- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 2/2005: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   21. april 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Bente Aamotsbakken, Norunn Askeland, Eva Maagerø, Dagrun Skjelbred og Anne Charlotte Torvatn:
Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv

Rapport 2/2005, Høgskolen i Vestfold
189 sider - 150 kr.
Fulltekstutgave (pdf-format)

Sammendrag:
Rapporten Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret) (brev fra Læringssentret, datert 28.11.03). Prosjektets mandat har vært å kartlegge hvilke læremidler som er i bruk og hvordan disse brukes i klasserom og læringssituasjoner som involverer språklige minoriteter. Prosjektet har også sett på læremidlenes språklige tilgjengelighet relatert til minoritetsspråklige elever og kartlagt oppfatningen av læremidler hos brukerne.

I prosjektet har vi anvendt kvalitative forskningsmetoder i form av observasjoner i åtte klasserom (grunnskole og videregående skole) og intervjuer av elever og deres lærere. Vi har også intervjuet seks minoritetsspråklige lærere for å få deres syn på bruk av og kvaliteter ved læremidler. Videre har vi foretatt tekstanalyser av tekster som er anvendt som utgangspunkt for intervjuer med elever. Tekstanalysene konsentrerer seg om fire områder: begrepsmetaforer, grammatiske metaforer, fagterminologi og sammenheng i tekst (koherens). I et eget kapittel er også digitale læremidler analysert.

Prosjektets datagrunnlag er lite og pretenderer ikke noen form for representativitet. Likevel bidrar det til å bekrefte andre forskningsresultater som dokumenterer lærebokens dominerende stilling i dagens grunnskole og videregående skole. Vi har videre funnet at minoritetsspråklige elever i all hovedsak benytter de samme læremidler som majoritetselevene. Mye av tiden i klasserommet går med til oppgaveløsning, og det arbeides både individuelt og kollektivt. Språklig sett er det et forbedringspotensial når det gjelder tekstuell sammenheng og klarhet. Det er videre behov for en skjerpet oppmerksomhet omkring metaforer i språket. I det avsluttende kapittelet formuleres en rekke konkrete råd om språklig tilrettelegging. En anbefaling i denne forbindelse er å satse på ordlister i læremidlene, både de tradisjonelle og digitale. Så vel minoritetsspråklige lærere som elever har gitt verdifulle synspunkter på læremidlene i denne studien. Et praktisk råd er derfor å inkludere minoritetsspråklige lærere i gruppen av læremiddelutviklere.

 

Copyright: HVE / Forfatterne 2005
 
ISBN: 82-7860-136-4 (Papirutgave)
ISBN: 82-7860-137-2 (Nettutgave)


     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -