843 m. Berte (Birte) Marie Mikkelsdatter, Gjermundrød i Andebu, f. ca. 1813. Tre barn: 1. Andrine Martine. 2. Karen Olava. 3. Mina Amalie, f. 1855. Bruket blev solgt ved auksjon i 1856 til Abraham og Ole Olssønner for 1000 spd. De solgte igjen i 1857 for 1100 spd. til
     Borger Anderssen, 1857-1882. Personalia se bruk 2. Borger solgte bruk 3 i 1882 for kr. 6000 til
Laurits Mathiassen, 1882-1914. Han lånte kr. 2000 i Hypotekbanken i 1886. Han flyttet hit fra Dal i Ramnes, hvor han hadde eid et bruk sammen med broren Kristian. F. 1846 på Brua u. Jarlsberg, d. 1916; g. m. Olava Andersdatter fra Borre, f. 1843, d. 1895. Tre barn: 1. Mathias, f. ca. 1877, g. og bosatt i Oslo. 2. Anders, f. 1879, bosatt i Amerika. 3. Ludvig Oskar, f. 1881 på Rastad, eiendomsmegler; var g. og bosatt i Hønefoss, hvor han er død for endel år siden. Mathiassen solgte bruket i 1914 til Christoffer Hansen Haug fra Ramnes, som solgte i 1921 til Hans H. Jahre, Ramnes. Han solgte igjen året efter til nuværende eier
    Jacob O. Erøy, 1922-, sjømann i yngre år. F. 1888 i Erfjord, Rogaland g. m. Gina Mathilde Ihler, f. 1892 på Mørdre, Nes i Romerike. To barn: 1. Aasmund Henrik, f. 1919 på Gipø, Nøtterøy; flymontør på Horten. 2. Ingrid Johanne, f. 1925.
     Bruket utgjør ca. 75 mål dyrket mark og 75 mål skog.
 
 
 
 
 
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrigeneste >