Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrige neste > 
 
 
 
 

47. Eldre med Firingen.

     Navnet uttales æ`llre Skrives i Rødeboken 1399: J Øldrine. I 1419 (efter avskrift ra 1440) skrives det Eldrinæ (akk.). 1431: Ældrine, og senere i samme århundre: j Ælderøynæ. I 1593: Ellderen. I det 17. århundre: Elderen, Elldring, Eldrev med Wiringen, og i 1723: Elderen med Wiringen. Det oprinnelige navn er Eldrin eller Öldrin hvor annet ledd er vin, eng. Første ledd kan være stammen alr i trenavnet qlr, gen. alrar, som betyr or (older), eller muligens elri n., samling av oretrær, orelund.  I begge tilfelle må d i de gamle former være innskudt for å lette uttalen. Betydningen altså en engslette med oretrær.Noen forklaring på navnet Firingen (Viringen) kjennes ikke.
     Skylden var 1649/50 og 1664: 5 bpd. smør. I 1667 blir skylden for Eldre med underliggende engstykke Viringen nedsatt til 4 1/2 pd. smør. I 1702 er den fremdeles 4 bpd. 12 m. smør. Tredingsgård (3/4).
     Leidang. 1624: 3 1/2 lispd. korn, 21 m. smør, 3 1/2 skilling. 1724: 81 skilling.
 

Eiere.

     I slutten av det 14. århundre eide St. Olavs kloster i Tønsberg 2 markebol og 1 øresbol i Eldre. Senere blir Margreta Eilifsdatter, datter av Eilif Hjerne, eier av gården, som hun sammen med annet jordegods i 1419 skjenker til Skog Thorbjørnsson for hans og hans fars tro tjeneste samt for penger hun og hennes husbond, hr. Diderik Wüstenacker, var ham skyldig. Senere arver Thord Olafsson gården efter Skog. Thord, som også hadde arvet Aker, solgte begge disse gårder til hr. Hartvig Krummedike. Salget blev stadfestet av Thords arvinger i 1453. Antagelig arver Krummedikes sønn Henrik Eldre efter faren. I 1634/35 og 1649/50 finner vi Lucie Hansdatter (se Tønsbergs Historie II, s. 91 flg.) i besiddelse av gården. Senere erhverver Anders Madsen Eldre, som ved hans død gikk over til enken Karen Stranger, som er eier i 1681 (om Anders Madsen og hans hustru og barn, se Tønsbergs Historie II, s. 103-20) . Karen Stranger gav gården til sin datter madame Toller, som solgte den i 1697 til byggmester Hans Martin Heintz på Aker. 7/4 dette år tingleser Heintz kjøpebrev på Eldre, skyld 6 bpd. smør efter gammel rett, men efter matrikkelen bare 4 1/2 pd. Eldre var derefter underbruk under Aker til 1727, da det blev solgt til oberstløitnant Johan Vosgraf på Manum. Derefter var Eldre underbruk under Manum til 1764. Lars Nilssen på Råstad i Stokke overtok Eldre ved skifte efter sin far 1775. Senere bondegods.

Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde
1657/58 2 9 4 10 3

1667 2 8 3 7
38 10 t. Trede 3 t.
1723 2 9 naut
8

2 skj. blandkorn, 9 t. havre, 1 skj. hvete.
1835 2 6
4 1
1/4 t. rug, 1 t. bygg. 6 t. havre, 
3 t. poteter.
1865 4 12
6

1 t. hvete, 1 t. rug, 1 3/4 t. bygg, 7 1/2 t. havre, 11 t. poteter. 
     Andre oplysninger. 1667: Skog av gran til ringe hustømmer og noen små bok til brenneved. Intet tjenlig rydningsland. Pålagt å plante humlehage. Eiendommen går ut i Akersvannet. Skog til husfornødenhet, fehavn hjemme. Middelmådig jordart. 1723: Skog til husfornødenhet. Fehavn hjemme. Middelmådig jordart. 1803: Føder 2 hester og 6 fekreaturer. Sår 6 tønner. Har skog til gjerdefang og brenne og havn for kreaturene.
 

Brukere.

     På Eldre var det i 1667: 1 leilendingsbruk. 1723: underbruk til Aker. 1835: 2 selveierbruk og 2 leilendings- eller forpakterbruk. 1866: 3 og 1905: 5 matrikulerte bruk.
     Anders er den første bruker vi kjenner på Eldre. Han nevnes i 1593 og 1595.
     Ole var bruker i 1605. Han satt til ca. 1638.
     Svend kom efter ham, nevnes 1639.
     I 1641 blev Jakob Eldren ilagt 2 mark sølv i bot fordi han ikke møtte med skattene. Jakob opføres som bruker i 1644; antagelig brukte han og Svend gården sammen. I koppskattlisten 1645 er opført Jakob og Svend Eldren og deres kvinner. I 1649/50, og 1657/58 er Jakob Eldren opført som bruker alene. Muligens er Svend nu død. I 1664 er enken Maren Amundsdatter bruker alene ifølge manntallet det år, og hun har som tjenestedreng soldat Amund Svendssøn, 16 år gl. Maren er visstnok enke efter Svend; hun nevnes bare denne gang. Jakob sitter dog fremdeles som bruker i 1667 og nevnes for siste gang i 1670.
     Nils blev bruker efter ham, og satt antagelig til omkring 1690.
     Mikkel og Hans restet skatt i 1691. Mikkel var lagrettemann i 1696 og Hans i 1697 og 1698. Av en tingbok fra 1697 ser vi den 25/11 at madame Toller hadde latt sine leilendinger innstevne for resterende landskyld: «Mikkel og Hans eftergjorde avregning 28. nest avvikte.» I år 1700 skyldte Hans Eldre arbeidspenger for 1698 til borgermester Peder Klausen Nørholm.
     Hans Martin Heintz på Aker, 1697-1704. Han kjøpte Eldre i 1697 av assessor Niels Tollers enke. Eldre var derefter underbruk (ladegård) til Aker til 1727. Heintz solgte Aker og Eldre i 1704 til Henrich Mogensen på Manum. Hans enke solgte Aker og Eldre i 1709 til
     Hans Jochum Schrader, 1704-1727, kaptein. Han bodde på Aker. I 1727 solgte han Eldre til oberstløitnant Johan Vosgraf på Manum for 217 rdl. Eldre blev derefter drevet som underbruk til Manum til 1764.
     I 1757 blev Manum og Eldre solgt til fenrik Svend Ager og Clemet Olsen Holm. Holm overtok straks efter begge gårdene alene. I 1763 solgte han den ene halvpart til Nils Mikkelsen, Søndre Råstad i Stokke. Den annen halvpart solgte Holm s. å. til Hans Nilssen, Vestre Råstad i Sandar (se under Manum). Hans Nilssen solgte sin halvpart av Eldre i 1773 til Nils Mikkelsens dødsbo og arvinger for 325 rdl. Ved skiftet efter Nils Råstad i 1775 blev Eldre taksert. for 650 rdl. og s. å. overtatt av sønnen
     Lars Nilssen, 1775-1802. Han fikk skjøte på gården i 1775 og 84 av sine medarvinger for tilsammen 548 rdl. I 1775 lånte han 200 rdl. av Nicolai Adler Poulsen. F. 1757 på Søndre Råstad, ektet 1777 Marte Kristoffersdatter fra Sjeland i Andebu, f. 1755, d. 1829. Ni barn: 1. Anne Maria, f. 1779, ektet 1802 Hans Nilssen fra Lund i Skjee, bodde på Nordre Undrum. 2. Nils, f. 1782, se bruk 1. 4. Kristoffer, f. 1785, se bruk 2. 6. Henrik, f. 1790, d. liten. 7. Hans, f. 1792, se bruk 1. 8. Anne Sofie, f. 1794, ektet 1816 Jon Ingebretsen, Nordre Undrum. 9. Anders, f. 1798, se bruk 1.
     I 1804 blev grensen til Aker fastsatt ved «Dele-Forlig».
     Enken Marte solgte halve gården i 1805 til sønnen Nils for 1100 rdl. Den annen halvdel solgte Marte i 1806 til sønnen Kristoffer for 1100 rdl. og ophold (bruk 1 og 2).
 

Bruk 1.

Oprinnelig 1/2 part av gården.

     Nils Larssen, 1805-1822. Nils forpaktet fra 1810 sin bror Kristoffers part av plassen Firingen. Men Nils drev ikke bruket lenge selv. I 1814 forpaktet han det bort til broren Hans for 5 år for 100 riksbankdlr. Derefter forpaktet broren Anders bruket. Nils solgte bruket til disse to brødre i 1822 for 800 spd., hver for det halve. Nils ektet 1822 enken Helvig Larsdatter, Vestre Nøtterø på Nøtterøy, og flyttet dit.
     Hans Larssen, 1822-1835, snekker. F. 1792, d. 1883 på Mellem Undrum, 91 år. Gift: 1. 1814 m. Karen Marie Jakobsdatter, Nordre Velle, f. 1787, d. 1824. 2. 1825 m. enken Maren Helene Olsdatter Vik, f. ca. 1795, d. på Undrum 1857. Syv barn (6 og 1) : 1. Lars, f. 1815, bodde på Mellem Undrum. 2. Martine Andrea, f. 1816, ektet 1832 Kristen Kristensen, Nordre Undrum. 3. Elen Maria, f. 1818, bodde i 1865 hos faren på Undrum, ugift. 4. Jakob (tvilling), f. 1820 på Nøtterøy, bodde på Mellem Undrum. 5. Sofie, f. 1820. 7. Karen Marie, f. 1825 på Vik, ektet 1866 Mathias Sørensen, Gauterød i Slagen. - Ved skiftet efter Karen Marie i 1824 utgjorde formuen 517 spd. Hans solgte bruket i 1835. Den ene halvpart kjøpte Gjert Jansen for 300 spd., se bruk 3. Den annen halvpart kjøpte broren Anders for samme beløp. Hans bodde en kort tid på Østre Sem på Nøtterøy, fra 1825 til 40 bodde han på Vik, senere på Mellem Undrum.
     Anders Larssen, 1822-1844. Han kjøpte halvparten av det oprinnelige bruk 1 i 1822 og 1/4 part i 1835. I 1822 lånte han 300 spd. av broren Nils. F. 1798, se ovenfor, d. 1884, 86 år. Gift: 1. 1819 m. Inger Olea (Olia) Olsdatter fra Fossøla i Nykirke, d. 1843, 46 år. 2. 1847 m. enken Karen Mathisdatter Eldre, f. ca. 1798. Ingen barn. I 1835 solgte Hans og Anders Larssen halvparten av engstykket Firingen og et skogstykke til Lars Jakobsen for 250 spd., se nedenfor. Ved skiftet efter Inger Olea i 1844 utgjorde formuen 202 spd. Det gjenværende av bruket blev taksert til 670 spd. Blandt løsøret nevnes 3 sølvskjeer og 1 åttedagers stueur i kasse. En søster av Inger Olea, Anne Marie Olsdatter, var g. m. Mads Hanssen, Fossøla i Nykirke. En annen søster, Marte Olsdatter (d. 1847), var g. m. Jakob Larssen, Rønningen u. Jarlsberg. Anders solgte bruket i 1844 til Hans Vrålsen Grytenes for 670 spd. Han solgte i 1849 for 1075 spd. til
     Hans Kristian Kristoffersen, 1849-1851. F. 1818 på bruk 2, druknet januar 1851, ektet 1850 Lovise Marie Jonsdatter, Nordre Undrum, f. 1824, d. 1897. Ingen barn. Enken giftet sig igjen 1852 med svogeren
     Nils Kristoffersen, 1852-1909. Nils kjøpte i 1861 en part av bruk 2 av faren for 700 spd. og ophold. S. å. kjøpte han også bruk 3. Han lånte da 480 spd. i Hypotekbanken. I 1882 kjøpte Nils bruk 2 av broren Lars for kr. 4800. Han blev derved eier av det meste av gården. F. 1828 på bruk 2. d. 1915, 87 år; ektet 1852 enken Lovise Marie Jonsdatter, se ovenfor, f. 1824 på Nordre Undrum, d. 1897. Fire barn: 1. Hans Johan, f. 1856, se nedenfor 3. Christoffer, f. 1864, se bruk 2. 4. Gunhild Sofie, f. 1869, ektet 1894 Anton Mathiassen Vermeli, bodde en tid på Manum, senere på Røren i Slagen; flyttet derfra til Tønsberg.
     I 1908 blev bruksnr. 6, Nordre Eldre, utskilt og tillagt bruk 2. Bruk 1 blev i 1909 overtatt av sønnen Hans Johan, mens bruk 2 blev overtatt av sønnen Christoffer.
     Hans Johan Nilsen, 1909-1920, styrmann. Han hadde bodd på Manum fra 1891 til 98. F. 1856, se foran, d. 1933 på Sem; ektet 1885 Hella Regine Torsdatter Manum, f. 1857, d. 1933 på Sem. To barn: 1. Lovise Oktavia, f. 1890, g. m. malermester Kristian Tveitan, bor i villa Haugheim ved Sem st. 2. Hans Helfred, f. 1898, elektriker; g. m. Aslaug Lovise Gravdal fra Andebu, bor i Tønsberg.
     I 1920 solgte Nilsen bruket til skibsreder Svend Foyn Bruun på Aker, som s. å. også kjøpte bruk 2. Disse to parter av Eldre drives nu sammen med bruk 1 på Aker. Nilsen flyttet til villa Haugheim ved Sem st.
 

Bruk 2.

Oprinnelig 1/2 part av gården.

     Kristoffer Larssen, 1806-1861. Han kjøpte halvparten av gården i 1806 av moren for 1100 rdl. og ophold. I 1810 innløste han broren Nils Larssens odelsrett til bruket med 100 rdl. S. å. bortforpaktet Kristoffer sin part av plassen Firingen til broren Nils på bruk 1. F. 1785, se foran, d. 1872, 87 år; ektet 1813 Gunhild Marie Hermansdatter, Mellem Hesby, f. 1791, d. 1879, 88 år. Ti barn: 2. Maren Lovise, f. 1816, ektet 1841 Lars Anderssen Hogsnes. 3. Hans Kristian, f. 1818, bodde på bruk 1. 5. Lars, f. 1823, se nedenfor. 6. Helvilg Marine, f. 1826, ektet 1855 Johan Jakob Kjølner fra Nordre Råstad i Stokke, bodde på Oterbekk, Nøtterøy. 7. Nils, f. 1828, se bruk 1. 9. Kristen, f. 1833, d. 1854. 10. Martine, f. 1837, ektet 1861 Guttorm Larssen Auli, bodde senere på Vestre Låne.
     Efter Kristoffer Larssen er bevart en dagbok, som han begynte å føre i 1807. Den inneholder korte notater om hvor han som soldat var med i krigen 1807-14. Ellers inneholder den for det meste opgaver over solgte produkter, kjøpte varer, når de forskjellige onnetider begynte og sluttet, utsæd og avling. Boken er ført til omlag 1860.
     I 1861 solgte Kristoffer bruket til sønnene Lars og Nils for henholdsvis 800 og 700 spd. og ophold.
     Lars Kristoffersen, 1861-1882. Han lånte 350 spd. i 1876 av svogeren Guttorm Auli. D. 1882, ektet 1864 Inger Olava (Lava) Kristoffersdatter, f. 1839 på Bjelland, d. 1879. To barn: 2. Karoline Oktavia, f. 1868, ektet 1889 Peder Mathissen Hogsnes. - Lars solgte bruket med noe løsøre i 1882 til broren Nils på bruk 1 for kr. 4800. Nils Kristoffersen solgte bruk 2. i 1909 til sønnen  
     Christoffer Nilsen, 1909-1920, styrmann. Sammen med bruk 2 fikk Christoffer også skjøte på sin part, bruksnr. 6, Nordre Eldre, som i 1908 var blitt utskilt fra bruk 1. F. 1864 på bruk 1, g. m. Gina Mathilde Johansen fra Brensrød i Skjee, f. 1865, d. 1933 på Nøtterøy. Tre barn: 1. Nils Eldre, f. 1887, maskinmester; g. m. Anna Larssen, f. 1890 på Grette, bor på Bjønnes, Nøtterøy. 2. Konstanse Marie, f. 1891, ektet 1914 maskinist Gustav Kristensen Bjelland, (f. 1890), bor i villa Fagertun ved Sem st. 3. Kristian Georg, f. 1893, skibskaptein; g. m. Cecilie Magdalena Knudsen, Smørberg (se u. bruk 5 på Bjelland), bor på Husøy.
     I 1920 solgte Nilsen bruket til skibsreder Svend Foyn Bruun på Aker, som s. å. også kjøpte bruk 1. Nilsen eide i 1922-23 bruk 1 på Smørberg, flyttet derefter til Bjønnes på Nøtterøy.
 

Bruk 3.

     I 1835 solgte Hans Larssen på bruk 1 en part av bruket for 300 spd. til
     Gjert Jansen, 1835-1861. Han lånte 170 spd. i 1835. F. 1797 på Smidsrød på Nøtterøy, d. 1867. Gift: 1. 1822 m. Kari (Karen) Jakobsdatter Hesby, d. 1835, 46 år. 2. 1836 m. Sibylle Kristensdatter, f. 1798 på Flåtten i Andebu, d. 1866. Fire barn (3 og 1): 1. Johan, f. 1822 på Hesby. 2. Elen Sofie, f. 1826 på plassen Tangen u. Aker,  1894; ektet 1854 Johan Gulliksen Låne. 3. Berte (Birte) Maria, f. 1832 på Bjelland, ektet 1857 Anders Anderssen, Tønsberg.
     Gjert satt i trange kår. I 1861 solgte han bruket til Nils Kristoffersen på bruk 1 for 400 spd. Fra denne part blev bruksnr. 2 utskilt i 1870 og skjøtet i 1872 til Lars Jakobsen Firingen for 200 spd., se nedenfor. Resten av bruk 3 blev tillagt bruk 1.
 
 

Firingen.

