Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 
 

GRETTE

     Navnet uttales: græ`tte. Skrives i 1593 og 1604: Grette. 1668: Grætte, Grette, 1723: Grette nedre og øvre. Det oprinnelige navn er antagelig tretta f., som finnes usammensatt som gårdnavn adskillige steder på østlandet, og dessuten i flere sammensetninger. Grette kan oprinnelig ha vært grepta av groer, gravning, grav, og fra først av elvenavn; det har da sannsynligvis vært navn på den bekk som finnes i nærheten, og som går ut i den sydlige hovedarm av Aulielven, eller på elven selv.
     Grette var tidlig i det 17. århundre delt i 2 gårder, Nedre og Øvre Grette.

24. Nedre Grette.

     Skylden var 1649/50: 3 bpd. smør. 1664 likeledes 3 pd. smør. I 1667 blev skylden hevet til 3 pd. smør, 1 fjerding tunge. 1702: fremdeles 3 bpd. smør, 5 lispd. tunge. Tredingsgård (3/4).
     Leidang. 1624: 2 lispd. korn, 1/2 pd. smør og 2 skilling. 1724: 68 skilling.

Eiere. 

     Hartvig Krummedike eide i 1456 en part på 1 hud årlig i Grette;. Senere ser det ut som om gården en tid for det meste har vært bondegods og har vært delt på flere eiere. Ola Torgerssøn på Søndre Sem i Sandar, hadde 1 pd, smør i Grette i første halvdel av 17. årh. (L. Berg: Sandeherred, s. 229) I 1648/49 har brukeren Peder erhvervet sig 1 bpd. smør i gården. Året efter eier Anders Madsen resten. 1 1700 tilhørte den største part av gården kommerseråd Schøller. Parten gikk senere over til kjøpmann Vincents Stoltenberg i Tønsberg (om ham se Tønsbergs Historie II, s. 341 flg.). Han solgte den i 1735 til sin svigermor, Kirsten, enke efter Anders Gregersen i Tønsberg (se Tønsbergs Historie II, s. 337 og note 1) . Den minste part av gården tilhørte i 1700 Knut Evensen Smedsrød. En del av denne part tilhørte i 1740-årene Guttorm Gundersen Tveiten, men blev i sin helhet solgt til Anders Gregersens enke. Ved sin død i 1758 var hun eier av hele gården. Denne blev utlagt til hennes datter Karen Petronelle, som var g. m. Vincents Stoltenberg. Han solgte gården 1758 til opsitteren. Senere bondegods.

Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde
1657/58 2 5 5 6 4

1667 2 7 4 6
34 10 t. korn. Trede 4 t.
1723 1,5 10 naut
6
24 2 skj. blandkorn, 10 t. havre, 
1 skj. hvete.
1835 2 6
4 1
1/8 t. rug, 1 t. bygg, 9 t. havre, 
4 t. poteter.
1865 3 11
4 2
 l 1/2 t. hvete, 1 1/4 t. rug, 2 1/2 t.  bygg, 
9 t. havre, 7 t. poteter.

     Andre oplysninger. 1667: Ingen skog og intet rydningsland. Pålagt å plante humle hage. 1723: Ingen skog. Noe fehavn hjemme. Måtelig jordart, tildels mislig. 1803: Føder 2 hester og 8 fekreaturer. Sår 8 tønner. Har ikke skog, hverken til gjerdefang eller brenne, og skarp havn.

Brukere.

     I 1667 og 1723 var det 1 leilendingsbruk på Nedre Grette. 1835: 3 selveierbruk. 1865 og 1905: 2 matrikulerte bruk.
     Hans het brukeren her i 1593 og 1595. Kona hans var Kari Nilsdatter fra Sandar. Hun hadde en søster som også het Kari og en bror, Hans, som bodde på Bø (Sandar). Disse arvet Nedre Åbol efter faren; Kari fikk 1/4 i denne likesom søsteren. Søstrene forlangte forgjeves å bli utløst for arveparten. Til slutt pantsatte de halvparten av Nedre Åbol til fester Jørgen Jørgensen på Hjertnes (L. Berg: Sandeherred, s. 362-63).
     Nils var bruker i 1624. Knut nevnes også som bruker i 1624. Muligens overtar han bruket dette år. Han var visstnok sønn av Hans og Kari Grette (L. Berg: Sandeherred, s. 245). Han sitter her til ca. 1633.
     Peder, 1633-1650-årene. I koppskattlisten av 1645 er opført: Peder Grette, hans kvinne og 1 datter. Peder Grette eide 1 pd. smør i gården i 1648/49. I 1649/50 eide han dessuten 4 m. smør i Hesby. Han var lagrettemann i 1649.
     Helge (Henie) Toressøn hadde overtatt bruket i 1657/58. Antagelig kjøpte han Peders gårdpart, for han har 1659/60 1 pd. smør i gården. Han var lagrettemann i 1660. Av manntallet 1664 ser vi at Helge Toressøn på den tid var 38 år gl. og hadde en tjenestedreng ved navn Truls Jenssøn som var 14 år gl. Helge var antagelig bruker her til slutten av 1670-årene.
     Ole Helgesen, ca. 1679-1690-årene, sønn av foregående. G. m. Else Pedersdatter, d. 1702. Barn: 1. Helge, se nedenfor. 2. Berte, g. m. Anders Guttormsen, Øvre Grette. Efter Oles død brukte enken gården noen år.
     Helge Olsen, 1702-1741, sønn av foregående. Helge, som kalles korporal, fikk bygselseddel på gården i 1702. Han var lagrettemann i 1704 og 07. D. 1741,
70 år; g. m. Margrete Larsdatter, d. 1748, 74 år. Ni barn: 1. Ole, bodde  på Skarpe-Borge i Skjee. 2. Lars d. e., bodde i 1741 på Skarpe-Borge, og i 1747 på Nunneteigen i Ramnes. 3. Lars d. y., bodde på Førum i Ramnes. 4. Else, f 1706 ektet 1729 Kristen Hanssen, Øvre Lensberg. 5. Birgitta (Berte), f. 1708, ektet i 1743 enkemann Ole Olsen, Kaken u. Jarlsberg. 7. Hans, f. 1713, se nedenfor. 8. Guttorm, f. 1716, tjente i 1747 på Vik. 9. Anne, g. m. Peder Halvorsen, Søndre Fresti. (En av de to sønner ved navn Lars blev gift 1730 med Anne Kristensdatter Vermeli.)  Ved skiftet efter Helge i 1741 utgjorde formuen 54 rdl.
     Hans Helgesen, 1741-91, sønn av foregående. Han var lagrettemann i 1744. D. 1791. Gift: 1. 1742 m. Maren Nilsdatter, Mellem Hesby, f. 1708, d. 1747. 2. 1748 m. Jøran Olsdatter, d. 1799, 86 år. Seks barn (.1 og 5) : 1. Anne, f. 1743, tjente i 1791 på bruket. 4. Ole, f. 1752, se bruk 1. 6. Helge, f. 1755, se bruk 2. - Ved skiftet efter Maren Nilsdatter i 1748 utgjorde formuen 55 1/2 rdl. Hans kjøpte gården i 1758 av kjøpmann Vincents Stoltenberg i Tønsberg for 350 rdl., og lånte da 250 rdl. av fyrforvalter Jørgen Michelsen på Narverød. Halvparten av gården blev solgt i 1760 til Ole Kristensen (se annen halvdel). Den gjenværende halvdel, som Hans pantsatte i 1764 til Anne Seeberg i Tønsberg (se om henne Tønsbergs Historie II, s. 344, note 3) for 96 rdl., beholdt han til sin død i 1791. Den blev da delt mellem sønnene Ole og Helge, som fikk skjøter på hver sin halvpart for 200 rdl. og mot ophold til moren. Ved skiftet efter Hans s. å. utgjorde formuen 273 1/2 rdl.
 


Første halvdel efter 1791.

Bruk 1.

     Oprinnelig 1/4 part av gården.
     Ole Hanssen, 1791-1812. Han lånte 49 rdl. i 1791 av Tolf Jakobsen, Øvre Lensberg. Ole hadde bodd noen år i Tønsberg før han overtok bruket. F. 1752, se ovenfor, d. 1818; ektet 1785 Kari Einersdatter (Enersd.) Låne; hun var oprinnelig kommet fra Vivestad, d. 1836, 82 år. Ett barn: Hans, f 1781, d. før 1801. Ole og Kari hadde et barn til opfostring, nemlig Petronelle Hansdatter. Hun blev 1812 g. m. Anders Olsen fra Hem i Undrumsdal. Til ham solgte Ole bruket i 1812 for 500 rdl. og ophold.
     Anders Olsen, 1812-21. Ektet 1812 Petronelle (Pernille) Hansdatter, se ovenfor, f. ca. 1791. To barn født på Grette: 1. Elen Kirstine, f. 1814. 2. Ingeborg Olia, f. 1818. Anders solgte bruket i 1821 til Andreas Kristensen Vermeli for 300 spd. og overtagelse av opholdet til Kari Einersdatter. Anders oppis i 1836 å bo på Heum i Undrumsdal.


Bruk I, Karsten Myhre. G.nr. 24, br. Nr. 1.

     Andreas Kristensen, 1821-48, skredder. F. 1770 på Vermeli, d. 1848; ektet 1825 Anne Helene Svendsdatter, Nordre Hesby. f. 1797, d. 1857. To barn: 1. Maren Olea, f. 1830, ektet 1861 Hans Jenssen, bodde på Vermeli. 2. Kristen, f. 1836, se nedenfor.  Ved skifte efter Andreas og Anne Helene i 1858 blev arvesummen 1000 rdl. Herav tilfalt 350 spd. datteren Maren Olea, som fikk en obligasjon for beløpet, med pant i bruket, som blev overtatt av sønnen
     Kristen Andreassen, 1858-63. Ektet 1858 Petronelle Martine Nilsdatter Tollerød, f. 1834 på Verningen u. Rimberg i Ramnes. Fire barn født på Grette: 1. Nilla Augusta, f. 1859, ektet 1889 sjømann Søren Hanssen, Hole i Ramnes. 2. Hartvig Anton, f. 1860. 3. Stine Martine, f. 1863. 4. Kristian Marinius, f. 1869. I 1863 solgte Kristen bruket til Hans Hermansen på bruk 3 for 1250 spd.
      Bruk 1 og 3 og en part av Øvre Grette blev sammenføid i 1871. Sønnen Hans Kristian overtok disse parter. Se nærmere herom under bruk 3.
     Hans Kristian Hanssen, 1865-1905. F. 1840, se bruk 3, d. 1908 på Trudvang av Aulerød; ektet 1868 Karen Sofie Sørensdatter, Søndre Låne, f. 1845, d. 1934, 89 år. Åtte barn: 1. Josefine, f. 1869, ektet 1898 skomaker Ditlev Sørensen, bodde på Hogsnes. 2. Anna Othilie, f. 1871, ektet 1899 Jakob Myhre, se nedenfor. 6. Laura Marie, f. 1880, ektet 1909 gårdbruker Anton  Hundsrød, Undrumsdal. 7. Hedvig Konstanse, f. 1882, ektet 1909 gårdbruker Ingvald Myhre, Høyjord. 8. Hilda Sofie, f, 1886, g. m. Hans Edvard Larsen Panne.
     I 1905 blev bruket overtatt av svigersønnen
     Jakob Kristensen Myhre, 1905-1938 f. 1871 på Myre å Høyjord; ektet 1899 Anna Othilie Hanssen, se ovenfor. F. 1871 på Heian i Ramnes. Åtte barn: 1. Karsten, f. 1899 på Sem på Nøtterøy, se nedenfor. 2. Alfhild, f. 1902 på Sem, g. m. sjåfør Einar Engen, Andorsrud i Skoger. 3. Astrid, f. 1904 på Sem, g. m. gårdbruker William Hansen Skogholt, Kambo ved Moss. 4. Ragnhild f. 1906 på Grette, g. m. sjåfør Oddmund Sommerstad fra Ramnes, bor i Vivestad. 5. Ruth (tvilling), f. 1908, g. m. sjåfør Karl Hammerbæk, Midtåsen i Sandar. 6. Edel, f. 1908, g. m. hvalfanger Wilhelm Studsrød fra Ramnes, bor på Tunheim i Sem. 7. Harald, f. 1910, styrmann. 8. Signe, f. 1912, g. m. hvalfanger Jakob Andersen, bor på Tunheim. - I 1938 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier,
     Karsten Myhre, 1938-. Han har tidligere vært forpakter av Sem prestegård en tid. F. 1899 på Sem på Nøtterøy, se ovenfor; ektet 1929 Konstanse Martine Nilsen Gryte fra Skjee, f. 1902. Barn: 2. Gerd Kristiane, f. 1932. 3. Anne Marie, f. 1935. 4. Jakob Myhre, f. 1938. 5. Grethe, f. 1938.
    Bruket utgjør ca. 196 mål dyrket mark, 10 mål havn og 500 mål skog.
 
 

Bruk 2.

Bruk 2, Johan og Haakon Holth. G. nr. 24, br. nr. 2.

     Oprinnelig 1/4 part av gården.
     Helge Hanssen, 1791-1821. Han lånte 103 rdl. i 1791. F. 1755, se ovenfor, d. 1828; ektet 1794 enken Mari Larsdatter Emmerød, d. 1832, 80 år. Ingen barn i dette ekteskap. Helge solgte bruket i 1821 til sin kones dattersønn Anders Hanssen Emmerød for 150 spd. og ophold. Ved skifte efter Mari i 1832 blev det intet å arve.
     Anders Hanssen, 1821-49, smed. F. 1795 på Mellem Fadum. Gift: 1. 1822 m. Birgitte (Birte) Jonsdatter, d. ca. 1847. 2. m. Karen Marie Borgersdatter. Syv barn i første ekteskap: 1. Hans, f. 1822. 2. Johan, f. 1824. 3. Halvor, f. 1826. 4. Berte Maria. 5. Johanne Maria, f. 1832. 6. Anne, f. 1834. 7. Mathias, f. 1836.  I 1832 kjøpte Anders en liten part av bruk 3 for 150
     Ved skifte efter Birte Jonsdatter 1847 blev bruket taksert til 950 spd.
     Anders solgte bruket i 1849 til Hans for 1000 spd. 
     Hans Anderssen solgte det igjen i 1851 til Kristen Johansen Lensberg for 1000 spd. og mot å levere selgerens stedmor, Karen Marie Borgersdatter, 4 tønner havre m. v. i åtte år. Kjøperens far skulde ha bruksrett over eiendommen.
     Kristen Johansen, 1851-88. F. 1825 på Nedre Lensberg, d. 1888; ektet 1854 Karen Johanne Jørgensdatter, Mellem Hesby, f. 1832, d. 1923, 91 år. Fem barn: 1. Johan, f. 1855, d. 1941; revisor, g. m. Inga Zimmerlund fra Sandefjord, bodde i Stokke. 2. Julius Anton, f. 1856, d. 1914; varebørsmegler, g. m. Karen Berntsen fra Larvik, bodde i Kristiania. 4. Gustava Sofie, f. 1863, ektet 1882 byggmester Johan Anton Holth, Nedre Lensberg. 5. Hella Martine, f. 1867, ektet 1890 Hans Kristian Holth, se nedenfor. Enken forpaktet bort bruket i 1889 for ett år til svigersønnen Hans Kr. Holth, som overtok det i 1897 (skjøte 1908).
     Hans Kristian Hansen Holth, 1897-1937, byggmester. F. 1864 på Holt i Ramnes; ektet 1890 Hella Martine Kristensdatter, f. 1867, se ovenfor. Åtte barn: 1. Kristen Henry, f. 1892 på Nøtterøy, g. m. Aslaug Jensen Lysaker, bosatt i Oslo. 2. Einar, f. 1893 på Nøtterøy, tømmermann; g. m. Agnes Revaa fra Fon, bosatt på Eik. 3. Asta Kristine, f. 1895 på Nøtterøy, g. m. Andreas Rui Manum, bor på Bjelland. 4. Johan, f. 1898 på Grette, se nedenfor. 5. Haakon, f. 1899, se nedenfor. 6. Dagny Johanne, f. 1902, g. m. Olav Klepperaas fra Ramnes, bosatt i Sem. 7. Borghild, f. 1910, g. m. Ragnar Langeli, bor på Haslum i Slagen. 8. Torbjørn, f. 1908, d. 1929.  Holths bror, Johan Anton Holth, bodde på  Nedre Lensberg.  I 1937 blev bruket overtatt av sønnene, nuværende eiere,
     Johan og Haakon Holth, 1937-. F. på Grette henholdsvis 1898 og 1899.
Bruket utgjør ca. 90 mål dyrket mark. Ingen skog.
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrigeneste >