Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
Gå til: | Forside| Innhold |< forrige | neste > 

Låne

     Navnet uttales: lå'ne. Skrives i Rødeboken 1399: j Lanær nørdræ, sydræ og synstæ. 1593 skrives det Lohne. 1604: Lonne, 1605: Laane, 1668 og 1723: Laane vestre, Midtlaane og Laane søndre. Samme navn finnes i Ramnes og i Vik i Sogn, hvor det dog ikke er bevart noen form fra middelalderen. Lanær i Rødeboken kan muligens være å forstå som flertall av lön (lanar), som finnes i gammelnorsk i betydningen husrekke. Lanar kan også være flertall av et gl.n. ord lán  m. (opr. f.), som betyr "laan", "forlening", d.e. overdragelse av kongelig jordegods, jfr det følgende gårdsnavn Lensberg. S. Bugge tenker sig at Lanar oprindelig er Hlánar, beslektet med adj. (h)lær, mild (om været) og med verbet (h)lána, bli mild. Navnet skulde da betegne et sted hvor sneen smelter tidlig. Dette tør ansees som en sannsynlig forklaring, fordi navnene på nabogårdene Vermeli og Lensberg også later til å kunne forklares ved et på stedet herskende mildt værlag. 
     Låne var delt i tre gårder allerede i det 14. århundre: Låne nordre, søndre og sønste, senere kalt Låne vestre, mellem og søndre. 

26. Vestre Låne

     Skylden var 1649/50 4 1/2 bpd. smør og 15 lispd. malt. 1664: 4 pd. smør, 15 lispd. havremalt. I 1667 blir den hevet til 4 1/2 pd. smør, 1 skpd. tunge. I 1702 var skylden 4 bpd. 12 m. smør og 10 lispd. tunge. Fullgård.
     Leidang. 1624: 1 lispd. korn, 4 m. smør, 2 album. 1724: 1 rdl. 12 skilling.

Eiere.

Alt 1399 var Vestre (da kalt nordre) Låne klostergods og tilhørte St. Olavs kloster i Tønsberg. 1616/17 og 1632/33 lå gården fremdeles til klostergodset, som nu var inndratt av kronen. Denne pantsatte visstnok Vestre Låne til Ambjørn Lauritssøn i 1646, men gården tilhører kronen i 1649. I 1700 var Henrich Mogenssen i Tønsberg blitt eier av gården (se Tønsbergs Historie II, s. 337 flg.). Personalia, se u. Manum. I 1735 blev halvparten solgt til opsitteren Hans Mathiassen. Arvingene efter Mogensen solgte den anden halvdel og annet jordegods i 1740 til Vincents Stoltenberg i Tønsberg. Han solgte parten i Låne i 1760 til brukeren Kristen Olsen. Senere bondegods. 
 

Husdyr. Høiavling. Utsæd. 


Hester Kuer Ungfe Sauer Griser Høilass Hvad de sådde.
1657/58: 3 12 5 12 6

1667: 2 10 6 10
50 15 t. korn. Trede 5 t.
1723: 3 15 naut
10
48 4 skj. blandkorn, 16 t. havre,
2 skj. hvete.
1835: 3 12
8 2
1/2 t. hvete, 1/2 t. rug, 2 t.
bygg, 15 t. havre, 10 t. poteter.
1865:* 2 6
5

1/2 t. hvete, 1/2 t. rug, 1 t. bygg,
8 t. havre, 4 t. poteter.
* En del av Vestre Låne er nu slått sammen med Mellem Låne, se der. 

     Andre oplysninger: 1667: Skog til brenne og gjerdefang. Intet rydningsland. Har humlehage. 1723: Skog: litt til gjerdefang og brenne. Fehavn i sameie. Måtelig jordart. 1803: Føder 3 hester og 12 fekreaturer. Sår 15 tønner. Ingen skog og meget slett havn, men god jordart. 
 

Brukere.

     1667 og 1723 var det 2 leilendingsbruk på Vestre Låne. 1723, 1835 og 1865 var her 2 selveierbruk.
     Brukerne på de tre Låne-gårder i 1593/95 het Jon, Oluf og Truls. Truls var visstnok bruker på Vestre Låne på den tid, og blev antagelig sittende her noen år fremover.
     Anders (Trulssøn?, han har A.T. i sitt segl), ca. 1610-1650; betaler tredje-årstage her i 1613/14, og bruker hele gården til 1619/20; da oplater han en fjerdepart til Oluf Trundssøn, som kun nevnes dette år. Anders var lagrettemann i 1627 og 1628. I 1637 bygslet Jon Trugelssøn på Låne fjerdeparten i Låne som Anders oplot. I koppskattlisten av 1645 er opført: Anders og Jon Laane, deres kvinner og 1 tjenestedreng. Anders dør antagelig engang i 1650-årene.
     Guttorm Olssøn er bruker sammen med Jon 1657/58. Guttorm var lagrettemann i 1660 og 1690. I 1664 har sorenskriveren i Arendal skibrede inntekten av Vestre Låne. Guttorm Olssøn var da 54 år og Jon Trondssøn 56. Jon hadde 1 sønn, Kristen Jonssøn, 20 år. Guttorm og Jon brukte hver halvparten. Husmann: Peder Jonssøn på Låne, 26 år. Jon og Guttorm nevnes som brukere ennu i 1680. Jon dør engang i 1680-årene. I 1689 bruker Guttorm tilsynelatende gården alene; han stiller dette år ifølge legdsrullen sin sønn Peder Guttormsen som soldat; i 1691 er både far og sønn opført som brukere og rester skatt. Guttorm nevnes ikke mer. Vi kjenner foruten Peder 2 barn til: Ole, som bodde på Vestre Eikeberg, og Anders, som bodde på Øvre Grette.
     Fra 1680-årene kan gårdens 2 bruk og deres brukere følges hver for sig. 
 

Første halvdel.

     Peder Jonsen, ca. 1680-1712, sønn av foregående. Han var lagrettemann flere ganger i tiden 1690-1702. Peder kalles husmann i 1664 og var da 26 år gammel. D. 1718, 97 år. Gift: 1. m. Ragnhild Andersdatter. 2. m. Helle (Helge) Kristensdatter, d. 1730, 85 år. Fem barn (3 og 2): 1. Anders, bodde på Mellem Låne. 2. Tore (Tor), se nedenfor. 3. Sissel, g. m. Kristen Iversen, Sijorden i Ramnes. 4. Jon, d. før 1731. 5. Ragnhild, f. ca. 1697, ektet 1733 Hans Halvorsen, Søndre Hasle. -Ved skifte efter Peder og Helle i 1731 blev arvesummen 8 1/2 rdl.
     Tore (Tor) Pedersen, 1712-1745, sønn av foregående. Han kalles husmann i 1711. Var lagrettemann i 1724 og 26. D. 1745, 60 år; g. m. Anne Olsdatter (Olufsd.), d. 1758, 70 år. Seks barn: 4. Kristen, f. 1713, bodde på Førum i Ramnes; ektet 1740 Marte Nilsdatter. 6. Jon, f. 1720, se nedenfor. Familien satt i trange kår. Ved skifte efter Tore i 1745 blev det intet å arve.
     Jon Toresen, sønn av foregående. Han overtok bruket efter faren i 1745, men døde s. å.; ektet 1739 Sibylle Olsdatter, Søndre Undrum, f. 1717, d. 1750. To barn: 1. Hans, f. 1739. 2. Anders, f. 1743.
     Ole Hanssen (Kristensen), 1750-1760. D. 1773, 74 år; g. m. Jøran Andersdatter (Kristensd.), d. 1773, 70 år. To barn nevnes: 1. Kristen, se nedenfor.
     Kristen Olsen, 1760-1805, sønn av foregående. Han kjøpte bruket i 1760 av Vincents Stoltenberg i Tønsberg og foreldrene fikk ophold på bruket. Kristen lånte 360 rdl. i 1760 av Anne Strand i Tønsberg og 40 rdl. i 1769 av samme. D. 1822, 86 år. Gift: 1. 1768 m. Margarete Pedersdatter (Persd.), d. 1790, 44 år. 2. 1793 m. Anne Hansdatter, druknet i en brønn i 1817, 64 år. Ni barn med første kone: 1. Anne, f. 1768, ektet 1803 Anders Andreassen Taranrød. 2. Pernille, f. 1770, ektet 1802 Hans Evensen Kjærnes. 3. Maren, f. 1772, ektet 1802 Anders Jakobsen Brattås. 5. Anders, f. 1776, se nedenfor. 7. Ole (tvilling), f. 1782, ektet 1806 Kristine Kristensdatter Kjærnes. Ved skifte efter Margarete i 1791 utgjorde formuen 66 rdl. Bruket blev taksert for 800 rdl. Blandt løsøret nevnes 1 mannssal, verd 2 ort, 1 gevær, 3 ort. I 1791 blev det oprettet et delebrev mellem de to bruk på Vestre Låne. Kristen solgte bruket i 1805 til sønnen Anders for 1000 rdl. og ophold.
     Anders Kristensen, 1805-1846. Han lånte 500 rdl. i 1805 av enken Anne Andersdatter Låne. I 1821 blev det oprettet et delebrev om delingen av sameiehavnen til Låne-gårdene, Auli, Tem og Aulerød. D. 1846. Gift: 1. 1805 m. Pernille Larsdatter fra annen halvdel, f. 1769, d. 1839. 2. 1840 m. Elen Maria Hansdatter fra annen halvdel, f. 1796, d. 1864. Ingen barn. Enken Elen Maria arvet bruket ifølge testament av 1843. I 1847 innløste hun mannens slektningers odelsrett til bruket med 330 spd.
     I 1866 fikk Mikkel Larssen, Mellem Låne, auksjonsskjøte på bruket for 3000 spd.
     I 1892 blev bruket overtatt av sønnen
     Hans Mikkelsen, 1892-1912. F. 1853 på Mellem Låne, d. 1919; ektet 1881 Gustava Karoline Hansdatter Vik, f. 1861. Tre barn: 1. Morten, f. 1881, se nedenfor. 2. Hans, f. 1886, bodde på Vik. 3. Sofie, f. 1888, ektet 1912 Nils Skjelland, Aker. -I tiden 1893-1910 var Hans også eier av bruk 3 på Vik.
     I 1912 blev bruket på Låne overtatt av sønnen, nuværende eier,
     Morten Hansen Laane, 1912-. Ektet 1909 Mina Sofie Skjelland, Aker, f. 1883 i Andebu. Tre barn: 1. Hans, f. 1910. 2. Gudrun, f. 1911, g. m. smed og hovslager Jørgen Bjerke, bor i Sem. 3. Agnar, f. 1914, sjømann. - Laane har vært  en tid på hvalfangst. I 1917 og 1936 kjøpte han bruksnr. 4 av Vestre Kjær av brødrene Laane på Mellem Låne.
     Bruket utgjør ca. 190 mål dyrket mark, 40 mål havn og 55 mål skog.


Bruk 1, Morten Hansen Laane. G. nr. 26, br. nr. 1

Annen halvdel.

     Peder Guttormsen, ca. 1685-1707, sønn av foregående bruker Guttorm. Peder var lagrettemann i 1690, 97 og 98. D. 1707 som følge av et fall ned fra Henrik Jenssens hus; g. m. Anne (Anna) Hansdatter, d. 1709, 46 år. Seks barn: 1. Anne, f. ca. 1686, ektet 1711 Nils Pedersen Nauen, bodde på Nordre Sande på Nøtterøy. 2. Paul, f. ca. 1688, bodde på Bekkevar. 3. Hans d. e., f. ca. 1692, var i 1726 utenlands i kgl. tjeneste. 4. Hans d. y., f. ca. 1701, d. 1724 på Vestre Eikeberg. 5. Guttorm, f. ca. 1704. 6. Peder, f. 1708. -Ved skifte efter Peder i 1708 utgjorde formuen 61 rdl. Annes søster var g. m. Ditman Anundsen, Vestre Unneberg i Sandar. Kristen Arnesen Bekkevar var Annes søskenbarn.
     Sønnen Paul Pedersen var bruker her noen få år, men flyttet i 1713 til Bekkevar. På samme tid bodde det en annen bruker her:
     Ole Larsen. Tre barn nevnes: 1. Kirsten. 3. Anna, f. 1710.
    Bruket lå derefter øde i noen år til det i 1719 blev bygslet av Mathias Gundersen Nauen. Senere var det visstnok en tid to brukere på denne halvpart.
     Tor Jørgensen nevnes som lagrettemann i 1734.
     Torger Anderssen, 1733-1748. Lagrettemann i 1738. D. 1748, 45 år; ektet 1733 Mari (Maren) Knutsdatter Kjærnes, f. 1704, d. 1761. Seks barn døde små. Ved skifte efter Torger i 1749 blev det intet å arve. Hans søster Elen var g. m. Even Knutsen Kjærnes. Søsteren Anne var g. m. Kaspar Sifrinsen, Gulliødegården. - Enken Mari giftet sig igjen 1749 m. Lars Jakobsen og bodde senere på Nordre Ås.
     I 1735 blev bruket solgt til
     Hans Mathiassen, 1735-1742. Hans var lagrettemann i 1740. Han var sønn av Mathias Gundersen Nauen. D. 1742, 44 år. Gift: 1. 1737 m. Mari Mathiasdatter Rise, f. 1711, d. 1737. 2. 1739 m. Berte (Birte) Jensdatter, Lasken u. Jarlsberg, f. 1717, d. 1761. To barn med Berte: 1. Mari (Maren), f. 1740; ektet 1761 Lars Kristoffersen, se nedenfor. - Ved skiftet efter Hans i 1742 utgjorde formuen 115 rdl. Bruket blev taksert for 200 rdl. og en arvepart i Nauen for 18 1/2 rdl. Enken Berte giftet sig igjen 1744 med
     Jesper Olsen, 1744-1759. Han var fra Søndre Fadum, f. 1721, d. 1759. Elleve barn: 5. Hans, f. 1751, ektet 1778 enken Edel Ditmansdatter Taranrød, bodde senere en tid på plassen Døse u. Sande i Slagen. 10. Maria, f. ca 1758, d. 1782 (hun blev funnet død i elven). -Ved skifte efter Jesper og Berte i 1762 blev arvesummen 52 rdl.  Boets halvpart av bruket blev taksert for 140 rdl.
     På den anden halvpart av bruket fikk Anders Henriksen skjøte i 1751, oog lånte da 90 rdl. av Hans Seeberg i Tønsberg (se om ham Tønsbergs Historie II, s. 345 flg.). G. m. Oline (Olene) Andersdatter. Syv barn født på Låne: 5. Ingeborg, f. 1755, 7. Maren, f. 1762. Anders solgte sin part av bruket i 1762 til Lars Kristoffersen for 340 rdl., og flyttet til Vestre Firing i Ramnes.
     Lars Kristoffersen, 1762-1804. Han blev eier av hele annen halvpart, som han pantsatte i 1762 til kjøpmann Sti Grønhoff i Åsgårdstrand for 380 rdl. D. 1804, 74 år; ektet 1761 Mari (Maren) Hansdatter, f. 1740, se ovenfor, d. 1776. Seks barn: 1. Kristine, f. 1762, ektet 1797 sin slektning Kristian Guttormsen, Rivelsrød i Andebu. 2. Hans, f. 1764, se nedenfor. 3. Berte, f. 1766, ektet 1794 enkemann Ole Gundersen, Manum, bodde senere på Lasken u. Jarlsberg. 4. Pernille, f. 1769, ektet 1805 Anders Kristensen på første halvdel. 6. Gunhild, f. 1774, ektet 1803 Halvor Hanssen, Nedre Lensberg. -Ved skifte efter Mari i 1777 blev bruket taksert for 480 rdl. I 1793 solgte Lars halve bruket til sønnen Hans for 395 rdl. Ved skifte efter Lars i 1804 blev arvesummen 968 rdl. Resten av bruket blev da utlagt til sønnen Hans til innløsning for 800 rdl.
