Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie  
 Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1 . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002. 
Gå til: | Forside | Innhold |< forrige neste > 
 
 
 
 
 
 

 

14. Søndre Ås.

     Skylden var 1649/50 3 bpd. smør, 1/2 skpd. malt. 1664: 3 pd. smør, 1 skpd. havremalt. I 1667 er den gamle skyld 3 pd. smør, 1 skpd. tunge, mens den nye er satt til 3 pd. smør, 3 fjerdinger tunge. I 1702 er skylden den samme: 3 bpd. smør og 15 lispd. tunge. Fullgård.
    Leidang. 1624: 1 1/2 lispd. korn, 9 m. smør, 1 1/2 skilling. 1724: 92 skilling.

Eiere.

     I 1616 tilhørte Søndre Ås St. Olavs kloster som siden reformasjonen lå under kronen. 1646 var hele gården pantsatt til Preben von Ahnen. I 1650 har kronen igjen overtatt hele gården og pantsetter den påny, nu til Isak Lauritsen (Falck) i Risør (om ham se Tønsbergs Historie II, s. 99, 100 og 101 flg., note 1). Senere kommer Søndre Ås i Anders Madsens hender og ved hans død går den over til hans enke som er eier i 1681. Brigader og oberst Caspar Herman Hausman erhverver derpå gården, som han ved makeskifte sammen med annet jordegods skjøter til grev Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg i 1699. Han fikk til gjengjeld jordegods i Hof og Skoger. Søndre Ås har senere tilhørt Wedel Jarlsberg. Bruk 4 er dog frasolgt i 1933 til opsitteren Jens Jensen, men den største del av gården er fremdeles leilendingsgods.

Husdyr. Høiavling. Utsæd.


Hester
Kuer
Ungfe
Sauer
Griser
Høilass
Hvad de sådde.
1657/58:
2
9
3
9
5


1667:
2
12
4
10

70
14 t. korn. Trede 6 t.
1723:
2
14 naut

8

36
6 skj. blandkorn, 12 t. havre,
2 skj. hvete.
1835:
4
8 naut

8
4

1/2 t. hvete, 1/2 t. rug, 1 t.
 bygg, 12 t. havre, 8 t. poteter.
1865:
7
14 naut

11
5

1 1/2 t. hvete, 1 1/8 t. rug, 3 1/8 t.
 bygg, 18 t. havre, 18 t. poteter.


     Andre oplysninger. 1667: Skog av gran til noen smålast. Intet rydningsland. Pålagt å plante humlehage. 1723: Skog til gjerdefang og brenneved. Temmelig god fehave. Sandig jordart. 1803: Føder 3 hester og 8 kuer. Sår 8 tønner. Har knapp skog til gjerdefang og brenne. 1866: Skog til husbehov.

Brukere.

     På Søndre Ås var det i 1667 og 1723: 2 brukere, i 1835 og 1865: 5 bruk, alle var leilendingsbruk. I 1905 kommer hertil 4 matrikulerte bruk tilhørende Tønsberg Eidsfossbanen, altså tils. 9 matr. bruk.
Nils var bruker av hele gården i 1593. 
     I 1611 bygsler Engelbret Aas en part av gården. Dette er vel den samme Engelbret Nilssøn, sønn av foregående Nils, som senere, i 1617/18, bygslet fjerdeparten i Søndre Ås, som faren oplot for ham. Nils døde antagelig i 1618.  Fra 1619 brukte Engelbret visstnok halvparten av gården i noen år, mens sønnen Even overtok bygselen av den annen halvpart efter bestefarens Engelbret død. Engelbret døde antagelig omkring 1625.
     Even Engelbretssøn, 1619- ca. 1670. Han bygslet som vi har sett, halvparten av gården efter at Nils var død. I 1626 er han bruker av hele Søndre Ås. I Evens brukertid bodde det en skomaker ved navn Jens på Ås, han var i 1634 flyttet til Hogsnes. I koppskattlisten fra 1645 nevnes: Even Aas, hans kvinne, 1  sønn, 1 datter. Even Engelbretssøn Aas var lagrettemann i 1644 og 1656.
     I 1655 blev gården delt i to like store bruk.

Første halvdel.

     Even Engelbretssøn var bruker til omlag 1670.
     Hans Evensen, ca. 1675- ca. 1697, smed. Han var sønn av foregående bruker. F. ca. 1634, d. i slutten av 1690-årene. Han var lagrettemann en rekke ganger i tiden 1679-96. Gift m. Birte Ellefsdatter, d. 1716, 64 år.
     Iver Jenssen, 1701-1710. Han fikk bygselseddel på bruket i 1701. Ektet 1702 Signe Tjøstelsdatter. Seks barn nevnes: 1. Jørgen (hans barn: Fredrik, Karl og Signe Katrine, bodde i 1787 i Kjøbenhavn). 2. Ingeborg, ektet 1734 Ole Paulsen, Søndre Velle. 4. Jens, f. 1707. 5. Mari, f. 1709. 6. Tjøstel, f. 1710, bodde på Sande i Slagen.
     Peder Jørgensen, 1710-1727. Han var lagrettemann i 1718 og 19. D. 1741 på Jareteigen, 56 år. Gift: 1. 1711 m. Barbara Mikkelsdatter, d. 1717, 32 år. 2. 1717 m. Agnete Jensdatter, d. 1741 på Jareteigen, 57 år. Ti barn (4 og 6) 2. Kari (Karen), f. 1713, d. 1737 på Aulerød. 3. Kristoffer, f. 1714. 4. Svend, f. 1716. 5. Hans, f. 1718. 6. Jens, f. 1721. 7. Mari, f. 1725. 8. Ole, f. 1728. 9. Kirstine, f. 1731, d. 1746. 10. Jørgen, f. 1738.   Peder flyttet med sin familie i 1727 til Jareteigen, hvor han visstnok hadde slektninger. Hans svigermor, Kirsten Pedersdatter, døde på Jareteigen 1730.
 


Annen halvdel.

     Amund Evensen, 1655-ca. 1680, sønn av Even Engelbretssøn. F. ca. 1628.  Visstnok g. m. Live Tormodsdatter, d. 1712 på Vestre Låne, 79 år.
     Guttorm Kristoffersen, 1701-1717. Han fikk bygselseddel på bruket i 1701,  men enken Live Tormodsdatter skulde  fortsatt bruke halvdelen av bruket. D. 1717, 52 år; g. m. Mari Ellefsdatter, d.  1732 på Klokkeråsen, 70 år. To barn nevnes: 1. Kristoffer. 2. Kirsten, f. 1706.
    Ole Larssen, 1717-1742. Lagrettemann i 1731. Han flyttet hit fra Auli.  D. 1742, 50 år; ektet 1716 Gunhild Olsdatter fra Lille Kjærnes, d. 1744, 54 år.  Syv barn: 1. Ole, f. 1718, se nedenfor.  2. Anne, f. 1720, d. 1743. 3. Peder, f. 1723, se bruk 5. 4. Søren, f. 1725, bodde  på Mellem Sem på Nøtterøy. 6. Kirstine, f. 1732. - Ved skifte efter Ole  i 1743 blev det bare 8 rdl. å dele.
     Ole Olsen, 1744-1775, sønn av foregående. D. 1775. Gift: 1. 1743 m. Anne Tjøstelsdatter Hasle, f. 1718, d. 1748. 2. 1749 m. Inger Larsdatter, visstnok  f. 1723 på Ilene, d. 1792. Fem barn (2 og 3) : 3. Anne, f. 1751, ektet 1779 Abraham Paulsen, bodde på Søndre Ås. 4. Lars, f. 1754, bodde på Nordre Ås. 5. Gunhild, f. 1762, d. 1777. -Ole eide bruk 1 på Hogsnes i tiden 1743-45.

Første halvdel efter 1727.


     Bruket blev delt ca. 1730 i to like store parter. Ole Hanssen hadde overtatt hele bruket 1727, men  avstod halvparten i 1730 til Jakob Zakariassen.

Bruk 1.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Ole Hanssen, 1727-1754. Han var lagrettemann i 1727. Peder Jørgensen og Jon Tollefsen på bruk 2 var Oles svogre. Ole ektet 1724 Kirsti (Kirsten) Jørgensdatter Jareteigen, f. 1704, d. 1748. Seks barn: 1. Maria, f. 1729, d. før 1749. 2. Hans, f. 1731. 3. Jørgen, f. 1734. 6. Lars, f. 1744.   Ved skifte efter Kirsti i 1749 utgjorde arvesummen 37 1/2 rdl. Blandt løsøret nevnes 1 kirkeslede, verd 1 rdl.
     Lars Svendsen bodde her noen år fra 1754. Flyttet derefter til Berg.
     Johannes Jørgensen, 1757- ca. 1790. Han flyttet hit fra Valmestad i Vivestad. D. før 1793. Gift: 1. 1753 m. Mari (Maren) Gustavsdatter, d. 1774, 46 år. 2. 1780 m. Else Kristoffersdatter Hasle, d. 1805, 72 år. Seks barn i første ekteskap nevnes: 1. Jakob, f. 1754 på Mellem Berg. 2. Karen, f. 1757 på Ås. 3. Isak, f. 1759. 4. Anne, f. 1763. 5. Abraham, f. 1768, tambur og skomaker, d. ug. 1809.   Enken Else giftet sig igjen 1793 med
     Kristen Eilertsen, 1793-1801. F. 1733 på Nordre Ås, d. 1801. Gift: 1. 1778 m. Mari Trygsdatter, d. 1792, 57 år. 2. 1793 m. enken Else Kristoffersdatter, se ovenfor, d. 1805. Ingen barn.
     Omlag 1799 blev bruket delt i to like store bruk. På den fraskilte 1/8 part av gården fikk Anders Olsen Hesby bygselseddel, se bruk 3. S. å. blev et delebrev oprettet mellem brukene på Søndre Ås.
     Jens Kristoffersen, 1802-1820. Han fikk bygselbrev i 1802, og flyttet hit fra Mellem Fadum. F. 1757 på Søndre Hasle, d. 1820; ektet 1784 Berte (Birte) Maria Larsdatter, d. 1839, 79 år. Fem barn: 1. Dorte, f. 1784 på Hasle, ektet 1809 Lars Olsen Stangeby i Tønsberg. 3. Ingeborg Maria, f. 1790 på Fadum, ektet 1814 Kristoffer Pedersen Røsland. 4. Anne Maria, f. 1793, ektet 1818 Andreas Kristoffersen, se bruk 5. 5. Kristoffer, f. 1795, d. 1810. Familien satt i små kår. Ved skifte efter Berte Maria i 1839 blev det intet å arve.
     Ole Olsen, 1829-1846. Ole fikk forpaktningskontrakt på bruket 1829. Han flyttet hit fra Rise. F. 1768 på Rise, d. 1846. Gift: 1. 1791 m. Olea Kristoffersdatter, Nordre Rakkås, d. i barselseng 1794, 27 år. 2. 1812 m. enken Anne Larsdatter fra Rønningen u. Nordre Hassum, d. 1821, 43 år. Fem barn (4 og 1) : 1. Marte Maria, f. 1791, ektet 1819 enkemann Ole Hanssen, Moskvil i Nykirke. 4. Hans, f. 1794, d. 1832; ektet 1829 Anne Sofie Jørgensdatter Ås. 5. Ole, f. 1813, se nedenfor.
     Ole Olsen, 1846-1889, sønn av foregående. D. 1889, ektet 1842 Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1811 på Nordre Ås, d. 1900, 89 år. Syv barn: 2. Karoline, f. 1844, ektet 1876 skibsfører Lars Johannessen Horntvedt fra Ramnes, bodde i Tønsberg. 3. Olaus, f. 1846, se nedenfor. 4. Andreas, f. 1848, vognmann, ektet 1874 Marie Sofie Otilie Mathisen. 5. Hans, f. 1849, vognmann i Tønsberg, ektet 1875 Lise Marie Pedersdatter fra Våle. 6. Andrine, f. 1852, ektet 1878 Hans Wilhelm Balchen, senere hotelleier i Tønsberg.
     Olaus Olsen, 1889-1912, sønn av foregående. D. 1912, ektet 1886 Dortea Jørgensdatter, f. 1861 på Eik i Slagen, d. 1905. Syv barn: 1. Ingeborg, f. 1887, g. m. byggmester Mathias Sperre, bosatt i Sem. 2. Jørgen, f. 1889, utvandret i 1909 til Amerika. 3. Ole, f. 1890, d. 1918. 4. Andrea, f. 1892, g. m. Ole Balchen, Skien. 7. Oskar, f. 1898, maskinist, g. m. Gudrun Caspersen fra Tjøme.
     Johan Olsen Hægg var forpakter fra 1913-18. Han bor nu på Barkåker.
     Olaf Olsen, 1918-44. F. 1886 på Kjærnes. D. ug. 1944.
     Bruket utgjør ca. 70 mål dyrket mark, 10 mål havn og 47 mål skog.


Bruk 1

Bruk 1, Olaf Olsen, G. nr. 14, br. nr. 3.

Bruk 2.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Jakob Zakariassen fikk bygselseddel på bruket i 1730, men flyttet straks vekk.
     Jon Tollefsen (Tollisen), 1731-1741. Han var lagrettemann i 1733. Jon var fra Våle, d. 1741, 66 år; ektet 1724 Kari (Karen) Jørgensdatter fra Jareteigen, d. på Søndre Hasle 1775, 77 år. To barn: 1. Mari, f. 1726 på Jareteigen. 2. Gunhild, f. 1731 på Ås.- Ved skifte efter Jon i 1741 utgjorde formuen 34 ½ rdl. Hans halvbror, Even Kristensen, bodde på Langklepp i Undrumsdal. Enken Kari giftet sig igjen 1741 med
     Lars Olsen, 1741-1765. Han var muligens  f. 1711 på Lund u. Gulli, d. 1765. Et barn døde som liten.
     Andreas Pedersen, 1775-1802. F. 1736 på Domsengen, d. 1809; ektet 1775 Pernille Andersdatter Domsengen, f. 1746, d. 1800. Fire barn: 2. Anne, f. 1780, ektet 1801 Borger Anderssen, se nedenfor.   Ved skifte efter Pernille i 1800 utgjorde formuen 88 rdl. Blandt løsøret nevnes en mannssal og en kvinnesal. Andreas overlot bruket i 1802 til svigersønnen og fikk ophold.
     Borger Anderssen, 1802-1829, svigersønn av foregående. Han fikk bygselbrev på bruket i 1802. Borger var også bruker av bruk 3 på Nordre Ås. F. 1771 på Emmerød, d. 1846; ektet 1801 Anne Andreasdatter, f. 1780, se ovenfor, d. 1844. Åtte barn: 1. Anders, f. 1802, bodde på Nordre Ås. 3. Anne Pernille, f. 1805, ektet 1829 Hans Hanssen Sandekilen. 5. Hans, f. 1810. 6. Andreas, f. 1812. 7. Karen Marie, f. 1816, styrte huset for sin bror Anders, d. 1890 på Fadum. 8. Ole, f. 1818. - Borger flyttet til Nordre Ås.
     Nils Nilssen, 1829-1867. Han flyttet i 1821 til Søndre Ås fra Kapellbakken u. Jarlsberg. I 1829 fikk han forpaktningskontrakt på bruket. F. ca. 1788 i Våle, d. 1867. Gift: 1. 1817 m. Mari Kristensdatter fra Kjær i Borre, d. 1833, 43 år. 2. 1834 m. Anne Olea (Oline, Olene) Andersdatter fra bruk 3, f. 1797 på Hesby, d. 1876. Åtte barn (4 og 4) : 2. Anne Elisabet, f. 1821 på Kapellbakken, d. ug. på Eik 1878. 3. Kristen, f. 1823, d. 1850. 4. Johan, f. 1826, d. 1847. 7. Nikoline, f. 1839, ektet 1866 Kristen Mathiassen, se nedenfor. 8. Andreas, f. 1843, bodde i Tønsberg, ektet 1872 Karen Andreasdatter Ås. Ved skifte efter Mari i 1833 utgjorde formuen 63 spd. Nils Nilssens bror Kristian bodde på Nordre Ås.
     Kristen Mathiassen (Mathissen), 1874-1895, svigersønn av foregående. F. 1843 på Brua u. Jarlsberg, d. 1895; ektet 1866 Nikoline Nilsdatter, f. 1839, se ovenfor, d. 1931, 92 år. Ni barn: 1. Mathias, f. 1866, bor på Tveiten. 2. Nils, f. 1867, sjømann, g. m. Gurine Andreasdatter, bosatt i Amerika. 4. Andreas, f. 1871, bodde på Søndre Undrum. 5. Martine, f. 1874, bor i Tønsberg. 6.-8. Trillinger, f. 1877, d. s. å. 9. Anne, f. 1879, d. ug. i Tønsberg.
     Sønnen Mathias Kristensen var bruker her 1897-99.
     Andreas Gundersen, 1899-1909. Han flyttet hit fra Kjærnes, og flyttet i 1910 til Rastad. I 1900 blev bruksnr. 7 utskilt herfra.
     Herman Karlsen var bruker 1910-11.
     Tønsberg renholdsverk forpaktet bruket fra 1911 til 1927.
     Nuværende bruker er
     Hans Lensberg, 1927-. Han fikk forpaktningskontrakt på bruket i 1930, men har brukt eiendommen siden 1927. F. 1899 på Nedre Lensberg, ektet 1920 Signe Laurense Bjune, f. 1897 i Ramnes. Syv barn: 1. Johan, f. 1921, sjåfør. 2. Gerda, f. 1923. 3. Laurits, f. 1924. 4. Solveig, f. 1926. 5. Gunnar, f. 1928. 6. Reidar, f. 1931. 7. Ragnhild, f. 1933.
     Bruket utgjør ca. 94 mål dyrket mark og 50 mål skog. Våningshuset antas å være minst 200 år gammelt. Uthusene er nye. På gårdsplassen ligger en stor haug av kampesten. Den er nu fredet. På jordene ligger det flere mindre hauger. En stor lønn pryder gårdsplassen som tuntre.


Bruk 2

Bruk 2, Hans Lensberg. G. nr. 14, br. nr. 4.


Bruk 3.

Oprinnelig 1/8 part av gården.

     I 1799 blev bruk 1 delt i to like store deler. På den fraskilte 1/8 part av gården fikk Anders Olsen bygselbrev. Parten er også blitt kalt Åsrønningen og Rønningen u. Søndre Ås.
     Anders Olsen, 1799-1840. D. 1840, 85 år. Gift: 1. 1780 m. Marte Andersdatter, Nordre Hassum, f. 1758, d. 1784. 2. 1785 m. Berte (Birte) Kirstine Hansdatter, d. 1813, 54 år. 3. 1819 m. Olea (Olia) Olsdatter Ås, d. 1857, 82 år. Åtte barn (2, 6 og 0) : 2. Ingeborg, f. 1782, ektet 1802 Martin Hanssen fra Baggerød i Borre. 4. Marte, f. 1788, ektet 1814 Ole Gulbrandsen Låne, bodde på Tollerød. 5. Olea (Olia), f. 1792, g. m. Jakob Martinsen, Greaker i Botne. 6. Ole, f. 1795, sjømann; forlot landet i 1810 (det blev holdt skifte efter ham i 1862). 7. Mari (Maren), f. 1798, ektet 1832 Martin Zakariassen, se nedenfor. 8. Hans, f. 1802, bodde i Tønsberg, senere på Håkastad i Tjølling. - Ved skiftet efter Marte i 1784 blev det bare 7 rdl. å dele. Efter Berte Kirstine utgjorde arvesummen 43 1/2 riksbankdlr. Efter Anders blev arvesummen 62 1/2 spd. i 1841.
     Martin Zakariassen, 1840-58, svigersønn av foregående. F. 1798 på Østre Solberg i Borre, d. 1876 på Brua u. Jarlsberg; ektet 1832 Mari (Maren) Andersdatter, f. 1798, se ovenfor, d. 1882, 84 år. Seks barn: 2. Zakarias, f. 1833 på Brua, ektet 1855 Guri Knutsdatter. 3. Anders, f. 1834, se nedenfor. 4. Berte Andrine, f. 1837. 6. Maren, f. 1849, ektet 1878 Hans Petter Olsen Rise (f. 1840 i Skiptvet).
     Anders Martinsen, 1858-1922, sønn av foregående. F. 1834 på Ås, d. 1922, 88 år; ektet 1858 Lovise Olsdatter, f. 1834 på Berg i Høyjord, d. 1908. Ni barn: 1. Mathias, f. 1858, sjømann, d. av gul feber i Rio de Janeiro 1878. 2. Maren Sofie, f. 1860, ektet 1882 Syvert Andreassen, Tønsberg. 3. Olava, f. 1864, bor i Tønsberg. 4. Sigvard, f. 1866, g. og bosatt i Amerika. 5. Andreas, f. 1869, død.  6. Laurits, f. 1871, se nedenfor. 7. Anton, f. 1874, ektet 1898 Martine Kristensdatter fra Brensrød i Skjee, bor på Brensrød. 9. Martine, f. 1880, død. - I 1900 blev bruksnr. 9 utskilt herfra.
     Laurits Andersen, 1922-, bøkker i yngre år. F. 1871, se ovenfor. Ektet 1893 Julie Mathilde Johansdatter Hestehagen, f. 1872, d. 1937. Syv barn: 1. Annette Laurentie, f. 1894 på Lasken u. Jarlsberg, d. 1925. 2. Hans Martin, f. 1897, sjømann; gift og bosatt på Nøtterøy. 3. Maren Andrine, f. 1901, g. og bosatt i Tønsberg. 4. Anders, f. 1904, sjømann. 5. Martine Louise, f. 1907. 6. Laura Mathilde, f. 1912, d. 1926. 7. Arthur, f. 1914, rørlegger; gift og bosatt på Sem.
     Bruket utgjør ca. 63 mål dyrket mark og 30 mål skog.Annen halvdel efter 1747.

