Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >

  
 

61. Sverstad.

     Navnet uttales svæ'lsta (med tykk 1). Det skrives i Rødeboken: Swerdzstadh. I slutten av det 15. århundre skrives Suarstadt, Suerstad. 1604: Suerdstad, 1668: Suerstad og 1723: Sverdstad. Det opininnelige navn, Sverdstadir er antagelig en sammensetning av Svarv, som betyr krets, stor bue eller halvcirkel og brukes om en bukt ved et vann o. l., med stadir, som visstnok betyr bosted. Her sikter navnet antagelig til gårdens beliggenhet ved en bekkekrumning.
     Skylden. 1649/50: 6 bpd. smør, avkortet 1 bpd. 1664: 5 pd. smør. 1667 blev skylden nedsatt fra 5 til 4 1/2 pd. smør. 1702: Fremdeles 4 bpd. 12 m. smør. Tredingsgård (3/4).
     Leidang. 1624: 1 lispd. korn, 6 m. smør, 1 skilling. 1724: 81 skilling.

Eiere.

      Sem kirke var allerede i 1398 eier av Sverstad, som den hadde fått av Tostein på Sverstad og Signe, kona hans. Kirken er fremdeles eier i 1700. Greven, som også eide Sem kirke, makeskiftet gården i 1752 til Kristen Knutsen (bruker) og fikk igjen Mellem Berg. Senere bondegods.
 

Husdyr. Høiavling. Utsæd.Hester
Kuer
Ungfe
Sauer
Griser
Høilass
Hvad de sådde.
1657/58
2
7
1
10
3


1667
2
7
3
8

40
12 t. korn. Trede 3 t.
1723
2
12  naut

6

32
4 skj. blandkorn, 11 t. havre, 
1 skj. hvete.
1835
2
10-12 naut

8
2

1/4 t. hvete, 1/2 t. rug, 1 t. bygg,
12 t. havre, 1/8 t. erter, 3 t. poteter.
1865
2
11 naut

4


2 t. hvete, 1 t. bygg, 7 1/4 t. havre,
12 t. poteter.

 
     Andre oplysninger. 1667: Skog til noe hustømmer og smålast av gran. Intet rydningsland som er tjenlig til innhegning. Har humlehage. 1682, 1684, 1690, 1698, 1700 og 1710: En kvernfoss på Sverstadeie, Sem kirkes gods, skylder 1 lispd. tunge. 1723: Skog til husfornødenhet og litt til smålast. Fehavn hjemme. 1 flomkvern særskilt taksert. Middelmådig jordart. 1803: Føder 2 hester og 8 fekreaturer. Sår 8-10 tønner. Har knapp skog til brenne og gjerdefang og knapp havn for kreaturene. Kvernbruket aldeles øde.

Brukere.

     På Sverstad var det i 1667: 1 og 1723: 2 leilendingsbruk; 1835: 1 selveierbruk; 1866: 5 og 1905: 6 matrikulerte bruk.
     Oluf Sverstad betalte 1560/61 3 daler i bot for «stevnefald». Han var kanskje bruker av Sverstad på denne tid.
    Søren var bruker her i 1593 og 1595.
    Peder, 1611-omlag 1650. Antagelig var han sønn av Søren. 1607/08 blev Peder Sverstad skåret i hånden av Henrik Barkåker, som måtte bøte 2 rdl. for dette. Peder selv fikk like stor bot for å ha gitt årsak til mishandlingen. Peder var nok en hissigpropp. Han fikk ytterligere 3 bøter for å ha gått til håndgripeligheter. Reier, som antagelig er bror av Peder, nevnes som bruker sammen med denne i 1616/17, de betalte da tredjeårstage. Dette år får Reier 1 rdl. i bot for slagsmål. I koppskattlisten fra 1645 er opført: Peder Sverstad, hans kvinne og 1 datter. Peder var lagrettemann i 1646 og 1648. Han døde antagelig omlag 1650. Enken overtok bruket. Sønnen Søren Pederssøn og svigersønnen Ellef (Eilof, Ellof) brukte gården sammen ca. 1653-1660. Senere var Søren bruker av hele gården.
     Søren Pederssøn, 1653-1706. I 1657 var han utkommandert i kongens tjeneste. F. ca. 1624, d. ca. 1706; g. m. Anne Sørensdatter, d. efter 1706. Syv barn: 1. Peder, bodde en tid på Nordre Jareteigen, senere på Nordre Hassum. 2. Kristen, d. før 1706; bodde i Tønsberg. 3. Guttorm, se bruk 2. 4. Alf, se bruk 1. 5. Berte, g. m. Anders Pedersen, Lørte i Slagen. 6. Maren, ektet 1706 Ingebret Jenssen Undrum, bodde på Adal i Borre. 7. Anne, ektet 1703 Jakob Gundersen Solberg, bodde på Vestre Rom.   Søren satt i trange kår. Ved skiftet efter ham i 1706 blev arvesummen bare 6 rdl.
     I 1697, 1702-03 blev det tvist om grensene i skogen mellem gårdene Tveiten og Sverstad. Se nærmere herom under Tveiten.
     I 1700 blev gården delt i to like store bruk. Sønnen Guttorm blev bruker på det nye bruk, mens sønnen Alf overtok efter faren i 1706.