     Hans Larssen, 1793-1834. D. 1834, ektet 1793 Grete Sofie Andersdatter Åleborgen, f. ca. 1775, d. 1837. Elleve barn: 1. Maren Katrine, f. 1793, ektet 1826 Johannes Kristoffersen Bjelland. 2. Elen Maria, f. 1796, ektet 1840 Anders Kristensen på første halvdel. 3. Andrea, f. 1798, ektet 1834 Kristoffer Kristoffersen Rom. 4. Elisabet Marie, f. 1801, ektet 1820 Ole Svendsen, Søndre Eikeberg. 9. Mari, f. 1813, d. før 1835. 11. Hans, f. ca. 1814, se nedenfor. - Ved skifte efter Hans i 1835 utgjorde formuen 1418 spd. Bruket blev taksert for 1150 spd. Blandt løsøret nevnes 2 par gardiner, speiler, 1 åttedagers stueur, verd 20 spd., 1 kvinnesal med bissel, 1 spd. Bruket blev overtatt av sønnen Hans for takstbeløpet og ophold til moren.
     Hans Hanssen, 1835-1866. Han lånte 150 spd. i 1842 av svogeren Anders  Kristensen på første halvdel. D. 1875 på Roberg, ektet 1835 Petrine Hansdatter fra Storevar i Stokke, d. 1865, 51 år. Syv barn: 1. Henrikke Sofie, f. 1835 i Stokke, ektet 1855 Olaus Johannessen Bjelland, bodde senere på Langemyr u. Vestre Rom. 2. Hans Anton, f. 1839. 3. Ole, f. 1841. 4. Elen Andrine, f. 1844, ektet 1867 Lars Larssen Vermeli. 5. Lars, f. 1846. 6. Olava Martine, f. 1849. 7. Johan Peder, f. 1858, bodde på Søndre Bø i Slagen. - I 1866 solgte Hans bruket og en part av Årholt i Arendal sogn til Abraham Larssen Vennerød for 3300 spd. Ved skifte efter Petrine i 1866 blev arvesummen 2113 spd. Hans bodde senere en kort tid på Mellem Basberg, hvor han kjøpte et bruk, som han i 1868 overdrog til sønnen Lars. Flyttet derefter til Roberg.
     Abraham Larssen Vennerød, 1866-1881. Han flyttet hit fra Arendal sogn. F. 1819, ektet 1844 Inger Andrea Olsdatter, Søndre Borge i Skjee. Fem barn: 1. Lars, f.1846, ektet 1867 Kristiane Amalie Guttormsdatter, Korterød i Skjee. 2. Martine, f. 1849. 3. Ole, f. 1857, ektet 1881 Inga Olava Hansdatter, Mellem Hesby, bodde i Sandefjord, hvor Ole drev vognmannsforretning. 4. Anton (tvilling), f. 1861. 5. Hans, f. 1861 (L. Berg: Stokke, s. 502). - I juli 1873 brente hovedbygningen. Ny bygning blev straks opført igjen. I 1881 solgte Abraham bruket med skogparter i Skjee og Arendal sogn samt en bruksrett i Storemyrskogen u. Sverstad for kr. 20000 til
     Guttorm Larssen, 1881-1898. Han flyttet hit fra Auli. På Vestre Kjær bodde hans far. F. 1834 på Auli, d. 1898; ektet 1861 Martine Kristoffersdatter Eldre, f. 1837, d. 1919, 82 år. Fire barn født på Auli: 3. Lars, f. 1867, se nedenfor. 4. Lise Kathrine, f. 1875, ektet 1898 Lars Olsen, Søndre Låne. - I 1898 blev bruket overtatt av sønnen, nuværende eier,
     Lars Guttormsen Laane, 1898-. Ektet 1898 Martine Larsdatter, Mellem Låne, f. 1869, d. 1934. Tre barn: 1. Gunborg Margrethe, f. 1901, d. ug. 1938. 2. Linda Konstanse, f. 1905, g. m. gårdbruker Hans Døvle, Aulerød. 3. Konrad f. 1908. Lars Laane har vært medlem av ligningsnevnden i 3 år, derav 1 år som formann; medlem av herredstyret, skolestyret og fattigstyret; dessuten medlem av en rekke komiteer og utvalg av mer tilfeldig art.
     Bruket utgjør ca. 230 mål dyrket mark og 70 mål skog.
 
 


Bruk 2, Lars Guttormsen Laane. G. nr. 26, br. nr. 2.Gå til: | Toppen | Forside< forrigeneste >