     Firingen, også skrevet Wiringen og Viringen, nevnes som plass fra midten av det 17. århundre. Vi nevner noen av de husmenn som bodde her:
     Ole Nilssøn nevnes i 1723, og var da 60 år gammel. I 1729 døde en Ole Knutsen på Eldre eie, 76 år. Det er mulig at det her foreligger en skrivefeil og at det er samme person. Enken Mari Jensdatter, d. 1730 på Eldre eie, 70 år. Av barn som kan høre hjemme her, finner vi: 1. Knut, d. 1744, 46 år. 2. Ragnhild, ektet 1730 Nils Nilssen, se nedenfor. 3. Mari (Maren), ektet 1736 Lars Mikkelsen Domsengen.
     Nils Nilssen var fra Botne. Han bodde her noen år. Ektet 1730 Ragnhild Olsdatter, se ovenfor. To barn født på Firingen: 1. Ole, f. 1736. 2. Nils, f. 1738.
     Peder Pedersen (Per Persen) flyttet hit fra Ilene, hvor han hadde bodd en kort tid. G. m. Ingeborg Andersdatter. Fem barn nevnes: 1. Anders, f. 1745 på Ilene. 2. Edel, f. 1747 på Firingen. 4. Johannes, f. 1750. 5. Randi, f. 1753.
     Simon Anderssen var g. m. Anne Mogensdatter. Barn: 1. Elen Maria, f. ca. 1754, ektet 1793 Nils Jakobsen, bodde på Grinda. 2. Maren, f. 1757, d. 1767 på Hagen u. Jarlsberg. 3. Jakob, f. 1760. 4. Hans, f. 1763, d. 1834 på Fyllpå. -Familien flyttet til Hagen, senere til Grinda u. Jarlsberg. 
     Bent Hanssen ektet 1762 Maria Larsdatter Skollerød. To barn født på Firingen: 2. Hans, f. 1765.
     Peder (Per) Hanssen var g. m. Ingeborg Sørensdatter, d. 1773, 39 år. Fire barn født på Firingen: 2. Søren, f. 1769. 3. Helvig, f. 1771. 4. Hans, f. 1773.
     Klaus Olsen ektet 1776 Barbro Nilsdatter Vik. To barn født på Firingen: 1. Ole, f. 1777. 2. Hans, f. 1779.
     I 1835 solgte Hans og Anders Larssen på bruk 1 halvparten av engstykket Firingen og et for sig selv innhegnet skogstykke for 250 spd. til Anders Larssens nevø
     Lars Jakobsen, 1835-1891. Han lånte 100 spd. i 1835 av Hans Larssen. F. 1816 på Skåne i Nykirke, d. 1898, 82 år; ektet 1847 Maren Olea Pedersdatter, f. 1821 på Robakk i Våle, d. 1908, 87 år. Syv barn: 1. Gina Marie, f. 1847, d. ug. 1929. 2. Johanne Lovise, f. 1849, d. ug. 1922. 3. Johan Laurits, f. 1851, d. 1876. 4. Laura Martina, f. 1854, ektet 1877 skomaker Johan Laurits Ingebretsen Hogsnes. 5. Pauline Andrine, f. 1856, ektet 1880 Olaus Edvard Kristensen Bjelland. 6. Olava, f. 1859, ektet 1884 sjømann Hans Marinius Hanssen Bjelland. 7. Mathias, f. 1862, se nedenfor. - I 1872 kjøpte Lars en part av bruk 3 (bruksnr. 2) av Nils Kristoffersen for 200 spd. Lars solgte bruket i 1891 til sønnen Mathias for kr. 2450 og ophold.
     Mathias Larssen, 1891-1928. I 1897 kjøpte han en part, bruksnr. 5, Firingen, av Nils Kristoffersen på bruk 1 for kr. 1600. D. 1936, ektet 1901 enken Karoline Oktavia Larsdatter Hogsnes, f. 1868 på bruk 2 på Eldre. Fire barn: 1. Ludvig Monrad, f. 1901,  drosjeeier; ektet 1926 Magda Andersen fra Strengsdal, Nøtterøy, bor i Tønsberg 2. Morten Christoffer, f. 1903, se nedenfor. 3. Johan, f. 1906, sjåfør; ektet 1931 Sigrid Ellefsen fra Ulsrud i Våle, bor på Buar i Arendal sogn. 4. Petra, f. 1909, bor på Firingen.
     I 1928 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier
     Morten Christoffer Larsen, 1928-, sjåfør. F. 1903; ugift,
     Bruket utgjør ca. 40 mål dyrket mark og 60 mål skog.
 

Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige neste >