Høgskolen i Vestfold : Samlokaliseringsprosjektet : Dokumenter
 
Høgskolesenteret i Vestfold : SBED ferdigmelding nr. 391

Historikk: Tønsberg Maritime Høgskole

Tønsberg Sjømannskole ble opprettet i 1859 på initiativ 2 år tidligere fra Tønsberg Sjømannsforening. Tønsberg hadde i løpet av de foregående tiårene utviklet seg til Norges største sjøfartsby med 400 tre-seilskip på til sammen 90.000 netto registertonn. Med små, ofte dårlige og lite kapitalkrevende skuter hadde Tønsberg-rederne priset seg inn på markedet med trelastfrakt fra Østersjøhavner etter at Storbritannia i 1826 friga transporten på britiske havner.

Skolen leide tre klasserom i Kammegaten. Tre lærere med bakgrunn fra marinen og utdannelse fra Det Kgl. Norske Søcadetinstitut i Fredriksvern, ble ansatt.

Navigasjonsloven av 1839 ga retningslinjer for utdanningen. Det var ikke krav om fartstid, bare at man hadde foretatt en "sjøreise". De første årene ble det bare holdt styrmannskurs, men i 1863 ble første skipperkurs holdt.

I 1864 ble bl.a. den senere verdenskjente Even Tollefsen - oppfinneren av tankskipet - uteksaminert.

I 1870 flyttet skolen til den gamle Middelskolebygningen. Elevtallet var under stadig vekst. Skoleåret 1872/73 hadde skolen 114 elever, hvorav 12 tok 2. avd., dvs. skipperkurs. Skolen fortsatte å vokse og man måtte ty til ambulerende undervisning rundt om i byen.

I 1881 vedtok imidlertid Tønsberg formannskap å gi den fraflyttede sykehusbygningen på Haugar til siømannskolen. Bygningen inneholdt hele 12 rom og beliggenheten var skreddersydd for å kunne ta peilinger og solhøyder.

I årene før første verdenskrig var bygningen igjen blitt for liten. Da behovet for egen radioavdeling meldte seg i tillegg, ble behovet for et eget bygg prekært. 1. verdenskrig utsatte planene, men i 1924 sto den arkitektprisbelønnede bygningen på Haugar klar.

I juli 1918 ble det vedtatt å opprette en maskinistskole tilknyttet Sjømannskolen. Behovet for maskinister var enormt I perioden 1919-1922 ble hele 310 maskinister uteksaminert. I 1922 kom det første kurset i elektroteknikk og i 1924 skjedde det revolusjonerende at jenter fikk adgang til telegrafistkursene. Det skulle bli så populært at en senere måtte vedta at bare 10% av telegrafistelevene fikk være jenter.

I 1931 ble det ansatt egne bestyrere ved de to skolene - Navigasjonsskolen og Maskinistskolen. Sjømannskolen ble et begrep for bygningen på Haugar, og bygningen skulle disponeres av Navigasjonsskolen mens Maskinistskolen ble leietaker med tre klasserom.

I mellomkrigstida var maskinistskolen Norges største. Skolene fungerte normalt under annen verdenskrig, men merket økende elevtilgang. I 1944 oppdaget tyskerne at det ble drevet ulovlig radioopplæring ved skolen. En lærer måtte gå i dekning og en ble sendt til Grini.

Etterkrigstida førte til store endringer og et enormt behov for økt utdanningskapasitet. Det ble egen skipselektrikerutdannelse, egne kurser for frysemaskinister og de første etterutdanningskursene for navigatører i gyro og radar. I 1957 kom også etterutdanningskurs for maskinister i turbiner. Ved Sjømannskolens 100-årsjubileum i 1959 kom det nytt navigasjonsreglement som delte utdannelsen i tre: Styrmannskurs av 2. klasse, 1. klasse og skipsførerkurs - hvert av 1 års varighet. I 1960 kom ny maskinistskolelov som utvidet utdannelsen kraftig. Plassmangelen ble igjen prekær og maskinistskolen måtte ut på byen for å leie seg lokaler. I 1964 ble all videregående opplæring overtatt av Vestfold fylke som begynte planleggingen av et nytt bygg. I 1967 sto maskinistskolens bygg på Korten ved foten av Slottsfjellet ferdig.

Med bakgrunn i Skolekomitéen av 1965 - den såkalte Steenkomiteen - vedtok Stortinget i 1978 å opprette syv maritime høgskoler. Allerede året elter kom høgskoleutdanninga i gang i Tønsberg ved navigasjonsskolen og maskinistskolen. l 1982 ble de to skolenes høgskoleutdanning samlet på Haugar, slik at vi fikk Tønsberg Maritime Høgskole og Tønsberg Maritime Videregående Skole. Høgskolens oppgave var å utdanne høyere skipsoffiserer. Ved årsskiftet 1987/88 ble høgskolen overtatt av staten. Vestfold fylke hadde tidligere vedtatt å forskuttere midler til bygging av en maritim høgskole på Bakkenteigen, sammen med det planlagte nybygget for Horten Ingeniørhøgskole. Politiske signaler om sammenslåing av høgskoler har gjort at samlokaliseringen fra 1. august 1991 da bygget på Bakkenteigen var ferdig, også innebar at Horten Ingeniørhøgskole og Tønsberg Maritime Høgskole formelt ble slått sammen i Høgskolesenteret i Vestfold.

____________

HVE samlokaliseringsprosjektet [ toppen av siden]