     Annen halvdel blev visstnok delt i 1747 i to like store bruk. Ole Olsen beholdt den ene part, mens den annen blev bygslet av broren Peder Olsen.

Bruk 4.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Efter Ole Olsens død i 1775 blev bruket en tid senere bygslet av en annen Ole Olsen, 1795 99. Han blev avløst av
     Anders Olsen, 1799-1834. F. 1758 på Mellem Hesby, d. 1834; ektet 1790 Ingeborg Maria Hansdatter, d. 1846, 77 år. Ti barn: 2. Hans, f. ca. 1794, bodde på Søndre Fadum. 3. Anne Olea (Oline, Olene), f. 1797, ektet 1834 Nils Nilssen på bruk 2. 4. Nilia, f. 1799, g. m. sjømann Eilert Knutsen, Døvle i Stokke. 6. Ditman, f. 1805. 7. Anders, f. 1807, d. før 1834. 8. Ingeborg Maria, f. 1810, ektet 1835 enkemann Jakob Hanssen Gulli. 9. Ole, f. 1813, se nedenfor. 10. Anne Andrea, f. 1816, ektet 1853 Mathias Torsen, Søndre Fresti. - Ved skiftet efter Anders i 1835 blev det 37 spd. å dele.
     Ole Anderssen, 1847-1856, sønn av foregående. Han fikk forpaktningskontrakt på bruket i 1847. D. 1856; ektet 1849 Karen Marie Andersdatter Ås, f. ca. 1809. Ett barn: Ingeborg Marie, f. 1852.
     Jens Andreassen, 1860-1895. F. 1828 på bruk 5, d. 1914, 86 år; ektet 1860 Karen Olea Hansdatter, Lofs-Eik, f. 1828, d. 1904. Ett barn: Andreas, f. 1862, se nedenfor. I tiden 1884-1904 eide Jens bruk 4 på Vermeli.
     Andreas Jensen, 1895-1932, sønn av foregående. Ektet 1889 Hanna Dorthea Olsdatter, f. 1870 på Skuggen i Kodal. Barn: 1. Jens (tvilling), f. 1889 på Vermeli, se nedenfor. 2. Karen, f. 1889. 3. Ole, f. 1900, d. 1922. 4. Helga, d. 1932. - I 1900 blev bruksnr. 6 utskilt herfra.
     Jens Jensen, 1932-, sønn av foregående. Jensen fikk skjøte på bruket i 1933 ved Sem kommunes hjelp. G. m. Jenny Emilie Larsen, f. 1890 i Bergen. To barn: 1. Arne Dag, f. 1932. 2. Kjell, f. 1934. Jensen for i yngre år til sjøs. I tiden 1914-32 bodde han i Amerika, hvor han arbeidet som snekker.
     Bruket utgjør ca. 110 mål dyrket mark og 50 mål skog.


Bruk 4

Bruk 4, Jens Jensen. G. nr. 14, br. nr. 1.

Bruk 5.

Oprinnelig 1/4 part av gården.