Bruk 1.

     Alf Sørensen, 1706-1716. D. 1716, 37 år. Fem barn: 1. Anne (Anna), f. 1709, ektet 1730 Jens Ingebretsen Adal, bodde en tid på Sverstad, senere på Søndre Undrum.
     Hans Nilssen, 1718-1741. Han fikk bygselbrev på bruket 1724. D. 1741, 57 år, ektet 1718 Åsle (Osle) Iversdatter (visstnok enke efter Alf Sørensen), d. 1756 på Søndre Undrum, 74 år. To barn: 1. Kirsten, f. 1718, d. 1745. 2. Iver, f. 1721, se nedenfor.
     Iver Hanssen, 1741-1752, sønn av foregående. I 1751 kjøpte han et bruk på Søndre Undrum og flyttet dit.

Bruk  2.

     Guttorm Sørensen, 1700-1741. Han var lagrettemann i 1723 og 35. I 1700 fikk han bygselseddel på en halvpart av gården. D. 1741, 71 år; g. m. Berte (Birte) Pedersdatter, d. 1733, 66 år. Fire barn: 1. Kristen, f. 1702, d. 1713.  2. Peder, d. 1721, 17 år. 3. Hans, f. 1707,
se nedenfor. 4. Kristine (Kristense; i kirkeboken under døpte er hun kalt Malene), f. 1713, ektet 1736 Lars Guttormsen Tveiten.   Ved skiftet efter Berte i 1734 blev arvesummen 64 rdl.
     Hans Guttormsen, 1741-1752, sønn av foregående. Han var lagrettemann i  1739. D. 1782 på Undrum. Gift: 1. 1736 m. Berte (Birte) Guttormsdatter Tveiten, d. 1737, 31 år. 2. m. Karen Hansdatter, d. 1770, 76 år. 3. 1774 m. Kirsten Iversdatter, Søndre Undrum, f. 1751 på Sverstad (bruk 1). Tre barn (1, 2 og 0), alle døde små.   Hans blev boende på Sverstad til han i 1778 kjøpte et bruk på Søndre Undrum og flyttet dit.
     I 1752 makeskiftet greven gården med Kristen Knutsen og fikk igjen Mellem Berg.
     Kristen Knutsen, 1752-1777. F. 1723 på Mellem Berg, d. 1792. Gift: 1. 1747 m. Anne Simensdatter (Simonsdatter) fra  Vestre Kverne i Arendal sogn, d. 1781, 64 år. 2. 1787 m. enken Oline (Olene) Trygsdatter fra Nordre Ås, d. 1792 63 år (hun døde den dag mannen blev begravet). Seks barn i første ekteskap: 1. Marte, f. 1748 på Berg, ektet 1770 Peder Kristensen, Østre Eikeberg 2. Sibylle, f. 1750, ektet 1780 Abraham Anderssen, Voll i Undrumsdal. 3. Knut, f. 1752, se nedenfor. 4. Siri, f. 1755, d. 1770. 6. Simon, f. 1758, se nedenfor.
     Den 17. desember 1770, kl. 8 om kvelden, opstod det brann i den nordre ende av fremhuset på Sverstad. Det begynte å brenne i noe ved som var lagt mellem kakkelovnen og muren. Da det ikke var noen tilstede i kammerset, som fra begynnelsen kunde dempe ilden, tok den så sterkt overhånd at ilden brøt ut gjennem døren og tilsist forplantet sig over hele huset. Bygningen med løsøre og matvarer brente op uten at noe blev reddet. Kristens økonomiske stilling blev ved denne ulykke meget dårlig. I 1777 solgte han gården til sønnene Knut og Simon, som betalte 400 rdl. for hver sin halvpart, se bruk 1 og 2. Ved skiftet efter Anne Simensdatter i 1781 blev arvesummen 32 rdl. Efter Kristen og Oline blev den 399 rdl. i 1792. Kristen hadde i 1786 kjøpt en part av Undrumsholmen u. Østre Eikeberg. Denne part blev solgt ved auksjon for 251 rdl.


Bruk 1.

     Knut Kristensen, 1777-1788. F. 1752 , se ovenfor, ektet 1778 Anne Andersdatter fra Undrumsdal. Tre barn født på Sverstad og ett på Holmen: 2. Marte Sofie, f. 1779. 3. Anne, f. 1783. 4. Kristen, f. 1787.   I 1788 fikk broren Simon auksjonsskjøte på denne halvpart for 1061 rdl. og ophold til faren. Knut flyttet til Brekke i Undrumsdal.

 

Bruk 2.

     Simon Kristensen, 1777-1817. Fra 1788 blev han eier av hele gården. S. å. solgte han skogstykket Storemyrskogen (1/15 part av gården) til Mads Jakobsen Tveiten og Henrik Iversen Tveiten for tilsammen 600 rdl., se nedenfor. I 1808 fikk Simon kongelig bevilgning til å opføre en bygdesag på Sverstad. Denne sag skulde drives ved hjelp av en vindmølle. - F. 1758, se ovenfor, d. 1830 på Skinnene i Våle.  Gift: 1. 1787 m. Ingeborg Maria Iversdatter fra Søndre Linnestad i Ramnes, f. 1766, d. 1814. 2. 1816 m. Gunhild Hansdatter fra Råen i Undrumsdal, f. ca. 1766. Ni barn i første ekteskap: 2. Inger Olia, f. 1790, ektet 1816 Henrik Guttormsen, Langås i Våle. 4. Karen Anne, f. 1794. 5. Maren Kirstine, f. 1797, ektet 1819 Willum Anderssen, Borge i Våle. 6. Anne Sørine, f. 1802, ektet 1825 Mathias Olsen, Linnestad i Ramnes. 9. Kristine (Mathea), f. 1811. - Ved skiftet efter Ingeborg Maria Iversdatter i 1817 utgjorde formuen 10 041 spd., en efter den tids forhold meget stor sum. Gården blev solgt s. å. til Anders Borgersen Rise for 10 000 spd. (skjøte 1820). (Av beløpet skulde halvparten stå i gården i fem år uopsigelig.) Blandt løsøret nevnes: 1 stueklokke, verd 6 spd., et par speil, 1 reisekjerre, 8 spd., 1 kirkeslede, 6 spd., 1 kvinnesal, 4 spd., l mannssal, 1 spd. Simon flyttet til Søndre Haraldstad i Våle.
     Anders Borgersen Rise, 1817-1838, klokkestøper. Han lånte 4678 spd. i 1820 og 2000 spd. i 1821. Personalia se u. Rise. Anders, d. 1838, 67 år gammel. I 1834 blev det oprettet testament mellem Anders og hans kone til fordel for lengstlevende. Enken Ingeborg Hansdatter (f. 1789 på Vestre Roberg) giftet sig igjen 1843 med Guttorm Hanssen Hem.
     Familietradisjonen forteller at Anders Rise selv reiste omkring og solgte sine klokker. Til medhjelpere hadde han en støper fra Hassum i Slagen og en utlært støper, som var fra Gudbrandsdalen (Ole Paulsen, d. 1836, se u. Rise). Efter Anders Rises død drev enken støperiet til hun giftet sig igjen i 1843. Guttorm drev derimot ikke støperiet. Det brente ned under lintørkning og blev senere ikke bygget op igjen.
     Guttorm Hanssen, 1843-1869. Han flyttet hit fra Søndre Hem i Undrumsdal. F. 1797 på Nordre Undrum, d. 1880, 83 år. Ingeborg døde 1879, 90 år. Ingen barn. -  I 1853 solgte Guttorm jordstykket Pinen til Nils Nilssen for 200 spd. se nedenfor. I 1869 solgte Guttorm gården til brorsønnen Hans Anton Pedersen for 2500 spd. og ophold. Pedersen lånte beløpet av selgeren.
     Hans Anton Pedersen, 1869-1911. I 1895 fikk han auksjonsskjøte på bruksnr. 2, Pinen, for kr. 3001. F. 1843 på Mellem Undrum, men vokste op hos sin farbror Guttorm på Sverstad, d. 1933 i Åsgårdstrand, 95 år gammel; ektet 1873 Martine Andrine Kristoffersdatter, Søndre Rakkås, f. 1853, d. 1941 i Åsgårdstrand,  88 år. Ni barn: 1. Gerda Josefine, f. 1874, d. 1923; ektet 1898 Johan Hansen, Nedre Lensberg. 2. Kristian, f. 1875, d. ug. i Åsgårdstrand  1941. 3. Peder, f. 1877, ektet 1907 Laura Paulsen, f. 1880 på Smidsrød, Nøtterøy, bor på Barkåker. 4. Olette Marie, f. 1879, sydame, bosatt i Oslo. 5. Helga Mathilde, f. 1881, ektet 1905 Kristian Johansen (f. 1877, d. 1915), bor i Horten. 6. Anna Agathe, f. 1884, ektet 1907 snekker Ivar Hansen Gullerød, bor i Åsgårdstrand. 7. Signe Margrete, f. 1887, sydame, bosatt i Oslo. 8. Hilda Karoline, f. 1889, ektet 1917 gårdbruker Jens Apeness, Gulli; bor på Bjune i Ramnes. 9. Harald, f. 1893, arkitekt, bosatt i Oslo.
     I 1911 solgte H. A. Sverstad gården til trelasthandler Skjeggestad og flyttet til Åsgårdstrand.     Skjeggestad solgte igjen s. å. til
     Gunleik Gunleiksen Sanden, 1911-43. Sanden flyttet hit fra Gransherad i Telemark. F. 1855 på Sanden i Gransherad, d. 1943, 88 år; g. m. Liv Andreasdatter, f. 1868 på Nappegård i Gransherad, d. 1921. Syv barn: 1. Gunleik, f. 1890 i Gransherad, byråsjef i Landbruksdepartementet, ugift. 2. Andreas, f. 1891, gårdbruker på Sverstad, ug. 3. Tone, f. 1893, bor på Sverstad. 4. Gro, f. 1896, bor på Sverstad. 5. Kirsti, f. 1899, g. m. selger Hans Myhre fra Nordre Jareteigen. 6. Thora, f. 1901, g. m. gårdbruker Sigurd Dolven, Skallist i Tjølling. 7. Aslaug, f. 1903, g. m. gårdbruker Endre Skotte.
     Gården utgjør ca. 240 mål dyrket mark og 350 mål skog. Stabbursklokken på gården er støpt av Anders Borgersen Rise i 1837. Teignavn: Pinen (bruksnr. 2). I den bekk som rinner rundt eiendommen, fiskes det litt ørret i flomtiden. I østre del av Sverstadskogen har det før i tiden vært kullmiler. I skogen tett ved Dammen u. Brekke lå den stue, som husmannen på Sverstad bodde i. Den siste husmann het også Guttorm Hanssen. Efter hans død blev stuen revet ned.

Sverstad, bruk 1
'
Sverstad, 1 bruk, G. G. Sanden. G. nr. 61, br. nr. 1.

Pinen.

      I 1853 solgte Guttorm Hanssen jordstykket Pinen til Nils Nilssen for 200 spd. Kjøperen fikk rett til sommerhavn i utmarken for en ku, en kalv og en sau.
     Nils Nilssen, 1853-1889. F. ca. 1823 i Sem, d. 1889;  ektet 1847 Karen Marie Andreasdatter,  f. 1808 på Mellem Fadum, d. 1870. Ingen barn i dette ekteskap, men Nils fikk et barn, Hans Kristian, i 1858 med Kristine Guttormsdatter. - I oktober 1872 brente våningshuset på Pinen. Nytt hus blev straks bygget op igjen, men også dette og uthuset brente i november 1888.
     I 1895 fikk H. A. Sverstad auksjonsskjøte på Pinen med bygninger for kr. 3001. Se herefter under hovedbølet.

Kvernbruk og sag.

     Fra 1682 nevnes en kvernfoss under Sverstad. Skylden for denne var 1 lpd. tunge. I 1816 fikk Simon Kristensen Sverstad tillatelse til å legge damstokk på gården Søndre Brekkes grunn på visse betingelser. Denne rett frafalt Hans A. Pedersen og Nils Nilssen Sverstad i 1878.
     På mølletomten bygde H. A. Sverstad en cirkelsag i 1873. Denne sag blev dog nedrevet efter noen års forløp. I bekken mellem Sverstad og Brekke har det også før i tiden vært et kvernbruk.

