Avdeling for lærerutdanning 
 
Fokus på pedagogiske tekster
Copyright © 2001 forfatterne /
Høgskolen i Vestfold

 

<< Forrige side - Forside - Innhold - Neste side >>

NORSKBØKER FOR UNGDOMSTRINNET, NOEN FAGLIGE OG PEDAGOGISKE TENDENSER13

Av Dagrun Skjelbred


Innhold:

Grunnskolereformen vi nettopp har vært igjennom, har medført utskifting av lærebøker for alle klassetrinn. Det har betydd en sterk satsing for skolebokforlaga, store utgifter for stat og kommuner og forhåpentligvis et bedre læreboktilbud for elever og lærere. I denne artikkelen skal jeg presentere noen sider ved lærebøkene i norsk for ungdomstrinnet. Jeg vil først kommentere noen mer allmenne tendenser, før jeg ser nærmere på hvordan bøkene presenterer de arbeidsprosessene som norskfaget legger opp til. Lærebokas kontekst er klasserommet, og viktige aktører i forhold til læreboka er selvsagt eleven, men også læreren. Jeg vil prøve å belyse både de mer generelle tendensene og beskrivelsen av arbeidsprosesser ved å fokusere på den rolle læreren er tiltenkt i arbeidet med læreboka.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Materialet
Materialet jeg skal kommentere er seks verk utgitt i forbindelse med grunnskolereformen i 1997. Jeg har avgrenset meg til å se på bøker beregnet på ett klassetrinn, nemlig 8. klasse. Dette er de første bøkene for ungdomstrinnet utgitt etter reformen, og den tenkinga som ligger til grunn for hele verket, kan vi forvente avspeiles her. Det er seks verk som for tida dominerer markedet:

 1. Allern, Marit & Sissel M. Skjelten: Ordet er ditt 8, 9 og 10 J. W. Cappelens forlag
 2. Askeland, Norunn, Cecilie Falck-Ytter, Jon Hildrum & Bjørn E. Solheim: Norsk i åttende(niende, tiende) Aschehoug
 3. Beck, Kari , Tor Gunnar Heggem & Kåre Kverndokken: Gyldendals norskbøker. Språk og Sjanger Gyldendal
 4. Bonde, Elin, Hein Ellingsen & Hilde Justdal: Pegasus. Norsk for 8. (9. , 10.) klasse. Språk og litteratur Universitetsforlaget
 5. Jensen, Marit & Per Lien: Fra saga til CD. 8 A og B, 9)A og B, 10 A og B Forlaget Fag og kultur
 6. Sætre, Odd & Ragna Ådlandsvik: Gjennom språket. Grunnbok i Norsk 8 og 8+, 9 og 9 + , 10 og 10+ Det Norske Samlaget

I dag er verk nr. 5 markedsledende, med verk nr. 4 på en klar andreplass, mens de andre fire fordeler seg nokså jevnt ifølge salgstall som jeg har fått oppgitt fra ett av de seks forlaga. Det markedsledende verket har solgt nesten like mye alene som de fire minst solgte til sammen. Disse talla gjaldt bøker utgitt høsten 1999, altså for 10. klasse, men tendensen er den samme også for de andre klassetrinna.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Noen allmenne tendenser

Omfattende verk med mange komponenter
Samtlige forlag utgir "verk" med flere komponenter. Alle har ei grunnbok, lærerveiledning og hjemmeside til verket. De fleste har også en tekstsamling og en cd knyttet til, og i tillegg har noen emnehefter, kursbøker og egne litteraturhistorier. Her bygger en på en lang tradisjon for hvordan skolens norskfag har organisert sitt stoff, og jeg skal kort gi et riss av denne tradisjonen.

Tekstsamlinger som skulle tjene som eksempler og mønster, de såkalte krestomatiene kjenner vi fra latinskolen og seinere fra morsmålsfaget. Ved reformen i 1860 kom den encyklopediske leseboka inn i allmueskolen (Steinfeld 1986:117). Grammatikkbøker til bruk også i allmueskolen eksisterte fra tidlig på 1800-tallet (Hertzberg 1990:13f). Da arbeidsskoleprinsippet og ønsket om elevaktivitet for alvor fikk gjennomslag i norsk skole med Normalplanen av 1939, fikk vi arbeidshefter, - de såkalte "norskheftene" med oppgaver. Den mest ytterliggående oppdelinga av norskfagets emner hadde vi for ungdomstrinnets vedkommende i den såkalte "NISK-perioden"14 på 1970-tallet, med mange hefter for arbeid med fagets ulike disipliner. På 1980- og 90-tallet har vi sett en tendens til samling av det norskfaglige stoffet i større verk. Det kan sees både som en reaksjonen på de mange norskheftene, og som et resultat av at M87 samlet fagstoffet i klare treårsbolker. Flere forlag, men ikke alle, hadde for eksempel ei norskbok i språk , eller en samling med litterære tekster til bruk for alle de tre klassetrinna på ungdomsskolen i de bøkene som ble utgitt etter M87.

Fagets strukturering i skolen bygger som vi ser på en lang tradisjon, der det mest tydelige trekket er oppdelinga i ei lesebok/tekstsamling og ei språkbok, i tråd med den tradisjonelle inndelinga av faget i "språk" og "litteratur". Hvordan forholder så dagens lærebøker for ungdomsskolen seg til denne tradisjonen?

Det er for det første en forskjell i forhold til den forrige planperioden at alle forlag nå gir ut bøker for hvert klassetrinn, i alle fall når det gjelder grunnbøker, mens flere forlag ga ut ei bok som var gjennomgående for hele ungdomstrinnet ved forrige planrevisjon. Både M87 og L97 bygger på det velkjente spiralprinsippet, - elevene møter de samme emnene igjen på nye trinn, men på et mer avansert nivå. Når fagstoffet nå porsjoneres ut etter årstrinn, betyr det at lærebokforfatteren styrer progresjonen innenfor et emne sterkere enn i de bøkene som var beregnet for alle tre trinn. Ikke alle lærere og elever vil oppleve det som en fordel.

Alle forlag har videre valgt å lage grunnbøker hvor alle fagets emner behandles. Det betyr at det tradisjonelle skillet mellom språk og litteratur blir mindre, noe som klart er i tråd med læreplanen. Her er som kjent et slikt skille opphevet i og med at faget er strukturert i tre breie områder: "lytte og tale", "lese og skrive", "kunnskap om språk og kultur". Dette er for øvrig nytt i forhold til M87, som riktignok presiserte sterkt at emnene hang sammen, men som likevel opererte med ett emne som het "litteratur" og ett som het "språklære". Flere av bøkene etter M87 hadde da også undertitler som "språklære for ungdomstrinnet", selv om en alt i forbindelse med forrige plan forsøkte å myke opp det tradisjonelle skillet mellom språk og litteratur. Dette skillet har som kjent svært lange tradisjoner både i vitenskapsfaget og i skolefaget, jf. læreboktradisjonen som jeg kommenterte ovenfor, og det oppheves neppe ved at man samler alt det norskfaglige stoffet i éi bok. Men det kan leses som et ønske om å skape mer helhet og sammenheng i faget.

Et tredje poeng som det kan være grunn til å peke på, er at læreverka er omfattende. Regner vi ut det gjennomsnittlige sidetallet for de seks verka, finner vi at de grunnbøkene elevene skal arbeide med i 8. klasse, har et omfang på mellom 300 og 500 sider. I tillegg kommer emnehefter, kursbøker m.m. som flere forlag har utarbeidet. De fleste verka er også som vist ovenfor, multimedieverk, med cd-er med muntlig stoff og med egne hjemmesider for verket. Så vidt meg bekjent arbeider de fleste forlaga nå med å utvikle internettsidene sine som et direkte supplement til bøkene. Her vil vi finne utfyllende stoff og lenker til andre nettsteder, oppgaver, samtale- og diskusjonsgrupper osv. I flere av elevbøkene finnes direkte henvisning til forlagets hjemmeside.

Etter mitt syn er det grunn til å reise spørsmål ved om norskfaget trenger så omfattende læreverk. Nå er norsk som kjent det faget som har desidert høyest timetall i grunnskolen, og dette kan være noe av grunnen til at bøkene er så store. Vi vet også at det er læreplanen og ikke læreverket som er forpliktende i forhold til det stoffet som klassen skal arbeide med. Jeg vil likevel tro at mange lærere føler seg forpliktet til å bruke mye av stoffet i de store og kostbare lærebøkene. Lærerens spillerom blir dermed mindre, og "pensum" i læreboka kan lett komme i konflikt med prinsippet om å ta utgangspunkt i elevens spørsmål og interesser.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Like bøker med hensyn til innhold
Jeg har så langt kommentert noen trekk som kan leses ut av en gjennomgang av verkas komponenter. Dersom vi går til innholdsfortegnelsen i grunnbøkene i de seks verka, vil vi se at de emnene som tas opp, gjennomgående er de samme i alle de seks bøkene for 8. klasse. Alle har for eksempel med stoff om tegneserier, intervju, rettskriving, språkendring, folkedikting osv. Dette er også en klar konsekvens av planen som er preget av at mer skal være fellesstoff enn i den forrige planen. Som kjent er L97 ganske detaljert når det gjelder både emner, aktiviteter, sjangre, epoker og forfatterskap. Men også godkjenningsordninga bidro nok - før den ble opphevet - til denne likheten. Den fagdidaktiske granskinga skulle nettopp kontrollere at boka var i tråd med læreplanen. Lærebokforfattere og forlag føler seg helt klart forpliktet av planen og styrt av godkjenningsordninga og gir i lærerveiledningene forsikringer om at "alt er med". Uttalelsen i veiledningen til en av bøkene om at læreboka "inneholder det fagstoffet som norskplanen i L97 sier at elevene skal lære" (nr. 1, forordet), er representativ for de fleste lærerveiledningene.