     Peder Olsen, 1747-1774. F. 1723 på annen halvdel, se foran, d. 1774. Gift: 1. 1747 m. Anne Håvaldsdatter, Vestre Kjær, f. 1719, d. 1748. 2. 1750 m. enken Berte (Birgitte) Helgesdatter fra Kaken u. Jarlsberg, f. 1708 på Nedre Grette, d. 1788, 80 år. Ingen barn. - Ved skifte efter Anne i 1749 blev det intet å arve.
     Ole Olsen, 1788-1798. Han flyttet hit fra Tangen u. Aker. Ole var fra Andebu, d. 1798, 56 år; ektet 1774 Marte Pedersdatter, d. 1798, 49 år. Tre barn: 1. Live, f. ca. 1777, ektet 1804 Ingebret Nilssen Skaug fra Kongsberg. 3. Peder (Per), f. 1779. -Ved skifte efter Ole og Marte i 1798 blev arvesummen 11 rdl.
     Anders Anderssen, 1801-1806. Han fikk bygselbrev på bruket i 1801, men flyttet vekk allerede i 1806. Anders var fra Voll i Borre, ektet 1795 Ingeborg Maria Nilsdatter, Nordre Ås, f. 1762. Et barn født på Ås: Nils, f. 1802.
     Otter (Otto) Syvertsen (Sivertsen) fikk bygselbrev på bruket i 1806, men vi vet ikke hvor lenge han blev boende her. Han hadde tidligere bodd på Teglhagen, Hestehagen, og en kort tid på Vestre Kjær. G. m. Helga Torkildsdatter. Tre barn nevnes, men de døde små.
     Andreas Kristoffersen, 1818-1849. Han fikk forpaktningskontrakt på bruket i 1829, men hadde visstnok bodd her siden 1818. Andreas var f. 1794 på Bakken u. Jarlsberg, d. ca. 1849. Gift: 1. 1818 m. Anne Maria Jensdatter fra bruk 1, f. 1793, d. 1840. 2. 1842 m. Gunhild Marie Isaksdatter Aulerød, f. 1817 på Rørkoll i Stokke, d. 1887. Tre barn (2 og 1): 1. Kristoffer, f. 1818, d. 1868. 2. Jens, f. 1828, bodde på bruk 4. 3. Andreas, f. 1844, se nedenfor.- Ved skifte efter Anne Maria i 1840  utgjorde formuen 178 spd. Blandt løsøret nevnes: 4 sølv spiseskjeer, 1 jevndøgn stueur, 4 fag gardiner, 1 kvinnesal. - Efter Andreas blev arvesummen i 1849 92 1/2 spd.
     Andreas Andreassen, 1868-1913, sønn av foregående. D. 1922, ektet 1868 Elen Sofie Kristoffersdatter Kjærnes, f. 1831, d. 1904. To barn: 1. Gurine f. 1869, d. 1928; ektet 1895 sjømann      Nils Mathisen fra Veer i Stokke (d. 1900), bodde på Ås. 2. Ingeborg, f. 1870, bor i Sandefjord.   Andreas flyttet med sine to døtre i 1913 til Sandefjord. - I 1900 blev bruksnr. 8 utskilt herfra.
     Graver og veivokter Johan Andersen var derefter forpakter her fra 1913 til 1917.  
     Hans Olsen Stulen, 1917-1932. Han flyttet hit fra Vestre Brua, plass under Jarlsberg, s. d. F. 1863 på Sommerstad i Andebu, g. m. Martine Andrine Olsen, f. 1868 på Hotvet i Andebu, d. 1938. Ni barn: 1. Ragna, f. 1889, g. m. Thor Marthinsen, Kjelle, Tønsberg. 2. Ole, f. 1892, d. 1914. 3. Olgar, f. 1895, 4. Halfdan, f. 1897, g. m. Magna Denes, bor i Oslo. 5. Ingar, f. 1900, hvalfanger, d. ved bilulykke i Durban, Syd Afrika 1939; g. m. Elna Andersen (d. 1938). 6. Martha, f. 1903, g. m. Jørgen Marthinsen, bor på Barkåker. 7. Alf, f. 1904, se nedenfor. 8. Helge, f. 1907, druknet i juli 1927. - Hans Stulen var en kort tid også forpakter av bruk 3 på Nordre Ås.
     Alf Stulen, 1932-, sønn av foregående. F. 1904 på Bekkevar i Arendal sogn.
     Bruket utgjør ca. 135 mål dyrket mark, 9 mål havn og 60 mål skog. Det blev opført nye hus på bruket efter utskiftningen i 1932.
     Det blev holdt utskiftning på Ås gårdene i 1932.


Bruk 5

Bruk 5, Alf Stulen. G. nr. 14, br. nr. 2.


Gå til: | Toppen Innhold< forrige neste >