Storemyrskogen.

      I 1788 blev Storemyrskogen utskilt fra hovedbølet og s. å. solgt av Simon Kristensen Sverstad til Mads Jakobsen Tveiten og Henrik Iversen Tveiten for tilsammen 600 rdl. Storemyrskogen var 1/15 part av Sverstad, og dens størrelse blev angitt således: Skogstykket begynte fra den nordre side av Kjøvigsmyren og gikk til Hemskogen. I øst gikk det fra Brekkes skog og vestefter til det støtte mot Tveitens skog.

A.

     Mads Jakobsen Tveiten solgte sin halvpart i 1792 til sønnen Ole Madssen Tveiten. Ole solgte parten i 1805 til broren Erik Madssen. S. å. solgte Erik Madssen og Peder Kristensen Eikeberg de på Knutestykket værende og tilkommende trær til Guttorm Anderssen Åleborgen for 52 rdl. og mot en årlig kjennelse av 24 skilling til selgerne eller deres eftermenn. (Denne bruksrett solgte Guttorm Åleborgen i 1853 med en halvpart til sønnesønnen Guttorm Anderssen Bugården og den annen halvdel til Jørgen Nilssen Åleborgen og Mathias Hanssen. For den siste halvdel blev det betalt 20 spd. Guttorm Bugården solgte sin bruksrett i 1855 til Mathias Nilssen for 145 spd. Jørgen Åleborgen og Mathias Hanssen solgte sin part av bruksretten i 1867 til Brede Karlsen, Søndre Fadum, for 70 spd.)
     Erik Madssen solgte sin part i 1835 til broren Ole Madssen Tveiten for 100 spd. Ole solgte i 1844 til sønnen Jakob Olsen Tveiten. Han solgte i 1854 trærne på et stykke av sin part til enken Elen Maria Hansdatter, Vestre Låne. (Denne bruksrett og muligens også den bruksrett som Mathias Nilssen kjøpte i 1855 (se ovenfor) blev solgt ved auksjon til Abraham Larssen, Vestre Låne, for 100 spd. (auksjonsskjøte 1866). I 1881 gikk bruksretten over til Guttorm Larssen og i 1898 til Lars Guttormsen, Vestre Låne.)
     Jakob Olsens part blev i 1894 overtatt av sønnene Kristen og Hans Anton Jakobsen Tveiten. I 1938 blev den solgt til Aasberg & Co. i Tønsberg.

B.

     Henrik Iversen Tveiten solgte halvparten i 1794 til sønnen Iver og den annen halvpart til sønnen Hans. Hans solgte sin part året efter til broren Iver Henriksen Tveiten. Iver solgte denne halvpart av Storemyrskogen i 1796 til Peder Kristensen, Søndre Eikeberg, for 150 rdl. Iver beholdt dog havnen, som blev anslått til 1/3 part av denne halvpart. I 1805 solgte Peder og Erik Madssen Tveiten trærne på Knutestykket. Peder Kristensen solgte sin halvpart s. å. til Peder Arnesen Eikeberg. Hans enke, Birte Halvorsdatter, solgte halvparten, Nordre skogskifte, i 1810 til Torger Larssen Skjerve for 80 rdl., se part C. I 1813 fikk Iver Henriksen Tveiten auksjonsskjøte på resten av part B av Storemyrskogen for 440 rdl. Han eide tidligere havnen til denne part. I 1821 solgte han det halve til sønnen Henrik Iversen Tveiten. Den annen halvpart overtok Henrik i 1834.
     Se videre under bruk 6 på Tveiten. (I matrikkelen av 1886 opføres Hans Pedersen Fadum som eier eller bruker av denne part av Storemyrskogen, men intet er innført i panteregistret om hans hjemmel.)C.

     I 1810 solgte enken Birte Halvorsdatter en 1/4 part, Nordre skogskifte, til Torger Larssen Skjerve for 80 rdl. Han bodde på Nedre Skjerve på Nøtterøy. Vi hører ikke mere om denne lille part før Mathias Olsen, Søndre Eikeberg, solgte den i 1868 til Hans Kristian Nilssen, Østre Eikeberg, sammen med bruk 2 B på Søndre Eikeberg. 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold< forrigeneste >