Den forrige læreplanen - M87 - åpnet for stor valgfrihet med sine "emne og aktivitetar - knytt til treårsbolkar". Det gjaldt for eksempel hvilke forfattere som skulle presenteres - det eneste forfatternavnet jeg har funnet i hele planen, er Snorre. I L97 har jeg tellet 29 norske forfatternavn bare i planen for ungdomstrinnet - riktignok med tilføyelsen "til dømes". Men det ville være høyst overraskende om ikke lærebokforfatteren tok hensyn til disse "døma". Vi finner da også igjen alle de forfatterne som er foreslått for 8. klasse i de aktuelle bøkene, selvfølgelig ved siden av andre. Også tekstutvalget er til dels likt; fem av de seks verka har for eksempel med Smeden og Bageren av Johan Hermann Wessel, tre av de seks lar Tarjei Vesaas være representert ved novella Hesten fra hogget, folkevisa Olav og Kari er en gjenganger i flere verk osv. Det er lite tvil om at L97 legger vekt på felles kulturarv og referanserammer. Lærebøkene avspeiler selvfølgelig dette.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Mindre likhet med hensyn til form
Likheten gjelder ikke i samme grad bøkenes utstyrsside. Læreboka er som kjent ei bok med faste sjangerkrav, og det vil for eksempel være utenkelig at ei lærebok ikke skulle ha illustrasjoner. Det er en generell tendens, ikke bare for norskbøker og ikke bare for norske lærebøker, at en på 1980 og -90-tallet har utviklet en stadig mer variert og "fantasifull" tilrettelegging og layout, noe blant annet Egil Børre Johnsen har påpekt og problematisert i flere sammenhenger (Johnsen 1993, Johnsen 1989). I de nye norskbøkene finner vi for eksempel:

 • Kunstbilder, foto og illustrasjoner av en lærebokillustratør
 • Faksimile av for eksempel elevtekster, avisartikler o.likn.
 • Ikon for ulike typer oppgaver og informasjon
 • Margtekster
 • Oppgaver, gjerne markert med egen farge
 • Rammer med sammendrag av innhold i kapittel og ordforklaringer
 • Brødtekst skrevet av lærebokforfattere
 • Teksteksempler inne i brødteksten, gjerne med kursiv eller uthevet med egen farge.
 • Ulike figurer og grafiske framstillinger


Forlaga satser mye på variert og moderne layout, selv om det må sies at dette varierer en god del i norskverka for ungdomstrinnet, enkelte boksider må nærmest leses som hypertekster. Det ser da også ut til at det er slike bøker markedet vil ha. Vi finner helt klart at de to markedsledende bøkene har satset mest på illustrasjoner og en "spennende" layout. Dette kom også fram i en uttalelse fra ei faggruppe som vurderte læreverk for felles innkjøp for hele Drammen kommune i forbindelse med reformen i 1997. Her valgte faggruppa et verk som var "nytt og spennende" og "skilte seg særlig ut i layout og oppbygging" (sitert etter en artikkel i Norsklæreren nr. 2, 1998).

I den forbindelse kan det være fristende å referere en konklusjon fra en riktignok liten og neppe representativ undersøkelse gjort blant elever som vurderte sine egne lærebøker i en 9. klasse. Eva Michalsen beskriver denne undersøkelsen i boka Lærebokkunnskap, hvor hun konkluderer med følgende: "Det er likevel interessant å merke seg at disse elevene ikke ønsker bøker som er fulle av "kule" ting. De uttaler seg mest positivt om det som har direkte med faget å gjøre; forklaringer, eksempler, sammendrag, regler, repetisjonsoppgaver osv. " (Michalsen 1999:48). Observasjonen er så interessant at den kanskje burde følges opp med en mer representativ undersøkelse?

[ Innhold - Toppen av siden ]

Lærebøkenes stoffkategorier
Jeg skal ta med en siste mer allmenn kommentar. Et fags stoffmengde må struktureres på en eller annen måte. I ei lærebok vil denne struktureringsmåten kunne avleses i innholdsfortegnelsen. Her synliggjøres nettopp de ordningskategoriene fagstoffet er systematisert etter. I prinsippet kan norskbokas stoffkategorier deles inn i:

 • kunnskapsstoff, for eksempel om dialekter, norrøne sagaer, kjennetegn ved ulike sjangre, rettskrivingsregler ...
 • tekster, både skjønnlitterære tekster og sakprosatekster i ulike sjangre
 • beskrivelse av arbeidsprosesser, som muntlige aktiviteter, skriftlige aktiviteter, prosjektarbeid, bruk av skolebibliotek og IKT, studieteknikk
 • arbeidsoppgaver

Jeg skal gjengi de ni første kapitteloverskriftene i to av verka for å illustrere hvordan norskfaget her er systematisert: " Å lære å lære", "Fra tanke til tekst", "Ungdom, radio og TV", "Fra myter til intervju", "Bli kjend med nynorsk", "Ord og bilete", "Å ha kontakt med andre", "Språk og litteratur fram til om lag 1850", "Viktige rettskrivingsregler" (verk nr. 1) , "Jeg og vi", "Å skrive - å produsere en tekst", "Skildring, fortelling, novelle", "Grammatikk", "Brev" "Intervju", "Bibliotek", "Prosjektarbeid ", "Temaarbeid og prosjekter om dyr" (verk nr. 6).

Kunnskapsstoff, beskrivelser av arbeidsprosesser og tekster, det er altså lærebokas tre stoffkategorier i tillegg til oppgaver. Kanskje kunne vi vente at bøkene gjennomførte en måte å ordne stoffet på? En kunne for eksempel ta utgangspunkt i tekster som det overordnede og knytte kunnskapsstoff og arbeidsprosesser opp mot det? Eller en kunne ta utgangspunkt i arbeidsprosesser og knyttet fagets kunnskapsstoff og tekster til disse? Vi ser imidlertid at kapitteloverskriftene ikke entydig er disponert etter en slik tenkning. Det veksler mellom beskrivelser av arbeidsprosesser, kapitler som tar utgangspunkt i tekster og sjangre og kapitler som tar utgangspunkt i kunnskapsstoff. På meg virker det ikke gjennomtenkt når lærebokas ordningskategorier er grammatikk, brev og bibliotek.

Her vil kanskje lærebokforfatteren si at det er viktig å skape variasjon og å møte elevene på ulike måter. Men kanskje kunne en allikevel gjort framstillingen både variert og motiverende, selv om en prøvde å strukturere faget ut fra en overordnet tenkning? Det er et problem at norskfaget framstår lite helhetlig for elevene. De noe tilfeldige ordningskategoriene som flere av lærebøkene opererer med - og som har lang tradisjon - gjør det etter mitt syn ikke lettere for elevene å se helheten i morsmålsfaget.

Så langt har jeg framhevet noen tendenser ved de nye lærebøkene mer allment. De kan kort oppsummeres slik: forlaga gir (igjen) ut lærebøker knyttet til trinn. De utgir grunnbøker der fagets ulike disipliner er samlet, og det tradisjonelle skillet mellom språk og litteratur til en viss grad er opphevet. Verka består av mange elementer, som cd-plater og hjemmesider i tillegg til de tradisjonelle komponentene som ulike typer arbeidsbøker, lærerveiledninger og tekstsamlinger. Bøkene er omfattende, men flere av dem "mangler" en overordnet måte å strukturere stoffet. De er også gjennomgående ganske like når det gjelder hvilke emner som tas opp, noe som er en selvsagt konsekvens av en detaljert læreplan. Og til sist, de er velutstyrte, riktignok i varierende grad, men for noens vedkommende til det uoversiktlige.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Beskrivelsen av arbeidsprosesser i bøkene
L97 er som kjent bygget opp rundt aktiviteter: lytte og tale, lese og skrive. Vi finner beskrivelser av disse fire aktivitetene i mange av verka. I det følgende vil jeg ta utgangspunkt i beskrivelsen av skriveprosessen, ikke først og fremst for å si noe om den, men for å kaste lys over hvordan arbeidsprosesser beskrives i bøkene og den rollen læreren er tiltenkt i den forbindelse.

Når det gjelder arbeidet med å legge til rette for skriving, heter det i L97 under arbeidsmåter:

   Skriving går òg ut på omarbeiding og omskriving. Tekstar blir til i prosess og samspel. Elevane må få nyte godt av individuelle tilbakemeldingar i skrivinga. Dei må oppmuntrast til å reagere på prestasjonane til kvarandre og gjere seg nytte av råd frå andre i si eiga skriving (L97:114).

Her er den skriveopplæring som går under navnet prosessorientert skrivepedagogikk lett å gjenkjenne. Dette er, som mange vil være kjent med, en skrivepedagogikk som ble introdusert i Norge for ca. 15 år siden. Den har vært pensum ved lærerutdanningsinstitusjonene siden den gang, den har vært gjenstand for en omfattende kursvirksomhet, og den har vært blant de mest debatterte emner i norskfaglige tidsskrifter og miljø de siste åra. Jeg tror det er riktig å si at prosessorientert skrivepedagogikk (pos) gjennomsyrer hele norskplanen i L97. Denne måten å organisere skriveopplæring på er faktisk ikke lengre diskutabel i norsk skole. Det er derfor heller ikke overraskende at alle de nye norskverka for ungdomstrinnet legger opp til ei skriveopplæring i tråd med denne pedagogikken. Fire av de seks bøkene gir innføring i prosessorientert skriving i egne kapittel, og de gir den relativt mye plass, fra 25 til 10 sider. Bøkene gjennomgår det tradisjonelle pos-programmet i dets ulike faser: førskriving, utarbeiding av ulike utkast, arbeid i responsgrupper, bearbeiding, finpuss, skrivemappe, logg. Framstillingen krydres med eksempel fra elevtekster og "virkelige" forfattere. Og elevene skal gjøre oppgaver undervegs. Så langt er alt vel. Den prosessorienterte skrivinga blir ryddig og greit framstilt.

Framstillingene gir imidlertid grunn til noen refleksjoner og mulighet til å peke på noen mer allmenne tendenser, som kanskje ikke først og fremst angår skriveopplæringa. Det første som slår en når en leser kapitlene om skriving, er at programmet er svært likt. Om respons heter det for eksempel:

Nr. 1:

   Gi respons på hverandres tekster
   Nå går dere sammen i grupper på tre og leser høyt for hverandre det dere har skrevet.
   Det er viktig at du lytter godt til den som leser opp, for etterpå skal du:
   · si en positiv kommentar om teksten
   · stille et spørsmål om noe som er uklart, eller som du ønsker å vite mer om
   [---](s.48)

Nr 4

   3 Respons
   [----]
   Klassen deles i grupper med hver sin gruppeleder. Alle skal nå etter tur lese opp førsteutkastet sitt to ganger for de andre i gruppa. Les tydelig og ikke for fort.
   De andre skal gi minst èn positiv kommentar til teksten og grunngi hvorfor de syntes nettopp dette var bra. De skal også stille spørsmål til tekstene når det er noe som er uklart. Dessuten skal de gi råd og foreslå endringer som skriveren kan gjøre for at teksten kan bli bedre.
   [ ----] (s.120)

Nr. 5

   3 Få respons
   Del klassen i grupper på tre til fem elever. En om gangen leser førsteutkastet høyt for de andre. De andre noterer ord, uttrykk og setninger som er fine. Les det en gang til, mens de andre noterer spørsmål til teksten. Etterpå er det din tur til å notere spørsmål og kommentarer fra de andre. Strek under ord og setninger som du får ros for. Pass på at alle i gruppa får respons på tekstene sine (s. 49)

Nr.6.

   4. Å gi respons
   I klassen kan vi sette sammen responsgrupper. Gruppene kan bestå av tre eller fire personer
   · Hver elev leser teksten sin høyt to ganger.
   · De som lytter, skriver ned spørsmål og kommentarer.
   · Trekk fram noe bra ved hver tekst (gode setninger eller uttrykk).
   · Still spørsmål om innholdet.
   [ -----]
   · Still spørsmål om språket.
   [-----]
   Alle i gruppen skriver ned de kommentarene de får. Det kaller vi å ta imot respons (s. 31)

Jeg har flere kommentarer til disse eksemplene. En ting er at framgangsmåten her er til forveksling lik. Responsarbeid gjennomføres på én måte, tre av de fire ber for eksempel elevene om å lese teksten to ganger, alle ber elevene gi minst én positiv kommentar, det skal stilles spørsmål som skal skrives ned osv. En kan også reagere på det oppskriftsmessig ved framgangsmåten og den autoritære framstillingsmåten, merk for eksempel imperativformen ("del klassen", "strek under", "trekk fram", "still spørsmål") og det modale hjelpeverbet skal i teksten fra verk 4 (alle skal lese opp, gi minst én positiv kommentar, stille spørsmål, gi råd...).

Et tredje poeng er at det kan det virke som elevene ikke har arbeidet med norskfaget før. For denne arbeidsmåten er jo på ingen måte ny for elevene. Som nevnt ovenfor har den prosessorienterte skrivinga vært pensum i lærerutdanninga og emne for et stort antall etterutdanningskurs i 15 år. I tillegg har den bred plass i de bøkene elevene har brukt tidligere. I en presentasjon av sjangerskriving i lærebøker på mellomtrinnet gitt ut etter M87 konkluderer Cecilie Falck-Ytter:

   Felles for alle læreverk er den sterke troen på prosessorientert skrivepedagogikk. Lærebøkene presenterer råd for hvordan barna bør gå fram steg for steg i skriveprosessen, og det understrekes stadig hvor viktig det er å samarbeide undervegs (Falck-Ytter 1996:138).

De bøkene Falck-Ytter undersøker, er nettopp de bøkene 8.klassingene har brukt på mellomtrinnet. Jeg skal ikke argumentere for at det er en gjennomgående tendens i alle bøkene for ungdomstrinnet at en glemmer å skjele til det elevene har lært før, men i forbindelse med innføringa i skriveopplæring og også beskrivelse av andre arbeidsprosesser som for eksempel bruk av tekstbehandling og innføringer i prosjektarbeid, synes jeg en ikke alltid ser ut til å ta utgangspunkt i at elevene faktisk har en skolekarriere bak seg, og at de kan noe om disse arbeidsprosessene på forhånd.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Hører dette hjemme i elevens bok?
Det er imidlertid et annet spørsmål som etter mitt syn etter hvert blir ganske påtrengende, nemlig dette: hører dette hjemme i ei elevbok? Dersom det fremdeles finnes lærere som ikke er fortrolige med denne arbeidsmåten, bør vel instruksjonen gis i en lærerveiledning og ikke i elevboka? Jeg finner grunn til å poengtere dette fordi jeg synes sitatene ovenfor illustrerer en tendens som jeg gjenfinner i de fleste norskbøkene. Lærebokforfatterne bruker mye plass på å beskrive arbeidsprosesser som i utgangspunktet bør og må styres av læreren i klasserommet. Er ikke muntlige instruksjoner i mange sammenhenger vel så tjenlige som skriftlige? I alle fall gjelder det for de lesesvake, og de finnes som kjent i et ikke ubetydelig antall. Dessuten må jo læreren allikevel styre slike prosesser i mange tilfeller, så hvorfor bruke plass på dette i elevens bok?

Beskrivelsen av skriveprosessen synliggjør etter mitt syn en allmenn tendens. Arbeidsprosesser og instruksjoner har stor plass i dagens norskverk, det gjelder emner som studieteknikk, prosjektarbeid, skriveprosess, bruk av bibliotek og IKT. I ei av bøkene på i alt 270 sider utgjør kapitler med arbeidsprosesser som overskrift ca. 70 sider. Jeg synes det er grunn til å spørre om ikke denne plassen kunne vært brukt mer hensiktsmessig. Læreplanen legger helt klart opp til stor elevaktivitet i og med den strukturen som er valgt: lytte, tale, lese, skrive. Men det er ikke dermed selvsagt at disse aktivitetene skal beskrives til dels detaljert i elevens bok. Her er en lærer å spille på lag med. Eller er det ikke det?

[ Innhold - Toppen av siden ]

Hvor er klasseromslæreren?
I forlengelsen av spørsmålet om hva som hører hjemme i elevens bok, ligger nemlig en annen problemstilling: hvilken rolle er klasseromslæreren tildelt i de nye norskverka for ungdomstrinnet? Lærebokforfatterne ser nemlig stort sett ut til å kommunisere direkte med elevene. Det brukes gjerne en direkte henvendelsesform "dere" eller "du". Men læreren er ikke inkludert i dette "dere" som omfatter klassen. Læreren omtales i tredje person, vi finner formuleringer som: "Dere kan også spørre læreren". "Synes du det er vanskelig selv å finne feilene, bør du be læreren om hjelp" (nr. 4 : s. 336). Eller som her i bok nr. 1:

   5. Lærerrespons
   Andreutkastet leveres til læreren, som gir respons både på innhold og form. Det skjer gjerne ved at læreren stiller spørsmål til teksten og markerer språklige unøyaktigheter i margen. (s. 121)

En kan forundres over denne detaljstyringa av lærerens arbeid i elevens bok.

At læreboka kommuniserer direkte med elevene over hodet på lærerne, kommer også til uttrykk i fororda. I en artikkel i Norsklæreren nr. 1,1997 analyserer Nina Goga bl.a. fororda i nettopp tre av de norskverka jeg her behandler. Hun viser at alle fororda henvender seg til elevene i brevs form, og at tonen i disse breva mellom lærebokforfatter og elev blir ganske personlig, - i en av bøkene undertegner forfatterne for eksempel bare med fornavn (nr. 5). Ingen av fororda kalkulerer læreren inn som kommunikasjonspartner. Det blir kanskje enda underligere når ei av bøkene (nr. 6) har et forord med overskrift "Til deg som elev, og dine foresatte". Hvor er læreren? Den lærerrolla som læreplanen legger opp til med læreren som tilrettelegger og veileder, kunne vært synliggjort for elevene gjennom at en inkluderte også læreren i dette "dere" som skal arbeide med norskfaget.

I en av lærerveiledningene (nr. 4) heter det at :

   Et bærende prinsipp for de fleste kapitlene har vært at elevene selv skal kunne arbeide med stoffet uten for mye veiledning fra læreren. Dette er et bevisst valg for å fokusere på elevene og deres læring, ikke læreren og hans eller hennes evne til å undervise. Med andre ord fokuserer vi sterkt på ansvaret for egen læring (Lærerveiledning til nr. 4:5).

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om en fokuserer mer på eleven og hans ansvar for egen læring ved at læreren i klasserommet erstattes med en meget styrende læreboklærer, jf. instruksjonene ovenfor.

I artikkelen: Læreboka - en lærer i samspill med den virkelige lærer i boka Lærebokkunnskap diskuterer Cecilie Falck-Ytter nettopp dette. Hun hevder at "På mange vis fungerer læreboka som en lærer ved siden av den virkelige lærer. Den har en implisitt lærerstemme. I mange av dagens lærebøker i norsk er denne lærerstemmen svært tydelig" (Falck-Ytter 1999:54). Hennes konklusjon bygger på en analyse av læreverk etter M87, men de eksemplene jeg har gitt ovenfor, viser at denne karakteristikken fremdeles er gjeldende. Derfor er det etter mitt syn grunn til å stille spørsmål ved hvilken rolle klasseromslæreren er tiltenkt i en del av de nye norskverka. Jeg synes også det er grunn til å reise spørsmål ved om læringa blir mer elevstyrt om den virkelige læreren bringes til taushet, så lenge undervisninga i realiteten bare overtas og styres av læreboklæreren. Hvis dette er en tendens, og for noen av de verka jeg har arbeidet med, synes jeg faktisk det, så er det etter mitt syn en betenkelig tendens.

[ Innhold - Toppen av siden ]

Lærebøker for hvem?
Mange har kommentert bildet av idealeleven slik vi finner han i L97, - den nysgjerrige og vitebegjærlige, den utforskende og utprøvende, han som tar ansvar for både egen og medelevers læring. Av en eller annen grunn ser jeg denne idealeleven alltid for meg som en gutt, - kanskje fordi jeg assosierer han så sterkt med Gudmund Hernes som barn. I en artikkel i Norsklæreren nr. 1 1996 kommenterer Ragna Ådlandsvik høringsutkastet til den nye planen, ut fra en kanskje mer realistisk 8. klasse-planelev: "Eg ser Ronny på siste pult i eit nedslite klasserom i drabantbyen i X-dalen. Der sit han med den tungt lasta og utkrota skolesekken. Han er kanskje dyslektikar, og slit kanskje med sosiale problem, og heilt sikkert med herjande hormonar" (Norsklæraren nr. 1 1996:55). Hennes synspunkt er at planen er meget ambisiøs, og jeg tror vi kan si at vi har fått en plan som nok tilgodeser Gudmund mer enn Ronny.

Spørsmålet blir da, lages det også lærebøker som passer bedre for Gudmund enn for Ronny? Eller kanskje spørsmålet heller bør stilles slik: er det mulig å lage lærebøker som passer dem begge? Flere lærerveiledninger påpeker at bøkene er store og til å velge i, "ikke alle skal lære alt". Slik er det selvfølgelig tenkt, men samtidig skal jo elevene ha arbeidet med de emnene som planen fastsetter. Dermed er jeg tilbake til noe av det som er mitt hovedpoeng, nemlig klasseromslærerens rolle. Det er læreren i klassen som må legge til rette, velge og prioritere, det er han som i siste instans er avgjørende for om ei lærebok fungerer godt eller dårlig, og om den skal gi kunnskap, motivasjon og inspirasjon til både Gudmund og Ronny. Som jeg har vist ovenfor gir en del av de nye norskverka lite spillerom for læreren i klasserommet både fordi de er så omfattende og "heldekkende", og fordi læreboklæreren er så dominerende. Tida er kanskje inne for den læreboka som også kalkulerer med en lærer i klasserommet? Hvordan den boka skulle se ut i ei tid med ubegrenset tilgang på lærestoff på Internett, gjenstår å se. Men kanskje den "smale" og velskrevne grunnboka kombinert med et rikt utvalg av adresser til nettsteder og læringsportaler og tilvalgsstoff i ulike media er ett alternativ som kan gi læreren mulighet til å ta læreplanens utforskende og vitebegjærlige elev på alvor?

[ Innhold - Toppen av siden ]

Litteratur:

Læreverk:

 • Allern, Marit & Sissel M. Skjelten 1997. Ordet er ditt. 8 Oslo:J. W. Cappelens forlag
 • Allern, Marit & Sissel M. Skjelten 1997. Ordet er ditt. 8 Leseboka Oslo:J. W. Cappelens forlag
 • Allern, Marit & Sissel M. Skjelten 1997. Ordet er ditt. 8 Lærerens bok Oslo:J. W. Cappelens forlag
 • Askeland, Norunn, Cecilie Falck-Ytter, Jon Hildrum & Bjørn E. Solheim 1997. Norsk i åttende. Grunnbok Oslo:Aschehoug
 • Askeland, Norunn, Cecilie Falck-Ytter, Jon Hildrum & Bjørn E. Solheim 1997 Norsk i åttende.Tekstsamling Oslo:Aschehoug
 • Askeland, Norunn, Cecilie Falck-Ytter, Jon Hildrum & Bjørn E. Solheim 1997. Norsk i åttende.Lærerveiledning Oslo:Aschehoug
 • Beck, Kari, Tor Gunnar Heggem &Kåre Kverndokken 1997. Gyldendals norskbøker. Språk og Sjanger 8 Oslo: Gyldendal
 • Beck, Kari, Tor Gunnar Heggem &Kåre Kverndokken 1997.Gyldendals norskbøker. Språk og Sjanger 8 Lærerens bok Oslo: Gyldendal
 • Beck, Kari, Tor Gunnar Heggem &Kåre Kverndokken 1997.Gyldendals norskbøker. Kursboka Oslo: Gyldendal
 • Dahl, Erik, Ellen Larsen & Gunn Ringnes 1997. Litteratur før 1945 for ungdomstrinnet 1 Oslo:Gyldendal
 • Dahl, Erik, Ellen Larsen & Gunn Ringnes 1997. Litteratur etter 1945 for ungdomstrinnet 2 Oslo:Gyldendal
 • Bonde, Elin, Hein Ellingsen &Hilde Justdal 1997. Pegasus Norsk for 8. Klasse. Språk og litteratur Oslo: Universitetsforlaget
 • Bonde, Elin, Hein Ellingsen &Hilde Justdal 1997.Lærerens bok til Pegasus Norsk for 8. Klasse. Språk og litteratur Oslo: Universitetsforlaget
 • Ellingsen, Hein 1997. Pegasus. Studieteknikk og nye arbeidsmetoder. Oslo:Universitetsforlaget
 • Justdal, Hilde 1997. Pegasus. Muntlig bruk av språket. Oslo:Universitetesforlaget
 • Rosnæs, Tove-Elisabeth 1997. Pegasus. Mange veier i grammatikk og rettskriving 1. Oslo:Universitetsforlaget
 • Rosnæs, Tove-Elisabeth 1997. Pegasus. Mange veier i grammatikk og rettskriving 2. Oslo:Universitetsforlaget
 • Jensen, Marit & Per Lien 1997. Fra saga til CD. 8 A Oslo:Forlaget Fag og kultur
 • Jensen, Marit & Per Lien 1997. Fra saga til CD. 8 B Oslo:Forlaget Fag og kultur
 • Jensen, Maarit & Per Lien 1997. Fra saga til CD. Ressursbok for læreren 8 A og 8 B Oslo:Forlaget Fag og kultur
 • Sætre, Odd & Ragna Ådlandsvik 1997. Gjennom språket. Grunnbok i Norsk 8 Oslo: Det Norske Samlaget
 • Sætre, Odd & Ragna Ådlandsvik 1997. Gjennom språket. Grunnbok i Norsk 8+ Oslo: Det Norske Samlaget
 • Sætre, Odd & Ragna Ådlandsvik 1997. Gjennom språket Ressursbok for læraren. Oslo: Det Norske Samlaget

[ Innhold - Toppen av siden ]

Sekundærlitteratur:

 • Falck-Ytter, Cecilie 1996. Sakprosa, lærebøkene og barna - opplæring etter tilfeldighetens lover? Om sjangerundervisning og skriveopplæring i dagens lærebøker for mellomtrinnet. I Ongstad, Sigmund (red.): Hva gjør vi med sjangrene - og de med oss? Om plansjangrer og sjangerplaner. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag
 • Falck-Ytter, Cecilie 1999. Læreboka - en lærer i samspill med den virkelige lærer. I Johnsen, Egil Børre (red.): Lærebokkunnskap Innføring i sjanger og bruk Oslo:Tano Aschehoug
 • Goga, Nina 1998. En lærebok er en lærebok er en lærebok I Norsklæraren nr. 2 s. 21 - 24
 • Hertzberg, Frøydis 1990. "- og denne Videnskab har man kaldet Grammatiken": tre studier i skolegrammatikkens historie. Avhandling for den filosfiske doktorgrad Oslo:Universitetet i Oslo
 • Johnsen, Egil Børre 1989. Den skjulte litteraturen. En bok om lærebøker. Oslo:Universitetsforlaget
 • Johnsen, Egil Børre 1993. Textbooks in the kaleidoscope Oxford:University Press
 • Michalsen, Eva 1999. "Hvordan skal vi rekke alt"? om lærerens og lærebokas forhold til læreplanen (L97). I Johnsen, Egil Børre (red.): Lærebokkunnskap Innføring i sjanger og bruk Oslo:Tano Aschehoug
 • Læreplanverket for den ti-årige grunnskolen (L97)
 • Mønsterplan for grunnskolen 1987 (M87): Aschehoug
 • Røskeland, Marianne 1998. Kor mykje einsretting vil vi ha? Om lærebokvurdering og om sentralisert innkjøp av lærebøker for grunnskulen i Drammen kommune. Norsklæraren nr. 2
 • Steinfeld, Torill 1986. På skriftens vilkår Et bidrag til morsmålsfagets historie Oslo:LNU/Cappelen
 • Ådlandsvik, Ragna. Norsk i L-97. Kommentar med vekt på ungdomssteget. I Norsklæraren nr. 1 1996: 52 - 55

Fotnoter:

[tilbake] 13   Artikkelen er en bearbeidet versjon av prøveforelesning for den filosofiske doktorgraden holdt 12.11.99. Oppgitt emne: Norskfagets lærebøker for ungdomstrinnet. Faglige og pedagogiske tendenser i den nye læreboklitteraturen. Også trykt i Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 6, 2000

[tilbake] 14   NISK stod for "Norsk i sammenholdte klasser"

[ Innhold - Toppen av siden ]

<< Forrige side - Forside - Innhold - Neste side >>

 

Avdeling for lærerutdanning 

 
Fokus på pedagogiske tekster
Copyright © 2001 forfatterne / Høgskolen i Vestfold
Konvertert og publisert på veven: 23.3.2001
HVE-Biblioteket