Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >

  
 
 
 

HASLE

     Navnet uttales ha'ssle. Skrives i Rødeboken 1399: j Hatlo sydræ, nørdræ. I 1593 skrives det HaBle. 1604: HasBle. 1668: HaBle nordre med Boffuerud. 1723: Hassele nordre med Bougerøed. Søndre Hasle, som ennu i 1668 opføres som selvstendig gård, er senere gått inn under g.nr. 51. Bogerød, se g.nr. 12.
     Det oprinnelige navn er tydeligvis Hasla, som muligens er et elvenavn dannet av trenavnet hasl, hassel, eller gårdnavnet er dannet av trenavnet. Gården ligger ved en bekk som går til Tønsbergfjorden forbi Jarlsberg hovedgård.
 

52 . Nordre Hasle.

     Skylden var 1649/50: 3 bpd. smør, 1/2 skpd. tunge. 1664: 3 pd. smør og 10 lispd. havremalt. 1667 er den gamle skyld opført med 3 1/2 pd. smør og 1 skpd. tunge, herav hadde kronen 3 pd. smør og 1 skpd. malt samt 1 daler fornødspenger med bygsel. Den nye skyld blev 3 pd. smør, 1 skpd. malt. Bogerød, som betegnes som en nylig opryddet plass, fikk 1 fjerding tunge i skyld. 1702: 3 bpd. smør, 10 lispd. tunge. Bogerød derunder: 5 lispd. tunge. Fullgård.
     Leidang. 1624: 1 lispd. korn, 6 m. smør, 1/2 skilling. Bogerød (en skogødeplass) ingen leidang påsatt. 1724: 81 skilling. Bogerød derunder: 14 skilling.
 

Eiere. 

     I slutten av det 14. århundre var St. Olavs kloster eier av Hasle. 1649/50 er kronen eier av hele gården. 3 bpd. smør, 1/2 skpd. tunge. Senere (1671) blir krongodset skjøtet til Peter Schumacher (Griffenfeld). I 1702 er ”herskapet på Jarlsberg”, d. e. grevefamilien Wedel Jarlsberg, blitt eier av gården. Plassen Bogerød, nu Fyllpå, blev utskilt fra Nordre Hasle i det 19. århundre, men var selveiergods allerede omlag 1700. Nordre Hasle var leilendingsbruk under Jarlsberg til gården i 1931 og 1934 blev solgt til de nuværende eiere av bruk 1 og 2, Andreas Bryntesen og brødrene Konrad og Erling Hasle.
 

Husdyr. Høiavling. Utsæd.

        Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde.
1657/58:  2     7     5    10     3
1667:*    3    12     6    12            40    14 t Trede 6 t.
1723:**   3    11 naut      8            40    4 skj. blandkorn,11 t.havre,
                                               2 skj. hvete
1835:     4    15 –        20                  4 ½ t. hvete, ¼ t. rug, 
                                               2 1/8 t. bygg, 16 ¼ t. 
                                               havre, 10 t. poteter.
1865:     5     8 –         6     1            7/8 t. hvete, 7/8 t. rug, 
                                               2 ½ t. bygg, 16 t. 
                                               havre, 8 t. poteter.

* Besetningen gjelder N. Hasle med Bogerød.
** Bogerøds besetning etc. se g.nr. 12, Fyllpå.

     Andre oplysninger. 1667: Skog til noen smålast av gran. Intet rydningsland. Har humlehage. På Bogerød såes 4 tønner og avles 16 lass høi. 1723: Skog til gjerdefang og brenne. Fehavn. Middelmådig jordart. Bogerød, se g.nr. 12, Fyllpå. 1803: Føder 3 hester og 8 kjør. Sår 8 tønner. Har ikke skog til gjerdefang og brenne og skarp havn.
 

Brukere.

    På Nordre Hasle var det i 1667: 1 bruk, 1723: 3, 1835, 1866 og 1905: 2 bruk, alle leilendingsbruk.
Oluf var bruker her 1593 og 1595.
  Amund (Amon), ca. 1604-ca. 1645. Han eide part i Nordre Rom i 1624/25. Var lagrettemann i 1634. I 1645 bodde han, hans kone, 2 døtre samt 2 tjenestedrenger og 1 tjenestepike på Nordre Hasle. Amund dør kort efter. I 1648/49 er Amund Hasles arvinger eiere av parten i Rom.
     Oluf (Elluf) Gunderssøn Hasle bygslet gården i 1645/46. I 1648/49 betalte han tredjeårstage (holding). Nevnes ikke mer.
     Anders må ha overtatt bruket efter ham, men er død et par år efter.
     Laurits Amonssøn, antagelig sønn av ovennevnte bruker Amund, bygslet 1653/54 Nordre Hasle, som Anders døde fra, men også han dør temmelig snart efter, nemlig 1657/58.
     Enken Nordre Hasle overtok bruket ved Laurits' død. Satt som bruker et par års tid.
     Reier Lauritssøn, 1661-1690, vel sønn av de to foregående, bygslet gården i 1661. I 1664 var han 32 år gammel og hadde en tjenestedreng, Hans Simensøn, 16 år gammel. Reier Lauritssøn Hasle var lagrettemann i 1679, 1680, 1684 og 1689. I 1690 er Børge Roberg lagrettemann istedenfor Reier Hasle, som nu er død.
     Tjøstel Torgersen satt antagelig som bruker her noen år alene først, og senere sammen med Gjermund Torgersen. Fra nu av er det 2 bruk på Nordre Hasle.
 

Bruk 1.

Oprinnelig ½  part av gården.

     Tjøstel (Kjøstel) Torgersen, 1687-1741. Han var lagrettemann en rekke ganger i tiden 1697-1717. D. 1741, 78 år. Gift: 1. m. Marte Ingebretsdatter, Nordre Ås, d. 1706. 2. 1707 m. Live Olsdatter, Vestre Eikeberg, d. 1731, 49 år. 3. 1731 m. Kirsten (Kirsti) Andersdatter Domsengen, d. 1778, 84 år. Ti barn (3, 5 og 2) : 1. Lars, f. ca. 1695, se bruk 3. 2. Hans, f. ca. 1701, bodde på Rise. 4. Ommund, f. 1708, d. 1731. 5. Kristen, f. 1711, d. 1731. 7. Anne, f. 1718, ektet 1743 Ole Olsen, Søndre Ås. 8. Marte (Marta), f. 1722. 10. Kristen, f. 1735, se nedenfor. -Ved skiftet efter Marte Ingebretsdatter i 1707 blev arvesummen 90 rdl. Efter Live Olsdatter blev arvesummen i 1731 125 rdl. I åbot for husene blev betalt 5 rdl. Blandt løsøret nevnes 6 sølvskjeer, verd 6 rdl. Efter Tjøstel blev arvesummen i 1741 45 rdl.
     I 1721 var bruk 1 blitt delt i to like store parter. Sønnen Lars overtok bygselen av den fraskilte part, se bruk 3.
     Enken Kirsten Andersdatter giftet sig igjen i 1741 med
     Henrik Madssen, 1741-1764. Lagrettemann i 1742. D. 1772, 63 år. Kirsten døde 1778. Ingen barn i dette ekteskap.
     Kristen Tjøstelsen, 1764-1793. Han fikk festebrev på bruket i 1764. F. 1735, se ovenfor, d. 1806 som innsitter på Eikskogen. Gift: 1. 1758 m. Mette Kristensdatter, f. 1729 på Kapellbakken u. Jarlsberg, d. 1761. 2. 1762 m. Mari (Maren) Kristensdatter (søster av Mette), f. 1735 på Kapellbakken, d. 1791. 3. 1794 m. Anne Gundersdatter fra Høyjord, f. ca. 1765. Syv barn (1, 4 og 2): 1. Kistine (også kalt Berte), f. 1758. 2. Halvor, f. 1763, bodde på Holmen u. Jarlsberg. 3. Mathias, f. 1767, se nedenfor. 5. Kristen, f. 1774, bodde på Søndre Eik. 7. Martin, f. 1799 på Lasken u. Jarlsberg. -Ved skiftet efter Mette Kristensdatter i 1761 blev arvesummen 38 rdl. Efter Mari Kristensdatter blev arvesummen 66 rdl. i 1791. Blandt løsøret nevnes 1 stueklokke, verd 1 rdl., 2 par gardiner, 3 ort, 1 mannssal, 3 ort, 1 rødmalt kirkeslede, 1 ½  rdl. De to eldste sønner, Halvor og Mathias, hadde hver fått en ku til en verdi av 10 rdl., som hjemmegifte av faren. I 1793 avstod Kristen bruket til fordel for sønnen Mathias, og flyttet til Nordre Lasken, hvor han noen år var gjestgiver.
     Mathias Kristensen, 1793-1834. F. 1767, se ovenfor, d. 1854, 87 år; ektet 1794 Helvig Halvorsdatter, Søndre Hasle, f. 1767, d. 1853, 86 år. Åtte barn: 2. Halvor, f. 1796, bodde på Hudøy, Tjøme. 3. Elen Kristine, f. 1798, ektet 1828 skibstømmermann Anders Iversen Roberg. 4. Martinus, f. 1801, se nedenfor. 6. Johanne Marie, f. 1806, ektet 1851 Jens Hanssen Robergrønningen. 7. Kristen, f. 1808, ektet 1836 Siri Iversdatter Hasle. 8. Grete Olea, f. 1812, ektet 1836 skomaker Andreas Johannessen Bruserød. -Ved skiftet efter Mathias i 1854 blev arvesummen 161 spd.
Martinus Mathiassen, 1834-1871, sønn av foregående. D. 1871, ektet 1834 Anne Kristensdatter Ra, f. 1804 på Fiskerplassen u. Jarlsberg, d. 1870. Ett barn: Maren Helene, f. 1838, ektet 1865 Mathias Torsen, se nedenfor.
     Mathias Torsen, 1872-1884, svigersønn av foregående. F. 1838 på Jarlsberg, vokste op på Holmen, d. 1916 på Holmen. Gift: 1. 1865 m. Maren Helene Martinusdatter, f. 1838, se ovenfor, d. 1873. 2. 1874 m. Josefine Marie Mathiasdatter Bakkeskaug, f.1839 på Åsen, d. 1931 på Holmen. Fem barn (3 og 2) : 1. Martine, f. 1866, ektet 1908 Nils Kristian Hansen, Mellem Undrum, bor i Tønsberg. 2. Thora, f. 1868, ektet 1900 sjømann Mathias Mathiassen fra Stokke, bodde en kort tid på Holmen. 3. Anne, f. 1872, ugift, bor på Eik. 4. Maren Helene, f. 1875, ektet 1900 stuert Martin Andersen fra Ødegården i Borre; bor på Eik i Slagen, hvor Andersen nu driver en vedforretning. 5. Morten Julius, f. 1878, sjømann, d. 1904 på Holmen. - Torsen flyttet med sin familie tilbake til Søndre Holmen u. Jarlsberg.
Ole Bryntesen, 1884-1927. F. 1846 i Hobøl i Dalsland, Sverige, d. 1927, 81 år; ektet 1884 Olava Andrine Olsdatter Tomsbakken, f. 1847 på Sand i Stokke, d. 1935, 88 år. To barn: 1. Borghild Annette, f. 1885, g. m. formann G. Nilsen ved Framnes mek. Verksted i Sandefjord (d. 1936), han var fra Andebu. 2. Andreas, f. 1887, se nedenfor.
     Andreas Bryntesen, 1931-, sønn av foregående. Ved Sem kommunes bistand fikk han skjøte på bruket av legasjonsråd Karl Wedel Jarlsberg i 1931. F. 1887, ugift. Bryntesen er medlem av hesteutskrivningsutvalget og har vært medlem av fattigstyret.
     Bruket utgjør ca. 150 mål dyrket mark, 8 mål udyrket og 85 mål skog.

Bruk 1, Andreas Bryntesen. G. nr. 52, br. nr. 1.


 

Bruk 2.

½  part av gården.

     Gjermund Torgersen, 1695-1750. Lagrettemann i 1704, 07 og 13. Antagelig bror av Tjøstel på bruk 1. D. 1750, 86 år; g. m. Maren Håvaldsdatter d. 1748, 81 år. En fosterdatter: Anne (muligens den Anne Larsdatter, som døde på Nordre Hasle 1731, 25 år).
     For tiden 1750-90 har vi ingen oplysninger om hvem som var bruker her. Det er mulig at bruk 2 i denne tid blev drevet sammen med bruk 1 og 3.
     Mikael (Mikkel) Nilssen, 1792-1829. Han fikk bygselbrev i 1792. F. ca. 1760, d. 1829; ektet 1789 Elen (Eli) Andersdatter fra bruk 3, f. 1770 på Rise, d. 1856, 86 år. Ni barn: 1. Nils, f. 1790, d. 1810. 3. Mathis, f. 1795, d. 1810. 4. Live, f. 1797, ektet 1822 skomaker Hans Nilssen fra Førum i Ramnes, bodde på Østre Sem på Nøtterøy.  6. Kristoffer, f. 1802, tømmermann; g. 1. 1822 m. Marte Helene Jørgensdatter, Søndre Eikeberg (f. 1788, d. 1831) 2. 1833 m. Kristine Hansdatter Emmerød; bodde en kort tid på Mellem Berg, senere som innerst på Eikeberg. 7. Ole, f. 1805, bodde en tid på Nordre Ås. 8. Anders, f. 1807, blev funnet død på marken i november 1843; ektet 1837 Anne Katrine Gundersdatter (Gunnarsd.), Eikeskaug i Skjee (eide en part i Kolkinn u. Søndre Tori i Skjee).  9. Maren Kristine, f. 1810, ektet 1833 Tor Anderssen, bodde en tid i Grindstuen ved Hasle. -Ved skiftet i 1830 efter Mikael utgjorde formuen 228 spd. Fjøset var da så forfallent at det måtte rives. De andre bygninger var i åbotsfri stand.
     Hans Olsen, 1844-1877. Han fikk forpaktningskontrakt på bruket i 1844. Enken Elen Andersdatter fikk da ophold. F. 1822 på Leikås i Sande, d. 1877; ektet 1844 Karen Kristensdatter, f. 1813 i Bærum, d. 1886. Fire barn: 1. Olaus, f. 1847, se nedenfor. 2. Anders Sigvart, f. 1850, skibstømmermann; ektet 1878 Karen Kirstine Arnesdatter fra Kongsberg. 3. Karoline, f. 1852. 4. Henrikke, f. 1854, ektet 1879 handelsmann Anton Evenby, Arendal sogn, f. 1852 i Askim.
     Olaus Hanssen, 1886-1896, sønn av foregående. D. 1914 i Kristiania, g. m. Martine Andrine Larsdatter, f. 1849, d. 1910 i Kristiania. Et barn født på Hasle: Karen Lovise, f. 1891. - Familien flyttet til Kristiania.
     Hans Kristian Andersen var forpakter i tiden 1896-1898.
     Kristian Andreassen, 1898-1934. Han flyttet hit fra Kjærnes. F. 1859, d. 1934; ektet 1879 Elise (Lisa) Magnusdatter, f. 1858 på Lakseby i Dalsland, Sverige. Tolv barn: 1. Karoline Marie, f. 1881, bor på Nøtterøy. 2. Anna (tvilling), f. 1882, bodde på Hasle. 4. Mathilde, f. 1884, sydame; bor i Tønsberg. 5. Anrette, f. 1886, sydame; bor i Tønsberg. 6. Klara Sofie, f. 1888, ektet 1912 Søren Mathisen, Tønsberg. 7. Karl, f. 1890, bor på Nordre Ås. 8. Aksel, f. 1892, maskinist; omkom i februar 1934, ektet 1913 Josefine (Jossie) Andersen, Tønsberg (d. 1941) ; bodde på Husvik. 9. Morten, f. 1894, maskinist; ektet 1923 Nicca Frøseth fra Trondheim, bor på Eik. 10. Konrad, f. 1896, se nedenfor. 11. Anton, f. 1898, politikonstabel; ektet 1918 Marie Andresen fra Sem, bor i Oslo. 12. Erling Torleif, f. 1902 på Hasle, bankkasserer i Sems Sparebank; g. .m. Aase Røed fra Tønsberg, bor i Sem.
     I 1934 blev bruket solgt til brødrene  Konrad og Erling Hasle, men det brukes bare av
     Konrad Hasle, 1934-. F. 1896 på Kjærnes (se ovenfor), ektet 1928 Karin Amalie Olsson, f. 1906 i Bohuslen. Barn: 1. Grete Irene, f. 1928. 2. Anne Lise, f. 1935. 3. Reidun, f. 1939. - Hasle har vært flere turer på hvalfangst.
     Bruket utgjorde ca. 182 mål dyrket mark, derav er 95 mål ekspropriert av staten. Skogareal 87 mål. Hovedbygningen var meget gammel, antagelig ca. 200 år. Den blev revet i 1944 i forbindelse med den nevnte ekspropriasjon.

Bruk 2, Konrad og Erling Hasle.G. nr. 52, br. nr. 2.


 

Bruk 3.

1/4 part av gården.

   I 1721 blev bruk 1 delt i to like store deler. Den første bygselmann på det utskilte bruk var
Lars Tjøstelsen, 1721-1760. Ha  n var lagrettemann i 1724. F. ca. 1695 på bruk 1, d. 1760; ektet 1721 Mari (Maren) Andersdatter, Øvre Grette, d. 1751, 63 år. Seks barn: 4. Ole, f. 1727, d. 1743. 5. Marte (Marta), f. 1730, ektet 1756 Halvor Torsen Brunstrop, en gevorben soldat, som få år senere deserterte og hvis opholdssted i 1761 var ukjent. 6. Live, f. 1732, ektet 1762 Anders Persen, se nedenfor. -Ved skiftet efter Lars i 1761 blev arvesummen 74 rdl.
     Anders Persen (Pedersen), 1761-1797, svigersønn av foregående. Visstnok fra Askehaug. F. 1720, d. 1808, 88 år; ektet 1762 Live Larsdatter, f. 1732, se ovenfor, d. 1796. Seks barn: 6. Elen (Eli), f. 1770 på Rise, ektet 1789 Mikael Nilssen på bruk 2. Anders opgav bygselen i 1792 og bodde senere som opholdsmann hos svigersønnen på bruk 2.
     Arve Gundersen fra Auli var bygselmann her i 1797-98. Han flyttet til Ilene.
     Lars Rasmussen, 1798-1810. Han flyttet hit fra Låne, men hadde tidligere bodd på Kruke, hvor personalia er inntatt.
     Kristian Anderssen, 1815-1822, svigersønn av foregående. Han flyttet hit fra Brua. F. 1791 på Smaleng; ektet 1815 Anne Maria Larsdatter, f. 1791 på Kruke. Barn: l. Lars, f. 1816, druknet i august 1824 i Aulielven. 2. Anders, f. 1818. 3. Kristoffer, f. 1821. 4. Anne Olia, f. 1824 på Brua, ektet 1851 Ole Martinussen Gauterød. 5. Anne Lisabet, f. 1827 på Sande i Slagen. - Kristian bodde i 1835 på Presterød i Slagen.
     I 1820-årene blev denne part av Nordre Hasle tillagt Rise og sammenføid med denne gård i 1871.
 

Søndre Hasle.

(Gått inn under Jarlsberg hovedgård.)

     Skylden. 1649/50: 3 bpd. smør og ½  skpd. malt. Derpå avkortes 1 pd. smør. I 1664 er den 2 pd. smør, 1 skpd. havremalt. I 1667 blir dette forandret til 2 bpd. smør, 2 1/2 fjerding tunge. 1702: 2 bpd. smør, 12 1/2 lispd. tunge. Tredingsgård (3/4).
     Leidang. 1624: 1 lispd. korn, 6 m. smør, ½  skilling. 1724: Gått inn under Jarlsberg.
 

Eiere. 

   Søndre Hasle var likesom Nordre Hasle gammelt klostergods og tilhørte i 1399 St. Olavs kloster i Tønsberg. Ved reformasjonen går gården over til Kronen, som er eier av 1 1øp smør og ½  pd. (skpd.) malt i 1616/17. 1659 har Kronen pantsatt Søndre   Hasle til Anders Madsen. Senere, 1671, får Peter Schumacher kongebrev på krongodset. Gården tilhørte i 1700 greven og blev da regnet som husmannsplass under Jarlsberg. Den er i begynnelsen av det 19. århundre gått helt inn i hovedgårdens areal.

Husdyr. Høiavling Utsæd.

         Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde.
1657/58:   2     6     3     6     3
1667:      2     8     4     8           40      14 t. Trede 4 t.
1723:     Gått inn under Jarlsberg.

     Andre oplysninger. 1657/58: En husmann Ingebret Hasle føder 2 kuer og 2 sauer.
Likeså i 1667*.  (*Dette år er husmannens besetning medregnet i opgavene ovenfor.)  1667: Skog av gran til noe smålast. Intet rydningsland å innhegne på grunn av mangel på fehavn. Har humlehage.
 

Brukere.

     På Søndre Hasle var det i 1664 og 1667: 1 leilendingsbruk. Fra slutten av 1670-årene går Søndre Hasle inn under residensgården Sem (Jarlsberg).
     Halvor var bruker her i 1593 og 1595.
     Gunder har overtatt efter ham i 1611. I 1628 var han lagrettemann.  I 1645 lever Gunder med kone, 1 sønn og 1 datter på gården, men i 1649/50 er han død og konen har overtatt bygselen.
Enken Mari (Maren) Olsdatter, Søndre Hasle, overtok bruket efter mannens død. I 1657/58 betaler hun kvegskatt. En sønn Engebret (Ingebret) Gunderssøn Hasle er da husmann på Hasle. I 1659 skulde hun frakte 2 tønner brød fra Grindholmsund til Halden. I 1664 var Mari fremdeles opsitter og hadde 2 hjemmeværende sønner, Oluf Gunderssøn, 36 år gl., og Knut Gunderssøn, 33 år gl. Husmannen Engebret Gunderssøn var da 43 år gl. Mari nevnes i 1670; hun dør antagelig i slutten av 1670-årene.
Søndre Hasle blev solgt i slutten av 1670-årene og tillagt den nyoprettede Jarlsberg hovedgård. Gården ophørte da å være egen gård og blev drevet under ett med hovedgården. Det vedblev dog å bo husmenn her til i begynnelsen av det 19. århundre.,
 

A.

     Knut Gunderssøn, sønn av foregående bruker. D. 1713, 81 år. Barn: 1. Gunder, se nedenfor. 2. Ole, bodde på Haslebekken.
     Gunder Knutsen, sønn av foregående. D. 1716, g. m. Anne Evensdatter. Fem barn nevnes: 3. Even, f. 1708. 4. Marte (Marta), f. 1711. -Ved skiftet efter Gunder i 1725 utgjorde formuen 44 rdl. Bruket hadde felles bygninger med det annet bruk på Søndre Hasle. Ved skiftet blev det av amtsforvalteren forlangt besiktigelse av bygningene. Åboten blev satt til 2 rdl., 2 ort og 16 sk. for fremhuset, et gammelt forfallent bryggerhus og et fjøs. De øvrige bygninger var i nogenlunde god stand. Enken Anne Evensdatter giftet sig igjen 1725 m. Kristen Arnesen, Kapellbakken.
     Anders Sifrinsen flyttet hit fra Gulli-ødegården. F. ca. 1699, ektet 1725 Susanna Andersdatter. Tre barn født på Hasle: 1. Marta, f. 1726. 2. Kristen, f. 1728.
     Hans Halvorsen, d. 1763, 82 år. Gift: 1. 1720 m. Elen (Eli) Kristoffersdatter, d. 1733, 43 år. 2. 1733 m. Ragnhild Pedersdatter, Vestre Låme, f. ca. 1697, d. 1752. Fem barn i første ekteskap: 2. Mari (Maren), f. 1723, ektet 1761 enkemann Hans Olsen Tom. 3. Halvor, f. 1725, se nedenfor. 4. Kristoffer, f. 1728. 5. Oline (Olia), f. 1729. -Ved skiftet efter Elen i 1733 utgjorde formuen 56 rdl. Hennes bror Anders Kristoffersen bodde på Bjelland. Efter Ragnhild blev det intet å arve i 1753. Avgiften av plassen til det høigrevelige herskap for 1752 var 12 rdl. 1 ort og 8 sk.
      Halvor Hanssen, sønn av foregående. D. 1797, ektet 1760 Gunhild Jonsdatter, f. 1731 på Søndre Ås, d. 1808. Seks barn: 2. Elen (Eli), f. 1761, ektet 1784 smed Andreas Syvertsen Bakke, bodde en tid på Ra. 4. Helvig, f. 1767, ektet 1794 Mathias Kristensen, Nordre Hasle. 6. Hans, f. 1775, se nedenfor. -Ved skiftet efter Halvor i 1797 utgjorde formuen 128 rdl. Fremhuset tilhørte Halvor. Dette blev taksert for 30 rdl. Blandt løsøret nevnes 1 blåmalt kirkeslede, verd 4 rdl., 1 treklokke, 3 ort. Efter Gunhild blev det intet å arve i 1808.
     Hans Halvorsen, sønn av foregående. Han fikk bygselbrev på 1/2 part av Søndre Hasle i 1798. I 1805 blev det satt op et delebrev mellem Hans Halvorsen og Kristoffer Hanssen. Plassen blev nedlagt omlag 1815. Hans flyttet da til Søndre Velle, hvor personalia er inntatt.
 

B.

     Ingebret (Engebret) Gunderssøn, sønn av foregående bruker. Han opføres som husmann allerede i 1664.  F. ca. 1621. Barn: 1. Kristoffer, se nedenfor. 2. Karl, bodde på Bruserød.
     Kristoffer Ingebretsen, sønn av foregående. D. 1711, 50 år; ektet 1692 Kari (Karen) Olsdatter. To barn: 1. Ole, f. ca. 1692. 2. Kristen, f. ca. 1696, bodde på Kapellbakken. -Ved skiftet efter Kristoffer i 1713 blev arvesummen 88 rdl. Enken Kari giftet sig igjen 1713 m. Kristen Arnesen, Kapellbakken, og bodde senere der.
     Søren Halvorsen, d. 1741, 50 år; ektet 1733 Anne Knutsdatter Kjærnes, d. 1745, 40 år. Seks barn: 1. Knut (tvilling), f. 1734, bodde på Kaken u. Jarlsberg. 3. Pernille, f. 1736. 4. Helvig, f. 1739, g. m. Hans Toresen, Nordre Skjeggestad i Ramnes. -Ved skiftet efter Søren i 1743 blev det intet å arve. Hans søster Berte Halvorsdatter døde ug. 1745 på Kjærnes, 64 år. Enken Anne giftet sig igjen 1744 med
     Lars Hanssen, d. 1745, 30 år. De fikk firlinger i 1745, men bare datteren Margrete levde en tid. -Ved skiftet efter Lars og Anne i 1746 blev arvesummen 22 rdl.  Som verge for datteren Margrete blev opnevnt hennes fars morbror Nils Mortensen, Vestre Ekenes på Nøtterøy.
     Kristoffer Jenssen, f. 1715 på Vermeli, d. 1800, 85 år. Gift: 1. 1747 m. Ingeborg Tollefsdatter, d. 1767, 50 år. 2. 1769 m. Sara Kristoffersdatter, d. 1811, 80 år. Ni barn (4 og 5) : 2. Dortea, f. 1749, d. 1767. 3. Anders, f. 1753, ektet 1779 Anne Kristiansdatter, bodde en tid på Smaleng, senere på Vestre Brua. 4. Jens, f. 1757, bodde en tid på Mellem Fadum, senere på Søndre Ås. 5. Ingeborg, f. 1770, ektet 1791 Hans Larssen, se nedenfor. 6. Kari (Karen), f. 1771, ektet 1798 enkemann Anders Torgersen, Søndre Bø i Slagen. -Ved skiftet efter Sara i 1811 blev arvesummen 95 rdl.
     Hans Larssen, svigersønn av foregående. Han blev funnet dødfrossen på marken i begynnelsen av april 1799, 50 år gammel; ektet 1791 Ingeborg Kristoffersdatter, f. 1770, se ovenfor, d. 1805. Tre barn: 1. Lars, f. 1791. 2. Kristoffer, f. 1796. 3. Hans, f. 1799. -Ved skiftet efter Hans i 1800 utgjorde formuen 47 rdl. Enken Ingeborg giftet sig igjen 1800 med
     Kristoffer Hanssen, smed. Han fikk bygselseddel i 1801 på den halve part av plassen Søndre Hasle på forskjellige betingelser og mot oppold til svigermoren Sara Kristoffersdatter. F. ca. 1758, d. 1836 på Holmen u. Jarlsberg. Gift: 1. 1800 m. enken Ingeborg Kristoffersdatter, f. 1770, se ovenfor, d. 1805. 2. 1806 m. Berte Maria Madsdatter Bjelland (de blev skilt 1810). 3. 1810 m. Anne Knutsdatter Gauterød, d. på Velle 1818, 35 år. 4. 1821 m. Barbro Arnesdatter fra Bergan i Borre. Syv barn nevnes (2, 0, 4 og 1) : 1. Martinus, f. 1801, bodde på Holmen. 3. Jørgen, f. 1811. 6. Anne Helene, f. 1816 på Velle. -Ved skiftet efter Ingeborg i 1805 utgjorde formuen 138 rdl. Efter Kristoffer blev det 10 spd. å dele i 1837.
     Denne part av Søndre Hasle blev også nedlagt omlag 1815. Kristoffer bodde senere noen år på Søndre Velle, og derefter som husmann på Holmen.
 

Haslebekken.

  Under Hasle nevnes også plassen Haslebekk, Haslestuen og Østre Hasle. Det er mulig at disse tre navn betegner samme plass. Det bodde folk her til omlag 1760   Den første som bodde her var
     Ole Knutsen. Han var fra A-parten på Søndre Hasle. I 1709 solgte han sitt eiende og iboende hus på grev Wedels grunn ved veien straks østenfor Søndre Hasle, til Peder Pedersen i Tønsberg (g. m. Mari (Maren) Arngrimsdatter, d. 1721 i Haslestuen, 62 år) for 48 rdl. Huset var innredet med et bord, to benker, et sengested og en kakkelovn. I 1730 lånte Ole 20 rdl. av greven, som fikk pant i Oles iboende og selv eiende hus på Østre Haslebekk. Huset var tekket med sten. Greven fikk også pant i låve og fjøs. Skulde bygningene brenne, blev det bestemt at greven skulde få sikkerhet i Oles halvpart i huggerten ”Fortuna”, som var på 3 lester. Istedenfor renter skulde Ole gjøre de arbeidsdager som var fastsatt i bygselseddelen på plassen. Ole solgte sine bygninger på Østre Haslebekk til greven i 1737 for 50 rdl. Han ektet 1702 Alet (Alhed) Hansdatter, d. 1746 på Haslebekken, 72 år. Fem barn nevnes: 1. Knut, d. 1716, 17 år. 2. Helvig, f. 1707, ektet 1735 Jon Eriksen, Kjærnes.  3. Hans, f. 1709.  4. Knut, f. 1716. 5. Gunder, f. 1718. -Ole eide også en liten part i Åleborgen. Denne blev solgt i 1713.
     I 1740 solgte Knut Larssen Berg sitt våningshus på Haslebekk, som lå ved rodeveien straks østenfor Søndre Hasle, til Anders Helgesen Lørte for 150 rdl. Av huset blev det svart grunnleie til greven. Anders Helgesen bodde senere på Holmen.
  
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold< forrigeneste >